Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ NĂM 2023 - ĐIỆN LỰC THANH MIỆN

TT

Tên xã, phường

Tên TBA

Mã TBA

Mã sổ
GCS

Ngày GCS

1

Chi Lăng Bắc

Chi Bắc 3

PM2100U40117

21259

03

21Q104

Phương Khê 1

PM2100U40164

21256

21Q05

Chi Bắc 2

PM2100U40119

21251

21Q102

Tào Khê 1

PM2100U40163

21257

21Q06

Tào Khê

PM2100U40118

21245

21Q101

Tào Khê 2

PM2100U40213

21247

21Q202

Phú Khê

PM2100U40120

21262

21Q103

Phú Khê 1

PM2100U40206

21252

21Q017

Phương Khê 2

PM2100U40260

21323

21Q227

Phú Khê 2

PM2100U40283

21189

21D22

2

Thanh Tùng

La Xá 1

PM2100U30033

21286

03

21Q217

Phú Cốc

PM2100U30034

21290

21Q216

Bơm Hòa Loan

PM2100U30131

21242

21Q119

La Xá

PM2100U30132

21285

21Q120

Thanh Tùng

PM2100U30133

21284

21Q121

Thanh Tùng B

PM2100U30134

21291

21Q122

Thôn Đông

PM2100U30156

21293

21Q146

Xóm Cầu

PM2100U30207

21192

21Q192

Thôn Đoàn

PM2100U30237

21186

21Q175

Thôn Đông 2

PM2100U30293

21241

21Q014

Phạm Lâm

PM2100U30262

21288

12

21Q152

3

Tứ Cường

Phú Mễ

PM2100U40107

21221

04

21Q86

Phú Mễ 1

PM2100U40175

21220

21Q158

An Nghiệp 1

PM2100U40108

21223

21Q87

An Nghiệp

PM2100U30109

21232

21Q90

An Nghiệp 2

PM2100U30035

21233

21Q215

Đống Rừng

PM2100U30176

21234

21Q157

Bơm An Khoái

PM2100U40110

21225

21Q88

An Khoái 1

PM2100U40173

21235

21Q159

An Khoái

PM2100U30111

21237

21Q91

An Khoái 2

PM2100U40212

21248

21Q203

Bơm Gia Cốc

PM2100U30112

21229

21Q92

Gia Cốc

PM2100U30149

21321

21Q143

Gia Cốc 1

PM2100U30214

21250

21Q204

Tứ Cường

PM2100U30113

21227

21Q89

B.Cống Giác

PM2100U40144

21316

21Q138

An Khoái 3

PM2100U30039

21231

21Q212

An Nghiệp 3

PM2100U40045

21080

21Q24

4

Ngô Quyền

B.Phạm Lý

PM2100U30065

21041

05

21Q31

Văn Xá

PM2100U30101

21037

21Q85

Tiên Lữ

PM2100U30142

21033

21Q28

Văn Xá 2

PM2100U30177

21039

21Q02

Tiên Lữ 2

PM2100U30292

21337

21Q007

Phạm Tân 1

PM2100U40031

21046

21Q218

Văn Xá 3

PM2100U40032

21038

21Q219

Vũ Xá

PM2100U40059

21035

21Q29

Phạm Xá

PM2100U40060

21047

21Q33

Phạm Tân

PM2100U40061

21043

21Q32

Bơm Chùa Khu

PM2100U40079

21050

21Q93

Vũ Xá 1

PM2100U40190

21036

21Q30

Phạm Xá 2

PM2100U40208

21049

21Q171

5

Đoàn Kết

Thủ Pháp 1

PM2100U40040

21101

06

21Q162

Bùi Xá

PM2100U40074

21108

21Q46

Tòng Hóa

PM2100U40075

21104

21Q45

Nuôi Trồng

Thủy Sản

PM2100U40076

21102

21Q176

Châu Quan

PM2100U40077

21097

21Q43

Thủ Pháp

PM2100U40078

21099

21Q44

Đồng Giò

PM2100U40080

21110

21Q47

Từ Xá

PM2100U40168

21077

21Q97

Tòng Hóa 1

PM2100U40195

21269

21Q165

Châu Quan 1

PM2100U40202

21098

21Q174

Nuôi Trồng

Thủy Sản T2

PM2100U40209

21096

21Q132

Từ Xá 1

PM2100U40228

21076

21Q076

Bùi Xá 2

PM2100U40230

21105

21Q020

21236

21Q236

Tòng Hóa 2

PM2100U40286

21267

21Q267

6

Thị Trấn

 

Thanh Miện

An Lạc

PM2100U40084

21133

07

21Q133

An Lạc 1

PM2100U40187

21011

21Q99

Phượng Hoàng

PM2100U30052

21004

21Q10

Lê Bình 1

PM2100U30055

21010

21Q12

B.Quán Khoang

PM2100U30130

21281

21Q117

Phượng Hoàng Thượng

PM2100U30150

21007

21Q95

Vô Hối

PM2100U30158

21013

21Q118

TT Viễn Thông

PM2100U30169

21078

21Q21

Huyện Ủy

PM2100U30180

21Q07

Tự Dùng

PM2100U30210

21D21

Vô Hối 2

PM2100U30225

21020

21Q233

Lê Bình

PM2100U40053

21014

21Q11

UB.Huyện

PM2100U40054

21001

21Q20

TT.Thanh Miện

PM2100U40058

21002

21Q09

B.Phượng Hoàng

PM2100U40145

21315

21Q135

Bơm Phượng Hoàng B

PM2100U40155

21073

21Q113

Khu 4

PM2100U40186

21003

21Q134

Vàng Hạ

PM2100U40188

21006

211Q56

Nhà Văn Hóa

PM2100U40196

21009

21Q167

Bất Nạo

PM2100U40229

21032

21Q234

7

Ngũ Hùng

Ngũ Hùng

PM2100U40091

21156

08

21Q59

Tiêu Lâm CQT

PM2100U40126

21275

21Q111

Tiêu Lâm

PM2100U40093

21155

21Q58

Tiêu Lâm 1

PM2100U40221

21222

21Q225

Cống Giác

PM2100U40092

21158

21Q61

La Ngoại

PM2100U40094

21312

21Q229

21163

21Q57

Cụ Trì

PM2100U40095

21161

21Q62

Nại Trì

PM2100U40222

21253

21Q206

Mơ Trì

PM2100U40184

21159

21Q84

La Ngoại 2

PM2100U40235

21147

21Q237

Cụ Trì 1

PM2100U40203

21162

21Q168

La Ngoại 3

PM2100U40291

21148

21Q96

Cụ Trì 2

PM2100U40227

21154

21Q231

La Ngoại 1

PM2100U40204

21150

21276

21Q169

8

Thanh Giang

Đan Giáp

PM2100U40102

21199

09

21Q80

Võ Văn 2

PM2100U40259

21034

21Q179

Võ Văn

PM2100U30127

21279

21Q116

Tiêu Sơn

PM2100U40104

21202

21Q81

Tiêu Sơn 1

PM2100U40236

21325

21Q238

Thanh Giang T2

PM2100U40103

21204

21Q82

 Thanh Giang T1

PM2100U40105

21198

21Q79

Bơm Thanh Giang 2

PM2100U40295

21Q329

Phù Tải

PM2100U40106

21210

21Q156

Phù Tải 2

PM2100U30140

21211

21Q130

Phù Tải 3

PM2100U40038

21197

21Q220

Đồng Lại

PM2100U40178

21209

21Q160

Đan Giáp 1

PM2100U30205

21200

21Q15

9

Tân Trào

Tân Trào

PM2100U40086

21322

09

21Q51

Yên Xá

PM2100U40087

21125

21Q52

Từ Ô

PM2100U40128

21128

21Q114

Lăng Gia

PM2100U40153

21121

21Q144

Ngọc Lập

PM2100U40154

21119

21Q145

An Xá

PM2100U40160

21123

21Q147

Hoàng Tường 1

PM2100U40191

21127

21Q164

Từ Ô 1

PM2100U40192

21129

21Q166

Từ Ô 2

PM2100U40218

21132

21Q210

Hoàng Tường

PM2100U40085

21126

21Q53

21Q350

03; 09

10

Phạm Kha

Đỗ Thượng

PM2100U30171

21138

10

21Q154

Đỗ Hạ 1

PM2100U40037

21206

21Q223

Phạm Kha 1

PM2100U40088

21134

21Q54

Phạm Kha 2

PM2100U40089

21140

21Q55

Phạm Kha 3

PM2100U40090

21144

21Q56

Phạm Kha 4

PM2100U40116

21282

21Q100

Phạm Kha 5

PM2100U40143

21146

21Q129

Đỗ Hạ

PM2100U40189

21137

21Q112

Đỗ Thượng 1

PM2100U40193

21136

21Q163

Hàn Lâm

PM2100U40201

21143

21Q170

Đỗ Thượng 2

PM2100U40211

21244

21Q70

Đạo Phái

PM2100U40288

21005

21Q005

11

Diên Hồng

(Hồng Phong)

Diên Hồng 1

PM2100U30062

21027

10

21Q26

Diên Hồng 2

PM2100U30063

21029

21Q27

Xóm Thượng

PM2100U30028

21030

21Q213

Thống Nhất

PM2100U30159

21326

21Q150

Quang Trung

PM2100U30185

21028

21Q200

21093

21Q235

12

Chi Lăng Nam

Triều Dương

PM2100U40070

21084

11

21Q39

An Dương

PM2100U40071

21317

21Q42

An Dương 2

PM2100U40216

21089

21Q208

Chi Nam  2

PM2100U40123

21086

21Q109

Phan Xá

PM2100U40073

21087

21Q40

Triều Dương 1

PM2100U40223

21085

21Q207

B.Chi Nam

PM2100U40072

21088

21Q41

Hội Yên 2

PM2100U40284

21094

21D23

Hội Yên

PM2100U40146

21083

21Q34

13

Lam Sơn

Thọ Chương

PM2100U30046

21166

11

21Q65

Xóm Chùa

PM2100U30217

21168

21Q209

Kim Trang

PM2100U40098

21169

21Q66

Thôn Vũ

PM2100U30174

21314

21Q74

Lam Sơn 1

PM2100U40121

21271

21Q110

Ấp Lam Sơn

PM2100U40161

21324

21Q149

Kim Trang Đông

PM2100U40183

21170

21Q67

B.Lam Sơn Cấp III

PM2100U40096

21165

21Q63

Thọ Xuyên

PM2100U40099

21171

21Q68

Thọ Xuyên 1

PM2100U40200

21106

21Q172

Xóm Trại Mới

PM2100U40220

21167

21Q64

B.Lam Sơn

PM2100U30097

21173

21Q205

14

Đoàn Tùng

Phạm Lâm

PM2100U30262

21062

12

21Q22

Đào Lâm 2

PM2100U30044

21230

21Q177

Bơm Đoàn Tùng

PM2100U30051

21184

21Q76

Đoàn Tùng

PM2100U30100

21185

21Q77

TTTM

Chợ Thông T2

PM2100U30125

21063

21Q04

TTTM Chợ Thông T1

PM2100U30151

21272

21Q136

Xóm Chấm

PM2100U30226

21018

21Q180

Phạm Lâm 1

PM2100U40043

21177

21Q178

Đoàn Tùng 2

PM2100U40115

21266

21Q107

Đào Lâm

PM2100U40141

21217

21Q137

Đào Lâm 1

PM2100U40194

21216

21Q78

Thúy Lâm 1

PM2100U40215

21064

21Q69

KDC Đoàn Tùng

PM2100U40300

21124

21Q240

Thúy Lâm

PM2100U40152

21072

21Q14

21Q410

03; 12

Xóm Cầu

PM2100U30207

21219

3

21Q173

15

Tiền Phong

(Hồng Phong)

An Phong

PM2100U30048

21179

12

21Q71

Tiên Động

PM2100U30047

21180

21Q72

Tiền Phong

PM2100U30049

21181

21Q73

Tái  Định Cư TP

PM2100U30124

21264

21Q106

Đồng Chấm

PM2100U30050

21183

21Q75

My Động 1

PM2100U30199

21182

21Q201

My Động 2

PM2100U30224

21091

21Q214

An Phong 1

PM2100U30198

21178

21Q011

16

Lê Hồng

Phí Xá

PM2100U40036

21207

13

21Q224

Lê Hồng 32

PM2100U40066

21053

21Q35

Vĩnh Mộ

PM2100U40067

21068

21Q38

Phương Quan

PM2100U40068

21057

21Q37

Đại Đồng

PM2100U40069

21054

21Q36

Lê Hồng 1

PM2100U40114

21058

21Q98

Hoành Bồ

PM2100U40147

21066

21Q141

Quốc Tuấn

PM2100U40148

21060

21Q142

Hạnh Phúc

PM2100U40172

21056

21Q155

Vĩnh Mộ 1

PM2100U40197

21065

21Q105

Hoành Bồ 1

PM2100U40219

21067

21Q211

Vĩnh Mộ 2

PM2100U40287

21008

21Q232

Phương Quan 2

PM2100U40294

21329

21Q009

17

Phạm Trấn

Quang Bị 1

PM2100U40029

21201

13

21Q221

Côi Thượng

PM2100U40030

21203

21Q222

Lam Cầu 1

PM2100U40041

21112

21Q226

Côi Hạ 1

PM2100U40042

21228

21Q228

Phạm Trấn

PM2100U40081

21113

21Q49

Quang Bị

PM2100U40082

21118

21Q50

Bơm Phạm Trấn

PM2100U40083

21111

21Q48

Côi Hạ

PM2100U40129

21115

21Q115

Cầu Lâm

PM2100U40162

21117

21Q148

Lam Cầu

PM2100U40179

21273

21Q161

Tân Minh Đức

PM2100U40262

21074

21Q230

18

Hùng Sơn

Hùng Sơn treo

PM2100U40056

21019

14

21Q13

Triệu Nội

PM2100U30157

21021

21Q94

Bơm Hùng Sơn

PM2100U40057

21024

21Q25

Thái Thạch

PM2100U30122

21025

21Q108

B. Đò Luồi

PM2100U40261

21157

21Q60

21022

21Q139

Đò Luồi 2

PM2100U40289

21327

21Q327

21328

21Q328

Anh Dũng

PM2100U40182

21026

21Q17

Triệu Nội 2

PM2100U40290

21075

21Q239

Phù Nội

PM2100U40181

21023

21Q83

19

Cao Thắng

Bằng Bộ

PM2100U30135

21306

15

21Q127

Bằng Bộ 1

PM2100U30165

21307

21Q131

Bơm Cao Lý

PM2100U30139

21298

21Q123

Cao Lý 1

PM2100U30166

21300

21Q153

Cao Hòa

PM2100U30138

21302

21Q124

Hòa Bình

PM2100U30167

21301

21Q151

Phạm Khê

PM2100U30137

21304

21Q126

Bằng Bộ 2

PM2100U40285

21299

21Q140

Văn Khê

PM2100U30136

21303

21Q125

Tác giả: ; xuất bản: 01/01/2023 08:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31