Thông báo khác

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD – ĐTXD tháng 7 năm 2023 nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2023

I) KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOACH SXKD- ĐTXD CHÍNH CỦA  T7.2023:

 

Chỉ tiêu

ĐVT

TH

 tháng 7/2023

So với tháng 7/2022

So với tháng 6/2023

Luỹ kế

7T/2023

So với

7T/2022

Điện thương phẩm 

Tr kWh

590,60

100,63%

103,48%

3.635,94

101,88%

Tổn thất

(Cấp điện áp)

%

6,98

1,67

4,95

4,07

-0,53

Tỷ lệ thu tiền

%

100,33

-0,08

-0,57

100,06

-0,01

Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt

%

96,63

+2,04

+0,45

 

 

Tỷ lệ doanh thu thanh toán không dùng tiền mặt

%

98,22

+1,17

+0,01

 

 

Số dự án khởi công mới

Dự án

0

 

 

10

 

Số dự án đóng điện

Dự án

0

 

 

2

 

1. Công suất sản lượng:

- Sản lượng điện nhận tháng 7/2023 đạt: 642,922 tr.kWh.

- Sản lượng ngày Max = 23.650.996 kWh, ngày 27/7/2023; Min = 17.413.728 kWh.

 - Công suất bằng 101,2% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó Pmax = 1.170,4 MW,  vào ngày 27/7/2023; Pmin = 588,9 MW, vào ngày 30/7/2023.

Trong tháng 7 năm 2023 công suất tăng 1,2%, sản lượng tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

2. Điện thương phẩm:

Điện thương phẩm tháng 7/2023 đạt 590,60 triệu kWh, so với cùng kỳ tăng 0,63%, So với tháng 6/2023 tăng 3,48%. Lũy kế đến tháng 7/2023 tăng 1,88% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 56,20% kế hoạch giao (kế hoạch EVNNPC giao năm 2023: 6.470 tr. kWh).

3. Công tác tiết kiệm điện:

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 07/CT-UBND tỉnh Hải Dương.

- Tăng cường thực hiện việc sử dụng điện tiết kiệm tại trụ sở của đơn vị trong công ty: Tháng 7/2023 điện trụ sở văn phòng Công ty tiết kiệm được 38.243kWh tương đương 17,85% so với cùng kỳ năm 2022 đạt mục tiêu tiết kiệm của Tổng Công ty (mục tiêu là tiết kiệm ít nhất được 15% các tháng nắng nóng 6,7,8 và 10% các tháng còn lại trong năm so với cùng kỳ năm 2022)

4. Đăng ký dịch vụ qua cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử:
* Đăng ký dịch vụ qua cổng dịch vụ công quốc gia:

- Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2023: có 20.348 yêu cầu Dịch vụ điện đăng ký qua Cổng dịch vụ công Quốc gia trong tổng số 21.411 yêu cầu Dịch vụ điện đăng ký được ghi nhận trên hệ thống Cmis, chiếm 95,04%. ĐL Ninh Giang có tỷ lệ yêu cầu đăng ký qua cổng DVCQG cao nhất với 99,92%, ĐL TP Hải Dương thấp nhất với 73,42%.

* Cung cấp dịch vụ điện qua cổng dịch vụ công quốc gia:

- Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023: có 20.348 yêu cầu Dịch vụ điện đăng ký qua cổng dịch vụ công quốc gia trong tổng số 49.662 yêu cầu Dịch vụ điện toàn Công ty, chiếm 40,97%.

* Cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử:

- Lũy kế năm 2023, có 20.762 yêu cầu đều được cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử; đạt tỉ lệ là 99,99%.

* Cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4:

- Lũy kế năm 2023, thực hiện 9.674 yêu cầu đảm bảo cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4; đạt tỉ lệ là 100,00%.

5. Đánh giá công tác ĐTXD

* Trong tháng 7 các đơn vị làm công tác ĐTXD đã cố gắng nỗ lực phấn đấu và đạt được một số kết quả cụ thể như:

 - Thực hiện phê duyệt quyết toán 01 dự án.

 - Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai thi công các dự án trong danh mục các dự án ĐTXD năm 2023. Giải quyết các nội dung vướng mắc, phát sinh điều chỉnh trong quá trình triển khai các dự án.

  - Triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc các dự án khởi công mới năm 2023 đã phê duyệt BCKTKT.

  - Chuẩn bị các thủ tục đầu tư cho các dự án ĐTXD mới trong kế hoạch giao năm 2023.

6. Công tác tổ chức - cán bộ:

- Triển khai kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, hoàn thành các đề án của Tổng công ty, của Công ty với mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực quản trị, tăng NSLĐ và thu nhập cho người lao động.

- Sắp xếp, bố trí lao động để nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo tăng năng suất lao động.

- Cử CBCNV tham dự 04 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 190 lượt cán bộ công nhân viên tham gia do Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức. Cụ thể các khóa đào tạo sau:

- Cử tham gia lớp đào tạo nâng cao vai trò lãnh đạo trong thực thi và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp mạnh.

- Cử tham gia lớp đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ Kiểm tra giám sát mua bán điện do Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức.

- Cử tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023 - Lớp I.

- Thực hiện phối kết hợp với các cơ quan truyền thông TW và địa phương để đưa tin bài về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong nhân dân; An toàn hành lang lưới điện cao áp; đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất kinh doanh; công tác kinh doanh phục vụ khách hàng và chuyển đổi số.

- Đôn đốc, kiểm soát công tác đưa tin, bài của các đơn vị kịp thời, báo cáo EVNNPC theo quy định.

- Tiếp tục phối kết hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền về những nỗ lực của Công ty trong việc đảm bảo cung ứng điện cho các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung và chống quá tải lưới điện trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về biện pháp và kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lưới điện để nâng cao độ tin cậy hệ thống điện. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về những nỗ lực của ngành điện chuẩn bị các phương án cấp điện cho những tháng tiếp theo.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 8  VÀ QUÝ III NĂM 2023:

- Tiếp tục triển khai các chương trình tuyên truyền đăng ký dịch vụ điện qua cổng Dịch vụ công Quốc gia; số hóa Hợp đồng mua bán điện; chuẩn hóa thông tin khách hàng; cài đặt nhận tin nhắn dịch vụ điện qua zalo; sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả. Tăng cường các hoạt động đảm bảo công tác An toàn Vệ sinh lao động, đảm bảo công tác cung cấp điện trong điều kiện khí hậu bất thường, mưa gió các tháng cuối năm 2023.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện, an toàn hành lang lưới điện, công tác kiểm tra xử lý vi phạm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

- Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị các dự án ĐTXD năm 2023 đã được Công ty phê duyệt danh mục tạm giao.

- Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị các dự án ĐTXD năm 2023 đã được Công ty phê duyệt danh mục tạm giao.

- Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị các dự án ĐTXD năm 2023 còn lại đã được Công ty phê duyệt danh mục.

- Thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng trong lưới điện hạ áp. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số theo kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác SXKD được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng – Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
Địa chỉ: 33 Đại lộ Hồ Chí Minh – phường Nguyễn Trãi – Tp. Hải Dương – tỉnh Hải Dương.
Điện thoại: 0220.2220611

 

 

Tác giả: ; xuất bản: 18/07/2023 11:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31