Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ NĂM 2023 - ĐIỆN LỰC THANH HÀ

TT

Thuộc xã/phường

Tên TBA

Mã TBA

Mã sổ

Ngày GCS

1

An Lương

An Lương A

PM0700U30083

07244

3

07Q02

07Q91

2

An Lương

An Lương B

PM0700U30031

07242

3

07Q92

3

An Lương

An Lương C

PM0700U30074

07239

3

07Q93

4

An Lương

 Hoàng Lại

PM0700U30134

07245

3

07Q255

5

Việt Hồng

Việt Hồng A

PM0700U30051

07200

5

07Q22

07Q78

6

Việt Hồng

Việt Hồng B

PM0700U30050

07192

5

07Q79

7

Việt Hồng

Việt Hồng C

PM0700U30091

07186

5

07Q123

8

Việt Hồng

Cổ Chẩm

PM0700U30197

07183

5

07Q265

9

Việt Hồng

Cổ Chẩm 4

PM0700U30168

07184

5

07Q302

10

Việt Hồng

Cổ Chẩm 5

PM0700U30186

07201

5

07Q005

11

Việt Hồng

Quan Khê

PM0700U30153

07193

5

07Q079

12

Cẩm Chế

Cẩm Chế A

PM0700U30071

07202

5

07Q80

13

Cẩm Chế

Cẩm Chế B

PM0700U30072

07212

5

07Q81

14

Cẩm Chế

Cẩm Chế C

PM0700U30077

07222

5

07Q82

15

Cẩm Chế

Cẩm Chế D

PM0700U30073

07220

4

07Q83

16

Cẩm Chế

Cẩm Chế E

PM0700U30109

07214

5

07Q245

17

Cẩm Chế

Cẩm Chế F

PM0700U30111

07206

5

07Q254

18

Cẩm Chế

Nhân Lư

PM0700U30123

07205

5

07Q025

19

Cẩm Chế

Phương La

PM0700U30124

07221

4

07Q026

20

Cẩm Chế

Bơm Cẩm Chế

PM0700U30115

07052

4

07Q231

07Q266

21

Cẩm Chế

Cẩm Chế 10

PM0700U30275

07203

5

07Q200

22

Hợp Đức

Hợp Đức A

PM0700U30060

07068

6

07Q43

23

Hợp Đức

Hợp Đức B

PM0700U30061

07065

6

07Q42

24

Hợp Đức

Hợp Đức C

PM0700U30098

07067

6

07Q233

25

Hợp Đức

Hợp Đức D

PM0700U30107

07069

6

07Q246

26

Hợp Đức

Đồng Ngành

PM0700U30078

07223

6

07Q85

27

Hợp Đức

Hợp Đức 6

PM0700U30302

07066

6

07Q066

28

Trường Thành

Trường Thành B

PM0700U30063

07134

7

07Q333

07Q71

29

Trường Thành

 Trường Thành C

PM0700U30069

07160

7

07Q72

30

Trường Thành

 Ngọc Điểm

PM0700U30062

07132

7

07Q138

07Q70

31

Trường Thành

 Ngọc Điểm 2

PM0700U30177

07133

7

07Q31

32

Thanh Sơn

 Thanh Sơn A

PM0700U30043

07014

6

07Q26

33

 Thanh Sơn

 Tráng Liệt

PM0700U30032

07031

6

07Q28

34

 Thanh Sơn

 Thanh Sơn C

PM0700U30064

07040

6

07Q63

35

 Thanh Sơn

 Thanh Sơn D

PM0700U30065

07154

6

07Q64

36

 Thanh Sơn

 Thanh Sơn E

PM0700U30110

07015

6

07Q57

37

 Thanh Sơn

 Thúy Lâm 1

PM0700U30122

07046

6

07Q05

38

 Thanh Sơn

 Thúy Lâm 2

PM0700U30154

07039

6

07Q39

39

 Thanh Sơn

 Tráng Liệt 4

PM0700U30145

07156

6

07Q116

40

 Thanh Sơn

 Tráng Liệt 5

PM0700U30146

07085

6

07Q120

41

 Thanh Xá

 Thanh Xá A

PM0700U30044

07058

8

07Q40

07Q990

42

 Thanh Xá

 Thanh Xá B

PM0700U30045

07060

8

07Q41

43

 Thanh Xá

 Thanh Xá C

PM0700U30068

07158

8

07Q65

44

 Thanh Xá

 Thanh Xá D

PM0700U30106

07059

8

07Q250

45

 Thanh Xá

 Làng Dừa 1

PM0700U30179

07050

8

07Q251

46

 Thanh Xá

 Thanh Xá 6

PM0700U30185

07061

8

07Q133

47

 Thanh Xá

 Thanh Thủy C

PM0700U30097

07425

9

07141

07Q238

07Q240

48

 Thanh Bính

 Thanh Bính A

PM0700U30081

07224

8

07Q221

07Q86

49

 Thanh Bính

 Thanh Bính B

PM0700U30082

07230

8

07Q87

50

 Thanh Bính

 Thanh Bính C

PM0700U30059

07233

8

07Q88

51

 Thanh Bính

 Thanh Bính D

PM0700U30099

07227

8

07Q234

52

 Thanh Bính

Thanh Bính 9

PM0700u30301

07062

8

07Q900

53

 Thanh Bính

 CQT Hạ Vĩnh

PM0700U30120

07234

9

07Q252

54

 Thanh Bính

 BĐ Chợ Hệ

PM0700U30132

07051

9

07Q258

55

 Thanh Bính

 Đồng Bửa 1

PM0700U30176

07232

9

07Q38

56

 Thanh Bính

 Thanh Lanh

PM0700U30158

07228

9

07Q256

57

 Vĩnh Lập

 Vĩnh Lập A

PM0700U30058

07248

8

07Q94

58

 Vĩnh Lập

 Vĩnh Lập B

PM0700U30093

07255

9

07Q126

59

 Vĩnh Lập

 Vĩnh Lập C

PM0700U30112

07250

7

07Q95

60

 Vĩnh Lập

 CQT Thiệu 1

PM0700U30121

07190

9

07Q137

61

 Vĩnh Lập

CQT Thiệu 2

PM0700U30156

07254

9

07Q257

62

 Vĩnh Lập

 CQT Trại 3

PM0700U30155

07247

7

07Q90

63

 Vĩnh Lập

 Thôn Tú

PM0700U30157

07251

7

07Q282

64

 Vĩnh Lập

 Thôn Kiên 1

PM0700U30191

07253

8

07Q272

65

 Thanh Khê

Xuân An

PM0700U30165

07022

9

07Q47

66

 Thanh Khê

Xuân An 2

PM0700U30149

07024

9

07Q114

67

 Thanh Khê

Xuân An 3

PM0700U30189

07017

9

07Q118

68

 Thanh Khê

Thanh Khê A

PM0700U30033

07055

9

07Q29

69

 Thanh Khê

Thanh Khê B

PM0700U30034

07018

9

07Q32

70

 Thanh Khê

Thanh Khê C

PM0700U30067

07163

9

07Q66

71

 Thanh Khê

Thanh Khê D

PM0700U30094

07020

9

07Q127

72

 Thanh Khê

An Lão

PM0700U30133

07168

9

07Q09

73

 Thanh Khê

Thanh Khê 9

PM0700U30291

07030

9

07Q443

74

 Thanh Khê

Thanh Khê 10

PM0700U30300

07007

9

07Q008

75

 Thanh Lang

 Thanh Lang B

PM0700U30054

07166

9

07Q76

76

 Thanh Lang

 Thanh Lang C

PM0700U30055

07181

9

07Q77

77

 Thanh Lang

 Thanh Lang D

PM0700U30092

07174

9

07Q124

78

 Thanh Lang

 Thanh Lang E

PM0700U30101

07177

9

07Q235

79

 Thanh Lang

 Thanh Lang F

PM0700U30125

07317

9

07Q267

80

 Thanh Lang

 Thanh Lang G

PM0700U30126

07167

9

07Q268

81

 Thanh Lang

Xóm 9
- Lang Can 3

PM0700U30026

07179

9

07Q253

82

 Thanh Lang

Xóm 2
- Lang Can 1

PM0700U30178

07169

9

07170

07Q991

83

 Thanh Lang

 Lang Can 3

PM0700U30159

07178

9

07454

07Q84

84

 Tân An

 Chợ Nứa

PM0700U30030

07021

10

07Q46

85

 Tân An

 Tân An A

PM0700U30166

07072

10

07Q35

86

 Tân An

 Tân An B

PM0700U30167

07079

10

07Q36

87

 Tân An

 Tân An C

PM0700U30049

07114

10

07Q89

88

 Tân An

 Tân An D

PM0700U30066

07073

10

07Q67

89

 Tân An

 Tân An E

 PM0700U30105

07082

10

07Q249

90

 Tân An

 Song Động 4

PM0700U30175

07080

10

07Q33

91

 Tân An

 Song Động 5

PM0700U30190

07083

10

07Q301

07Q60

92

 Tân An

 Đông Phan 4

PM0700U30170

07076

10

07Q23

93

 Tân An

 Đông Phan

PM0700U30137

07074

10

07Q035

94

 Tân An

 Thanh Hải D

PM0700U30103

07426

10

07Q243

95

 Tân An

 Tân An 12

PM0700U30292

07016

10

07Q994

96

 Thanh An

 Thanh An A

PM0700U30095

07401

10

07Q134

07Q223

97

 Thanh An

 Thanh An 2

PM0700U30196

07405

10

07Q225

98

 Thanh An

 Thanh An 3

PM0700U30194

07078

10

07408

07Q228

99

 Thanh An

 Thanh An 4

PM0700U30195

07413

10

07Q227

100

 Thanh An

 Tiên Tảo

PM0700U30152

07410

10

07Q229

101

 Thanh An

 Quách An 2

PM0700U30028

07403

10

07Q224

102

 Thanh An

 Văn Tảo 2

PM0700U30029

07406

10

07Q230

103

 Thanh An

 Tiên Tảo 3

PM0700U30180

07402

10

07404

07Q303

104

 Thanh Thủy

 Thanh Thủy B

PM0700U30046

07142

11

07Q269

07Q73

105

 Thanh Thủy

Lại Xá 2

PM0700U30048

07145

11

07Q74

106

 Thanh Thủy

 Khánh Mậu

PM0700U30047

07149

11

07Q259

07Q75

107

 Thanh Thủy

 Mã Thượng

PM0700U30148

07140

11

07Q27

108

 Thanh Thủy

 Khánh Mậu 2

PM0700U30147

07139

11

07Q262

109

 Thanh Thủy

Xóm 10- Lại Xá 3

PM0700U30183

07035

11

07Q242

110

 Tân Việt

 Tân Việt A

PM0700U30052

07100

10

07Q307

07Q51

111

 Tân Việt

 Tân Việt B

PM0700U30053

07108

11

07Q50

112

 Tân Việt

 Tân Việt C

PM0700U30070

07196

12

07Q68

113

 Tân Việt

 Tân Việt D

PM0700U30100

07415

11

07Q236

114

 Tân Việt

 Tân Việt E

PM0700U30108

07106

10

07Q244

115

 Tân Việt

 Tân Việt F

PM0700U30113

07198

12

07Q264

116

 Tân Việt

 Cam Lộ

PM0700U30131

07112

11

07Q261

117

 Tân Việt

 Ngọc Lộ 3

PM0700U30151

07199

12

07Q237

118

 Tân Việt

 Cam Lộ 4

PM0700U30172

07144

11

07Q260

119

 Tân Việt

 Cam Lộ 5

PM0700U30173

07143

11

07Q0123

120

 Tân Việt

 Tân Việt 11

PM0700U30276

07107

10

07Q300

121

 Tân Việt

 Tân Việt 13

PM0700U30293

07028

11

07Q700

122

 Thanh Hồng

 Thanh Hồng A

PM0700U30169

07262

13

07Q17

07Q096

123

 Thanh Hồng

 Thanh Hồng B

PM0700U30056

07258

13

07Q96

124

 Thanh Hồng

 Thanh Hồng 3

PM0700U30079

07269

12

07Q100

125

 Thanh Hồng

 Thanh Hồng 4

PM0700U30080

07272

12

07Q102

126

 Thanh Hồng

 Tiên Kiều

PM0700U30057

07261

13

07Q98

127

 Thanh Hồng

CQT
Tiên Kiều

PM0700U30119

07260

13

07Q99

128

 Thanh Hồng

 Lập Lễ 1

PM0700U30130

07268

12

07Q101

07Q284

129

 Thanh Hồng

 Lập Lễ 2

PM0700U30138

07265

12

07Q97

130

 Thanh Hồng

 Lập Lễ 3

PM0700U30193

07266

12

07Q304

131

 Thanh Hồng

 Tiên Kiều 3

PM0700U30150

07263

13

07Q283

132

 Thanh Hồng

 Nhan Bầu 4

PM0700U30171

07264

12

07Q103

133

 Thanh Hồng

 Nhan Bầu 5

PM0700U30192

07270

12

07Q305

134

Phượng Hoàng

Phượng Hoàng A

PM0700U30086

07296

14

07Q115

135

Phượng Hoàng

Phượng Hoàng B

PM0700U30087

07305

13

07Q117

136

Phượng Hoàng

Phượng Hoàng C

PM0700U30088

07312

13

07Q119

137

Phượng Hoàng

Phượng Hoàng D

PM0700U30102

07299

14

07Q241

07Q131

135

Phượng Hoàng

 Ngoại Đàm

PM0700U30117

07092

13

07Q12

136

Phượng Hoàng

 Phượng Đầu

PM0700U30118

07298

13

07Q13

137

Phượng Hoàng

Bá Nữ

PM0700U30089

07313

13

07Q135

07Q121

138

Phượng Hoàng

Tứ Cường 3

PM0700U30174

07300

12

07Q226

139

 Thị trấn Thanh Hà

 Chống Quá Tải

PM0700U30040

07001

13

07Q07

140

 Thị trấn Thanh Hà

 Thanh Bình A

PM0700U30037

07005

13

07Q125

07Q44

141

 Thị trấn Thanh Hà

 Khu 9

PM0700U30042

07029

13

07Q49

142

 Thị trấn Thanh Hà

 Thanh Bình C

PM0700U30041

07025

13

07Q25

143

 Thị trấn Thanh Hà

 CQT Khu 6

PM0700U30128

07027

13

07Q027

144

 Thị trấn Thanh Hà

 Khu 3

PM0700U30129

07004

13

07Q004

145

 Thị trấn Thanh Hà

 Tự Dùng

PM0700U30035

07010

13

07D07

07Q16

146

 Thị trấn Thanh Hà

 Sân Vận Động

PM0700U30036

07012

13

07Q15

147

 Thị trấn Thanh Hà

 Khu 6

PM0700U30039

07006

13

07Q11

148

Thị trấn Thanh Hà

 Kho A34

PM0700U30038

07008

13

07Q14

149

 Thị trấn Thanh Hà

 Khu 1

PM0700U30136

07450

13

07Q450

150

 Thị trấn Thanh Hà

 Khu 2

PM0700U30187

07003

13

07Q48

151

 Thị trấn Thanh Hà

 Khu 4

PM0700U30182

07002

13

07Q128

152

 Thị trấn Thanh Hà

UBND Huyện 2

PM0700U30027

07Q30

13

153

 Thị trấn Thanh Hà

 Khu 8

PM0700U30188

07009

13

07094

07Q009

Tác giả: ; xuất bản: 01/01/2023 08:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31