Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Thanh Miện

TT Tên xã, phường Tên TBA Mã TBA Mã sổ
GCS
Ngày ghi
chỉ số
Ngày thu tiền Địa điểm thu tiền
1 Thanh Tùng TBA Thanh Tùng PM2100U30133 21284 03 10, 11 Nhà văn hóa thôn
Đông
PM2100U30133 21Q121
TBA Thanh Tùng B PM2100U30134 21291
PM2100U30134 21292
PM2100U30134 21Q122
TBA Phạm lâm- Lộ phố đoàn PM2100U30170 21288 11 Đình Đoàn
PM2100U30170 21Q152
TBA La xá PM2100U30132 21285 12 Nhà văn hóa thôn La xá
PM2100U30132 21Q120
TBA La Xá 1 PM2100U30033 21286
PM2100U30033 21Q217
TBA Bơm Hòa Loan PM2100U30131 21242 13 Nhà văn hóa thôn Cốc
PM2100U30131 21283
PM2100U30131 21Q119
TBA Phú Cốc PM2100U30034 21290
PM2100U30034 21Q216
TBA Thôn Đông PM2100U30156 21293
PM2100U30156 21Q146
TBA Xóm Cầu PM2100U30207 21192
PM2100U30207 21289
PM2100U30207 21Q192
PM2100U30207 21Q96
2 Chi Bắc TBA Phú Khê PM2100U40120 21262 03 10 Nhà văn hóa thôn Phú Khê
PM2100U40120 21Q103
TBA Phú Khê 1 PM2100U40206 21252
PM2100U40206 21Q017
TBA Chi Bắc 3 PM2100U40117 21259 11,12 Nhà văn hóa thôn Phương Khê
PM2100U40117 21Q104
TBA Phương Khê PM2100U40164 21246
PM2100U40164 21256
PM2100U40164 21Q05
TBA 250 Tào Khê PM2100U40118 21245
PM2100U40118 21Q101
PM2100U30131 21Q119
TBA Chi Bắc 2 PM2100U30132 21249 13,14 Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng Bắc
PM2100U30132 21251
PM2100U30132 21Q120
TBA Tào Khê 2 PM2100U40213 21247
PM2100U40213 21Q202
TBA Tào Khê 1 PM2100U40163 21254
PM2100U40163 21257
PM2100U40163 21Q06
3 Tứ Cường TBA Bơm An Khoái PM2100U30111 21225 04 10,11 Đình thôn
An Khoái
PM2100U30111 21Q88
TBA An Khoái 1 PM2100U40173 21235
PM2100U40173 21Q159
TBA An Khoái PM2100U40110 21237
PM2100U40110 21Q91
TBA An Khoái 2 PM2100U40212 21248
PM2100U40212 21Q203
TBA An Khoái 3 PM2100U30039 21231
PM2100U30039 21Q212
TBA An Nghiệp 1 PM2100U40108 21223 12 Nhà văn thôn An Nghiệp
PM2100U40108 21Q87
TBA Bơm Cống Giác PM2100U40144 21316
PM2100U40144 21Q138
TBA An Nghiệp  PM2100U30109 21232
PM2100U30109 21Q90
TBA Đống Rừng PM2100U30176 21234
PM2100U30176 21Q157
TBA An Nghiệp 2 PM2100U30035 21233
PM2100U30035 21Q215
TBA An Nghiệp 3 PM2100U30054 21080
PM2100U30054 21Q24
TBA An Nghiệp 3 PM2100U30054 21074
PM2100U30054 21Q140
 TBA Phú Mễ PM2100U40107 21221 13 Nhà văn hóa thôn
Phú Mễ
PM2100U40107 21Q86
TBA Phú Mễ 1 PM2100U40175 21220
PM2100U40175 21Q158
TBA Tứ Cường PM2100U30113 21227 14,15 Bưu điện văn hóa xã Tứ Cường
PM2100U30113 21Q89
TBA Bơm Gia Cốc PM2100U30112 21229
PM2100U30112 21Q92
TBA Gia Cốc PM2100U30149 21321
PM2100U30149 21Q143
TBA Gia Cốc 1 PM2100U30214 21250
PM2100U30214 21Q204
4 Ngô Quyền TBA Văn Xá PM2100U30101 21037 05 11 Nhà văn hóa thôn
Văn Xá
PM2100U30101 21Q85
TBA Văn Xá 2 PM2100U30177 21039
PM2100U30177 21Q02
TBA Văn Xá 3 PM2100U40032 21038
PM2100U40032 21Q219
TBA Phạm Xá 1 PM2100U40208 21049 12 Nhà văn hóa thôn Phạm Xá 
PM2100U40208 21Q171
TBA Phạm Xá PM2100U40060 21047
PM2100U40060 21Q33
TBA Bơm Chùa Khu PM2100U40079 21050
PM2100U40079 21Q93
TBA Phạm Tân PM2100U40061 21043 13 Nhà văn hóa thôn Phạm Tân
PM2100U40061 21Q32
TBA Phạm Tân 1 PM2100U40031 21046
PM2100U40031 21Q218
TBA B.Phạm Lý  PM2100U30065 21041 14 Nhà văn hóa thôn Tiên Lữ và Phạm Lý
PM2100U30065 21Q31
TBA Tiên Lữ PM2100U30065 21033
PM2100U30065 21Q28
TBA Vũ Xá PM2100U40059 21035 15 Bưu điện văn hóa xã Ngô Quyền
PM2100U40059 21267
PM2100U40059 21Q29
TBA Vũ xá 1 PM2100U40190 21036
PM2100U40190 21Q30
5 Đoàn Kết TBA Nuôi Trồng Thủy Sản PM2100U40076 21102 06 11 HTX nuôi trồng thủy sản
PM2100U40076 21Q176
TBA Nuôi Trồng Thủy Sản T2 PM2100U40209 21096
PM2100U40209 21Q132
TBA Tòng Hóa PM2100U40075 21104 12 Nhà văn hóa thôn
Tòng Hóa
PM2100U40075 21Q45
TBA Tòng Hóa 1 PM2100U40195 21269
PM2100U40195 21Q165
TBA Đồng Giò PM2100U40080 21105
PM2100U40080 21110
PM2100U40080 21Q47
TBA Châu Quan PM2100U40074 21097 12 Nhà văn hóa thôn
Châu Quan
PM2100U40074 21Q43
TBA Châu Quan 1 PM2100U40202 21098
PM2100U40202 21Q174
TBA Thủ Pháp PM2100U40078 21099 13 Nhà văn hóa thôn
Thủ Pháp
PM2100U40078 21Q44
TBA Thủ Pháp 1 PM2100U40040 21101
PM2100U40040 21Q162
TBA Bùi Xá PM2100U40074 21108 14,15 Bưu điện xã Đoàn Kết
PM2100U40074 21Q46
TBA Từ Xá PM2100U40168 21076
PM2100U40168 21077
PM2100U40168 21Q97
TBA Từ Xá 1 PM2100U40228 21076
PM2100U40228 21Q076
6 Thị Trấn Thanh Miện TBA An Lạc PM2100U40084 21133 07 10 Trụ sở ĐL Thanh Miện
PM2100U40084 21Q133
TBA An Lạc 1 PM2100U40187 21011
PM2100U40187 21Q99
TBA Quán Khoang PM2100U30130 21013
PM2100U30130 21Q117
TBA Vô Hối PM2100U30158 21013
PM2100U30158 21Q118
Vô Hối 2 PM2100U30225 21020
PM2100U30225 21Q233
TBA Lê Bình 1 PM2100U30055 21010
PM2100U30055 21Q12
TBA Phượng Hoàng Thượng PM2100U30150 21007 11 Trụ sở ĐL Thanh Miện
PM2100U30150 21Q95
TBA Phượng Hoàng Hạ PM2100U40188 21006
PM2100U40188 211Q56
TBA Phượng Hoàng PM2100U30052 21004
PM2100U30052 21Q10
TBA Lê Bình PM2100U40053 21014 12,13,14,15 Trụ sở ĐL Thanh Miện
PM2100U40053 21Q11
TBA Ủy Ban Huyện PM2100U30054 21001
PM2100U30054 21Q20
TBA Nhà Văn Hóa PM2100U40196 21009
PM2100U40196 21Q167
TBA Bơm Phượng Hoàng PM2100U40145 21315
PM2100U40145 21Q135
TBA Viễn Thông PM2100U30169 21078
PM2100U30169 21Q21
TBA Huyện Ủy PM2100U30180 21Q07
TBA Khu 4 PM2100U40186 21003
PM2100U40186 21Q134
TBAThị Trấn PM2100U40058 21002
PM2100U40058 21Q09
TBA Bơm Phượng Hoàng B PM2100U40155 21073
PM2100U40155 21Q113
TBA Bất Nạo PM2100U40229 21032
PM2100U40229 21Q234
TBA Tự Dùng 21CE00031 21D21
7 Ngù Hùng TBA Bơm Đò Luồi 21CE00153 21157 08 14 Nhà văn hóa thôn
Mơ Trì
21CE00153 21Q60
TBA Cống Giác PM2100U40092 21158
PM2100U40092 21Q61
TBA Mơ Trì PM2100U40106 21159
PM2100U40106 21Q84
TBA Tiêu Lâm PM2100U40093 21155 15 Nhà văn hóa thôn
Tiêu Lâm 
PM2100U40093 21Q58
TBA CQT Tiêu Lâm PM2100U40126 21164
PM2100U40126 21275
PM2100U40126 21Q111
TBA Tiêu Lâm 1 PM2100U40221 21222
PM2100U40221 21Q225
TBA Cụ Trì PM2100U40095 21161 16 Nhà văn hóa Đội 4
PM2100U40095 21Q62
TBA Cụ Trì 1 PM2100U40203 21160
PM2100U40203 21162
PM2100U40203 21Q168
TBA Ngũ Hùng PM2100U40091 21151
PM2100U40091 21152
PM2100U40091 21156
PM2100U40091 21Q59
TBA La Ngoại PM2100U40084 21163 17 Nhà văn hóa Đội 6
PM2100U40084 21Q133
TBA La Ngoại 1 PM2100U40204 21150
PM2100U40204 21276
PM2100U40204 21Q169
TBA Lại Trì PM2100U40222 21253 18 Nhà văn hóa thôn Nại Trì
PM2100U40222 21Q206
8 Tân Trào TBA Yên Xá PM2100U40087 21125 09 14 Nhà văn hóa thôn An Xá và Ấp Yên
PM2100U40087 21Q52
TBA An Xá PM2100U40160 21123
PM2100U40160 21124
PM2100U40160 21Q147
TBA Lăng Gia PM2100U40153 21121 15 Nhà văn hóa thôn
Lăng Gia
PM2100U40153 21Q144
TBA Ngọc Lập PM2100U40154 21119 15 Nhà văn hóa thôn
Ngọc Lập
PM2100U40154 21Q145
TBA Hoàng Tường PM2100U40085 21126 16 Nhà văn hóa thôn
Hoàng Tường
PM2100U40085 21130
PM2100U40085 21Q53
TBA Hoàng Tường 1 PM2100U40191 21127
PM2100U40191 21Q164
TBA Tân Trào PM2100U40086 21322 17 Nhà văn hóa thôn
Từ Ô
PM2100U40086 21Q51
TBA Từ Ô PM2100U40128 21128
PM2100U40128 21Q114
TBA Từ Ô 1 PM2100U40192 21129
PM2100U40192 21Q166
TBA Từ Ô 2 PM2100U40218 21132
PM2100U40218 21Q210
9 Thanh Giang TBA Phù Tải 1 PM2100U40106 21210 09 15 Nhà văn hóa thôn
 Phù Tải 1
PM2100U40106 21Q156
TBA Phù Tải 2 PM2100U30140 21208
PM2100U30140 21211
PM2100U30140 21Q130
TBA Phù Tải 3 PM2100U40038 21197
PM2100U40038 21Q220
TBA Tiêu Sơn PM2100U40104 21202 16 Nhà văn hóa thôn
Tiêu Sơn 
PM2100U40104 21Q81
TBA Đồng Lại PM2100U40178 21209
PM2100U40178 21Q160
TBA Bơm Thanh Giang PM2100U40105 21198
PM2100U40105 21Q79
TBA Đan Giáp PM2100U40102 21199 17 Nhà văn hóa thôn
Đan Giáp
PM2100U40102 21Q80
TBA Đan Giáp 1 PM2100U30205 21200
PM2100U30205 21Q15
TBAThanh Giang T2 PM2100U40103 21204 18,19 Bưu điện xã
Thanh Giang
PM2100U40103 21205
PM2100U40103 21Q82
TBA Võ Văn PM2100U30127 21279
PM2100U30127 21Q116
10 Diên Hồng TBA Diên Hồng 2 PM2100U30063 21029 10 16 Nhà văn hóa thôn
Đoàn Kết và Quang Trung
PM2100U30063 21Q27
TBA Thống Nhất PM2100U30159 21031
PM2100U30159 21326
PM2100U30159 21Q150
TBA Diên Hồng 1 PM2100U30062 21027 17 Bưu điện văn hóa xã Diên Hồng
PM2100U30062 21Q26
TBA Quang Trung PM2100U30185 21028
PM2100U30185 21Q200
TBA Xóm Thượng PM2100U30028 21030
PM2100U30028 21Q213
11 Lam Sơn TBA Thọ Xuyên PM2100U30099 21171 11 16 Nhà văn hoá thôn Thọ Xuyên
PM2100U30099 21Q68
TBA B.Lam Sơn PM2100U30097 21173 16 Nhà văn hoá thôn Ấp Lam Sơn
PM2100U30097 21Q205
TBA Ấp Lam Sơn PM2100U30161 21324
PM2100U30161 21Q149
TBA Kim Trang PM2100U40098 21169 17 Bưu điện văn hóa xã Lam Sơn
PM2100U40098 21Q66
TBA Kim Trang Đông PM2100U40183 21170
PM2100U40183 21Q67
TBA B.Lam Sơn Cấp III PM2100U40096 21165
PM2100U40096 21Q63
TBA Thọ Chương PM2100U30046 21166
PM2100U30046 21Q65
TBA Lam Sơn 1 PM2100U40121 21271
PM2100U40121 21Q110
TBA Thôn Vũ PM2100U30174 21314
PM2100U30174 21Q74
TBA Thọ Xuyên 1 PM2100U40200 21106
PM2100U40200 21Q172
TBA Xóm Chùa PM2100U30217 21168
PM2100U30217 21Q209
TBA Xóm Trại Mới PM2100U30097 21167
PM2100U30097 21Q64
12 Chi Nam TBA An Dương PM2100U40071 21092 11 16 Nhà văn hóa thôn
An Dương
PM2100U40071 21317
PM2100U40071 21Q42
TBA An Dương 2 PM2100U40216 21089
PM2100U40216 21Q208
TBA Phan Xá PM2100U40073 21087
PM2100U40073 21Q40
TBA Hội Yên PM2100U40146 21083 17 Nhà văn hóa thôn
Hội Yên 
PM2100U40146 21Q34
TBA Bơm Chi Nam PM2100U40072 21088
PM2100U40072 21Q41
TBA Chi Nam 2 PM2100U40070 21086 18,19 Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng Nam
PM2100U40070 21Q109
TBA Triều Dương 1 PM2100U40223 21085
PM2100U40223 21Q207
TBA Triều Dương  PM2100U40070 21084
PM2100U40070 21Q39
13 Đoàn Tùng TBA Đoàn Tùng 2 PM2100U30115 21266 12 19 Nhà văn hóa Phạm Lâm và Thúy Lâm
PM2100U30115 21Q107
TBA Đoàn Tùng 2 PM2100U30115 21177
PM2100U30115 21Q178
TBA Phạm Lâm 1 PM2100U30043 21224
PM2100U30043 21Q179
TBA Thúy Lâm PM2100U30152 21072
PM2100U30152 21Q14
TBA Thúy Lâm 1 PM2100U30046 21064
PM2100U30046 21Q69
TBA Đào Lâm PM2100U40141 21217 20,21 Nhà văn hóa thôn
Đào Lâm
PM2100U40141 21Q137
TBA Đào Lâm 1 PM2100U30100 21216
PM2100U30100 21Q78
TBA Đào Lâm 2 PM2100U30044 21230
PM2100U30044 21Q177
TBA Bơm Đoàn Tùng PM2100U30051 21184 22,23 Bưu điện xã
Đoàn Tùng
PM2100U30051 21Q76
TBA Phạm Lâm 21CE00271 21062
21CE00271 21Q22
TBA Đoàn Tùng PM2100U30100 21185
PM2100U30100 21186
PM2100U30100 21Q175
PM2100U30100 21Q77
TBA TTTM Chợ Thông T1 PM2100U30151 21272
PM2100U30151 21Q136
TBA TTTM Chợ Thông T2 PM2100U30125 21063
PM2100U30125 21Q04
TBA Xóm Chấm PM2100U30226 21018
PM2100U30226 21Q180
14 Tiền Phong TBA Đồng Chấm PM2100U30050 21183 12 18 Nhà văn hóa thôn
Đồng Chấm và My Động 1
PM2100U30050 21Q75
TBA My Động 1 PM2100U30199 21182
PM2100U30199 21Q201
TBA My Động 2 PM2100U30224 21091 19 Nhà văn hóa thôn My Động 2
PM2100U30224 21Q214
TBA Tiền Phong PM2100U30049 21181
PM2100U30049 21Q73
TBA Tái Định Cư PM2100U30124 21264
PM2100U30124 21Q106
TBA An Phong PM2100U30048 21179 20 Bưu điện văn hóa xã Tiền phong
PM2100U30048 21Q71
TBA An Phong 1 PM2100U30198 21178
PM2100U30198 21Q011
PM2100U30100 21Q77
TBA Tiên Động PM2100U30047 21180
PM2100U30047 21Q72
15 Lê Hồng TBA Lê Hồng 32 PM2100U40066 21053 13 18 Nhà văn hóa thôn
 Phí Xá
PM2100U40066 21Q35
TBA Vĩnh Mộ PM2100U40067 21068
PM2100U40067 21Q38
TBA Phương Quan PM2100U40068 21057
PM2100U40068 21070
PM2100U40068 21Q37
TBA Phí Xá PM2100U40036 21207
PM2100U40036 21Q224
TBA Quốc Tuấn PM2100U40148 21060
PM2100U40148 21Q142
TBA Đại Đồng PM2100U40069 21054 19 Nhà văn hóa thôn
Đại Đồng 
PM2100U40069 21Q36
TBA Lê Hồng 1 PM2100U40114 21058 20,21,22 Bưu điện văn hóa xã Lê Hồng
PM2100U40114 21Q98
TBA Hoành Bồ PM2100U40147 21066
PM2100U40147 21Q141
TBA Hạnh Phúc PM2100U40172 21056
PM2100U40172 21Q155
TBA Vĩnh Mộ 1 PM2100U40197 21065
PM2100U40197 21Q105
TBA Hoành Bồ 1 PM2100U40219 21067
PM2100U40219 21Q211
16 Phạm Trấn TBA Phạm Trấn PM2100U30081 21113 13 18 Nhà văn hóa thôn
 Nam Cầu
PM2100U30081 21Q49
TBA Côi Hạ PM2100U30129 21115
PM2100U30129 21Q115
TBA Côi Hạ 1 PM2100U30042 21228
PM2100U30042 21Q228
TBA Lam Cầu PM2100U30179 21273
PM2100U30179 21Q161
TBA Lam Cầu 1 PM2100U30041 21112
PM2100U30041 21Q226
TBA Quang Bị PM2100U30082 21118 19 Nhà văn hóa thôn
Cầu Lâm và Quang Bị
PM2100U30082 21Q50
TBA Cầu Lâm PM2100U30162 21117
PM2100U30162 21Q148
TBA Quang Bị 1 PM2100U30029 21201
PM2100U30029 21Q221
TBA Bơm Phạm Trấn PM2100U30083 21111 20 Bưu điện xã Phạm Trấn
PM2100U30083 21Q48
TBA Côi Thượng PM2100U30030 21203
PM2100U30030 21Q222
17 Hùng Sơn TBA Phù Nội PM2100U40181 21023 14 20 Nhà văn hóa thôn
Phù Nội
PM2100U40181 21Q83
TBA Bơm Hùng Sơn PM2100U40057 21024
PM2100U40057 21Q25
TBA Thái Thạch PM2100U30122 21025 21 Nhà văn hóa thôn Thái Thạch 
PM2100U30122 21Q108
TBA Hùng Sơn Treo PM2100U40056 21019 22 Bưu điện văn hóa xã Hùng Sơn
PM2100U40056 21Q13
TBA Bơm Đò Luồi  PM2100U40064 21022
PM2100U40064 21Q139
TBA Anh Dũng PM2100U40182 21026
PM2100U40182 21Q17
TBA Triệu Nội PM2100U30157 21021
PM2100U30157 21Q94
18 Cao Thắng TBA Văn Khê PM2100U30136 21303 15 20 Nhà văn hóa thôn
Văn Khê và Phạm Khê
PM2100U30136 21Q125
TBA Phạm Khê PM2100U30137 21304
PM2100U30137 21Q126
TBA Bơm Cao Lý PM2100U30139 21298 21 Nhà văn hóa thôn
Cao Lý
PM2100U30139 21Q123
TBA Cao Lý 1 PM2100U30166 21300
PM2100U30166 21Q153
TBA Cao Hòa PM2100U30051 21302 22 Nhà văn hóa thôn
Hòa Bình
PM2100U30051 21Q124
TBA Hòa Bình PM2100U30167 21301
PM2100U30167 21Q151
TBA Bằng Bộ PM2100U30135 21306 23 Nhà ông Trương Hùng Tuyến- tổ điện xã Cao Thắng
PM2100U30135 21Q127
TBA Bằng Bộ Mới PM2100U30165 21307
PM2100U30165 21Q131

 

LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ  CÁC KHÁCH HÀNG SAU TBA CHUYÊN DÙNG NĂM 2020
TT Mã sổ GCS Ngày ghi chỉ số Đơn vị thực hiện
Khách hàng ghi chỉ số 1 kỳ
1 21Q01, 21Q18, 21Q19 15 Điện lực
2 21Q03, 21Q08, 21Q16 Ngày cuối tháng Điện lực
Khách hàng ghi chỉ số 2 kỳ
1 21Q012 1; 15 Điện lực
Khách hàng ghi chỉ số 3 kỳ
1 21Q028 01; 10; 20 Điện lực
1 21Q128 06; 15; 25 Điện lực

 

Tác giả: Phòng Kinh doanh - PCHD ; xuất bản: 12/10/2020 01:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31