Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

Lịch Thu Tiền Điện - ĐL TP Hải Dương - Thanh Toán Tại Quầy Ngân Hàng

STT Tên trạm Mã trạm Sổ Ngày ghi cũ Ngày ghi mới Ngày thu cũ Ngày thu mới Tên quầy
1 Bình Hàn 2 <560> 01CE00003 01014 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Bình Hàn 2 <560> 01CE00003 01015 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Bình Hàn 2 <560> 01CE00003 01Q402 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
2 Cẩm Thượng 3 <250> 01CE00005 01185 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Cẩm Thượng 3 <250> 01CE00005 01Q403 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
3 Chiếu sáng đường gom 3 <250kVA> 01CE02355 01404 4 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Chiếu sáng đường gom 3 <250kVA> 01CE02355 01Q452 4 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
4 Cô Đông<560kVA> 01CE02395 01427 4 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Cô Đông<560kVA> 01CE02395 01Q459 4 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
5 Điện biên Phủ 3 <560> 01CE00001 01001 4 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Điện biên Phủ 3 <560> 01CE00001 01002 4 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Điện biên Phủ 3 <560> 01CE00001 01Q401 4 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Điện biên Phủ 3 <560> 01CE00001 01Q461 4 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
6 Điện biên Phủ 4 <250kVA>  01CE02525 01492 7 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Điện biên Phủ 4 <250kVA>  01CE02525 01Q477 7 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
7 Hào Thành <400kVA> 01CE01293 01151 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Hào Thành <400kVA> 01CE01293 01286 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Hào Thành <400kVA> 01CE01293 01Q439 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
8 Hồng Phong 1 <250kVA> 01CE00035 01144 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Hồng Phong 1 <250kVA> 01CE00035 01Q418 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
9 Hồng Phong 2 <400kVA> 01CE01287 01134 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Hồng Phong 2 <400kVA> 01CE01287 01Q441 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
10 Nguyễn thượng Mẫn <560> 01CE00007 01458 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Nguyễn thượng Mẫn <560> 01CE00007 01137 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Nguyễn thượng Mẫn <560> 01CE00007 01146 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Nguyễn thượng Mẫn <560> 01CE00007 01Q404 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
11 Khu 1 Cẩm Thượng <400kVA> 01CE01325 01284 4 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Khu 1 Cẩm Thượng <400kVA> 01CE01325 01342 4 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Khu 1 Cẩm Thượng <400kVA> 01CE01325 01Q438 4 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
12 Khu 13 Nguyễn Trãi <400kVA> 01CE01289 01271 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Khu 13 Nguyễn Trãi <400kVA> 01CE01289 01Q431 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
13 Tập thể cơ điện NN4<160 kVA> 01CE01335 01278 4 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Tập thể cơ điện NN4<160 kVA> 01CE01335 01Q430 4 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
14 Trạm xá Bình Hàn <560kVA> 01CE01319 01267 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Trạm xá Bình Hàn <560kVA> 01CE01319 01Q435 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
15 Tuệ Tĩnh <560> 01CE00031 01150 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Tuệ Tĩnh <560> 01CE00031 01Q464 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Tuệ Tĩnh <560> 01CE00031 01285 5 5 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Tuệ Tĩnh <560> 01CE00031 01Q416 5 5 15-19 15-19 VCB 66 NLB
16 Tuệ Tĩnh 10 <250kVA> 01CE02523 01493 7 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Tuệ Tĩnh 10 <250kVA> 01CE02523 01Q478 7 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
17 Xí nghiệp In 1 <500kVA> 01CE00033 01131 7 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Xí nghiệp In 1 <500kVA> 01CE00033 01131-1 7 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Xí nghiệp In 1 <500kVA> 01CE00033 01Q417 7 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Xí nghiệp In 1 <500kVA> 01CE00033 01Q417-1 7 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Xí nghiệp In 1 <500kVA> 01CE00033 01Q417-3 7 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
18 Xí Nghiệp In 2 <560> 01CE01179 01003 7 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Xí Nghiệp In 2 <560> 01CE01179 01092 7 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Xí Nghiệp In 2 <560> 01CE01179 01288 7 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Xí Nghiệp In 2 <560> 01CE01179 01Q422 7 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
19 Nguyễn Thượng Mẫn 2 <560kVA> 01CE02463 01118 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
  Nguyễn Thượng Mẫn 2 <560kVA> 01CE02463 01Q475 5 5 10-14 10-14 BIDV 267C ĐBP
20 Bạch Đằng 4 <180> 01CE01169 01228 5 6 11-13 11-13 VCB 89
  Bạch Đằng 4 <180> 01CE01169 01Q171 5 6 11-13 11-13 VCB 89
21 Chương Dương 1 <250> 01CE00043 01010 4 6 11-13 11-13 VCB 89
  Chương Dương 1 <250> 01CE00043 01011 4 6 11-13 11-13 VCB 89
  Chương Dương 1 <250> 01CE00043 01Q121 4 6 11-13 11-13 VCB 89
22 Chương Dương 2 <250> 01CE00045 01098 4 6 11-13 11-13 VCB 89
  Chương Dương 2 <250> 01CE00045 01Q122 4 6 11-13 11-13 VCB 89
23 Chương Dương 3 <250> 01CE01359 01260 4 6 11-13 11-13 VCB 89
  Chương Dương 3 <250> 01CE01359 01Q132 4 6 11-13 11-13 VCB 89
24 Nguyễn Du <400kVA> 01CE00305 01036 5 6 11-13 11-13 VCB 89
  Nguyễn Du <400kVA> 01CE00305 01277 5 6 11-13 11-13 VCB 89
  Nguyễn Du <400kVA> 01CE00305 01Q169 5 6 11-13 11-13 VCB 89
25 Nguyễn Du 2 <400kVA> 01CE01167 01035 5 6 11-13 11-13 VCB 89
  Nguyễn Du 2 <400kVA> 01CE01167 01123 5 6 11-13 11-13 VCB 89
  Nguyễn Du 2 <400kVA> 01CE01167 01143 5 6 11-13 11-13 VCB 89
  Nguyễn Du 2 <400kVA> 01CE01167 01Q170 5 6 11-13 11-13 VCB 89
26 Bạch Đằng 6 <180kVA> 01CE02539 01499 5 6 11-13 11-13 VCB 89
  Bạch Đằng 6 <180kVA> 01CE02539 01Q187 5 6 11-13 11-13 VCB 89
27 Kiốt-Khu văn hoá thể thao Tỉnh<180kVA> 01CE02299 01097 4 6 11-13 11-13 VCB 89
  Kiốt-Khu văn hoá thể thao Tỉnh<180kVA> 01CE02299 01Q142 4 6 11-13 11-13 VCB 89
28 Bạch Đằng 2 <400kVA> 01CE00055 01124 4 6 11-13 11-13 SCB TN
  Bạch Đằng 2 <400kVA> 01CE00055 01Q108 4 6 11-13 11-13 SCB TN
29 Bình Lâu 1 <320> 01CE00083 01108 5 6 11-13 11-13 SCB TN
  Bình Lâu 1 <320> 01CE00083 01Q143 5 6 11-13 11-13 SCB TN
30 Bình Lâu 1A <560> 01CE01349 01106 5 6 11-13 11-13 SCB TN
  Bình Lâu 1A <560> 01CE01349 01Q118 5 6 11-13 11-13 SCB TN
31 Bùi Thị Xuân 1 <400kVA> 01CE00075 01075 5 6 11-13 11-13 SCB TN
  Bùi Thị Xuân 1 <400kVA> 01CE00075 01323 5 6 11-13 11-13 SCB TN
  Bùi Thị Xuân 1 <400kVA> 01CE00075 01Q110 5 6 11-13 11-13 SCB TN
32 Bùi thị Xuân 2 <400> 01CE00077 01139 5 6 11-13 11-13 SCB TN
  Bùi thị Xuân 2 <400> 01CE00077 01Q111 5 6 11-13 11-13 SCB TN
33 Bùi Thị Xuân 3 <560kVA> 01CE02515 01488 5 6 11-13 11-13 SCB TN
  Bùi Thị Xuân 3 <560kVA> 01CE02515 01Q182 5 6 11-13 11-13 SCB TN
34 Nam XN Gỗ <500kVA> 01CE00081 01038 5 6 11-13 11-13 SCB TN
  Nam XN Gỗ <500kVA> 01CE00081 01Q120 5 6 11-13 11-13 SCB TN
35 Nhà thi đấu 2-lộ phố Dã Tượng <560kVa> 01CE02223 01326 4 6 11-13 11-13 SCB TN
  Nhà thi đấu 2-lộ phố Dã Tượng <560kVa> 01CE02223 01Q137 4 6 11-13 11-13 SCB TN
36 Thống Nhất <560> 01CE00065 01037 4 6 11-13 11-13 SCB TN
  Thống Nhất <560> 01CE00065 01039 4 6 11-13 11-13 SCB TN
  Thống Nhất <560> 01CE00065 01Q119 4 6 11-13 11-13 SCB TN
37 TTâm Thương mại <160> 01CK00059 01188 4 6 11-13 11-13 SCB TN
  TTâm Thương mại <160> 01CK00059 01Q112 4 6 11-13 11-13 SCB TN
38 Nam XN gỗ 2 <630kVA> 01CE02447 01459 5 6 11-13 11-13 SCB TN
  Nam XN gỗ 2 <630kVA> 01CE02447 01Q175 5 6 11-13 11-13 SCB TN
39 TT Bê tông <160kVA> 01CE01371 01272 5 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  TT Bê tông <160kVA> 01CE01371 01Q519 5 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
40 Bình Lâu 1B<400kVA> 01CE02349 01101 5 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Bình Lâu 1B<400kVA> 01CE02349 01444 5 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Bình Lâu 1B<400kVA> 01CE02349 01Q545 5 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Bình Lâu 1B<400kVA> 01CE02349 01Q545-1 5 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
41 Cống Đọ <250> 01CE01115 01072 5 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Cống Đọ <250> 01CE01115 01073 5 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Cống Đọ <250> 01CE01115 01Q504 5 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
42 Đặng quốc Trinh <560> 01CE01111 01102 4 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Đặng quốc Trinh <560> 01CE01111 01117 4 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Đặng quốc Trinh <560> 01CE01111 01Q502 4 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
43 Hải Tân 1 <560> 01CE01123 01152 5 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Hải Tân 1 <560> 01CE01123 01153 5 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Hải Tân 1 <560> 01CE01123 01Q505 5 6 12-14 12-14 VCB 675 LTN
44 Khu 17 Lê Thanh Nghị <250> 01CE01119 01184 5 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Khu 17 Lê Thanh Nghị <250> 01CE01119 01Q509 5 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
45 Lê Thanh Nghị <320kVA> 01CE01117 01034 4 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Lê Thanh Nghị <320kVA> 01CE01117 01Q503 4 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
46 Lê Thanh Nghị 2 <250kVA> 01CE02535 01033 4 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Lê Thanh Nghị 2 <250kVA> 01CE02535 01Q557 4 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
47 Mạc Đĩnh Chi<250kVA> 01CE02319 01385 4 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Mạc Đĩnh Chi<250kVA> 01CE02319 01Q544 4 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
48 Phủ Lỗ <560> 01CE01121 01155 5 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Phủ Lỗ <560> 01CE01121 01156 5 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Phủ Lỗ <560> 01CE01121 01Q507 5 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
49 Phủ Lỗ 4 <630 kVA> 01CE02479 01157 5 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Phủ Lỗ 4 <630 kVA> 01CE02479 01472 5 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Phủ Lỗ 4 <630 kVA> 01CE02479 01Q550 5 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
  Phủ Lỗ 4 <630 kVA> 01CE02479 01Q550-1 5 7 12-14 12-14 VCB 675 LTN
50 Chợ Mát 2 <560> 01CE01107 01066 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
  Chợ Mát 2 <560> 01CE01107 01067 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
  Chợ Mát 2 <560> 01CE01107 01Q312 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
  Chợ Mát 2 <560> 01CE01107 01Q312-1 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
51 Chợ Mát 4 <560kVA> 01CE01103 01160 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
  Chợ Mát 4 <560kVA> 01CE01103 01Q315 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
52 Chợ Mát 5<560> 01CE02113 01367 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
  Chợ Mát 5<560> 01CE02113 01368 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
  Chợ Mát 5<560> 01CE02113 01Q360 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
  Chợ Mát 5<560> 01CE02113 01Q360-1 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
53 Phố Đồng Niên <250kVA> 01CE01105 01198 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
  Phố Đồng Niên <250kVA> 01CE01105 01Q319 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
54 Kiốt Ban chỉ huy quân sự TPHD<250kVA> 01CE02343 01399 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
  Kiốt Ban chỉ huy quân sự TPHD<250kVA> 01CE02343 01Q370 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
55 Trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng <560kVA> 01CE02499 01485 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
  Trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng <560kVA> 01CE02499 01Q3102 5 7 14-15 14-15 SCB 358 NLB
56 Ái Quốc B<560> 01CE01879 01297 10 7 15-16 15-16 BIDV Tiền Trung
  Ái Quốc B<560> 01CE01879 01300 10 7 15-16 15-16 BIDV Tiền Trung
  Ái Quốc B<560> 01CE01879 01310 10 7 15-16 15-16 BIDV Tiền Trung
  Ái Quốc B<560> 01CE01879 01Q805 10 7 15-16 15-16 BIDV Tiền Trung
  Ái Quốc B<560> 01CE01879 01Q805-1 10 7 15-16 15-16 BIDV Tiền Trung
57 Độc Lập<400kVA> 01CE01985 01322 10 7 15-16 15-16 BIDV Tiền Trung
  Độc Lập<400kVA> 01CE01985 01Q806 10 7 15-16 15-16 BIDV Tiền Trung
58 QLCN Tàu Thủy<180kVA> 01CE02387 01436 10 7 15-16 15-16 BIDV Tiền Trung
  QLCN Tàu Thủy<180kVA> 01CE02387 01Q820 10 7 15-16 15-16 BIDV Tiền Trung
59 Thôn Tiền Trung <400kVA> 01CE02453 01462 10 7 15-16 15-16 BIDV Tiền Trung
  Thôn Tiền Trung <400kVA> 01CE02453 01Q823 10 7 15-16 15-16 BIDV Tiền Trung
60 Chiếu sáng số 1 công cộng<400kVA> 01CE02301 01215 5 7 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Chiếu sáng số 1 công cộng<400kVA> 01CE02301 01Q147 5 7 15-19 15-19 VCB 66 NLB
61 Chợ Mát 1 <400> 01CE01001 01026 5 7 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Chợ Mát 1 <400> 01CE01001 01Q145 5 7 15-19 15-19 VCB 66 NLB
62 Ngô Quyền 2 <560> 01CE00909 01174 7 7 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Ngô Quyền 2 <560> 01CE00909 01210 7 7 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Ngô Quyền 2 <560> 01CE00909 01Q153 7 7 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Ngô Quyền 2 <560> 01CE00909 01Q173 7 7 15-19 15-19 VCB 66 NLB
63 Công ty Sứ 1 <400kVA> 01CE00037 01148 7 7 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Công ty Sứ 1 <400kVA> 01CE00037 01Q419 7 7 15-19 15-19 VCB 66 NLB
64 Công ty Sứ 2 <560> 01CE00039 01006 7 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Công ty Sứ 2 <560> 01CE00039 01007 7 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Công ty Sứ 2 <560> 01CE00039 01Q420 7 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
65 Công ty Sứ Hải Dương <1000kVA> 01CE02441 01456 7 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Công ty Sứ Hải Dương <1000kVA> 01CE02441 01Q471 7 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
66 Kios số 1 Tuệ Tĩnh<250kVA> 01CE02389 01423 6 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Kios số 1 Tuệ Tĩnh<250kVA> 01CE02389 01Q455 6 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
67 Kios số 2 Tuệ Tĩnh<250kVA> 01CE02391 01424 6 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Kios số 2 Tuệ Tĩnh<250kVA> 01CE02391 01Q456 6 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
68 Kios số 3 Tuệ Tĩnh<500kVA> 01CE02393 01425 6 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Kios số 3 Tuệ Tĩnh<500kVA> 01CE02393 01Q457 6 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
69 Kios số 4 Tuệ Tĩnh<250kVA> 01CE02399 01426 6 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Kios số 4 Tuệ Tĩnh<250kVA> 01CE02399 01Q458 6 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
70 Kios số 5 Tuệ Tĩnh<320kVA> 01CE02339 01397 7 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Kios số 5 Tuệ Tĩnh<320kVA> 01CE02339 01Q449 7 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
71 Trạm Kios 6 KDC Tuệ Tĩnh <500kVA> 01CE02431 01450 6 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Trạm Kios 6 KDC Tuệ Tĩnh <500kVA> 01CE02431 01Q473 6 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
72 Trạm Kios 7 KDC Tuệ Tĩnh <500kVA> 01CE02433 01451 6 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Trạm Kios 7 KDC Tuệ Tĩnh <500kVA> 01CE02433 01Q472 6 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
73 Khu DC làng LILAMA<250kVA> 01CE01981 01320 7 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Khu DC làng LILAMA<250kVA> 01CE01981 01Q444 7 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
74 Ngã tư máy Sứ <250> 01CE00041 01182 7 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Ngã tư máy Sứ <250> 01CE00041 01Q421 7 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
75 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương<320kVA> công cộng 01CK02275 01396 7 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
76 Nguyễn Lương Bằng <630 kVA> 01CE02473 01099 7 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
  Nguyễn Lương Bằng <630 kVA> 01CE02473 01Q474 7 9 15-19 15-19 VCB 66 NLB
77 Trạm 9 Đông Nam Cường <250KVA> 01CE01811 01291 4 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Trạm 9 Đông Nam Cường <250KVA> 01CE01811 01Q522 4 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
78 Trạm số 10 ĐNC<400kVA> 01CE02019 01335 4 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Trạm số 10 ĐNC<400kVA> 01CE02019 01Q534 4 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
79 Âu Thuyền <250KVA> 01CE01807 01254 4 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Âu Thuyền <250KVA> 01CE01807 01Q521 4 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
80 Bảo Tháp <250> 01CE01131 01186 5 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Bảo Tháp <250> 01CE01131 01Q510 5 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
81 TT Cảng Cống câu <320> 01CE01135 01202 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  TT Cảng Cống câu <320> 01CE01135 01Q512 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
82 Cảng Cống Câu <250kVA> 01CE02541 01Q556 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
83 Kios cầu Hải Tân 2 <320KVA> 01CE01823 01256 4 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Kios cầu Hải Tân 2 <320KVA> 01CE01823 01Q523 4 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
84 Kiốt Hà Hải 2<250kVa> 01CE02219 01325 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Kiốt Hà Hải 2<250kVa> 01CE02219 01Q530 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
85 Kiốt Hà Hải 3<250kVa> 01CE02221 01324 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Kiốt Hà Hải 3<250kVa> 01CE02221 01Q529 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
86 Hải Tân 2 <400kVA> 01CE01127 01161 4 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Hải Tân 2 <400kVA> 01CE01127 01Q506 4 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
87 Hải Tân 3<250> 01CE02247 01374 5 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Hải Tân 3<250> 01CE02247 01Q540 5 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
88 Hồ Trái Bầu <250> 01CE01685 01339 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Hồ Trái Bầu <250> 01CE01685 01Q520 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
89 Hồ Trái Bầu 3<250kVA> 01CE02035 01340 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Hồ Trái Bầu 3<250kVA> 01CE02035 01Q536 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
90 Kiốt Hà Hải<250kVA> 01CE02027 01336 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Kiốt Hà Hải<250kVA> 01CE02027 01Q535 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
91 NM Nước Hải Tân <250> 01CE01301 01289 4 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  NM Nước Hải Tân <250> 01CE01301 01Q518 4 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
92 Ngọc Đô <250> 01CE01361 01263 5 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Ngọc Đô <250> 01CE01361 01Q524 5 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
93 Phủ Lỗ 2 <400kVA> 01CE01125 01183 5 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Phủ Lỗ 2 <400kVA> 01CE01125 01Q511 5 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
94 Phủ Lỗ 3<560kVA> 01CE02017 01154 5 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Phủ Lỗ 3<560kVA> 01CE02017 01333 5 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Phủ Lỗ 3<560kVA> 01CE02017 01Q532 5 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
95 Phúc Duyên <400kVA> 01CE01129 01173 4 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Phúc Duyên <400kVA> 01CE01129 01Q508 4 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
96 Than Mặt Trời<250kVA> 01CK02273 01377 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Than Mặt Trời<250kVA> 01CK02273 01Q542 6 9 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
97 Khu DC chế biến Thuỷ Sản<1000kVa> 01CK02233 01370 5 10 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Khu DC chế biến Thuỷ Sản<1000kVa> 01CK02233 01Q539 5 10 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
98 Xử lý nước Hà Hải<560kVA> 01CE02037 01341 6 10 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Xử lý nước Hà Hải<560kVA> 01CE02037 01Q537 6 10 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
99 Kios 11 Đông Nam Cường <630 kVA> 01CE02475 01471 4 10 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Kios 11 Đông Nam Cường <630 kVA> 01CE02475 01Q549 4 10 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
100 Khu 13 Hải Tân <560kVA> 01CE02495 01201 6 10 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Khu 13 Hải Tân <560kVA> 01CE02495 01Q552 6 10 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
101 Hải Tân 4 <560kVA> 01CE02497 01187 5 10 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
  Hải Tân 4 <560kVA> 01CE02497 01Q553 5 10 15-17 15-17 BIDV 677 LTN
102 Chi Lăng 1 <560> 01CE00019 01020 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Chi Lăng 1 <560> 01CE00019 01021 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Chi Lăng 1 <560> 01CE00019 01Q410 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
103 Chi Lăng 2 <320> 01CE00025 01061 8 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Chi Lăng 2 <320> 01CE00025 01114 8 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Chi Lăng 2 <320> 01CE00025 01Q413 8 10 15-19 15-19 BIDV HQ
104 Chi Lăng 3 <560kVA> 01CE02409 01433 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Chi Lăng 3 <560kVA> 01CE02409 01Q460 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
105 Chiếu sáng đường gom 4 <250kVA> 01CE02353 01412 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Chiếu sáng đường gom 4 <250kVA> 01CE02353 01Q454 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
106 Đền Thánh 1 <560> 01CE00015 01111 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Đền Thánh 1 <560> 01CE00015 01Q408 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
107 Đền Thánh 2 <250> 01CE00017 01159 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Đền Thánh 2 <250> 01CE00017 01Q409 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
108 Ga Hải Dương <400kVA> 01CE02367 01411 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Ga Hải Dương <400kVA> 01CE02367 01Q453 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
109 Hồng Quang <560kVA> 01CE00023 01138 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Hồng Quang <560kVA> 01CE00023 01369 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Hồng Quang <560kVA> 01CE00023 01Q412 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
110 Khách Sạn <400> 01CE00029 01346 4 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Khách Sạn <400> 01CE00029 01Q415 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
111 Kho Đỏ <560kVA> 01CE00027 01022 8 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Kho Đỏ <560kVA> 01CE00027 01023 8 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Kho Đỏ <560kVA> 01CE00027 01145 8 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Kho Đỏ <560kVA> 01CE00027 01Q414 8 10 15-19 15-19 BIDV HQ
112 Khu 14 Bình Hàn <400 kVA> 01CE01291 01270 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Khu 14 Bình Hàn <400 kVA> 01CE01291 01Q433 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
113 Khu dân cư May 1 <250kVA> 01CE02347 01401 8 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Khu dân cư May 1 <250kVA> 01CE02347 01Q450 8 10 15-19 15-19 BIDV HQ
114 Tập thể Ga <250> 01CE00021 01204 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Tập thể Ga <250> 01CE00021 01Q411 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
115 TT Trường Chính Trị <400> 01CE01323 01062 8 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  TT Trường Chính Trị <400> 01CE01323 01147 8 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  TT Trường Chính Trị <400> 01CE01323 01Q437 8 10 15-19 15-19 BIDV HQ
116 Vật tư tổng hợp <250kVA> 01CE02357 01403 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
  Vật tư tổng hợp <250kVA> 01CE02357 01Q451 7 10 15-19 15-19 BIDV HQ
117 Viện 7B (công cộng) <560 kVA> 01CE02465 01Q476 8 10 15-19 15-19 BIDV HQ
118 Bắc Sơn <560kVA> 01CE00509 01103 6 10 16-18 16-18 VCB 11
  Bắc Sơn <560kVA> 01CE00509 01Q221 6 10 16-18 16-18 VCB 11
119 Công ty May 2 công cộng <320kVA> 01CE02373 01413 4 10 16-18 16-18 VCB 11
  Công ty May 2 công cộng <320kVA> 01CE02373 01Q271 4 10 16-18 16-18 VCB 11
120 Quang Trung 2 <400kVA> 01CE00609 01012 6 10 16-18 16-18 VCB 11
  Quang Trung 2 <400kVA> 01CE00609 01013 7 10 16-18 16-18 VCB 11
  Quang Trung 2 <400kVA> 01CE00609 01Q226 7 10 16-18 16-18 VCB 11
121 Tỉnh Uỷ 1 <630> 01CE00209 01005 4 10 16-18 16-18 VCB 11
  Tỉnh Uỷ 1 <630> 01CE00209 01028 4 10 16-18 16-18 VCB 11
  Tỉnh Uỷ 1 <630> 01CE00209 01029 4 10 16-18 16-18 VCB 11
  Tỉnh Uỷ 1 <630> 01CE00209 01Q201 4 10 16-18 16-18 VCB 11
  Tỉnh Uỷ 1 <630> 01CE00209 01Q201-1 4 10 16-18 16-18 VCB 11
122 Tỉnh Uỷ 2 <400kVA> 01CE00301 01004 4 10 16-18 16-18 VCB 11
  Tỉnh Uỷ 2 <400kVA> 01CE00301 01Q202 4 10 16-18 16-18 VCB 11
123 Ki ốt Toà Thị Chính <400KVA> 01CE01699 01100 6 11 16-18 16-18 VCB 11
  Ki ốt Toà Thị Chính <400KVA> 01CE01699 01Q248 6 11 16-18 16-18 VCB 11
124 Bạch Đằng 1 <400> 01CE00069 01122 8 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Bạch Đằng 1 <400> 01CE00069 01Q107 8 11 16-19 16-19 SCB THĐ
125 Bạch Đằng 5 <250kVA> 01CE02537 01498 8 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Bạch Đằng 5 <250kVA> 01CE02537 01Q186 8 11 16-19 16-19 SCB THĐ
126 Kios Bưu điện <800kVA> 01CE02521 01490 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Kios Bưu điện <800kVA> 01CE02521 01Q184 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
127 Ủy ban phường Trần Phú <560kVA> 01CE02517 01489 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Ủy ban phường Trần Phú <560kVA> 01CE02517 01Q183 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
128 Bùi Thị Cúc <400kVA> 01CE00053 01094 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Bùi Thị Cúc <400kVA> 01CE00053 01095 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Bùi Thị Cúc <400kVA> 01CE00053 01Q109 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
129 Công ty Bơm Hải Dương <560kVA> lộ công cộng 01CK02279 01Q144 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
130 Kho Bạc <180> 01CE01311 01248 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Kho Bạc <180> 01CE01311 01Q130 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
131 Máy Xay <250kVA> 01CE02445 01058 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Máy Xay <250kVA> 01CE02445 01Q174 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
132 Ngã Sáu 1 <560> 01CE00047 01107 8 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Ngã Sáu 1 <560> 01CE00047 01112 8 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Ngã Sáu 1 <560> 01CE00047 01Q103 8 11 16-19 16-19 SCB THĐ
133 Ngã Sáu 2 <800kVA> 01CE01231 01056 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Ngã Sáu 2 <800kVA> 01CE01231 01104 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Ngã Sáu 2 <800kVA> 01CE01231 01Q127 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
134 NH Công Thương-CC<400> 01CK01315 01091 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  NH Công Thương-CC<400> 01CK01315 01Q136 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
135 Nguyễn Trãi <250> 01CE00063 01057 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Nguyễn Trãi <250> 01CE00063 01Q104 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
136 Phạm ngũ Lão <400> 01CE00061 01078 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Phạm ngũ Lão <400> 01CE00061 01079 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Phạm ngũ Lão <400> 01CE00061 01Q102 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
137 Triển lãm 1 <560kVA> 01CE00051 01018 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Triển lãm 1 <560kVA> 01CE00051 01019 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Triển lãm 1 <560kVA> 01CE00051 01Q101 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
138 Triển Lãm 2 <560kVA> 01CE01233 01142 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Triển Lãm 2 <560kVA> 01CE01233 01Q128 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
139 TThể máy Bơm <250> 01CE00085 01200 8 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  TThể máy Bơm <250> 01CE00085 01429 8 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  TThể máy Bơm <250> 01CE00085 01Q113 8 11 16-19 16-19 SCB THĐ
140 UBTP <560> 01CE00049 01096 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  UBTP <560> 01CE00049 01105 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  UBTP <560> 01CE00049 01Q106 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
141 Võ Thị Sáu <400> 01CE01229 01090 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Võ Thị Sáu <400> 01CE01229 01Q129 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
142 Văn phòng UBTP <250kVA> 01CE02365 01410 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
  Văn phòng UBTP <250kVA> 01CE02365 01Q105 7 11 16-19 16-19 SCB THĐ
143 An Ninh <630> 01CE00309 01068 5 11 16-19 16-19 BIDV 78
  An Ninh <630> 01CE00309 01068-1 5 11 16-19 16-19 BIDV 78
  An Ninh <630> 01CE00309 01113 5 11 16-19 16-19 BIDV 78
  An Ninh <630> 01CE00309 01Q228 5 11 16-19 16-19 BIDV 78
144 An Ninh 2 <630kVA> 01CE02449 01069 5 11 16-19 16-19 BIDV 78
  An Ninh 2 <630kVA> 01CE02449 01461 5 11 16-19 16-19 BIDV 78
  An Ninh 2 <630kVA> 01CE02449 01Q282 5 11 16-19 16-19 BIDV 78
145 Bắc Hàn Giang <400kVA> 01CE00405 01141 6 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Bắc Hàn Giang <400kVA> 01CE00405 01Q231 6 12 16-19 16-19 BIDV 78
146 Canh Nông <560> 01CE00409 01032 6 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Canh Nông <560> 01CE00409 01055 6 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Canh Nông <560> 01CE00409 01065 6 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Canh Nông <560> 01CE00409 01Q217 6 12 16-19 16-19 BIDV 78
147 Canh Nông 2 <180> 01CE01297 01259 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Canh Nông 2 <180> 01CE01297 01Q244 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
148 Cầu Đạo <560kVA> 01CE01203 01237 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Cầu Đạo <560kVA> 01CE01203 01237-1 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Cầu Đạo <560kVA> 01CE01203 01Q238 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Cầu Đạo <560kVA> 01CE01203 01Q238-1 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
149 Kios bắc công viên Bạch Đằng <180kVA> 01CE02451 01460 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Kios bắc công viên Bạch Đằng <180kVA> 01CE02451 01Q281 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
150 Đinh văn Tả <400> 01CE00401 01197 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Đinh văn Tả <400> 01CE00401 01197-1 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Đinh văn Tả <400> 01CE00401 01Q232 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Đinh văn Tả <400> 01CE00401 01Q232-1 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
151 Hoà Bình <400> 01CE00601 01115 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Hoà Bình <400> 01CE00601 01127 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Hoà Bình <400> 01CE00601 01Q222 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
152 Khu 10 Bình Hàn <250> 01CE01341 01269 6 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Khu 10 Bình Hàn <250> 01CE01341 01Q243 6 12 16-19 16-19 BIDV 78
153 Khu 7 Quang Trung <250> 01CE01299 01264 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Khu 7 Quang Trung <250> 01CE01299 01Q239 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
154 An Định <250kVA> 01CE02543 01496 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  An Định <250kVA> 01CE02543 01Q286 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
155 Quang Trung 1 <560> 01CE00607 01030 6 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Quang Trung 1 <560> 01CE00607 01031 6 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Quang Trung 1 <560> 01CE00607 01Q225 6 12 16-19 16-19 BIDV 78
156 Quang Trung 1A <560kVA> 01CE01343 01125 6 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Quang Trung 1A <560kVA> 01CE01343 01140 6 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Quang Trung 1A <560kVA> 01CE01343 01Q241 6 12 16-19 16-19 BIDV 78
157 Quang Trung 3<560> 01CE02115 01363 5 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Quang Trung 3<560> 01CE02115 01364 5 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Quang Trung 3<560> 01CE02115 01365 5 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Quang Trung 3<560> 01CE02115 01Q261 5 12 16-19 16-19 BIDV 78
158 Đường Thanh Niên <560> 01CE00507 01052 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Đường Thanh Niên <560> 01CE00507 01053 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Đường Thanh Niên <560> 01CE00507 01054 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Đường Thanh Niên <560> 01CE00507 01Q220 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
159 Tiền Phong <400kVA> 01CE00307 01016 5 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Tiền Phong <400kVA> 01CE00307 01017 5 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Tiền Phong <400kVA> 01CE00307 01Q227 5 12 16-19 16-19 BIDV 78
160 Viện Mắt <560kVA> 01CE00503 01063 5 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Viện Mắt <560kVA> 01CE00503 01064 5 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Viện Mắt <560kVA> 01CE00503 01Q218 5 12 16-19 16-19 BIDV 78
161 Thanh Niên 3 <560kVA> 01CE02503 01483 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
  Thanh Niên 3 <560kVA> 01CE02503 01Q283 7 12 16-19 16-19 BIDV 78
162 Điện biên Phủ 1 <560> 01CE00809 01087 6 12 17-19 17-19 BIDV 2
  Điện biên Phủ 1 <560> 01CE00809 01376 6 12 17-19 17-19 BIDV 2
  Điện biên Phủ 1 <560> 01CE00809 01Q159 6 12 17-19 17-19 BIDV 2
  Điện biên Phủ 1 <560> 01CE00809 01Q160 6 12 17-19 17-19 BIDV 2
163 Khu 15 P.Ngũ Lão <560KVA> 01CE01693 01282 7 12 17-19 17-19 BIDV 2
  Khu 15 P.Ngũ Lão <560KVA> 01CE01693 01318 7 12 17-19 17-19 BIDV 2
  Khu 15 P.Ngũ Lão <560KVA> 01CE01693 01Q149 7 12 17-19 17-19 BIDV 2
  Khu 15 P.Ngũ Lão <560KVA> 01CE01693 01Q150 7 12 17-19 17-19 BIDV 2
164 Khu 16 Phường Tân Bình<560KVA> 01CE02067 01347 7 12 17-19 17-19 BIDV 2
  Khu 16 Phường Tân Bình<560KVA> 01CE02067 01348 7 12 17-19 17-19 BIDV 2
  Khu 16 Phường Tân Bình<560KVA> 01CE02067 01Q157 7 12 17-19 17-19 BIDV 2
  Khu 16 Phường Tân Bình<560KVA> 01CE02067 01Q158 7 12 17-19 17-19 BIDV 2
165 XN Kim Cương <560> 01CE01295 01Q148 6 12 17-19 17-19 BIDV 2
166 Ngô Quyền <500> 01CE00905 01Q172 6 12 17-19 17-19 BIDV 2
  Ngô Quyền <500> 01CE00905 01158 6 12 17-19 17-19 BIDV 2
167 Ngô Quyền 1 <560> 01CE00907 01209 7 12 17-19 17-19 BIDV 2
  Ngô Quyền 1 <560> 01CE00907 01Q152 7 12 17-19 17-19 BIDV 2
168 Ngô Quyền 3 <320kVA> 01CE02307 01321 7 12 17-19 17-19 BIDV 2
  Ngô Quyền 3 <320kVA> 01CE02307 01Q154 7 12 17-19 17-19 BIDV 2
169 Nhất Ly <320kVA> 01CK02277 01402 6 13 17-19 17-19 BIDV 2
  Nhất Ly <320kVA> 01CK02277 01Q146 6 13 17-19 17-19 BIDV 2
170 Bà Triệu <250kVA> 01CE02533 01500 6 13 17-19 17-19 BIDV 2
  Bà Triệu <250kVA> 01CE02533 01Q188 6 13 17-19 17-19 BIDV 2
171 Tân Kim <630kVA> 01CE00903 01050 6 13 17-19 17-19 BIDV 2
  Tân Kim <630kVA> 01CE00903 01051 6 13 17-19 17-19 BIDV 2
  Tân Kim <630kVA> 01CE00903 01Q155 6 13 17-19 17-19 BIDV 2
  Tân Kim <630kVA> 01CE00903 01Q156 6 13 17-19 17-19 BIDV 2
172 Trung đại tu ôtô <250> 01CE00901 01119 6 13 17-19 17-19 BIDV 2
  Trung đại tu ôtô <250> 01CE00901 01Q151 6 13 17-19 17-19 BIDV 2
173 Tân Kim 2 <560kVA> 01CE02491 01481 6 13 17-19 17-19 BIDV 2
  Tân Kim 2 <560kVA> 01CE02491 01Q179 6 13 17-19 17-19 BIDV 2
174 Tân Kim 3 <250kVA> 01CE02531 01497 6 13 17-19 17-19 BIDV 2
  Tân Kim 3 <250kVA> 01CE02531 01Q185 6 13 17-19 17-19 BIDV 2
175 Nguyễn Văn Linh <560kVA> 01CE02493 01479 7 13 17-19 17-19 BIDV 2
  Nguyễn Văn Linh <560kVA> 01CE02493 01Q177 7 13 17-19 17-19 BIDV 2
176 Chợ Mát 3 <400> 01CE01007 01070 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  Chợ Mát 3 <400> 01CE01007 01Q302 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
177 Chợ Thanh Bình <400kVA> 01CE01009 01206 6 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  Chợ Thanh Bình <400kVA> 01CE01009 01Q309 6 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
178 Kios 15 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02415 01441 6 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  Kios 15 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02415 01Q392 6 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
179 Kios 14 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02417 01440 6 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
180 Kiốt số 16 Tây Nam Cường<250KVA> 01CE02087 01358 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  Kiốt số 16 Tây Nam Cường<250KVA> 01CE02087 01Q355 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
181 Kios 17 Tây Nam Cường<320kVA> 01CE02079 01354 7 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  Kios 17 Tây Nam Cường<320kVA> 01CE02079 01Q351 7 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
182 Kios 18 Tây Nam Cường <630kVA> 01CE02361 01405 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  Kios 18 Tây Nam Cường <630kVA> 01CE02361 01Q378 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
183 Kiốt 3 Khu dân cư-P. Thanh Bình<630kVA> 01CE02327 01388 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  Kiốt 3 Khu dân cư-P. Thanh Bình<630kVA> 01CE02327 01Q367 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
184 Kios 8 Tây Nam Cường <250kVA> 01CE02069 01349 7 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  Kios 8 Tây Nam Cường <250kVA> 01CE02069 01Q347 7 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
185 Kios 9 Tây Nam Cường<250kVA> 01CE02075 01352 7 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  Kios 9 Tây Nam Cường<250kVA> 01CE02075 01Q349 7 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
186 Kim Chi <560> 01CE00803 01170 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  Kim Chi <560> 01CE00803 01420 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  Kim Chi <560> 01CE00803 01Q316 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  Kim Chi <560> 01CE00803 01Q385 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
187 Kim Chi 2<400kVA> 01CE02331 01382 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  Kim Chi 2<400kVA> 01CE02331 01Q368 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
188 TThể Bệnh viện <250> 01CE01101 01207 6 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  TThể Bệnh viện <250> 01CE01101 01Q325 6 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
189 C.ty XD 18 <Công cộng 100kVA> 01CK01003 01199 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  C.ty XD 18 <Công cộng 100kVA> 01CK01003 01Q310 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
190 TThể Sở địa chính <180> 01CE00807 01208 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  TThể Sở địa chính <180> 01CE00807 01Q321 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
191 TThể trường Dược <400> 01CE01005 01196 6 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  TThể trường Dược <400> 01CE01005 01Q308 6 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
192 TThể Vận tải ôtô <250> 01CE00805 01205 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB
  TThể Vận tải ôtô <250> 01CE00805 01Q320 5 13 18-20 18-20 VCB 243 NLB

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 16/08/2017 08:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31