Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ NĂM 2023 - ĐIỆN LỰC CHÍ LINH

TT

Tên xã, phường

Tên TBA

Mã TBA

Mã sổ
GCS

Ngày GCS

 
 

1

Phường Sao Đỏ

Thái Học 3

PM0300U40204

03012

4

 

03Q29

 

2

Phường Sao Đỏ

Tr. Cơ Giới

PM0300U40084

03137

4

 

03Q31

 

3

Phường Sao Đỏ

Việt Tiên Sơn 1

PM0300U30085

03193

4

 

03Q93

 

4

Phường Sao Đỏ

Việt Tiên Sơn 2

PM0300U30086

03194

4

 

03Q94

 

5

Phường Sao Đỏ

Việt Tiên Sơn 3

PM0300U30087

03195

4

 

03Q95

 

6

Phường Sao Đỏ

Hùng Vương 1

PM0300U40206

03014

4

 

03Q42

 

7

Phường Sao Đỏ

Mít Sắt

PM0300U30076

03062

4

 

03Q59

 

8

Phường Sao Đỏ

Thái Học 1A

PM0300U40202

03003

4

 

03Q19

 

03D03

 

9

Phường Sao Đỏ

Thái Học 1B

PM0300U40472

03019

4

 

03Q19A

 

10

Phường Sao Đỏ

Nguyễn Trãi 2

PM0300U40200

03002

4

 

03Q40

 

11

Phường Sao Đỏ

Hưng Đạo 4

PM0300U40286

03015

4

 

03Q40A

 

12

Phường Sao Đỏ

BĐ Rẽ Kênh

PM0300N40036

03060

4

 

03Q60

 

13

Phường Sao Đỏ

TQC

PM0300U40232

03073

5

 

03Q34

 

14

Phường Sao Đỏ

An Ninh

PM0300U30218

03033

6

 

03Q33

 

15

Phường Sao Đỏ

Thái Học 2

PM0300U40126

03044

6

 

03Q44

 

16

Phường Sao Đỏ

Hùng Vương 2

PM0300U40210

03030

6

 

03Q30

 

17

Phường Sao Đỏ

Hùng Vương 3

PM0300U40246

03031

6

 

03Q30A

 

18

Phường Sao Đỏ

Bạch Đằng

PM0300U40285

03017

6

 

03Q18A

 

03367

 

03Q346

 

19

Phường Sao Đỏ

Hưng Đạo 1

PM0300U40208

03018

6

 

03Q18

 

20

Phường Sao Đỏ

Hưng Đạo 2

PM0300U40473

03416

6

 

03Q340

 

03417

 

03Q341

 

03Q347

 

21

Phường Sao Đỏ

Hưng Đạo 3

PM0300U40083

03136

6

 

03Q58

 

22

Phường Sao Đỏ

Nguyễn Trãi 1

PM0300U40199

03041

6

 

03Q41A

 

23

Phường Sao Đỏ

Nguyễn Trãi 5

PM0300U40291

03012A

6

 

03Q37A

 

24

Phường Sao Đỏ

Nguyễn Huệ

PM0300U40216

03001

6

 

03Q37

 

25

Phường Sao Đỏ

Tôn Đức Thắng

PM0300U40157

03407

7

 

03Q330

 

26

Phường Sao Đỏ

2/9

PM0300U40262

03032

7

 

03Q32

 

27

Phường Sao Đỏ

Trường Cơ khí

PM0300U40082

03040

7

 

03Q32A

 

28

Phường Sao Đỏ

Nguyễn Trãi 3

PM0300U40272

03039

7

 

03Q39

 

29

Phường Sao Đỏ

Nguyễn Trãi 4

PM0300U40282

03042

7

 

03Q39A

 

30

Phường Sao Đỏ

Constrexim

PM0300N30033

03196

7

 

03Q96

 

31

Phường Sao Đỏ

TBA số 2 KDC Mật Sơn

PM0300N30034

03196A

7

 

03Q96A

 

32

Phường Sao Đỏ

Khu B Khu Hồ Mật Sơn

PM0300N30038

03415

7

 

03Q321

 

33

Phường Sao Đỏ

Chu Văn An

PM0300U40212

03038

7

 

03Q38

 

34

Phường Sao Đỏ

LICOGI

PM0300N40035

03361

7

 

03Q320

 

35

Phường Sao Đỏ

KDC P. Sao Đỏ

PM0300U40223

03037

7

 

03Q36A

 

36

Phường Sao Đỏ

Hưng Đạo 5

PM0300U40284

03072

7

 

03Q30B

 

37

Phường Phả Lại

Thạch Thủy

PM0300U40069

03023

4

 

03Q50

 

38

Phường Phả Lại

Thành Phao

PM0300U40503

03130

4

 

03Q198

 

03368

4

 

03Q348

 

39

Phường Phả Lại

Cao Đường 2

PM0300U40203

03005

4

 

03Q21

 

03369

4

 

03Q349

 

40

Phường Phả Lại

Phả Lại 9

PM0300U40077

03127

4

 

03Q53

 

41

Phường Phả Lại

Cao Đường 1

PM0300U40067

03028

4

 

03052

 

03Q52

 

03Q52B

 

42

Phường Phả Lại

Cao Đường 3

PM0300U40502

03054

4

 

03Q06

 

43

Phường Phả Lại

NT Bình Giang

PM0300U40176

03047

4

 

03Q47A

 

03048

 

03Q47

 

44

Phường Phả Lại

Bãi Bông

PM0300U40068

03020

5

 

03Q20

 

45

Phường Phả Lại

Bãi Bông 2

PM0300U40507

03097

5

 

03Q316

 

46

Phường Phả Lại

Kênh Thải

PM0300U40066

03049

5

 

03Q49

 

47

Phường Phả Lại

Phả Lại 5

PM0300U40172

03051

5

 

03Q51A

 

48

Phường Phả Lại

Sùng Yên

PM0300U40263

03009

5

 

03Q51

 

49

Phường Phả Lại

NB Thuỷ Tinh

PM0300U40075

03046

6

 

03Q46

 

03370

 

03Q350

 

50

Phường Phả Lại

Càng Cua

PM0300U40227

03045

6

 

03Q45

 

51

Phường Phả Lại

TĐC Phả Lại

PM0300N40037

03363

6

 

03Q323

 

52

Phường Phả Lại

Phả Lại 6

PM0300U40173

03043

6

 

03Q43A

 

53

Phường Phả Lại

Phao Sơn

PM0300U40264

03006

6

 

03Q43

 

54

Phường Phả Lại

Phả Lại 8

PM0300U40175

03024

7

 

03Q54

 

55

Phường Phả Lại

Lục Đầu Giang

PM0300U40150

03011

7

 

03Q54A

 

56

Phường Phả Lại

Phả Lại 10

PM0300U40508

03059

7

 

03Q82

 

57

Phường Phả Lại

Phả Lại 7

PM0300U40174

03021

7

 

03Q21A

 

58

Phường Phả Lại

Phả Lại 1

PM0300U40168

03007

7

 

03Q48

 

59

Phường Phả Lại

TT Phả Lại I

PM0300U40072

03027

7

 

03Q27

 

60

Phường Phả Lại

Phả Lại 2

PM0300U40169

03008

8

 

03Q55

 

61

Phường Phả Lại

TT Phả Lại II

PM0300U40063

03026

8

 

03Q35

 

62

Phường Phả Lại

Phả Lại 3

PM0300U40170

03010

8

 

03Q56

 

63

Phường Phả Lại

Phả Lại 4

PM0300U40171

03004

8

 

03Q57

 

64

Phường Phả Lại

Tây Bình Dương

PM0300U40302

03022

8

 

03Q57A

 

65

Phường Phả Lại

B. Bình Giang

PM0300U40248

03Q344

16

 

66

Phường Bến Tắm

Bắc An 1

PM0300U30316

03056

3

 

03Q69

 

67

Phường Bến Tắm

Bắc An 2

PM0300U30298

03058

3

 

03Q69A

 

68

Phường Bến Tắm

Khu 9

PM0300U30070

03057

3

 

03Q67

 

69

Phường Bến Tắm

Nông Trường

PM0300U30231

03053

3

 

03Q17

 

70

Phường Bến Tắm

Bắc Nội

PM0300U30071

03050

3

 

03Q68A

 

71

Phường Bến Tắm

Bến Tắm 3

PM0300U30270

03057A

3

 

03Q67A

 

72

Phường Bến Tắm

Trại Mét

PM0300U30481

03055

3

 

03Q68

 

73

Phường Bến Tắm

Trại Quan 1

PM0300U30229

03145

10

 

03Q145

 

74

Phường Bến Tắm

Trại Quan 2

PM0300U30158

03410

10

 

03Q333

 

75

Phường Bến Tắm

Trại Gạo 1

PM0300U30234

03151

10

 

03Q151

 

76

Phường Bến Tắm

Trại Gạo 2

PM0300U30506

03140

10

 

03Q140

 

77

Phường Bến Tắm

Hố Gồm

PM0300U30061

03143

10

 

03Q143

 

78

Phường Bến Tắm

Hố Dầu

PM0300U30267

03144

10

 

03Q144

 

79

Xã Nhân Huệ

Đáp Khê

PM0300U40153

03098

3

 

03Q92

 

80

Xã Nhân Huệ

B. Nhân Huệ

PM0300U40091

03364

3

 

03Q91

 

81

Xã Nhân Huệ

Nhân Huệ 1

PM0300U40155

03100

3

 

03Q89

 

82

Xã Nhân Huệ

Nhân Huệ 2

PM0300U40161

03102

3

 

03Q90

 

83

Xã Nhân Huệ

Nhân Huệ 3

PM0300U40301

03101

3

 

03Q89A

 

84

Xã Hưng Đạo

Kim Điền 2

PM0300U40193

03080

4

 

03Q80

 

85

Xã Hưng Đạo

Kim Điền 1

PM0300U40305

03079

4

 

03Q86

 

86

Xã Hưng Đạo

Dinh Sơn

PM0300U40139

03402

4

 

03Q324

 

87

Xã Hưng Đạo

Phượng Sơn 1

PM0300U40307

03081

4

 

03Q81

 

88

Xã Hưng Đạo

Phượng Sơn 2

PM0300U40140

03400

4

 

03Q85

 

89

Xã Hưng Đạo

Kiếp Bạc 1

PM0300U40306

03087

4

 

03Q87

 

90

Xã Hưng Đạo

Kiếp Bạc 3

PM0300U40509

03082

4

 

03Q88

 

91

Xã Hưng Đạo

Kiếp Bạc 2

PM0300U40092

03084

4

 

03Q84

 

92

Xã Hưng Đạo

Bắc Đẩu

PM0300U40252

03083

4

 

03Q83

 

93

Xã Hưng Đạo

Vườn Đào 1

PM0300U40187

03085

4

 

03Q85A

 

94

Xã Hưng Đạo

Vườn Đào 2

PM0300U40163

03086

4

 

03Q329

 

95

Phường An Lạc

Đồng Vày

PM0300U30245

03418

6

 

03Q342

 

03419

 

03Q343

 

96

Phường An Lạc

B. An Bài

PM0300U30133

03303

6

 

03Q147

 

97

Phường An Lạc

An Bài 1

PM0300U30131

03300

6

 

03Q209

 

98

Phường An Lạc

An Bài 2

PM0300U30478

03332

6

 

03334

 

03Q289

 

03Q297

 

99

Phường An Lạc

Xã An Lạc

PM0300U40138

03306

6

 

03Q105

 

100

Phường An Lạc

Bờ Đa

PM0300U40244

03301

6

 

03Q265

 

101

Phường An Lạc

Bờ Đa 2

PM0300U30504

03298

6

 

03Q263

 

102

Phường An Lạc

Bờ Chùa 2

PM0300U40273

03302

6

 

03Q266

 

103

Phường An Lạc

Bờ Chùa 1

PM0300U30135

03304

6

 

03Q157

 

104

Phường An Lạc

Trại Nẻ

PM0300U30103

03305

6

 

03Q222

 

105

Phường An Lạc

Thôn Đại 1

PM0300U30130

03297

6

 

03Q262

 

106

Phường An Lạc

Thôn Đại 2

PM0300U30129

03296

6

 

03Q247

 

107

Phường An Lạc

Thôn Đại 3

PM0300U30148

03295

6

 

03Q243

 

108

Phường Đồng Lạc

B. Mạc Ngạn

PM0300U40299

03309

6

 

03Q267

 

109

Phường Đồng Lạc

Mạc Ngạn

PM0300U40180

03310

6

 

03Q268

 

110

Phường Đồng Lạc

Thủ Chính

PM0300U40182

03313

6

 

03Q271

 

111

Phường Đồng Lạc

Tế Sơn

PM0300U40233

03312

6

 

03Q270

 

112

Phường Đồng Lạc

B. Tế Sơn

PM0300U40186

03319

6

 

03Q277

 

113

Phường Đồng Lạc

Trụ Hạ

PM0300U40235

03315

6

 

03Q273

 

114

Phường Đồng Lạc

Trụ Thượng 1

PM0300U40184

03314

6

 

03Q272

 

115

Phường Đồng Lạc

Trụ Thượng 2

PM0300U40480

03317

6

 

03Q275

 

116

Phường Đồng Lạc

B. Hoàng Xà

PM0300U40188

03323

6

 

03Q281

 

117

Phường Đồng Lạc

Hoàng Xà

PM0300U40219

03324

6

 

03Q282

 

118

Phường Tân Dân

Xăng dầu A318

PM0300U40308

03330

6

 

03Q287

 

119

Phường Tân Dân

Tân Dân 1

PM0300U40309

03331

6

 

03Q288

 

120

Phường Tân Dân

Tân Dân 2

PM0300U40300

03333

6

 

03Q290

 

121

Phường Tân Dân

Tân Dân 3

PM0300U40505

03339

6

 

03Q296

 

122

Phường Tân Dân

Kỹ Sơn 1

PM0300U40310

03336

6

 

03Q293

 

123

Phường Tân Dân

Kỹ Sơn 2

PM0300U30143

03335

6

 

03Q292

 

124

Phường Tân Dân

Triều Nội 1

PM0300U40311

03340

6

 

03Q294

 

125

Phường Tân Dân

Triều Nội 2

PM0300U40303

03338

6

 

03Q295

 

126

Phường Tân Dân

Giang Hạ 1

PM0300U40312

03341

6

 

03Q298

 

127

Phường Tân Dân

Giang Hạ 2

PM0300U40250

03343

6

 

03Q300

 

128

Phường Tân Dân

Giang Hạ 3

PM0300U40276

03344

6

 

03Q301

 

129

Phường Tân Dân

Ngã Tư Giang

PM0300U40313

03346

6

 

03Q303

 

130

Phường Tân Dân

B. Vạn Thắng

PM0300U40314

03350

6

 

03Q307

 

131

Phường Tân Dân

Vọng Thúc

PM0300U40274

03351

6

 

03Q308

 

132

Phường Tân Dân

Mạc Động

PM0300U40275

03347

6

 

03Q304

 

133

Phường Cổ Thành

Tu Ninh

PM0300U40217

03198

6

 

03Q61

 

134

Phường Cổ Thành

An Ninh

PM0300U40147

03061

6

 

03Q26

 

135

Phường Cổ Thành

Cổ Thành 2

PM0300U40149

03067

6

 

03Q23A

 

136

Phường Cổ Thành

Cổ Thành 3

PM0300U40152

03126

6

 

03Q64

 

137

Phường Cổ Thành

Ninh Giàng

PM0300U40073

03199

6

 

03Q62

 

138

Phường Cổ Thành

Thông Lộc

PM0300U30089

03069

6

 

03Q63

 

139

Phường Cổ Thành

Nam Đoài

PM0300U40249

03068

6

 

03Q23

 

140

Phường Cổ Thành

Cổ Châu

PM0300U40259

03070

6

 

03Q23C

 

141

Phường Cổ Thành

Cổ Thành 1

PM0300U40151

03064

7

 

03Q22A

 

142

Phường Cổ Thành

Cải Cách

PM0300U40258

03065

7

 

03Q22

 

143

Phường Cổ Thành

Phao Tân

PM0300U40081

03066

7

 

03Q28

 

144

Phường Thái Học

Lạc Sơn 1

PM0300U30097

03230

9

 

03Q126

 

145

Phường Thái Học

Lạc Sơn 2

PM0300U40304

03231

9

 

03Q127

 

146

Phường Thái Học

Lạc Sơn 3

PM0300U30479

03232

9

 

03Q129

 

147

Phường Thái Học

Miễu Sơn 1

PM0300U30098

03233

9

 

03Q135

 

148

Phường Thái Học

Miễu Sơn 2

PM0300U30099

03234

9

 

03Q130

 

149

Phường Thái Học

Miễu Sơn 3

PM0300U30160

03237

9

 

03Q133

 

150

Phường Thái Học

Xã Thái Học

PM0300U40100

03235

9

 

03Q131

 

151

Phường Thái Học

Ninh Chấp

PM0300U40294

03236

9

 

03Q132

 

152

Phường Thái Học

Xóm Đình

PM0300U40101

03238

9

 

03Q134

 

153

Phường Thái Học

Thu phí QL 183

PM0300U40470

03Q339

16

 

154

Phường Cộng Hòa

Tiền Định 1

PM0300U30116

03251

6

 

03Q251

 

03362

 

03Q322

 

155

Phường Cộng Hòa

Tiền Định 3

PM0300U40494

03249

6

 

03Q249

 

03034

 

03Q33A

 

156

Phường Cộng Hòa

Lôi Động 2

PM0300U40222

03016

6

 

03Q41

 

157

Phường Cộng Hòa

Phố Ngái 1

PM0300U40108

03239

9

 

03Q239

 

158

Phường Cộng Hòa

Phố Ngái 2

PM0300U40224

03240

9

 

03Q240

 

159

Phường Cộng Hòa

Tiền Định 2

PM0300U40239

03250

9

 

03Q250

 

160

Phường Cộng Hòa

Tiên Sơn 1

PM0300U40125

03273

9

 

03Q233

 

161

Phường Cộng Hòa

Tiên Sơn 2

PM0300U40127

03275

9

 

03Q235

 

162

Phường Cộng Hòa

Lê Lợi

PM0300U40211

03274

9

 

03Q234

 

163

Phường Cộng Hòa

Lôi Động 1

PM0300U40120

03258

10

 

03Q258

 

164

Phường Cộng Hòa

Lôi Động 3

PM0300U40511

03245

10

 

03Q167

 

165

Phường Cộng Hòa

Xóm Vàng

PM0300U40112

03244

10

 

03Q244

 

166

Phường Cộng Hòa

Thông Cống 1

PM0300U40115

03247

10

 

03Q16

 

167

Phường Cộng Hòa

Thông Cống 2

PM0300U40293

03246

10

 

03Q246

 

168

Phường Cộng Hòa

Trúc Thôn 1

PM0300U40118

03253

10

 

03Q253

 

169

Phường Cộng Hòa

Trúc Thôn 2

PM0300U40225

03266

10

 

03Q226

 

170

Phường Cộng Hòa

Trúc Cương 1

PM0300U40119

03255

10

 

03Q255

 

171

Phường Cộng Hòa

Trúc Cương 2

PM0300U40279

03256

10

 

03Q256

 

172

Phường Cộng Hòa

Trúc Cương 3

PM0300U40515

03248

10

 

03Q225

 

03257

 

03Q230

 

173

Phường Cộng Hòa

Cầu Dòng Đông

PM0300U40121

03261

10

 

03Q261

 

174

Phường Cộng Hòa

Cầu Dòng 1

PM0300U40122

03264

10

 

03Q224

 

175

Phường Cộng Hòa

Cầu Dòng 2

PM0300U40295

03262

10

 

03Q223

 

176

Phường Cộng Hòa

TT Cộng Hòa

PM0300U40123

03268

10

 

03Q228

 

177

Phường Cộng Hòa

Cầu Ván

PM0300U40124

03272

10

 

03Q232

 

178

Phường Cộng Hòa

Đơn vị 490

PM0300U40128

03277

10

 

03Q237

 

179

Phường Cộng Hòa

Hồng Nhung

PM0300U40317

03349

10

 

03Q306

 

180

Phường Cộng Hòa

Bích Động

PM0300U40228

03269

10

 

03Q229

 

181

Phường Cộng Hòa

Tân Tiến

PM0300U40230

03267

10

 

03Q227

 

182

Phường Cộng Hòa

Trường Lái xe

PM0300U40296

03254

10

 

03Q254

 

183

Phường Hoàng Tân

B. Hoàng Tân

PM0300U30117

03162

10

 

03Q162

 

184

Phường Hoàng Tân

Bến Tắm

PM0300U30319

03170

10

 

03Q170

 

185

Phường Hoàng Tân

Đại Bát

PM0300U30194

03171

10

 

03Q171

 

186

Phường Hoàng Tân

Đọ Xá 1

PM0300U40214

03158

10

 

03Q158

 

187

Phường Hoàng Tân

Đồng Tân

PM0300U30482

03163

10

 

03Q163

 

188

Phường Hoàng Tân

B. Đồi Chùa

PM0300U30247

03164

10

 

03Q164

 

189

Phường Hoàng Tân

Bơm Đại Tân

PM0300E40190

03159

10

 

03Q159

 

190

Phường Hoàng Tân

Đọ Xá 2

PM0300U40493

03156

10

 

03Q156

 

191

Phường Hoàng Tân

Đại Bộ 1

PM0300U40056

03168

10

 

03Q168

 

192

Phường Hoàng Tân

Đại Bộ

PM0300U30237

03169

10

 

03Q169

 

193

Phường Hoàng Tân

Đại Bộ 3

PM0300U40146

03405

10

 

03Q327

 

194

Phường Hoàng Tân

Đội 8

PM0300U30078

03107

10

 

03Q107

 

195

Phường Hoàng Tân

Trại Giống 1

PM0300U30079

03106

10

 

03Q106

 

196

Phường Hoàng Tân

UB Hoàng Tân

PM0300U30144

03404

10

 

03Q326

 

197

Phường Hoàng Tân

Đại Tân

PM0300U30093

03161

10

 

03Q161

 

198

Phường Hoàng Tân

Trại Giống 2

PM0300U30253

03166

10

 

03Q166

 

199

Phường Hoàng Tiến

Vàng Gián mới

PM0300U30105

03280

10

 

03Q210

 

200

Phường Hoàng Tiến

Hoàng Gián 2

PM0300U30490

03278

10

 

03Q208

 

201

Phường Hoàng Tiến

Trại Trống

PM0300U30107

03291

10

 

03Q218

 

202

Phường Hoàng Tiến

Phục Thiện 2

PM0300U30113

03285

10

 

03Q136

 

203

Phường Hoàng Tiến

Phục Thiện 3

PM0300U30265

03286

10

 

03Q137

 

204

Phường Hoàng Tiến

Vàng Gián cũ

PM0300U30114

03290

10

 

03Q217

 

205

Phường Hoàng Tiến

Đồng Cộc

PM0300U30266

03292

10

 

03Q219

 

206

Phường Hoàng Tiến

Phục Thiện 1

PM0300U30110

03281

10

 

03Q211

 

207

Phường Hoàng Tiến

Phục Thiện 4

PM0300U30489

03283

10

 

03Q213

 

208

Phường Hoàng Tiến

Đồng Cống

PM0300U30209

03284

10

 

03Q214

 

209

Phường Hoàng Tiến

Hoàng Gián 1

PM0300U30221

03293

10

 

03Q220

 

210

Phường Hoàng Tiến

Ngũ Đài

PM0300U30102

03288

10

 

03Q215

 

211

Xã Hoa Thám

Thôn Hố Sếu

PM0300U30198

03209

10

 

03Q99

 

212

Xã Hoa Thám

Hương Linh

PM0300U30201

03356

10

 

03Q314

 

213

Xã Hoa Thám

Đội 7

PM0300U30236

03201

10

 

03Q315

 

214

Xã Hoa Thám

Hố Giải

PM0300U30238

03150

10

 

03202

 

03Q03

 

215

Xã Hoa Thám

Thanh Mai 1

PM0300U30240

03205

10

 

03Q08

 

216

Xã Hoa Thám

Thanh Mai 2

PM0300U30271

03204

10

 

03Q07

 

217

Xã Hoa Thám

Đồng Châu 1

PM0300U30242

03207

10

 

03Q10

 

218

Xã Hoa Thám

Đồng Châu 2

PM0300U30488

03206

10

 

03Q212

 

219

Xã Hoa Thám

Hoa Thám

PM0300U30243

03208

10

 

03Q98

 

220

Xã Bắc An

Lộc Đa

PM0300U30315

03155

10

 

03Q155

 

221

Xã Bắc An

Chín Thượng 1

PM0300U30318

03148

10

 

03Q148

 

222

Xã Bắc An

Chín Thượng 2

PM0300U30269

03148A

10

 

03Q148A

 

223

Xã Bắc An

Chín Hạ

PM0300U30268

03149

10

 

03Q149

 

224

Xã Bắc An

Vành Liệng

PM0300U30321

03142

10

 

03Q142

 

225

Xã Bắc An

Trường An

PM0300U30141

03154

10

 

03Q154

 

226

Xã Bắc An

Cổ Mệnh

PM0300U30195

03152

10

 

03Q152

 

227

Xã Bắc An

Trại Sắt

PM0300U30196

03147

10

 

03Q15

 

228

Xã Bắc An

Bãi Thảo 1

PM0300U30197

03139

10

 

03Q139

 

229

Xã Bắc An

Bãi Thảo 2

PM0300U30156

03411

10

 

03Q334

 

230

Xã Bắc An

Bãi Thảo 3

PM0300U30213

03141

10

 

03Q141

 

231

Phường Văn Đức

B. Văn Đức

PM0300U40189

03094

5

 

03Q73

 

232

Phường Văn Đức

Bến Đò

PM0300U40142

03095

5

 

03Q74

 

233

Phường Văn Đức

Vĩnh Đại 1

PM0300U40057

03091

5

 

03Q70B

 

234

Phường Văn Đức

Vĩnh Đại 3

PM0300U40513

03088

5

 

03Q70A

 

235

Phường Văn Đức

Đội 10

PM0300U40058

03092

5

 

03Q75

 

236

Phường Văn Đức

Bích Nham

PM0300U40090

03096

5

 

03Q72

 

237

Phường Văn Đức

Vĩnh Đại 2

PM0300U30261

03089

5

 

03Q70

 

238

Phường Văn Đức

Vĩnh Long

PM0300U40191

03074

5

 

03Q24

 

239

Phường Văn Đức

Đồng Mai

PM0300U40162

03408

5

 

03Q331

 

240

Phường Văn Đức

Kênh Mai 3

PM0300U40510

03090

6

 

03Q332

 

241

Phường Văn Đức

Kênh Mai 1

PM0300U40064

03075

6

 

03Q25

 

242

Phường Văn Đức

Kênh Mai 2

PM0300U40220

03135

15

 

03Q78A

 

243

Phường Văn Đức

Đông Xá

PM0300U40080

03129

15

 

03Q77

 

244

Phường Văn Đức

Bích Thủy

PM0300U40095

03104

15

 

03Q76

 

245

Phường Văn Đức

Khê Khẩu 1

PM0300U40059

03133

15

 

03Q79A

 

246

Phường Văn Đức

Khê Khẩu 2

PM0300U40094

03131

15

 

03Q310

 

247

Phường Văn Đức

Khê Khẩu 3

PM0300U30477

03132

15

 

03Q79

 

248

Phường Văn Đức

Khê Khẩu 4

PM0300U40495

03366

15

 

03Q345

 

249

Phường Văn Đức

Kênh Mai mỏ

PM0300U40060

03134

15

 

03Q78

 

250

Phường Văn Đức

Kênh Giang

PM0300U40111

03360

15

 

03Q319

 

251

Phường Văn An

Kiệt Đông

PM0300U30205

03222

15

 

03Q203

 

252

Phường Văn An

Núi Đá

PM0300U30226

03221

15

 

03Q202

 

253

Phường Văn An

Kênh Trung

PM0300U30074

03210

15

 

03Q205

 

254

Phường Văn An

Kiệt Đoài

PM0300U40062

03220

15

 

03Q201

 

255

Phường Văn An

Trại Mới

PM0300U40207

03224

15

 

03Q100

 

256

Phường Văn An

Kỳ Đặc

PM0300U30065

03218

15

 

03Q199

 

257

Phường Văn An

Hữu Lộc

PM0300U30278

03215

15

 

03Q196

 

258

Phường Văn An

Hữu Lộc 2

PM0300U40241

03138

4

 

03Q138

 

259

Phường Văn An

TĐC Văn An

PM0300U30104

03216

15

 

03Q197

 

260

Phường Văn An

Hữu Lộc 3

PM0300U40297

03365

15

 

03Q97

 

261

Phường Văn An

Trại Sen 1

PM0300U40281

03226

15

 

03Q102

 

262

Phường Văn An

Trại Sen 2

PM0300U40280

03213

15

 

03Q194

 

263

Phường Văn An

Trại Sen 3

PM0300U40159

03225

15

 

03Q101

 

264

Phường Văn An

Thôn Tường 2

PM0300U40287

03211

15

 

03Q104

 

265

Phường Văn An

Thôn Tường 1

PM0300U40283

03212

15

 

03Q193

 

03176

 

03Q176

 

266

Phường Chí Minh

Mật Sơn

PM0300U30288

03174

15

 

03Q174

 

267

Phường Chí Minh

Mật Sơn 2

PM0300U40215

03172

15

 

03Q172

 

268

Phường Chí Minh

Mật Sơn 3

PM0300U40165

03173

15

 

03Q338

 

269

Phường Chí Minh

Chùa Vần 1

PM0300U30177

03177

15

 

03Q177

 

270

Phường Chí Minh

Kios Chùa Vần 2

PM0300U30277

03178

15

 

03Q178

 

271

Phường Chí Minh

Chí Minh

PM0300U30178

03183

15

 

03Q183

 

272

Phường Chí Minh

Chí Minh 2

PM0300U30487

03185

15

 

03Q185

 

273

Phường Chí Minh

Thanh Trung

PM0300U40109

03182

15

 

03Q182

 

274

Phường Chí Minh

Nhân Hậu

PM0300U40167

03189

15

 

03Q189

 

275

Phường Chí Minh

Khang Thọ

PM0300U40257

03184

15

 

03Q184

 

276

Phường Chí Minh

Văn Giai 1

PM0300U40106

03180

15

 

03Q180

 

277

Phường Chí Minh

Văn Giai 2

PM0300U30164

03179

15

 

03Q179

 

278

Phường Chí Minh

Văn Giai 3

PM0300U40492

03181

15

 

03Q181

 

279

Phường Chí Minh

Hố Nẻo

PM0300U30292

03187

15

 

03Q187

 

280

Phường Chí Minh

Hố Nẻo 1

PM0300U30256

03192

15

 

03Q192

 

281

Phường Chí Minh

Hố Nẻo 2

PM0300U30254

03186

15

 

03Q186

 

282

Xã Lê Lợi

An Lĩnh 1

PM0300U40132

03110

15

 

03Q110

 

283

Xã Lê Lợi

An Lĩnh 2

PM0300U40290

03353

15

 

03Q71

 

284

Xã Lê Lợi

Thanh Tân 1

PM0300U40134

03120

15

 

03Q120

 

285

Xã Lê Lợi

Thanh Tân 2

PM0300U40289

03119

15

 

03Q119

 

286

Xã Lê Lợi

Thanh Tảo 1

PM0300U40136

03116

15

 

03Q116

 

287

Xã Lê Lợi

Thanh Tảo 2

PM0300U40483

03115

15

 

03Q115

 

288

Xã Lê Lợi

Thôn Bến

PM0300U40185

03111

15

 

03Q111

 

289

Xã Lê Lợi

Thôn Bến 2

PM0300U40145

03406

15

 

03Q328

 

290

Xã Lê Lợi

Thôn Bến 3

PM0300U40166

03414

15

 

03Q337

 

291

Xã Lê Lợi

Lương Quan

PM0300U40096

03109

15

 

03Q109

 

292

Xã Lê Lợi

An Mô 1

PM0300U40137

03108

15

 

03Q108

 

293

Xã Lê Lợi

An Mô 2

PM0300U40192

03125

15

 

03Q125

 

294

Xã Lê Lợi

Trại Chuối

PM0300U40181

03117

15

 

03Q117

 

295

Xã Lê Lợi

Đa Cốc 1

PM0300U40183

03113

15

 

03Q113

 

296

Xã Lê Lợi

Đa Cốc 2

PM0300U40251

03128

15

 

03Q128

 

297

Xã Lê Lợi

Đa Cốc 3

PM0300U40491

03114

15

 

03Q114

 

298

Xã Lê Lợi

Đội 4

PM0300U30320

03118

15

 

03Q118

 

299

Xã Lê Lợi

Tân Trường

PM0300U30154

03413

15

 

03Q336

 

300

Xã Lê Lợi

Cậm Cang

PM0300U40088

03122

15

 

03Q122

 

301

Xã Lê Lợi

Trung Quê

PM0300U40179

03123

15

 

03Q123

 

302

Xã Lê Lợi

Trung Quê 1

PM0300U40260

03123A

15

 

03Q123A

 

303

Xã Lê Lợi

Trung Quê 2

PM0300U40255

03121

15

 

03Q121

 

Tác giả: ; xuất bản: 01/01/2023 02:41
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31