Lịch tạm ngừng cung cấp điện

LỊCH NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIỆN TUẦN 45 (Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023

Căn cứ kế hoạch sửa chữa lưới điện, thí nghiệm định kỳ các thiết bị và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương dự kiến thực hiện trong tuần 45/2023, Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và thông báo lịch ngừng giảm dự kiến tới các khách hàng sử dụng điện trong tuần 45/2023

từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023. Cụ thể theo File đính kèm và bảng dưới đây:

Mời Quý độc giả xem chi tiết tại đây:

Kế hoạch bảo dưỡng sử chữa chi tiết xin mời xem tại đây:

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

1

Tại cột 16 Î ĐZ483E8.1

ĐLTP Hải Dương

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ÷ 1010

Ngày 06/11

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 16ÎĐZ483E8.1 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay thế quả CSV pha cạnh gần bằng phương pháp hotline

+ Phiên 2: Thay thế quả CSV pha giữa bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 3: Thay thế quả CSV pha cạnh xa bằng phương pháp hotline

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ483E8.1

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC483E8.1

Không mất điện phụ tải

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

2

TBA Đại Hợp - 560kVA ÎĐZ373E8.7

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0700 ÷ 0800

Ngày 06/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Đại Hợp - 560kVA

Cắt điện TBA Đại Hợp - 560kVA ÎĐZ373E8.7

(Thao tác SI, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

532 KH

3

TBA Đại Hợp 3 - 400kVA ÎĐZ373E8.7

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0800 ÷ 900

Ngày 06/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Đại Hợp 3 - 400kVA

Cắt điện TBA Đại Hợp 3 - 400kVA ÎĐZ373E8.7

(Thao tác SI, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

271 KH

4

TBA Đại Hợp 2 - 320kVA ÎĐZ373E8.7

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0900 ÷ 1000

Ngày 06/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Đại Hợp 2 - 320kVA

Cắt điện TBA Đại Hợp 2 - 320kVAÎĐZ373E8.7

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

194 KH

5

TBA Tân Kỳ - 560kVA ÎĐZ373E8.7

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1000 ÷ 1100

Ngày 06/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Tân Kỳ - 560kVA

Cắt điện TBA Tân Kỳ - 560kVA ÎĐZ373E8.7

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

398 KH

6

TBA Ngọc Lâm 3 - 400kVA ÎĐZ373E8.7

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1400 ÷ 1500

Ngày 06/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Ngọc Lâm 3 - 400kVA

Cắt điện TBA Ngọc Lâm 3 - 400kVAÎĐZ373E8.7

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

357 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

7

TBA Bơm Tân Kỳ - 400kVA ÎĐZ373E8.7

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1500 ÷ 1600

Ngày 06/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Bơm Tân Kỳ - 400kVA

Cắt điện TBA Bơm Tân Kỳ - 400kVAÎĐZ373E8.7

(Thao tác SI, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

423 KH

8

TBA Nghi Khê - 400kVA ÎĐZ373E8.7

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0700 ÷ 0800

Ngày 07/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Nghi Khê - 400kVA

Cắt điện TBA Nghi Khê - 400kVAÎĐZ373E8.7

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

429 KH

9

TBA Nghi Khê 2 -400kVA ÎĐZ373E8.7

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0800 ÷ 900

Ngày 07/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Nghi Khê 2 - 400kVA

Cắt điện TBA Nghi Khê 2 -400kVAÎĐZ373E8.7

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

260 KH

10

TBA Ngọc Trại  -250kVA ÎĐZ373E8.7

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0900 ÷ 1000

Ngày 07/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Ngọc Trại  - 250kVA

Cắt điện TBA Ngọc Trại  -250kVA ÎĐZ373E8.7

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

162 KH

11

TBA Bơm Đồng Tràng - 320kVA ÎĐZ373E8.13

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1000 ÷ 1100

Ngày 07/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Bơm Đồng Tràng - 320kVA

Cắt điện TBA Bơm Đồng Tràng - 320kVA ÎĐZ373E8.13

(Thao tác SI, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

68 KH

12

TBA Tái Sơn - 320kVA ÎĐZ373E8.13

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1400 ÷ 1500

Ngày 07/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Tái Sơn - 320kVA

Cắt điện TBA Tái Sơn - 320kVA ÎĐZ373E8.13

(Thao tác SI, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

144 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

13

TBA Tái Sơn 2  -400kVA ÎĐZ373E8.13

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1500 ÷ 1600

Ngày 07/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Tái Sơn 2  -400kVA

Cắt điện TBA Tái Sơn 2  -400kVAÎĐZ373E8.13

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

167 KH

14

Tại các vị trí cột:

11, 13, 14, 15, 16 nhánh Chu Văn An ÎĐZ476E8.5

(Phương thức hiện đang cấp từ ĐZ478E8.5)

ĐL Chí Linh

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ÷ 1140

Ngày 07/11

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện với nội dung: Bổ sung tiếp địa dọc cột bằng phương pháp hotline tại các vị trí cột: 11, 13, 14, 15, 16 ĐZ22kV nhánh Chu Văn An lộ  476E8.5 (Hiện đang cấp từ ĐZ478E8.5)

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ478E8.5

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC478E8.5

Không mất điện phụ tải

15

ĐZ174E8.11 Đại An - 175E8.1 Đồng Niên

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

0600 ¸ 1000

Ngày 08/11

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế thay thế bát sứ vỡ pha B tại vị trí cột 52 của ĐZ174E8.11 - 175E8.1

Cắt điện ĐZ174E8.11 Đại An - 175E8.1 Đồng Niên
Tại trạm E8.11 Đại An:

Cắt MC174E8.11
Cắt các DCL: 174-2, 174-7E8.11
Đóng tiếp địa: 174-76E8.11
Tại E8.1 Đồng Niên:

Cắt MC175E8.1
Cắt các DCL: 175-1, 175-2,

175-7E8.1
Đóng tiếp địa: 175-76E8.1

(Phiếu thao tác do Điều độ B8 lập và duyệt)

Không mất điện phụ tải

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

16

Tại cột 14 nhánh Công Đoàn ÎĐZ476E8.5

ĐL Chí Linh

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ÷ 1150

Ngày 08/11

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện với nội dung: Thay 06 quả sứ đứng 24kV bằng phương pháp hotline tại cột 14 nhánh Công Đoàn ÎĐZ476E8.5

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ476E8.5

Khóa chức năng TĐL tại Rec476/07 nhánh Công ĐoànÎĐZ476E8.5

Không mất điện phụ tải

17

TBA Kim Cương - 560kVA ÎĐZ483E8.1

ĐLTP Hải Dương

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0830 ÷ 1030

Ngày 08/11

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương thực hiện: Xử lý rỉ dầu gioăng mặt MBA của MBA Kim Cương - 560kVA

Cắt điện TBA Kim Cương - 560kVAÎĐZ483E8.1

(Thao tác CDCL-24kV, AB tổng 0,4kV TBA)

ĐLTP Hải Dương

09 KH

18

TBA Thôn Phú Bình - 160kVA ÎĐZ472E8.16

ĐLTP Hải Dương

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1030 ÷ 1200

Ngày 08/11

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương thực hiện: Xử lý nắp phao báo dầu bị hỏng tại MBA Thôn Phú Bình - 160kVA

Cắt điện TBA Thôn Phú Bình - 160kVAÎĐZ472E8.16

(Thao tác CDCL-24kV, AB tổng 0,4kV TBA)

ĐLTP Hải Dương

01 KH

19

TBA Phú Tảo 4 -400kVA ÎĐZ378E8.1

ĐLTP Hải Dương

ĐLTP Hải Dương

0830 ÷ 1130

Ngày 08/11

Điện lực TP Hải Dương thực hiện: Thay thế 03 quả CSV24kV đang khiếm khuyết bằng CSV24kV mới

Cắt điện TBA Phú Tảo 4 -400kVAÎĐZ378E8.1

(Thao tác CDCL-35kV, AB tổng 0,4kV TBA)

ĐLTP Hải Dương

321 KH

20

TBA UB Huyện - 400kVA ÎĐZ373E8.19

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0700 ÷ 0800

Ngày 08/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA UB Huyện - 400kVA

Cắt điện TBA UB Huyện - 400kVAÎĐZ373E8.19

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

190 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

21

TBA UB Huyện 2  -560kVA ÎĐZ373E8.19

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0800 ÷ 900

Ngày 08/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA UB Huyện 2  - 560kVA

Cắt điện TBA UB Huyện 2  -560kVA ÎĐZ373E8.19

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

238 KH

22

TBA Vạn Tải -250kVA ÎĐZ373E8.19

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0900 ÷ 1000

Ngày 08/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Vạn Tải - 250kVA

Cắt điện TBA Vạn Tải - 250kVA ÎĐZ373E8.19

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

249 KH

23

TBA Nhũ Tỉnh - 180kVA ÎĐZ376E8.7

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1000 ÷ 1100

Ngày 08/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Nhũ Tỉnh - 180kVA

Cắt điện TBA Nhũ Tỉnh - 180kVAÎĐZ376E8.7

(Thao tác SI, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

27 KH

24

TBA Đoàn Xá -400kVA ÎĐZ376E8.7

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1400 ÷ 1100

Ngày 08/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Đoàn Xá - 400kVA

Cắt điện TBA Đoàn Xá - 400kVA ÎĐZ376E8.7

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

331 KH

25

TBA Vũ Xá - 400kVA ÎĐZ376E8.7

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ &Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1400 ÷ 1500

Ngày 08/11

ĐL Tứ Kỳ phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực thực hiện thí nghiệm theo CBM cấp độ 2 tại MBA Vũ Xá - 400kVA

Cắt điệnTBA Vũ Xá - 400kVA ÎĐZ376E8.7

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Tứ Kỳ

519 KH

26

TBA Bình Lâu 3 -560kVA ÎĐZ485E8.1

ĐLTP Hải Dương

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0830 ÷ 1130

Ngày 09/11

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương thực hiện: Xử lý rỉ dầu van xả, bình dầu phụ của MBA Bình Lâu 3 -560kVA

Cắt điện TBA Bình Lâu 3 -560kVAÎĐZ485E8.1

(Thao tác CDCL-24kV, AB tổng 0,4kV TBA)

ĐLTP Hải Dương

405 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

27

MBA TD42E8.15 Phúc Điền

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0530 ¸ 0730

1600 ¸ 1800

Ngày 09/11

· Từ 0530 ¸ 0730: Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương: Tháo cáp hạ thế ra khỏi đầu cực hạ thế MBATD42, đấu nối tạm cáp hạ thế mới vào đầu cực hạ thế MBA TD42 để cấp nguồn cho hệ thống quạt mát MBAT1, MBAT2E8.15 trong thời gian sửa chữa, cải tạo tủ AC380/220V tại trạm 110kV E8.15 Phúc Điền.

· Từ 1600 ¸ 1800: Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương đấu nối hoàn trả hiện trạng ban đầu sau khi công tác xong

Cắt điện MBA TD42E8.15 Phúc Điền

Cắt CD TD42-2E8.15
Đóng tiếp địa: TD42-28E8.15

(Phiếu thao tác do trực ca trạm E8.15 lập và duyệt)

Không mất điện phụ tải

28

MBA TD31E8.15 Phúc Điền

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0530 ¸ 1530

Ngày 09/11

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương sửa chữa, cải tạo tủ AC380/220V tại trạm E8.15 Phúc Điền với nội dung: Lắp đặt thêm thanh cái (TC2) trong tủ 380/220V AC, lắp đặt + đấu nối 01 ATM mới liên lạc 02 thanh cái, đấu nối cấu hình Scada cho mạch ĐK + TH + trạng thái tủ sau cải tạo.

Cắt điện MBA TD31E8.15 Phúc Điền

Cắt CD TD31-1E8.15
Đóng tiếp địa: TD31-18E8.15

(Phiếu thao tác do trực ca trạm E8.15 lập và duyệt)

Không mất điện phụ tải

29

Tại cột 25 nhánh Công Đoàn ÎĐZ476E8.5

ĐL Chí Linh

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ÷ 1150

Ngày 09/11

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện với nội dung: Thay 06 quả sứ đứng 24kV bằng phương pháp hotline tại cột 25 nhánh Công Đoàn ÎĐZ476E8.5

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ476E8.5

Khóa chức năng TĐL tại Rec476/07 nhánh Công ĐoànÎĐZ476E8.5

Không mất điện phụ tải

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

30

· ĐZ174E8.9 Hải Dương - 172E8.13 Ngọc Sơn


· ĐZ173E8.1 Đồng Niên - 171E8.13 Ngọc Sơn

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Công ty cổ phần phát triển năng lượng Thủ Đô

0300

Ngày 10/11 ¸ 0500

Ngày 13/11

Công ty Cổ phần phát triển năng lượng Thủ Đô thi công công trình cải tạo, nâng cao trình tuyến ĐZ110kV phục vụ GPMB thi công dự án Xây dựng đường vành đai I đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn với các nội dung:

+ Tháo hạ cột 29/64 lộ 173E8.1 và 174E8.9 để lắp sang vị trí móng cột xây dựng mới; Tháo hạ, căng dây, lấy lại dộ võng dây dẫn, dây OPGW khoảng néo 24/59 - 28/63, 28/63 - 29/64 của ĐZ110kV mạch kép lộ 173E8.1 - 171E8.13 và 174E8.9-172E8.13

+ Tháo hạ thu hồi cột 30/65, 31/66, 32/67 hiện trạng, lắp đặt cột 30/65, 31/66, 32/67 xây dựng mới của ĐZ110kV mạch kép lộ 173E8.1 - 171E8.13 và 174E8.9-172E8.13; Tháo hạ, căng dây, lấy lại độ võng dây dẫn, dây OPGW khoảng cột 29/64 - 34/69 của ĐZ110kV mạch kép lộ 173E8.1 - 171E8.13 và 174E8.9 - 172E8.13

+ Tháo hạ thu hồi các vị trí cột 45/80, 46/81 hiện trạng; Lắp đặt các cột 45/80, 46/81 của ĐZ110kV mạch kép lộ 173E8.1 - 171E8.13 và 174E8.9-172E8.13; Tháo hạ, căng dây, lấy lại độ võng dây dẫn, dây OPGW khoảng cột 43/78 - 46/81, 46/81- 49/84 của ĐZ110kV mạch kép lộ 173E8.1 - 171E8.13 và 174E8.9-172E8.13

Cắt điện ĐZ174E8.9 Hải Dương - 172E8.13 Ngọc Sơn và ĐZ173E8.1 Đồng Niên - 171E8.13 Ngọc Sơn

Tại trạm E8.13 Ngọc Sơn:
Cắt các MC: 171, 172E8.13
Cắt các DCL: 171-1, 171-7,

172-2, 172-7E8.13
Đóng các tiếp địa: 171-76,

172-76E8.13
Tại trạm E8.1 Đồng Niên:
Cắt MC173E8.1
Cắt các DCL: 173-1, 173-2,

173-7E8.1
Đóng tiếp địa: 173-76E8.1

(Phiếu thao tác tách/khôi phục ĐZ174E8.9-172E8.13 do Điều độ A1 lập và duyệt; Phiếu thao tác tách/khôi phục ĐZ173E8.1-171E8.13 do Điều độ B8 lập và duyệt)

Chuyển phương thức phụ tải phía trung áp

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

31

· Thanh cái C12E8.13


· Ngăn lộ 172E8.13 Ngọc Sơn

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0300 ÷ 1500

Ngày 10/11

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương công tác các nội dung:

+ Lắp đặt hoàn trả, thí nghiệm Rơle so lệch thanh cái C12E8.13 Ngọc Sơn sau khi chạy lại phần mềm

+ Thí nghiệm Rơle bảo vệ ngăn lộ 172E8.13 Ngọc Sơn

Cắt các MC: 172, 112, 132E8.13
Cắt các DCL: 172-2, 172-7, 112-1, 112-2, 132-2, 132-3E8.13
Đóng tiếp địa: Không

(Phiếu thao tác do Điều độ B8 lập và duyệt)

Chuyển phương thức các ĐZ theo lịch cụ thể phần dưới

ĐL Gia Lộc

 

ĐL Thanh Hà

 

ĐL Tứ Kỳ

 

ĐLTP Hải Dương

32

TBA Thái Dương B - 180kVA ÎĐZ377E8.15

ĐL Bình Giang

ĐL Bình Giang

0800 ÷ 0900

Ngày 10/11

ĐL Bình Giang thí nghiệm định kỳ và CBM MBA Thái Dương B - 180kVA

Cắt điện TBA Thái Dương B - 180kVA ÎĐZ377E8.15

(Thao tác CDLĐ, SI, ATM tổng TBA)

ĐL Bình Giang

274 KH

33

TBA Hà Tiên -180kVA ÎĐZ377E8.15

ĐL Bình Giang

ĐL Bình Giang

0900 ÷ 1000

Ngày 10/11

ĐL Bình Giang thí nghiệm định kỳ và CBM MBA Hà Tiên -180kVA

Cắt điện TBA Hà Tiên -180kVA ÎĐZ377E8.15

(Thao tác CDLĐ, SI, ATM tổng TBA)

ĐL Bình Giang

189 KH

34

TBA Thái Dương D - 180kVA ÎĐZ377E8.15

ĐL Bình Giang

ĐL Bình Giang

1000 ÷ 1100

Ngày 10/11

ĐL Bình Giang thí nghiệm định kỳ và CBM MBA Thái Dương B - 180kVA

Cắt điện TBA Thái Dương D - 180kVAÎĐZ377E8.15

(Thao tác CDLĐ, SI, ATM tổng TBA)

ĐL Bình Giang

192 KH

35

TBA Châm Phúc -180kVA ÎĐZ377E8.15

ĐL Bình Giang

ĐL Bình Giang

1100 ÷ 1200

Ngày 10/11

ĐL Bình Giang thí nghiệm định kỳ và CBM MBA Châm Phúc -180kVA

Cắt điện TBA Châm Phúc -180kVAÎĐZ377E8.15

(Thao tác CDLĐ, SI, ATM tổng TBA)

ĐL Bình Giang

166 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

36

TBA Phố Phủ -560kVA ÎĐZ377E8.15

ĐL Bình Giang

ĐL Bình Giang

1330 ÷ 1500

Ngày 10/11

ĐL Bình Giang thí nghiệm định kỳ và CBM MBA Phố Phủ -560kVA

Cắt điện TBA Phố Phủ -560kVA ÎĐZ377E8.15

(Thao tác SI, ATM tổng TBA)

ĐL Bình Giang

346 KH

37

TBA Tây Bắc -560kVA ÎĐZ377E8.15

ĐL Bình Giang

ĐL Bình Giang

1500 ÷ 1630

Ngày 10/11

ĐL Bình Giang thí nghiệm định kỳ và CBM MBA Tây Bắc -560kVA

Cắt điện TBA Tây Bắc - 560kVA ÎĐZ377E8.15

(Thao tác CDLĐ, SI, ATM tổng TBA)

ĐL Bình Giang

454 KH

38

Tại cột 09 Î ĐZ472E8.11

ĐL Cẩm Giàng

Đội thi công Hotline Hải Dương

0730 ¸ 0910

Ngày 10/11

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 09ÎĐZ472E8.11 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay chốt chẻ pha dưới gần đường bằng phương pháp hotline

+ Phiên 2: Thay chốt chẻ pha trên cùng bằng phương pháp hotline

+ Phiên 3: Thay chốt chẻ pha dưới xa đường bằng phương pháp hotline

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ472E8.11

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC472E8.11

Không mất điện phụ tải

39

Tại cột 08 Î ĐZ472E8.11

ĐL Cẩm Giàng

Đội thi công Hotline Hải Dương

0915 ¸ 1055

Ngày 10/11

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 08ÎĐZ472E8.11 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay chốt chẻ pha dưới gần đường bằng phương pháp hotline

+ Phiên 2: Thay chốt chẻ pha trên cùng bằng phương pháp hotline

+ Phiên 3: Thay chốt chẻ pha dưới xa đường bằng phương pháp hotline

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ472E8.11

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC472E8.11

Không mất điện phụ tải

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

40

Tại cột 07 Î ĐZ472E8.11

ĐL Cẩm Giàng

Đội thi công Hotline Hải Dương

1100 ¸ 1240

Ngày 10/11

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 07ÎĐZ472E8.11 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay chốt chẻ pha dưới gần đường bằng phương pháp hotline

+ Phiên 2: Thay chốt chẻ pha trên cùng bằng phương pháp hotline

+ Phiên 3: Thay chốt chẻ pha dưới xa đường bằng phương pháp hotline

Thực hiện công việc hotline lưới 22kV

Không cắt điện ĐZ472E8.11

Khóa chức năng TĐL tại ngăn lộ MC472E8.11

Không mất điện phụ tải

41

ĐZ371E8.24 ÷ CD371-7B/01, CD375-7/37 nhánh Hợp Tiến, CD93 Tăng Âm, CD31 Thanh Quang

ĐL Nam Sách

ĐL Nam Sách

0600 ¸ 0930

Ngày 11/11

ĐL Nam Sách thực hiện các công việc:

+ Tháo xà + CSV, bộ đếm sét tại cột 71 đường trục lộ 375E8.5 di chuyển về lắp đặt và đấu nối tại cột 03 nhánh Nam Hưng C lộ 375E8.5 (hiện đang cấp từ lộ 371E8.24).

+ Kiểm tra, thay sứ kém chất lượng ĐZ nhánh Nam Hưng C từ cột 01 đến cột giàn TBA Nam Hưng C

+ Thay 03 pha SI35kV không đảm bảo vận hành tại giàn TBA Nam Hưng C

+ Tháo xà + CSV, bộ đếm sét tại cột 02 nhánh Nam Trung 3 để loại khỏi vận hành

Cắt điện ĐZ371E8.24 ÷ CD371-7B/01, CD375-7/37 nhánh Hợp Tiến, CD93 Tăng Âm, CD31 Thanh Quang

(Cắt MC371E8.24 kéo ra vị trí thí nghiệm; Đóng tiếp địa 371-76E8.24)

ĐL Nam Sách

13.221 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

42

ĐZ nhánh Hoài SơnÎ373E8.23

ĐL Thanh Hà

Công ty Cổ phần sản xuất cơ điện Hải Dương

0730 ÷ 1630

Ngày 11/11

Công ty Cổ phần sản xuất cơ điện Hải Dương công tác: Lắp chụp cột, xà sứ, CDPT, CSV và đấu nối đường cáp ngầm cấp điện cho TBA Thu phí 630kVA-35(22)/0,4kV tại cột giàn TBA Hoài Sơn-630kVA ÎĐZ373E8.23 (Sử dụng cáp ngầm loại AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W20/35(40.5)kV-3x50mm2, dài 328m

Cắt điện ĐZ nhánh Hoài SơnÎ373E8.23

(Thao tác CD373-7/Thôn Kiên 1 đi nhánh Hoài SơnÎĐZ373E8.23 có điện không tải)

ĐL Thanh Hà

02 KH

43

TBA Nước Sạch Cẩm Phúc - 75kVA ÎĐZ379E8.15

ĐL Cẩm Giàng

Công ty cổ phần Lâm Tuấn Dương

0830 ¸ 0930

Ngày 11/11

Công ty cổ phần Lâm Tuấn Dương thực hiện: Thí nghiệm MBA và các thiết bị tại TBA Nước sạch Cẩm Phúc 75kVAÎĐZ379E8.15

Cắt điện TBA Nước Sạch Cẩm Phúc - 75kVA ÎĐZ379E8.15

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Cẩm Giàng

01 KH

44

TBA Nước Sạch Minh Tân - 180kVA ÎĐZ385E8.10

ĐL Kinh Môn

ĐL Kinh Môn

1400 ÷ 1630

Ngày 11/11

ĐL Kinh Môn thực hiện công tác SXK đã ký với khách hàng với nội dung: Vệ sinh kiểm tra bảo dưỡng thiết bị tại TBA Nhà máy Nước sạch Minh Tân - 180kVAÎĐZ385E8.10

Cắt điện TBA Nước Sạch Minh Tân - 180kVAÎĐZ385E8.10

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Kinh Môn

01 KH

45

TBA Nước Sạch Tân Dân - 180kVA ÎĐZ377E8.10

ĐL Kinh Môn

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1400 ÷ 1500

Ngày 11/11

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện công tác SXK đã ký với khách hàng với nội dung: Thí nghiệm định kỳ MBA Nhà máy Nước sạch Tân Dân-180kVA ÎĐZ377E8.10

Cắt điện TBA Nước Sạch Tân Dân - 180kVA ÎĐZ377E8.10

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Kinh Môn

01 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

46

TBA Nước Sạch Thái Thịnh - 100kVA ÎĐZ375E8.10

ĐL Kinh Môn

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1530 ÷ 1630

Ngày 11/11

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện công tác SXK đã ký với khách hàng với nội dung: Thí nghiệm định kỳ MBA Nhà máy Nước sạch Thái Thịnh - 100kVA ÎĐZ375E8.10

Cắt điện TBA Nước Sạch Thái Thịnh - 100kVA ÎĐZ375E8.10

(Thao tác CDLĐ, ATM tổng TBA)

ĐL Kinh Môn

01 KH

47

· ĐZ483E8.1 từ sau CD483-7(A+B)/29 ÷ CD483-7(A+B)/43, CD483-7(A+B)/09 nhánh liên lạc Bà Triệu

 

· ĐZ488E8.1 từ sau CDPT488-7A/Tiểu học Nguyễn Lương Bằng (tại tủ RMU Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng) ÷ CD483-7(A+B)/09 nhánh liên lạc Bà Triệu

ĐLTP Hải Dương

ĐLTP Hải Dương

 

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0700 ÷ 1200

Ngày 12/11

· Điện lực TP Hải Dương thực hiện các công việc:

+ Thay thế CDCL483-7B/09 nhánh liên lạc Bà Triệu đang bị khiếm khuyết bằng CDCL-24kV mới

+ Kiểm tra vệ sinh công nghiệp tại các TBA: Trung đại tu ô tô; Bà Triệu; Nguyễn Chí Thanh; Chương Mỹ; Lê Thanh Nghị 3; Điện Biên Phủ 1

+ Táp lại 03 pha lèo tại cột 03 nhánh Tân Kim

· Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương thực hiện thí nghiệm CBM cấp độ 2 tại các MBA: Ngô Quyền 1; Ngô Quyền 2; Bình Minh 2

· Cắt điện ĐZ483E8.1 từ sau CD483-7(A+B)/29 ÷ CD483-7(A+B)/43, CD483-7(A+B)/09 nhánh liên lạc Bà Triệu

(Thao tác CDPT+CDCL483-7/29 ÎĐZ483E8.1)

 

· Cắt điện ĐZ488E8.1 từ sau CDPT488-7A/Tiểu học Nguyễn Lương Bằng (tại tủ RMU Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng) ÷ CD483-7(A+B)/09 nhánh liên lạc Bà Triệu

(Thao tác CDPT488-7A/Tiểu học Nguyễn Lương Bằng và DTĐ488-76A/Tiểu học Nguyễn Lương Bằng tại tủ RMU Trường Tiểu học Nguyễn Lương BằngÎĐZ488E8.1)

ĐLTP Hải Dương

4.777 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

48

· ĐZ376E8.1 từ sau CD371-7/01 + Rec371/01 nhánh Kênh Vàng ÷ CDPT371-7/40 nhánh Kênh Vàng

 

· ĐZ376E8.1 từ sau CDPT371-7/25 nhánh B75 ÷ CD đo đếm 75

ĐL Cẩm Giàng

Công ty TNHH thương mại và sản xuất N&T

0600 ¸ 0800

1400 ¸ 1700

Ngày 12/11

Công ty TNHH thương mại và sản xuất N&T thi công công trình di chuyển TBA Đức Chính A với các nội dung:

· Từ 0600 - 0800: Cắt điện để tháo hạ khoảng dây từ cột 27 nhánh Kênh Vàng đến cột 01 nhánh TBA Đức Chính A đi giao chéo phía dưới  với ĐZ nhánh đi đo đếm B75. Tách ĐZ nhánh TBA Đức Chính A từ 0600 ÷ 1700 để thực hiện các công việc

+ Trồng mới 02 cột LT14m (Chặt gốc còn 12m) tại vị trí ngoài khuôn viên nhà Văn Hóa và sân bóng, cách cột 27 nhánh Kênh Vàng khoảng 40m để làm cột dàn TBA Đức Chính A sau khi di chuyển mới

+ Lắp đặt xà sứ, CDLĐ, CSV, SI, MBA, tủ 0,4kV tận dụng từ TBA lắp đặt sang; Sàn thao tác, thang trèo, và các thiết bị mới...Di chuyển TBA Đức Chính A sang vị trí mới

+ Đấu nối cấp điện hoàn trả sang TBA mới. Từ cột điểm đấu đến TBA mới tận dụng dây AC50 hiện có để đấu nối, dài 40m; Thu hồi dây dẫn, xà sứ tại cột 01 và TBA Đức Chính A cũ.

· Từ 1400 ÷ 1700: Cắt điện để kéo dây và đấu nối ĐZ cấp điện cho TBA Đức Chính A sau khi di chuyển tại cột 27 nhánh Kênh Vàng đi giao chéo phía dưới với ĐZ nhánh đi đo đếm B75

· Cắt điện ĐZ376E8.1 từ sau CD371-7/01 + Rec371/01 nhánh Kênh Vàng ÷ CDPT371-7/40 nhánh Kênh Vàng

(Thao tác Rec371/01 + CD371-7/01 nhánh Kênh Vàng có điện không tải; Thao tác CDPT371-7/40 nhánh Kênh Vàng không điện)

Chuyển phương thức ĐZ376E8.1 từ sau CDPT371-7/40 nhánh Kênh Vàng ÷ CD371-7/86 nhánh Kênh Vàng sang ĐZ373E8.21 cấp lúc 06h00 và đến 17h00 sau khi công tác xong chuyển lại theo phương thức cũ (Cắt nháy MC373E8.21 để thao tác CD371-7/86 nhánh Kênh Vàng không điện sau khi đã cắt CDPT371-7/40 nhánh Kênh Vàng)

 

· Cắt điện ĐZ376E8.1 từ sau CDPT371-7/25 nhánh B75 ÷ CD đo đếm 75

(Thao tác CDPT371-7/25 nhánh B75 có điện có tải)

ĐL Cẩm Giàng

3.422 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

49

ĐZ nhánh Phúc Tân Î378E8.1

(Phương thức hiện đang cấp từ ĐZ378E8.13)

ĐL Gia Lộc

Tổng công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam

 

ĐL Gia Lộc

0600 ÷ 1100

Ngày 12/11

· Tổng công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam thực hiện công việc: Tháo dỡ giàn giáo và tháo dỡ bọc cách điện ĐZ trung thế tại khoảng cột 02 - 03 nhánh Phúc Tân ÎĐZ378E8.1 (Phương thức hiện đang cấp từ ĐZ378E8.13)

· ĐL Gia Lộc thực hiện các công việc:

+ Thay thế sứ cách điện kém tại cột 06 nhánh Phúc Tân 2 lộ 378E8.1

+ Kiểm tra, bảo dưỡng TBA Phúc Tân 2 - 400kVA

Cắt điện ĐZ nhánh Phúc Tân Î378E8.1

(Thao tác CD378-7/01 nhánh Phúc TânÎĐZ378E8.1 có điện không tải)

ĐL Gia Lộc

827 KH

50

ĐZ373E8.22 từ sau CD373-7/67 KCN Phú Thái ÷ CD22 nhánh Móc Lèo, CD92

ĐL Kim Thành

ĐL Kim Thành

0600 ÷ 1200

Ngày 12/11

ĐL Kim Thành thực hiện hạng mục SCTX năm 2023 với các nội dung:

+ Thay thế dây dẫn và sứ cách điện từ cột điểm đấu (Cột 96ÎĐZ373E8.22) đến giàn TBA Bưu điện Phú Thái.

+ Thay thế dây dẫn và sứ cách điện từ cột điểm đấu (Cột 97ÎĐZ373E8.22) đến giàn TBA Phố Ga B

+ Thay thế dây dẫn và sứ cách điện từ cột điểm đấu (Cột số 05 nhánh Đài Viễn thông Kim Thành) đến CD giàn TBA Phúc Thành C

Cắt điện ĐZ373E8.22 từ sau CD373-7/67 KCN Phú Thái ÷ CD22 nhánh Móc Lèo, CD92

(Cắt nháy MC373E8.22 để thao tác CD373-7/67 KCN Phú Thái không điện)

ĐL Kim Thành

1.060 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

51

ĐZ nhánh Lạc Long CÎ371E8.6

ĐL Kinh Môn

Công ty TNHH Quốc Trượng

0600 ÷ 1200

Ngày 12/11

Công ty TNHH Quốc Trượng thi công công trình nâng công suất MBA Lạc Long C từ 180kVA lên 630kVA với các nội dung:

+ Thay thế dầm xà MBA hiện có bằng dầm xà I150

+ Nâng công suất MBA Lạc Long C từ 180kVA lên 630kVA-35(22)/0,4kV

+ Thay thế thanh đề 3 bằng cáp nhôm bọc cách điện 35kV AL/XLPE4.3/HDPE1x50mm2 từ hàm dưới SI đến MBA và thay thế cáp tổng đơn pha loại Cu/XLPE/PVC-1x300 (mỗi pha 2 sợi) từ mặt MBA đến tủ 0,4kV và thay thế tủ 0,4kV chọn bộ phù hợp với công suất MBA630kVA tại MBA Lạc Long C.

+ Thu hồi xà đỡ dầm MBA, thanh đề 3, MBA cáp tổng 0,4kV và tủ 0,4kV cũ tại MBA Lạc Long C.

Cắt điện ĐZ nhánh Lạc Long CÎ371E8.6

(Thao tác CD371-7/01 nhánh Lạc Long CÎĐZ371E8.6 có điện không tải)

ĐL Kinh Môn

792 KH

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

52

ĐZ nhánh Bơm Đò NeoÎ373E8.13

ĐL Tứ Kỳ

Công ty TNHH MTV GROUP

0630 ÷ 1200

Ngày 12/11

Công ty TNHH MTV GROUP thực hiện công việc: Lắp đặt 01 bộ chụp cột LT dài 1,7m; 01 bộ xà X2-6Đ; 06 quả sứ đứng 45kV+ty tại cột 12 nhánh Bơm Đò Neo ÎĐZ373E8.13 để đấu nối cho TBA Nguyễn Văn Hoa 1.000kVA-35(22)0,4kV tại cột 12 nhánh Bơm Đò Neo ÎĐZ373E8.13. (Sử dụng dây dẫn AC50/8, dài 27m

Cắt điện ĐZ nhánh Bơm Đò NeoÎ373E8.13

(Thao tác CDPT373-7/02 nhánh Bơm Đò NeoÎĐZ373E8.13 có điện có tải)

ĐL Tứ Kỳ

729 KH

53

ĐZ373E8.13 ¸ CD303-5, CD374-7B/01 (LL374-373E8.13), CD373-7/02 (LL373-376E8.13), CD373-7/08 Ngọc Sơn

(Được cấp từ ĐZ373E8.19 lúc 23h00 ngày 09/11/2023)

ĐL Tứ Kỳ

ĐL Tứ Kỳ

0700 ¸ 1000

Ngày 12/11

ĐL Tứ Kỳ xử lý tiếp xúc của tiếp điểm và sứ cách điện không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành của CDPT373-7/07 Ngọc Sơn ÎĐZ373E8.13

Cắt điện ĐZ373E8.13 ¸ CD303-5, CD374-7B/01 (LL374-373E8.13), CD373-7/02 (LL373-376E8.13), CD373-7/08 Ngọc Sơn

(Thao tác CDPT373-7/08 Ngọc Sơn có điện không tải; Kiểm tra MC373E8.13 cắt vị trí thí nghiệm; Đóng tiếp địa 373-76E8.13)

Không mất điện phụ tải

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng giảm

Phương thức ngừng giảm

Đơn vị có phụ tải/Số KH/Saidi

54

ĐZ375E8.22 từ sau CD375-7/54 Kim Đính ÷ CD375-7/146 Đình Giọng

ĐL Kim Thành

ĐL Kim Thành

1330 ÷ 1730

Ngày 12/11

ĐL Kim Thành thực hiện hạng mục SCTX năm 2023 với nội dung: Lắp đạt xà để lắp kim thu sét tại cột 91 lộ 375E8.22

Cắt điện ĐZ375E8.22 từ sau CD375-7/54 Kim Đính ÷ CD375-7/146 Đình Giọng

(Cắt nháy Rec375/54 Kim Đính để thao tác CD375-7/54 Kim Đính không điện)

ĐL Kim Thành

6.265 KH

55

ĐZ377E8.22 từ sau CD377-7/01 nhánh Kim Anh 1 ÷ CD373-7/02 nhánh An Thái 1

ĐL Kim Thành

ĐL Kim Thành

1330 ÷ 1730

Ngày 12/11

ĐL Kim Thành thực hiện hạng mục SCTX năm 2023 với nội dung: Lắp đặt xà để lắp kim thu sét tại cột 07 nhánh Kim Anh 1 lộ 377E8.22

Cắt điện ĐZ377E8.22 từ sau CD377-7/01 nhánh Kim Anh 1 ÷ CD373-7/02 nhánh An Thái 1

(Cắt nháy Rec377/12 nhánh Kim Liên 1ÎĐZ377E8.22 để thao tác CD377-7/01 nhánh Kim Anh 1 không điện)

ĐL Kim Thành

1.090 KH

56

ĐZ371E8.5 từ sau CD371-7/108 Hoàng Tiến (CD69 cũ) ÷ CD371-7/180 Đông Triều (CD01 Đông Triều cũ)

ĐL Chí Linh

ĐL Chí Linh

0600 ÷ 1200

Ngày 14/11

ĐL Chí Linh thực hiện các công việc:

+ Thí nghiệm CBM Recloser gồm: Rec371/109, TU cấp nguồn Rec371/109 (Rec371/69A cũ)

+ Kiểm tra thay thế sứ bị phóng điện tại các vị trí cột: 146, 167, 168 đường trục 371E8.5 và tại cột 07 nhánh Trại Trống (tổng 05 quả)

+ Kiểm tra tăng cường các vị trí lèo trên ĐZ371E8.5 (08 vị trí)

Cắt điện ĐZ371E8.5 từ sau CD371-7/108 Hoàng Tiến (CD69 cũ) ÷ CD371-7/180 Đông Triều (CD01 Đông Triều cũ)

(Thao tác Rec371/109 Hoàng Tiến, thao tác CD371-7/108 Hoàng TiếnÎĐZ371E8.5 có điện không tải)

ĐL Chí Linh

06 KH

                 
 

II- Lịch chuyển phương thức các đường dây trong phương thức tuần 45-2023:

 

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

1

Thanh cái C41E8.19

TTĐK

E8.19

2000 ¸ 2020

Ngày 09/11

 

2000 ¸ 2020

Ngày 13/11

· Từ 2000 ¸ 2020 Ngày 09/11: Hòa đồng bộ để chuyển phương thức thanh cái C41E8.19 sang MBAT2E8.19 cấp để giảm tải cho MBAT1E8.19 trong thời gian cấp hỗ trợ cho phụ tải trạm E8.13 Ngọc Sơn

· Từ 2000 ¸ 2020 Ngày 13/11: Hòa đồng bộ để chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 2000 ¸ 2020 Ngày 09/11:

- Kiểm tra MC412E8.19 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa xe dao 412-1 và MC412E8.19 vào vị trí vận hành; Đóng MC412E8.19

- Cắt MC431E8.19, kéo ra vị trí thí nghiệm

· Từ 2000 ¸ 2020 Ngày 13/11:

- Kiểm tra MC431E8.19 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC431E8.19 vào vị trí vận hành; Đóng MC431E8.19

- Cắt MC412E8.19; Kéo MC412E8.19 và xe dao 412-1E8.19 ra vị trí thí nghiệm

Không mất điện phụ tải do hòa đồng bộ để chuyển phương thức

2

· ĐZ375E8.14 ¸ CD301-5, CD305-3, CDPT45 Bằng Bộ

 

· ĐZ376E8.3 ¸ CDPT45 Bằng Bộ

TTĐK

 

E8.7

 

ĐL Thanh Miện

2020 ¸ 2040

Ngày 09/11

 

1220 ¸ 1240

Ngày 13/11

· Từ 2020 ¸ 2040 Ngày 09/11: Chuyển phương thức ĐZ375E8.14 sang ĐZ376E8.3 cấp qua CDPT45 Bằng Bộ để giảm tải cho MBAT2E8.14 trong thời gian cấp hỗ trợ cho phụ tải trạm E8.13 Ngọc Sơn

 

· Từ 1220 ¸ 1240 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 2020 ¸ 2040 Ngày 09/11:

- Cắt MC375E8.14, kéo ra vị trí thí nghiệm

- Đăng ký B28 - Hưng Yên cắt nháy MC376E8.3 để đóng CDPT45 Bằng Bộ (LL376E8.3-375E8.14) không điện

· Từ 1220 ¸ 1240 Ngày 13/11:

- Đăng ký B28 - Hưng Yên cắt nháy MC376E8.3 để cắt CDPT45 Bằng Bộ (LL376E8.3-375E8.14) không điện

- Kiểm tra MC375E8.14 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC375E8.14 vào vị trí vận hành; Đóng MC375E8.14

ĐL Thanh Miện

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

3

· ĐZ371E8.6 từ sau CD01 nhánh Kênh Than ¸ CD01 nhánh Thượng Quận

 

· ĐZ370E8.6 từ sau Rec371/1A nhánh Bơm An Phụ ¸ CD01 nhánh Thượng Quận

TTĐK

ĐL Kinh Môn

2100 ¸ 2120

Ngày 09/11

 

1710 ¸ 1730

Ngày 13/11

· Từ 2100 ¸ 2120 Ngày 09/11: Chuyển phương thức ĐZ371E8.6 từ sau CD01 Kênh Than ¸ CD01 nhánh Thượng Quận sang ĐZ370E8.6 cấp qua CD01 nhánh Thượng Quận để giảm tải cho MBAT1E8.6 trong thời gian cấp hỗ trợ cho phụ tải trạm E8.13 Ngọc Sơn

· Từ 1710 ¸ 1730 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 2100 ¸ 2120 Ngày 09/11:

- Cắt nháy Rec Kênh ThanÎ371E8.6 để cắt CD01 nhánh Kênh Than có điện không tải

- Cắt nháy Rec371/1A nhánh Bơm An PhụÎ370E8.6 để đóng CD01 nhánh Thượng Quận (LL370-371E8.6) không điện

 

· Từ 1710 ¸ 1730 Ngày 13/11:

- Cắt nháy Rec371/1A nhánh Bơm An PhụÎ370E8.6 để cắt CD01 nhánh Thượng Quận (LL370-371E8.6) không điện

- Cắt nháy Rec Kênh Than Î371E8.6 để đóng CD01 nhánh Kênh Than có điện không tải

ĐL Kinh Môn

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

4

· ĐZ371E8.6 từ sau CD79 ¸ CDPT135 An Sinh, CD133

 

· ĐZ373E8.10 từ sau Rec373/93 Phạm Thái ¸ CDPT135 An Sinh

TTĐK

ĐL Kinh Môn

2120 ¸ 2140

Ngày 09/11

 

1730 ¸ 1750

Ngày 13/11

· Từ 2120 ¸ 2140 Ngày 09/11: Chuyển phương thức ĐZ371E8.6 từ sau CD79 ¸ CDPT135 An Sinh, CD133 sang ĐZ373E8.10 cấp qua CDPT135 An Sinh để giảm tải cho MBAT1E8.6 trong thời gian cấp hỗ trợ cho phụ tải trạm E8.13 Ngọc Sơn

· Từ 1730 ¸ 1750 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 2120 ¸ 2140 Ngày 09/11:

- Cắt nháy Rec79Î371E8.6 để cắt CD79 (CD trước Rec79) có điện không tải

- Cắt nháy Rec373/93 Phạm Thái Î373E8.10 để đóng CDPT135 An Sinh (LL371E8.6-373E8.10) không điện

· Từ 1730 ¸ 1750 Ngày 13/11:

- Cắt Rec79Î371E8.6

- Cắt nháy Rec373/93 Phạm Thái Î373E8.10 để cắt CDPT135 An Sinh (LL371E8.6-373E8.10) không điện

- Đóng CD79(CD trước Rec79) Î371E8.6 có điện không tải

- Đóng Rec79 Î 371E8.6

ĐL Kinh Môn

5

ĐZ372E8.16 từ sau CD nhánh Chu Đậu ¸ CDPT24 nhánh Chu Đậu

TTĐK

ĐL Nam Sách

2120 ¸ 2140

Ngày 09/11

 

1730 ¸ 1750

Ngày 13/11

· Từ 2120 ¸ 2140 Ngày 09/11: Chuyển phương thức ĐZ372E8.16 từ sau CD nhánh Chu Đậu ¸ CDPT24 nhánh Chu Đậu sang ĐZ377E8.1 cấp qua CDPT24 nhánh Chu Đậu để giảm tải cho MBAT2E8.16 trong thời gian cấp hỗ trợ cho phụ tải trạm E8.13 Ngọc Sơn

· Từ 1730 ¸ 1750 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 2120 ¸ 2140 Ngày 09/11:

- Cắt Rec + CD nhánh Chu Đậu Î372E8.16

- Đóng CDPT24 nhánh Chu Đậu (LL372E8.16-37E8.1) có điện có tải

- Đóng Rec nhánh Chu Đậu Î372E8.16

· Từ 1730 ¸ 1750 Ngày 13/11:

- Cắt Rec nhánh Chu ĐậuÎ372E8.16

- Cắt CDPT24 nhánh Chu Đậu (LL372E8.16-37E8.1) có điện có tải

- Đóng CD nhánh Chu Đậu Î372E8.16 có điện không tải

- Đóng Rec nhánh Chu ĐậuÎ372E8.16

ĐL Nam Sách

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

6

· ĐZ373E8.16 ¸ CD373-7/09 (LL373-376E8.16), CD376-7/31 đi TBA An Phát NM6, CD373-7/33 (LL373-376E8.16), CD371-7/09 An Phát Xanh

 

· ĐZ377E8.6 ¸ CD307-1, CD28 Lý Văn, CD373-7/33 (LL373-376E8.16), CD01 nhánh Phú Nguyên, CD302-4, CD374-71E8.16

TTĐK

 

E8.16

 

ĐL Nam Sách

2220 ¸ 2240

Ngày 09/11

 

2220 ¸ 2240

Ngày 13/11

· Từ 2220 ¸ 2240 Ngày 09/11: Chuyển phương thức ĐZ373E8.16 sang ĐZ377E8.6 cấp qua CD373-7/33 để giảm tải cho MBAT2E8.16 trong thời gian cấp hỗ trợ cho phụ tải trạm E8.13 Ngọc Sơn

· Từ 2220 ¸ 2240 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 2220 ¸ 2240 Ngày 09/11:

- Cắt MC373E8.16, kéo ra vị trí thí nghiệm

- Cắt nháy MC377E8.6 để đóng CD373-7/33 (LL373E8.16-374E8.16) không điện

· Từ 2220 ¸ 2240 Ngày 13/11:

- Cắt nháy MC377E8.6 để cắt CD373-7/33 (LL373E8.16-374E8.16) không điện

- Kiểm tra MC373E8.16 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC373E8.16 vào vị trí vận hành; Đóng MC373E8.16

ĐLTP Hải Dương

 

ĐL Nam Sách

 

ĐL Kim Thành

7

· ĐZ373E8.19 từ sau CD376-7/110 nhánh Minh Đức ¸ CD376-7/70 nhánh Minh Đức

 

· ĐZ376E8.7 ¸ CD376-7B/12 (LL376-373E8.7), CD376-7/70 Minh Đức

TTĐK

ĐL Tứ Kỳ

2220 ¸ 2240

Ngày 09/11

 

2100 ¸ 2120

Ngày 13/11

· Từ 2220 ¸ 2240 Ngày 09/11: Chuyển phương thức ĐZ373E8.19 từ sau CD376-7/110 nhánh Minh Đức ¸ CD376-7/70 nhánh Minh Đức sang ĐZ376E8.7 cấp qua CD376-7/70 nhánh Minh Đức để giảm tải cho ĐZ373E8.19 trong thời gian cấp hỗ trợ cho ĐZ373E8.13

· Từ 2100 ¸ 2120 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 2220 ¸ 2240 Ngày 09/11:

- Cắt nháy Rec376/110 nhánh Minh ĐứcÎ373E8.19 để cắt CD376-7/110 nhánh Minh Đức không điện

- Cắt nháy MC376E8.7 để đóng CD376-7/70 nhánh Minh Đức (LL376E8.7-373E8.19) không điện

· Từ 2100 ¸ 2120 Ngày 13/11:

- Cắt nháy MC376E8.7 để cắt CD376-7/70 nhánh Minh Đức (LL376E8.7-373E8.19) không điện

- Cắt nháy Rec376/110 nhánh Minh ĐứcÎ373E8.19 để đóng CD376-7/110 nhánh Minh Đức không điện

ĐL Tứ Kỳ

 

ĐL Ninh Giang

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

8

· ĐZ372E8.13 ¸ CD302-4/12, CD372-7/23, CD372-7/60A, CD372-7/90

 

· ĐZ373E8.23 ¸ CD373-7B/01 (LL373-375E8.23), CD379-7B/TD31 E8.23, CD372-7/90, CD372-7/52 Thanh Bình - Cẩm Chế, CD373-7/128 Đò Bầu

 

· ĐZ375E8.23 ¸ CD373-7B/01  (LL373-375E8.23), CD372-7/52 Thanh Bình - Cẩm Chế, CD375-7B/110 nhánh Liên Mạc

TTĐK

 

E8.13

 

ĐL Thanh Hà

2220 ¸ 2240

Ngày 09/11

 

0710 ¸ 0730

Ngày 13/11

· Từ 2220 ¸ 2240 Ngày 09/11: Chuyển phương thức ĐZ372E8.13 sang ĐZ373E8.23 cấp qua CD372-7/90; Chuyển phương thức một phần ĐZ373E8.23 từ sau CD373-7/01 nhánh Thanh Bình Cẩm Chế ¸ CD373-7/52 nhánh Thanh Bình Cẩm Chế sang ĐZ375E8.23 cấp để giảm tải cho ĐZ373E8.23 trong thời gian cấp hỗ trợ

 

· Từ 0710 ¸ 0730 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 2220 ¸ 2240 Ngày 09/11:

- Cắt MC372E8.13, kéo ra vị trí thí nghiệm

- Cắt nháy MC373E8.23 để cắt CD373-7/01 nhánh Thanh Bình Cẩm ChếÎ373E8.23 không điện và đóng CD372-7/90 (LL372E8.13-373E8.23) không điện

- Cắt nháy MC375E8.23 để đóng CD373-7/52 nhánh Thanh Bình Cẩm Chế (LL373-375E8.23) không điện

 

· Từ 0710 ¸ 0730 Ngày 13/11:

- Cắt nháy MC375E8.23 để cắt CD373-7/52 nhánh Thanh Bình Cẩm Chế (LL373-375E8.23) không điện

- Cắt nháy MC373E8.23 để đóng CD373-7/01 nhánh Thanh Bình Cẩm ChếÎ373E8.23 không điện và cắt CD372-7/90 (LL372E8.13-373E8.23) không điện

- Kiểm tra MC372E8.13 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC372E8.13 vào vị trí vận hành; Đóng MC372E8.13

ĐL Thanh Hà

 

ĐL Kim Thành

 

ĐLTP Hải Dương

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

9

· ĐZ373E8.13 ¸ CD303-5, CD374-7B/01 (LL374-373E8.13), CD373-7/02 (LL373-376E8.13), CD373-7/121 Quang Phục, CD377-7/37 nhánh Quảng Nghiệp

 

· ĐZ373E8.19 ¸ CD373-7B/01 (LL373-372E8.19), CDPT371-7/29 nhánh Văn Tố, CD373-7/121 Quang Phục, CD376-7/110 Minh Đức, CD373-7/128 Đò Bầu

 

· ĐZ378E8.13 từ sau CD378-7B/126 ¸ CD378-7/149

 

· ĐZ377E8.14 từ sau Rec377/124 ¸ CD377-7/152 Thống Kênh

 

· ĐZ373E8.7 từ sau Rec373/68 ¸ CD377-7/37 nhánh Quảng Nghiệp, CD378-7/149

TTĐK

 

E8.13

 

ĐL Tứ Kỳ

 

ĐL Gia Lộc

2300 ¸ 2320

Ngày 09/11

 

0630 ¸ 0650

Ngày 13/11

· Từ 2300 ¸ 2320 Ngày 09/11: Chuyển phương thức ĐZ373E8.13 sang ĐZ373E8.19 cấp qua CD373-7/121 Quang Phục; Chuyển phương thức ĐZ373E8.13 từ sau CD377-7/100 nhánh Quảng Nghiệp ¸ CD377-7/37 nhánh Quảng Nghiệp sang ĐZ373E8.7 cấp qua CD377-7/37 nhánh Quảng Nghiệp (LL373E8.13-373E8.7); Chuyển phương thức ĐZ373E8.7 từ sau CD373-7/110 Quán Ngái ¸ CD378-7/149 và ĐZ378E8.13 từ sau CD378-7B/126 ¸ CD378-7/149 sang ĐZ377E8.14 cấp qua CD378-7/149 (LL373E8.7-378E8.13) và CD377-7/152 Thống Kênh (LL377E8.14-373E8.7) trong thời gian cắt điện toàn bộ trạm E8.13 Ngọc Sơn

 

· Từ 0630 ¸ 0650 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 2300 ¸ 2320 Ngày 09/11:

- Cắt MC373E8.13, kéo ra vị trí thí nghiệm

- Cắt CD377-7/100 nhánh Quảng Nghiệp Î 373E8.13 không điện

- Cắt nháy MC373E8.19 để đóng CD373-7/121 Quang Phục (LL373E8.13-373E8.19) không điện

- Cắt nháy Rec373/68Î373E8.7 để cắt CD373-7/110 Quán Ngái không điện và đóng CD377-7/37 nhánh Quảng Nghiệp (LL373E8.7-373E8.13) không điện

- Cắt nháy Rec378/126Î378E8.13 để cắt CD378-7B/126 không điện

- Đóng CD378-7/149 (LL378E8.13-373E8.7) không điện

- Cắt nháy Rec377/124Î377E8.14 để đóng CD377-7/152 Thống Kênh (LL377E8.14-373E8.7) không điện

Þ (Tiếp nội dung phương thức trang sau)

ĐL Tứ Kỳ

 

ĐL Gia Lộc

 

ĐLTP Hải Dương

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

9

· ĐZ373E8.13 ¸ CD303-5, CD374-7B/01 (LL374-373E8.13), CD373-7/02 (LL373-376E8.13), CD373-7/121 Quang Phục, CD377-7/37 nhánh Quảng Nghiệp

 

· ĐZ373E8.19 ¸ CD373-7B/01 (LL373-372E8.19), CDPT371-7/29 nhánh Văn Tố, CD373-7/121 Quang Phục, CD376-7/110 Minh Đức, CD373-7/128 Đò Bầu

 

· ĐZ378E8.13 từ sau CD378-7B/126 ¸ CD378-7/149

 

· ĐZ377E8.14 từ sau Rec377/124 ¸ CD377-7/152 Thống Kênh

 

· ĐZ373E8.7 từ sau Rec373/68 ¸ CD377-7/37 nhánh Quảng Nghiệp, CD378-7/149

TTĐK

 

E8.13

 

ĐL Tứ Kỳ

 

ĐL Gia Lộc

2300 ¸ 2320

Ngày 09/11

 

0630 ¸ 0650

Ngày 13/11

Lưu ý:

- ĐL Tứ Kỳ, ĐL Gia Lộc cần kiểm tra các vị trí xung yếu để có biện pháp xử lý trước khi cấp điện hỗ trợ.

- Trong thời gian cấp điện hỗ trợ, nếu quá tải ĐZ373E8.19, sa thải các TBA sinh hoạt thuộc ĐZ373E8.13 (cắt luân phiên); Nếu quá tải ĐZ377E8.14 hoặc MBAT2E8.14, thực hiện sa thải các TBA sinh hoạt thuộc ĐZ373E8.13, ĐZ373E8.7 (cắt luân phiên)

· Từ 0630 ¸ 0650 Ngày 13/11:

- Cắt nháy Rec377/124Î377E8.14 để cắt CD377-7/152 Thống Kênh (LL377E8.14-373E8.7) không điện và cắt CD378-7/149 (LL378E8.13-373E8.7) không điện

- Cắt nháy Rec378/126Î378E8.13 để đóng CD378-7B/126 không điện

- Cắt nháy Rec373/68Î373E8.7 để đóng CD373-7/110 Quán Ngái không điện và cắt CD377-7/37 nhánh Quảng Nghiệp (LL373E8.7-373E8.13) không điện.

- Cắt nháy MC373E8.19 để cắt CD373-7/121 Quang Phục (LL373E8.13-373E8.19) không điện

- Đóng CD377-7/100 nhánh Quảng NghiệpÎ373E8.13 không điện

- Kiểm tra MC373E8.13 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC373E8.13 vào vị trí vận hành; Đóng MC373E8.13

ĐL Tứ Kỳ

 

ĐL Gia Lộc

 

ĐLTP Hải Dương

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

10

· ĐZ375E8.23 từ sau CD375-7B/110 Liên Mạc ¸ CD372-7/01 Đông Lĩnh Ngọc Lộ, CD373-7A/36 nhánh Hồng Lạc

 

· ĐZ373E8.6 ¸ CD81 Nam Đồng, CD nhánh Nghĩa Mỹ, CD28 Lý Văn, CD373-7A/36 nhánh Hồng Lạc

 

· ĐZ371E8.16 ¸ CD371-7/41, CD77 Nam Đồng, CD81 Nam Đồng

 

· ĐZ374E8.13 ¸ CD374-7B/01 (LL374-373E8.13), CD302-4/12, CD372-7/23, CD372-7/60A, CD372-7/01 Đông Lĩnh-Ngọc Lộ, CD371-7/41Î371E8.16, CD nhánh Nghĩa Mỹ

 

· ĐZ376E8.13 ¸ CD373-7/02 (LL373-376E8.13), Công ty Tấn Hưng

TTĐK

 

E8.13

 

ĐL Thanh Hà

 

ĐL Nam Sách

2320 ¸ 2340

Ngày 09/11

 

0540 ¸ 0600

Ngày 13/11

· Từ 2320 ¸ 2340 Ngày 09/11: Chuyển phương thức ĐZ375E8.23 từ sau CD375-7B/110 Liên Mạc ¸ CD372-7/01 Đông Lĩnh-Ngọc Lộ, CD373-7A/36 nhánh Hồng Lạc sang ĐZ373E8.6 cấp qua CD373-7A/36 nhánh Hồng Lạc; Chuyển phương thức ĐZ371E8.16 từ sau CDPT Sáng Mỹ ¸ CDCL nhánh Nghĩa Mỹ sang ĐZ373E8.6 cấp qua CD nhánh Nghĩa Mỹ; Chuyển phương thức ĐZ374E8.13 từ sau CD372-7/01 nhánh Quyết Thắng A ¸ CD372-7/01 Đông Lĩnh-Ngọc Lộ sang ĐZ373E8.6 cấp qua CD372-7/01 Đông Lĩnh - Ngọc Lộ và chuyển phương thức ĐZ374+376E8.13 sang ĐZ371E8.16 cấp qua CD371-7/41 (LL371E8.16-374E8.13) và qua hệ thống thanh cái C32E8.13 trong thời gian cắt điện toàn bộ trạm E8.13 Ngọc Sơn

· Từ 0540 ¸ 0600 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 2320 ¸ 2340 Ngày 09/11:

- Cắt các MC: 374, 376, 332E8.13

- Kéo MC332E8.13 ra vị trí thí nghiệm

- Cắt CD372-7/01 nhánh Quyết Thắng A Î374E8.13 không điện

- Cắt nháy Rec375/110 Liên Mạc Î375E8.23 để cắt CD375-7B/110 Liên Mạc không điện

- Đóng CD372-7/01 Đông Lĩnh - Ngọc Lộ (LL375E8.23-374E8.13) không điện

- Cắt nháy MC371E8.16 để cắt CDPT Sáng Mỹ không điện và đóng CD371-7/41 (LL371E8.16-374E8.13) không điện

- Đóng các MC: 374, 376E8.13

- Cắt nháy MC373E8.6 để đóng CD nhánh Nghĩa Mỹ (LL371E8.16-373E8.6) không điện và đóng CD373-7A/36 nhánh Hồng Lạc (LL373E8.6-375E8.23) không điện

Þ (Tiếp nội dung phương thức trang sau)

ĐL Kim Thành

 

ĐLTP Hải Dương

 

ĐL Nam Sách

 

ĐL Thanh Hà

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

10

· ĐZ375E8.23 từ sau CD375-7B/110 Liên Mạc ¸ CD372-7/01 Đông Lĩnh Ngọc Lộ, CD373-7A/36 nhánh Hồng Lạc

 

· ĐZ373E8.6 ¸ CD81 Nam Đồng, CD nhánh Nghĩa Mỹ, CD28 Lý Văn, CD373-7A/36 nhánh Hồng Lạc

 

· ĐZ371E8.16 ¸ CD371-7/41, CD77 Nam Đồng, CD81 Nam Đồng

 

· ĐZ374E8.13 ¸ CD374-7B/01 (LL374-373E8.13), CD302-4/12, CD372-7/23, CD372-7/60A, CD372-7/01 Đông Lĩnh-Ngọc Lộ, CD371-7/41Î371E8.16, CD nhánh Nghĩa Mỹ

 

· ĐZ376E8.13 ¸ CD373-7/02 (LL373-376E8.13), Công ty Tấn Hưng

TTĐK

 

E8.13

 

ĐL Thanh Hà

 

ĐL Nam Sách

2320 ¸ 2340

Ngày 09/11

 

0540 ¸ 0600

Ngày 13/11

Lưu ý:

- ĐL Nam Sách, ĐL Thanh Hà cần kiểm tra các vị trí xung yếu để có biện pháp xử lý trước khi cấp điện hỗ trợ.

- Trong thời gian cấp điện hỗ trợ, nếu quá tải ĐZ371E8.16, sa thải các TBA sinh hoạt thuộc ĐL Thanh Hà (cắt luân phiên)

· Từ 0540 ¸ 0600 Ngày 13/11:

- Cắt nháy MC373E8.6 để cắt CD nhánh Nghĩa Mỹ (LL371E8.16-373E8.6) không điện và cắt CD373-7A/36 nhánh Hồng Lạc (LL373E8.6-375E8.23) không điện

- Cắt các MC: 376, 374E8.13

- Cắt nháy MC371E8.16 để đóng CDPT Sáng Mỹ không điện và cắt CD371-7/41 (LL371E8.16-374E8.13) không điện

- Kiểm tra MC332E8.13 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC332E8.13 vào vị trí vận hành

- Đóng các MC: 332, 376E8.13

- Cắt CD372-7/01 Đông Lĩnh - Ngọc Lộ (LL374E8.13-375E8.23) không điện

- Đóng CD372-7/01 nhánh Quyết Thắng AÎ374E8.13 không điện

- Đóng MC374E8.13

- Cắt nháy Rec375/110 Liên Mạc Î375E8.23 để đóng CD375-7B/110 Liên Mạc không điện

ĐL Kim Thành

 

ĐLTP Hải Dương

 

ĐL Nam Sách

 

ĐL Thanh Hà

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

11

· ĐZ378E8.13 ¸ CD378-7/01 nhánh Gia Xuyên, CD378 -7B/47 (LL378E8.13-378E8.1), CD378-7/91A Thái Bình, CD378-7B/126

 

· ĐZ378E8.1 ¸ CD378 -7B/47 (LL378E8.13-378E8.1), CD378-7/91A Thái Bình, CD57Î375E8.13 cũ

TTĐK

E8.13

ĐL Gia Lộc

2300 ¸ 2320

Ngày 09/11

 

0610 ¸ 0630

Ngày 13/11

· Từ 2300 ¸ 2320 Ngày 09/11: Chuyển phương thức ĐZ378E8.13 sang ĐZ378E8.1 cấp qua CD378-7/91A Thái Bình trong thời gian cắt điện toàn bộ trạm E8.13 Ngọc Sơn

· Từ 0610 ¸ 0630 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 2300 ¸ 2320 Ngày 09/11:

- Cắt MC378E8.13, kéo ra vị trí thí nghiệm

- Cắt nháy MC378E8.1 để đóng CD378-7/91A Thái Bình (LL378E8.1-378E8.13) không điện

· Từ 0610 ¸ 0630 Ngày 13/11:

- Cắt nháy MC378E8.1 để cắt CD378-7/91A Thái Bình (LL378E8.1-378E8.13) không điện

- Kiểm tra MC378E8.13 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC378E8.13 vào vị trí vận hành; Đóng MC378E8.13

ĐL Gia Lộc

 

ĐLTP Hải Dương

12

ĐZ485E8.1 từ sau CD483-7(A+B)/47 ¸ CD483-7(A+B)/45 đi nhánh Bình Lâu, CD483-7(A+B)/43

ĐLTP Hải Dương

2300 ¸ 2320

Ngày 09/11

 

1240 ¸ 1300

Ngày 13/11

· Từ 2300 ¸ 2320 Ngày 09/11: Chuyển phương thức ĐZ485E8.1 từ sau CD483-7(A+B)/47 ¸ CD483-7(A+B)/45 đi nhánh Bình Lâu, CD483-7)A+B)/43 sang ĐZ483E8.1 cấp qua CD483-7(A+B)/43 để tạo phương thức cấp điện cho các phụ tải 22kV trạm E8.13 trong thời gian cắt điện toàn bộ trạm E8.13 Ngọc Sơn

· Từ 1240 ¸ 1300 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 2300 ¸ 2320 Ngày 09/11:

- Cắt CDPT483-7A/47 + CDCL483-7B/47Î485E8.1

- Đóng CDCL483-7B/43 + CDPT483-7A/43 (LL483-485E8.1).

· Từ 1240 ¸ 1300 Ngày 13/11:

- Cắt CDPT483-7A/43 + CDCL483-7B/43 (LL483-485E8.1)

- Đóng CDCL483-7B/47 + CDPT483-7A/47Î485E8.1

(Phiếu thao tác do ĐLTP Hải Dương lập và duyệt)

ĐLTP Hải Dương

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

13

· ĐZ470E8.13 ¸ CD488 -7(A+B)/43, CD471-7/151, CD480-7/84, CD470-7/01 nhánh LL470-476E8.13

 

· ĐZ480E8.15 từ sau Rec480/15 ¸ CD480-7/84

TTĐK

E8.13

ĐL Gia Lộc

ĐLTP Hải Dương

2340 ¸ 2400

Ngày 09/11

 

1240 ¸ 1300

Ngày 13/11

· Từ 2340 ¸ 2400 Ngày 09/11: Chuyển phương thức ĐZ470E8.13 từ sau CD471-7(A+B)/190 Liên Hồng ¸ CD488-7(A+B)/43 sang ĐZ488E8.1 cấp qua CD488-79A+B)/43; Chuyển phương thức ĐZ470E8.13 ÷ CD470-7/01 (LL470-476E8.13), CD471-7/151, CD471-7(A+B)/190 Liên Hồng, CD480-7/84 sang ĐZ480E8.11 cấp trong thời gian cắt điện toàn bộ trạm E8.13 Ngọc Sơn

· Từ 1240 ¸ 1230  Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 2340 ¸ 2400 Ngày 09/11:

- Cắt MC470E8.13, kéo ra vị trí thí nghiệm

- Cắt CDPT471-7B/190 + CDCL471-7A/190 Liên HồngÎ470E8.13 không điện

- Cắt nháy Rec480/15Î480E8.11 để đóng CD480-7/84 (LL480E8.11-470E8.13) không điện

- Đóng CDCL488-7A/43 + CDPT488-7B/43 (LL488E8.1-470E8.13)

· Từ 1240 ¸ 1300  Ngày 13/11:

- Cắt nháy Rec480/15Î480E8.11 để cắt CD480-7/84 (LL480E8.11-470E8.13) không điện

- Cắt CDPT488-7B/43 + CDCL488-7A/43 (LL488E8.1-470E8.13).

- Đóng CDPT471-7B/190 + CDCL471-7A/190 Liên HồngÎ470E8.13 không điện

- Kiểm tra MC470E8.13 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC470E8.13 vào vị trí vận hành; Đóng MC470E8.13

ĐL Gia Lộc

 

ĐLTP Hải Dương

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

14

ĐZ485E8.1 từ sau CD485-7/42 Ngô Quyền ¸ CD483-7A+B/45 đi nhánh Bình Lâu

TTĐK

 

ĐLTP Hải Dương

0000 ¸ 0020

Ngày 10/11

 

1220 ¸ 1240

Ngày 13/11

· Từ 0000 ¸ 0020 Ngày 10/11: Chuyển phương thức ĐZ485E8.1 từ sau CD485-7/42 Ngô Quyền ¸ CD483-7A+B/45 đi nhánh Bình Lâu sang ĐZ483E8.1 cấp qua CD483-7A+B/45 đi nhánh Bình Lâu 1 để giảm tải cho ĐZ485E8.1 trong thời gian cấp hỗ trợ cho phụ tải 22kV trạm E8.13 Ngọc Sơn

· Từ 1220 ¸ 1240 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 0000 ¸ 0020 Ngày 10/11:

- Cắt Rec485/42 + CD485-7/42 Ngô QuyềnÎ485E8.1

- Đóng CDCL483-7B/45 + CDPT483-7A/45 đi nhánh Bình Lâu 1 (LL483-485E8.1)

- Đóng Rec Rec485/42 Ngô Quyền Î 485E8.1

· Từ 1220 ¸ 1240 Ngày 13/11:

- Cắt Rec485/42 Ngô QuyềnÎ485E8.1

- Cắt CDPT483-7A/45+ CDCL483-7B/45 đi nhánh Bình Lâu 1 (LL483-485E8.1)

- Đóng CD485-7/42 + Rec485/42 Ngô Quyền Î 485E8.1

ĐLTP Hải Dương

15

ĐZ477E8.1 từ sau CDPT+ CDCL Âu Cơ ¸ CD488-7(A+B)/24, CD39

ĐLTP Hải Dương

0020 ¸ 0040

Ngày 10/11

 

1220 ¸ 1240

Ngày 13/11

· Từ 0020 ¸ 0040 Ngày 10/11: Chuyển phương thức ĐZ477E8.1 từ sau CDPT+ CDCL Âu Cơ ¸ CD488-7(A+B)/24, CD39 sang ĐZ472E8.16 cấp để giảm tải cho ĐZ477E8.1 trong thời gian cấp hỗ trợ cho ĐZ473E8.13

· Từ 1220 ¸ 1240 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 0020 ¸ 0040 Ngày 10/11:

- Cắt CDPT+CDCL Âu Cơ Î477E8.1

- Đóng CDCL+CDPT39 (LL477E8.1-472E8.16)

· Từ 1220 ¸ 1240 Ngày 13/11:

- Cắt CDPT + CDCL39 (LL477E8.1-472E8.16)

- Đóng CDCL+CDPT Âu CơÎ477E8.1

(Phiếu thao tác do ĐLTP Hải Dương lập và duyệt)

ĐLTP Hải Dương

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

16

ĐZ475E8.16 ¸ CD472-7/58 Đinh Văn Tả

TTĐK

E8.16

ĐLTP Hải Dương

0000 ¸ 0020

Ngày 10/11

 

1700 ¸ 1720

Ngày 13/11

· Từ 0000 ¸ 0020 Ngày 10/11: Chuyển phương thức ĐZ475E8.16 sang ĐZ478E8.1 cấp cho giảm tải cho MBAT2E8.16 trong thời gian cấp hỗ trợ cho phụ tải trạm E8.13 Ngọc Sơn

· Từ 1700 ¸ 1720 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 0000 ¸ 0020 Ngày 10/11:

- Cắt MC475E8.16, kéo ra vị trí thí nghiệm

- Cắt nháy Rec475/58 Đinh Văn Tả Î478E8.1 để đóng CD475-7/58 Đinh Văn Tả (LL478E8.1-475E8.16) không điện

· Từ 1700 ¸ 1720 Ngày 13/11:

- Cắt nháy Rec475/58 Đinh Văn Tả Î478E8.1 để cắt CD475-7/58 Đinh Văn Tả (LL478E8.1-475E8.16) không điện

- Kiểm tra MC475E8.16 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC475E8.16 vào vị trí vận hành; Đóng MC475E8.16

ĐLTP Hải Dương

17

ĐZ473E8.13 ¸ CD405-3, CD23, CD19 Bùi Thị Xuân, CD07 Bùi Thị Xuân

TTĐK

E8.13

ĐLTP Hải Dương

0040 ¸ 0100

Ngày 10/11

 

1220 ¸ 1240

Ngày 13/11

· Từ 0040 ¸ 0100 Ngày 10/11: Chuyển phương thức ĐZ473E8.13 sang ĐZ477E8.1 cấp trong thời gian trạm E8.13 không có nguồn cấp.

· Từ 1220 ¸ 1240 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 0040 ¸ 0100 Ngày 10/11:

- Cắt MC473E8.13, kéo ra vị trí thí nghiệm

- Đóng CDCL+CDPT07 Bùi Thị Xuân (LL473E8.13-477E8.1)

· Từ 1220 ¸ 1240 Ngày 13/11:

- Cắt CDPT+CDCL07 Bùi Thị Xuân (LL473E8.13-477E8.1)

- Kiểm tra MC473E8.13 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC473E8.13 vào vị trí vận hành; Đóng MC473E8.13

ĐLTP Hải Dương

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị cắt điện để chuyển phương thức

Đơn vị thực hiện thao tác

Thời gian dự kiến chuyển phương thức

Nội dung chuyển phương thức

Phương thức cắt điện

Đơn vị có phụ tải

18

· ĐZ471E8.13 ¸ Gạch Ngọc Sơn

 

· ĐZ475E8.13 ¸ CD405-3, CD475 -7B/03, CD477-7(A + B)/24 (LL477E8.1- 475E8.13), CD19 Bùi Thị Xuân

TTĐK

E8.13

ĐLTP Hải Dương

0100 ¸ 0120

Ngày 10/11

 

1200 ¸ 1220

Ngày 13/11

· Từ 0100 ¸ 0120 Ngày 10/11: Chuyển phương thức ĐZ471+475E8.13 sang ĐZ485E8.1 cấp qua CD475-7(A+B)/03 trong thời gian trạm E8.13 không có nguồn cấp

· Từ 1200 ¸ 1220 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 0100 ¸ 0120 Ngày 10/11:

- Cắt các MC: 471, 475, 431E8.13

- Kéo MC431E8.13 ra vị trí thí nghiệm

- Kiểm tra MC412E8.13 cắt tốt, vị trí thí nghiệm

- Đóng CDCL+CDPT475-7(B+A)/03 (LL475E8.13-485E8.1)

- Đóng các MC: 475, 471E8.13

· Từ 1200 ¸ 1220 Ngày 13/11:

- Cắt các MC: 471, 475E8.13

- Cắt CDPT+CDCL475-7A+B/03 (LL475E8.13-485E8.1)

- Kiểm tra MC431E8.13 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC431E8.13 vào vị trí vận hành

- Đóng các MC: 431, 475, 471E8.13

ĐLTP Hải Dương

19

ĐZ476E8.13 ¸ CD476-7/11 (LL476 -473)E8.13, CD470-7/01(LL470-476E8.13)

TTĐK

E8.13

ĐLTP Hải Dương

0120 ¸ 0140

Ngày 10/11

 

0710 ¸ 0730

Ngày 13/11

· Từ 0120 ¸ 0140 Ngày 10/11: Chuyển phương thức ĐZ476E8.13 sang ĐZ485E8.1 cấp qua hệ thống thanh cái C41+C42E8.13 trong thời gian trạm E8.13 không có nguồn cấp.

· Từ 0710 ¸ 0730 Ngày 13/11: Chuyển lại theo phương thức cũ

· Từ 0120 ¸ 0140 Ngày 10/11:

- Cắt các MC: 476, 432E8.13

- Kiểm tra MC412E8.13 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa xe dao 412-1 và MC412E8.13 vào vị trí vận hành

- Đóng các MC: 412, 476E8.13

· Từ 0710 ¸ 0730 Ngày 13/11:

- Cắt các MC: 476, 412E8.13

- Kéo MC412 và xe dao 412-1E8.13 ra vị trí thí nghiệm

- Kiểm tra MC432E8.13 cắt tốt, vị trí thí nghiệm; Đưa MC432E8.13 vào vị trí vận hành

- Đóng các MC: 432, 476E8.13

ĐLTP Hải Dương

 

 

 

Tác giả: ; xuất bản: 04/11/2023 08:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31