Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ NĂM 2023 - ĐIỆN LỰC KIM THÀNH

TT

Tên xã, phường

Tên TBA

Mã TBA

Mã sổ
GCS

Duyệt ngày GCS

1

Thị trấn
Phú Thái

An Thái

PM1100U30129

11002

4

11003

11Q08

An Thái B

PM1100U30114

110117

4

11Q121

Văn Chúc A

PM1100U30132

11005

4

11Q09

Văn Chúc B

PM1100U30186

11007

4

11Q94

Phố Ga  A

PM1100U30136

11014

4

11016

11Q11

Phố Ga B

PM1100U30131

11015

4

11Q15

Tân Phú A

PM1100U30134

11011

4

11Q10

Tân Phú B

PM1100U30180

11013

4

11Q93

Tân Phú C

PM1100U30193

11008

4

11Q70

Khu DC
Đầm Chợ

PM1100U30192

11004

4

11Q112

UB huyện B

PM1100U30176

11070

4

11Q04A

11Q64

UB Huyện A

PM1100U30115

11098

4

11Q04B

11Q04

2


Cộng Hòa

Lai Khê

PM1100U30138

11009

2

11Q117

3


Kim Đính

Kim Đính A

PM1100U30137

11021

6

11Q17

Kim Đính B

PM1100U30135

11024

6

11Q19

11Q69

Kim Đính
qua bơm

PM1100U90133

11019

6

11Q18

Kim Đính D

PM1100U30169

11019D

6

11Q58

Kim Đính E

PM1100U90145

11017

6

11018

11Q65

Kim Đính G
(Phù Tải 2)

PM1100U30178

11022

6

11Q91

Phù Tải 1

PM1100U30202

11006

6

11Q77

Kim Đính H
Chuẩn Thừng

PM1100U30177

11025

6

11Q90

Kim Đính F

PM1100U30187

11023

6

11Q32

Kim Đính C
Chuẩn thừng

PM1100U90150

11020

6

11Q16

11Q68

Chuẩn Thừng 3

PM1100U30189

110109

6

11Q104

4


Kim Liên

Kim Lương A

PM1100U30158

11034

7

11Q23

Kim Lương B

PM1100U30160

11039

7

11Q24

Kim Lương C

PM1100U30157

11030

7

11Q30

Kim Lương D

PM1100U30159

11036

7

11Q50

Kim Lương E

PM1100U30174

11071

7

11035

11Q88

Kim Lương G

PM1100U30181

11037

7

11Q96

Kim Lương H

PM1100U30182

11032

7

11Q95

Kim Lương
Cổ Phục Bắc

PM1100U30195

11010

7

11Q74

Kim Lương F

PM1100U30183

11038

7

11Q97

Lương Xá
Bắc

PM1100U30204

11046

7

11Q83

Kim Khê A

PM1100U30161

11041

7

11Q25

11Q84

11Q81

Kim Khê B

PM1100U30151

11044

7

11Q29

Vân Dương

PM1100U30197

11042

7

11Q101

Phương Tân

PM1100U30198

11043

7

11Q107

Cống Khê 1

PM1100U30110

110108

7

11045

11Q110

Cống Khê 2

PM1100U30210

11060

7

11Q126

5


Kim Anh

Phan Chi
Kim Anh F

PM1100U90144

11052

8

11Q63

Qua Bơm

PM1100U30130

11028

8

11Q21

Kim Anh G
(Đồng Mỹ)

PM1100U30141

11029

8

11Q62

Kim Anh A

PM1100U90165

11053

13

11Q27

11Q72

Kim Anh B

PM1100U30147

11049

13

11050

11051

11Q28

Kim Anh C

PM1100U90152

11048

13

11Q42

Kim Anh D

PM1100U30148

11052A

13

11081

11Q26

11Q115

Kim Anh E

PM1100U90149

11001

13

11Q22

11Q71

Quyết Thắng

PM1100U30196

11033

13

11Q78

Kim Anh H

PM1100U30184

110104

13

11Q100

110106

110103

11Q113

11Q114

6


Việt Hưng

Việt Hưng A

PM1100U30154

11058

15

11Q31

Việt Hưng B

PM1100U30156

11057

15

11Q44

Việt Hưng C

PM1100U30139

11054

15

11Q20

Cam Đông 2

PM1100U30105

110112

15

11Q116

7


 Thượng Quận

Bãi Mạc

PM1100U30155

11026

15

11Q35

Bãi Mạc B

PM1100U30179

11027

15

11Q92

8


Đồng Cẩm

Cẩm La A

PM1100U30162

11066

13

11Q41

Cẩm La B

PM1100U30153

11072

13

11Q43

Cẩm La C

PM1100U30163

11094

13

11Q59

Quảng Bình 3

PM1100U30108

11067

13

11Q103

Minh Tiến 2

PM1100U30109

11068

13

11Q102

9


Liên Hòa

Liên Hòa A

PM1100U30170

11074

10

11Q45

Liên Hòa B

PM1100U30171

11079

10

11085

11Q46

Liên Hòa C

PM1100U30173

11078

10

11Q47

Liên Hòa D

PM1100U30142

11080

10

11099

11Q48

Liên Hòa E

PM1100U30175

110101

10

11Q67

Liên Hòa F

PM1100U30128

11075

10

11Q98

Liên Hòa
(T.Bắc Thắng)

PM1100U30194

11031

10

11Q14

Liên Hòa
(T.Thái Nguyên)

PM1100U30203

11012

10

11Q40

Liên Hòa G

PM1100U30111

11047

10

11Q118

10


Tam Kỳ

Tam Kỳ B

PM1100U30122

11082

10

11Q49

Tam Kỳ C

PM1100U30164

11084

10

11Q60

Tam Kỳ D

PM1100U30143

11083

10

11Q39

Đồng Kênh 2

PM1100U30106

110113

10

11Q108

Đồng Kênh 3

PM1100U30112

110115

10

11Q119

 Nại Đông

PM1100U30199

110102

10

11Q87

Nghĩa Xuyên

PM1100U30206

11055

10

11Q124

11


Ngũ Phúc

Ngũ Phúc A
Quảng Đạt

PM1100U30126

11088

10

11Q52

11Q79

11Q86

Ngũ Phúc
qua Bơm

PM1100U90124

11093

10

11Q57

11Q111

Ngũ Phúc C
Đống Vôi

PM1100U90120

11092

10

11Q56

Ngũ Phúc D
Vườn Đồng

PM1100U90118

11090

10

11Q54

Ngũ Phúc E
Gương Mẫu

PM1100U90121

11089

10

11Q53

11Q80

Ngũ Phúc F
Quảng Đạt

PM1100U30119

11087

10

11Q51

Ngũ Phúc B

PM1100U30125

11091

10

11Q55

Dưỡng Mông 3

PM1100U30190

110110

10

11Q105

Quảng Đạt 3

PM1100U30191

110111

10

11Q106

Vườn Đồng

PM1100U30206

110107

10

11Q82

Băng Lai

PM1100U30211

11076

10

11Q127

12


Đại Đức

Đại Xuyên A

PM1100U30123

11095

15

11Q61

Văn Thọ

PM1100U30127

11097

15

11Q37

11Q73

Văn Thọ 2

PM1100U30107

110114

15

11Q109

Đại Xuyên B

PM1100U30185

11086

15

11Q99

Bơm
Đại Đức

PM1100U30188

110100

15

11Q89

Đại Xuyên C

PM1100U30200

11069

15

11Q122

Đại Xuyên D

PM1100U30201

11073

15

11Q123

13


Bình Dân

Bình Dân A

PM1100U30168

11059

16

11Q75

Bình Dân B

PM1100U30167

11061

16

11Q33

Bình Dân C

PM1100U30166

11063

16

11Q34

Bình Dân D

PM1100U30140

11065

16

11Q36

Bình Dân E

PM1100U30172

11062

16

11Q38

Trung Tuyến

PM1100U30113

110116

16

11Q120

Bình Dân F

PM1100U30146

11077

16

11Q66

Bơm
Đồng Vì

PM1100U30205

110105

16

11Q76

Tân Tạo

PM1100U30207

11040

16

11Q85

Tác giả: ; xuất bản: 01/01/2023 08:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31