Việc cần làm, cần học ngay

Tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/2021); tiếp tục triển khai các nội dung của Kế hoạch số 240/KH-CĐĐVN, ngày 22/4/2022 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về tổ chức công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022 cho đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, đơn vị và phương tiện cổ động trực quan phù hơp với điều kiện của đơn vị; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cảnh quan môi trường phong phú, sinh động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nội dung khảu hiệu tuyên truyền lấy tại đây:

Tác giả: ; xuất bản: 12/01/2023 11:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Hội nghị tông kết cong tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Diễn tập PCCC năm 2021

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

  • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

  • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

Thư viện Video