Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ NĂM 2023 - ĐIỆN LỰC GIA LỘC

TT

Tên xã, phường

Tên TBA

Mã TBA

Mã sổ
GCS

Ngày GCS

1

Thị trấn
Gia Lộc

Bơm Phương Hưng

PM1300U30139

13001

5

13Q10

2

Thị trấn
Gia Lộc

KDC Thị Trấn
Gia Lộc 2

PM1300U30120

13201

5

13Q201

3

Thị trấn
Gia Lộc

Thị Trấn 1

PM1300U30048

13002

5

13Q25

4

Thị trấn
Gia Lộc

Siêu thị chợ cuối T2

PM1300U30119

13Q25B

5

13003

13Q236

5

Thị trấn
Gia Lộc

Thị Trấn 8

PM1300U30147

13258

5

13Q258

6

Thị trấn
Gia Lộc

Thị Trấn 2

PM1300U30043

13014

5

13Q27

7

Thị trấn
Gia Lộc

Thị Trấn 6

PM1300U30145

13260

5

13Q260

8

Thị trấn
Gia Lộc

Thị Trấn 3

PM1300U30042

13026

5

13Q31B

9

Thị trấn
Gia Lộc

Thị Trấn 5

PM1300U40144

13024

5

13Q31

10

Thị trấn
Gia Lộc

KDC thị trấn
Gia Lộc 1

PM1300U30121

13272

5

13Q272

11

Thị trấn
Gia Lộc

Thị Trấn 4

PM1300U30044

13015

5

13Q30

12

Thị trấn
Gia Lộc

Ủy ban huyện

PM1300U30150

13263

5

13Q263

13

Thị trấn
Gia Lộc

KDC

phía Tây T3

PM1300U30122

13027

5

13Q26

14

Thị trấn
Gia Lộc

Đức Đại

PM1300U30071

13008

5

13Q28

15

Thị trấn
Gia Lộc

Đức Đại 2

PM1300U30148

13012

5

13Q12

16

Thị trấn
Gia Lộc

Thị Trấn 7

PM1300U30151

13007

5

13Q28B

17

Thị trấn
Gia Lộc

Hội Xuyên

PM1300U30072

13032

5

13Q32

18

Thị trấn
Gia Lộc

Thị Trấn 9

PM1300U30177

13014B

5

13Q27C

19

Thị trấn
Gia Lộc

Thị Trấn 10

PM1300U30176

13006

5

13Q32B

20

Thị trấn
Gia Lộc

Hội Xuyên 2

PM1300U30143

13020

5

13257

13Q257

21

Thị trấn
Gia Lộc

Đồng Mơ

PM1300U30345

13282

5

13283

13Q282

13Q283

22

Thị trấn
Gia Lộc

Tây T4

PM1300U30187

13030C

5

13030D

13Q26C

13Q26D

23

Thị trấn
Gia Lộc

Thị trấn 11

PM1300U30189

13261B

5

13Q261

24


Đồng Quang

Đồng Quang 1

PM1300U40061

13106

4

13Q64

25


Đồng Quang

Đồng Quang 2

PM1300U40057

13101

5

13Q60

26


Đồng Quang

Thôn Thưa

PM1300U40126

13202

5

13203

13Q202

27


Đồng Quang

Đồng Quang 3

PM1300U40059

13100

5

13Q59

28


Đồng Quang

Đồng Quang 4

PM1300U40058

13115

5

13Q61B

 


Đồng Quang

Thôn Ánh

PM1300U30060

13104

4

13Q63

30


Đồng Quang

Đông Hạ

PM1300U40098

13105

4

13105A

13Q64B

13Q64C

31


Đồng Quang

Thôn Trại

PM1300U40163

13273

5

13Q273

32


Đồng Quang

Thôn Đôn

PM1300U30164

13102

5

13Q61

33


Đồng Quang

Quang Tiền

PM1300U30185

13103

4

13Q62

34


Hoàng Diệu

Lai Hà

PM1300U30076

13076

4

13Q39

35


Hoàng Diệu

Hoàng Diệu V

PM1300U30078

13116

4

13Q02

35


Hoàng Diệu

Phan Hà

PM1300U30362

13116A

4

13Q02A

36


Hoàng Diệu

Long Tràng

PM1300U30110

13190

4

13Q190

37


Hoàng Diệu

Nghĩa Hy

PM1300U30118

13200

4

13Q200

 


Hoàng Diệu

Văn Lâm

PM1300U30104

13182

4

13Q181

39


Hoàng Diệu

Bơm
Hoàng Diệu

PM1300U30075

13081

4

13Q42

40


Hoàng Diệu

Trúc Lâm

PM1300U30180

13081A

4

13Q42A

41


Hoàng Diệu

Phương Lộc

PM1300U30077

13078

5

13Q40

42


Hoàng Diệu

Đại Tỉnh

PM1300U30160

13080

5

13Q40A

43


Hoàng Diệu

Tân Lộc

PM1300U30074

13082

4

13Q41

44


Hoàng Diệu

Phong Lâm

PM1300U30157

13082B

4

13Q41B

45


Hoàng Diệu

Bơm
Thanh Niên

PM1300U30073

13178

4

13Q07

13Q07B

46


Gia Tân

An Tân

PM1300U30134

13055

8

13Q35

47


Gia Tân

An Tân 2

PM1300U30154

13056A

7

13Q35A

48


Gia Tân

Gia Tân

PM1300U30140

13059

7

13Q36

49


Gia Tân

Lãng Xuyên

PM1300U30155

13062A

8

13Q36A

50


Gia Tân

Phúc Tân

PM1300U30137

13063

7

13Q37

51


Gia Tân

Phúc Tân 2

PM1300U30156

13065A

8

13Q37A

52


Thống Kênh

Lạc Thượng

PM1300U30080

13150

8

13Q85

53


Thống Kênh

Lạc Thượng 2

PM1300U30167

13233

8

13Q233

54


Thống Kênh

Kênh Triều

PM1300U30081

13112

8

13Q70

55


Thống Kênh

Kênh Triều 2

PM1300U30166

13231

8

13Q231

56


Thống Kênh

Bơm
Thống Kênh

PM1300U30082

13114

8

13Q72

57


Thống Kênh

Đồng Đức

PM1300U30079

13113

8

13Q71

58


Thống Kênh

Đồng Đức 2

PM1300U30168

13177

8

13Q177

59


Thống Kênh

Đồng Đội

PM1300U30115

13111

8

13Q69

60


Lê Lợi

Bùi Thượng

PM1300U40053

13092

9

13Q51

61


Lê Lợi

Bùi Thượng 2

PM1300U40179

13092C

8

13Q51C

62


Lê Lợi

Thôn Già

PM1300U40052

13176

8

13Q04

63


Lê Lợi

Thôn Anh 1

PM1300U40170

13091

9

13Q57

64


Lê Lợi

Thôn Anh 2

PM1300U40171

13098

9

13Q50

65


Lê Lợi

Lê Lợi
35KV

PM1300U30047

13094

8

13Q53

66


Lê Lợi

Thôn Lại

PM1300U40051

13096

8

13Q55

67


Lê Lợi

Bơm Bùi Hạ

PM1300U40054

13099

9

13Q58

68


Lê Lợi

Bùi Hạ 2

PM1300U40169

13234

9

13Q234

69


Lê Lợi

Thôn Dôi

PM1300U30102

13181

8

13Q54

70


Lê Lợi

Thôn Hống

PM1300U30103

13097

9

13Q56

71


Quang Minh

Đỗ Xuyên

PM1300U30111

13044

10

13Q44

72


Quang Minh

Bơm
Quang Minh

PM1300U30089

13031

10

13Q11

73


Quang Minh

Đông Hào

PM1300U30085

13036

10

13Q22

74


Quang Minh

Quang Minh IV

PM1300U30090

13038

9

13Q23

75


Quang Minh

Quang Minh I

PM1300U30091

13039

9

13Q24

76


Quang Minh

Hậu Bổng

PM1300U30158

13039A

9

13Q24A

77


Quang Minh

Minh Tân

PM1300U30127

13040

9

13Q29B

78


Quang Minh

Quang Minh II

PM1300U30086

13042

9

13Q29

79

TT Gia Lộc

KDC phía Tây T2

PM1300U30141

13235

7

13Q235

80

TT Gia Lộc

KDC phía Tây T1

PM1300U30142

13230

7

13Q230

81

TT Gia Lộc

Phương Hưng I

PM1300U30045

13051

8

13Q33

82

TT Gia Lộc

Thôn Tó

PM1300U40123

13053

8

13Q34B

83

TT Gia Lộc

Phương Hưng II
Thôn Chằm

PM1300U30046

13045

8

13Q34

84

TT Gia Lộc

Thôn Ngà

PM1300U40125

13048

8

13Q33B

85

TT Gia Lộc

Phương Hưng 3

PM1300U30124

13052

8

13Q33C

86


Gia Lương

Trình Xá

PM1300U30100

13071

9

13Q38

87


Gia Lương

Gia Lương I

PM1300U30131

13221

9

13Q221

88


Gia Lương

Cộng Hòa

PM1300U30114

13220

9

13Q220

89


Gia Lương

Gia Lương III

PM1300U30129

13070

9

13Q78

90


Gia Lương

Đồng Tâm

PM1300U30175

13222

9

13Q222

91


Gia Lương

Gia Lương II

PM1300U30132

13073

10

13Q79

92


Gia Lương

Lũy Dương

PM1300U30113

13225

10

13Q225

93


Đức Xương

An Vệ

PM1300U30088

13107

9

13Q65

94


Đức Xương

An Vệ 2

PM1300U30159

13107A

9

13Q65A

95


Đức Xương

Bơm
Đức Xương

PM1300U30087

13108

9

13Q66

96


Đức Xương

Đức Xương 2

PM1300U30165

13232

9

13Q232

97


Đức Xương

An Cư 2

PM1300U30099

13109

9

13Q67

98


Đức Xương

Bơm
Cầu Guốc

PM1300U30083

13Q188

9

99


Đức Xương

Thọ Xương

PM1300U30084

13110

9

13Q68

100


Đức Xương

Đồng Nhâm

PM1300U30355

13232A

9

13Q232A

101


Đức Xương

Thọ Xương 2

PM1300U30116

13210

9

13Q210

101


Đức Xương

Xóm Me

PM1300U30363

13110A

9

13Q68A

101


Toàn Thắng

Bái Hạ
(MBA T1)

PM1300U40056

13117

15

13Q73

103


Toàn Thắng

Bái Hạ
(MBA T2)

PM1300U40092

13179

15

13Q118

104


Toàn Thắng

Bái Nội
(MBA T1)

PM1300U40049

13118

15

13Q74

105


Toàn Thắng

Bái Nội
(MBA T2)

PM1300U40094

13119

15

13Q75

106


Toàn Thắng

Bái Nội 2

PM1300U40174

13237

15

13Q237

107


Toàn Thắng

Bái Thượng

PM1300U40055

13120

15

13Q76

108


Toàn Thắng

Bái Thượng 2

PM1300U40149

13264

15

13Q264

109


Toàn Thắng

Bơm
Điền Nhi

PM1300U40050

13121

15

13Q77

110


Yết Kiêu

Hưng Long

PM1300U40066

13128

14

13Q87

111


Yết Kiêu

Vân Độ

PM1300U40146

13131

14

13Q90

112


Yết Kiêu

Thôn Khơi

PM1300U40064

13130

14

13Q89

113


Yết Kiêu

Bá Đại

PM1300U40107

13184

14

13Q88

114


Yết Kiêu

Chùa Đồng

PM1300U40344

13281

14

13Q281

 


Yết Kiêu

Bơm
Trùng Khánh

PM1300U40065

13Q91

14

13133

116


Yết Kiêu

Bơm
Gia Hòa

PM1300U30062

13141

15

13Q100

117


Yết Kiêu

Thôn Gạch

PM1300U30172

13238

14

13Q238

118


Yết Kiêu

Thôn Bủa

PM1300U40112

13191

14

13Q191

119


Yết Kiêu

Lương Xá

PM1300U40095

13137

14

13Q96

120


Yết Kiêu

Phương Xá

PM1300U40109

13138

14

13Q97

121


Yết Kiêu

Gia Hòa

PM1300U40063

13134

14

13Q94

122


Yết Kiêu

Tiên Lý

PM1300U40173

13239

15

13Q93

123


Yết Kiêu

Lương Nham

PM1300U40161

13135A

14

13Q95

124


Gia Khánh

Gia Bùi

PM1300U30135

13142

12

13Q101

125


Gia Khánh

Cao Lý

PM1300U30108

13143

13

13Q102

126


Gia Khánh

Cao Dương

PM1300U30096

13149

13

13Q149

127


Gia Khánh

Gia Khánh I

PM1300U30136

13145

12

13Q103

128


Gia Khánh

Bình Đê

PM1300U30354

13145B

12

13142A

13Q103C

13Q103A

129


Gia Khánh

Thượng Cốc

PM1300U30117

13147

12

13Q147

130


Gia Khánh

Bơm
Cầu Dều

PM1300U30133

13148

13

13Q104

131


Thống Nhất

Bơm Đò Ty

PM1300U40093

13152

13

13Q105

132


Thống Nhất

Thôn Chung

PM1300U30105

13153

13

13Q106

133


Thống Nhất

Thôn Khay

PM1300U40069

13155

13

13Q107

134


Thống Nhất

An Lạc

PM1300U40343

13280

13

13Q280

135


Thống Nhất

Cẩm Đới

PM1300U40067

13156

13

13Q108

136


Thống Nhất

Bơm
Thống Nhất

PM1300U40068

13158

13

13Q109

137


Thống Nhất

Cẩm Cầu

PM1300U40106

13159

13

13Q180

138


Thống Nhất

Cẩm Cầu 2

PM1300U40188

13161

13

13Q109B

139


Thống Nhất

Quỳnh Huê

PM1300U40353

13157B

13

13Q108D

140


Thống Nhất

Thôn Vo

PM1300U30070

13162

13

13Q110

141


Thống Nhất

Thôn Vo 2

PM1300U30186

13166B

13

13Q121B

142


Thống Nhất

Vô Lượng

PM1300U30097

13166

13

13Q121

143


Tân Tiến

Đông Cận

PM1300U30101

13168

14

13Q119

144


Tân Tiến

Quán Đào II

PM1300U30152

13172

14

13Q115

145


Tân Tiến

Bơm
Tân Tiến

PM1300U30128

13167

14

13Q111

146


Tân Tiến

Tam Lương

PM1300U30178

13169A

14

13Q112A

147


Tân Tiến

Quán Đào

PM1300U30130

13170

14

13Q113

148


Tân Tiến

Quán Đào III

PM1300U30153

13171

14

13Q114

Tác giả: ; xuất bản: 01/01/2023 08:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31