Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ NĂM 2023 - ĐIỆN LỰC CẨM GIÀNG

TT

Tên xã, phường

Tên TBA

Mã TBA

Mã sổ
GCS

Ngày GCS

1

Cẩm Văn

Cẩm Văn C

PM1700U30302

170188

2

170188QK

2

Cẩm Văn

Cẩm Văn A

PM1700U30303

170192

2

170192QK

3

Cẩm Văn

Cẩm Văn B

PM1700U30304

170197

2

170197QK

4

Cẩm Văn

Cẩm Văn D

PM1700U30305

170199

2

170199QK

5

Cẩm Văn

Cẩm Văn E

PM1700U30177

170191

2

170191QK

6

Cẩm Văn

Văn Thai 2

PM1700U30186

170195

2

170195QK

7

Cẩm Văn

Văn Thai 1

PM1700U30188

170189

2

170189QK

170194

170194QK

8

Cẩm Văn

CQT
Hoành Lộc

PM1700U30215

170198

2

170198QK

9

Cẩm Văn

Văn Thai 3

PM1700U30220

170190

2

170190QK

170200

170200QK

10

Cẩm Văn

Văn Thai 4

PM1700U30221

170202

2

170202QK

11

Cẩm Văn

Trạm Ngoại

PM1700U30225

170196

2

170196QK

12

Cẩm Văn

Uyên Đức

PM1700U30173

170201

2

170201QK

13

Cẩm Văn

Văn Thai 5

PM1700U30311

170193

2

170193QK

14

Định Sơn

Cẩm Sơn

PM1700U30293

170159

3

170159QK

170160

170160QK

15

Định Sơn

CQT
Cẩm Sơn

PM1700U30176

170158

3

170158QK

16

Định Sơn

Cẩm Sơn B

PM1700U30230

170157

3

170157QK

17

Định Sơn

Cẩm Sơn C

PM1700U30231

170227

3

170227QK

18

Cẩm Đoài

Cẩm Đoài A

PM1700U30120

170210

3

170210QK

19

Cẩm Đoài

Hòa Bình

PM1700U30121

170211

3

170211QK

20

Cẩm Đoài

Cẩm Đoài B

PM1700U30122

170212

3

170212QK

21

Cẩm Đoài

Quảng Cư

PM1700U30172

170216

3

170216QK

22

Cẩm Đoài

Kim Xá

PM1700U90173

170217

3

170217QK

170219

170219QK

23

Cẩm Đoài

Cẩm Đoài C

PM1700U30194

170213

3

170213QK

24

Cẩm Đoài

Kim Xá 2

PM1700U30227

170218

3

170218QK

25

Cẩm Đoài

Hòa Bình 2

PM1700U30198

170214

3

170214QK

26

Cẩm Đoài

Quảng Cư 2

PM1700U40161

170215

3

170215QK

27

Cẩm Đoài

Chung cư
Đại An 02

PM1700U30251

170224

3

170224QK

28

Cẩm Đoài

Chung cư
Đại An 01

PM1700U40252

170221

3

170221QK

29

Tân Trường

Phố Ghẽ

PM1700U30294

170175

5

170175QK

30

Tân Trường

Phiên Thành

PM1700U30295

170162

5

170162QK

31

Tân Trường

Chi Khê

PM1700U30296

170165

5

170165QK

32

Tân Trường

Tân Kỳ

PM1700U30297

170167

5

170167QK

33

Tân Trường

Quý Dương A

PM1700U30298

170178

5

170178QK

170179

170179QK

34

Tân Trường

Tràng Kỹ

PM1700U30299

170172

5

170172QK

170174

170174QK

35

Tân Trường

Quý Dương B

PM1700U30300

170186

5

170186QK

36

Tân Trường

Quý Dương C

PM1700U30301

170183

5

170183QK

170187

170187QK

37

Tân Trường

Thôn
Mai Trung

PM1700U30179

170161

5

170161QK

38

Tân Trường

Phú Xá

PM1700U30182

170168

5

170168QK

39

Tân Trường

CQT
Tràng Kỹ C139

PM1700U30183

170171

5

170171QK

40

Tân Trường

 CQT

Tràng Kỹ
(Xóm Mới)

PM1700U30189

170182

5

170182QK

41

Tân Trường

Trại
Mai Trung

PM1700U30190

170163

5

170163QK

42

Tân Trường

CQT
Quý Dương

PM1700U30204

170177

5

170177QK

43

Tân Trường

Trại
Chi Khê

PM1700U30207

170166

5

170166QK

44

Tân Trường

TMDV
Ghẽ -T2

PM1700U30243

170109

5

170109QK

45

Tân Trường

CQT
Quý Dương B

PM1700U30212

170185

5

170185QK

46

Tân Trường

CQT
Tràng Kỹ C

PM1700U30213

170176

5

170176QK

47

Tân Trường

Phú Xá 2

PM1700U30228

170169

5

170169QK

48

Tân Trường

Chi Khê 2

PM1700U30229

170164

5

170164QK

49

Tân Trường

TMDV
Ghẽ T4

PM1700U30208

170173

5

170173QK

50

Tân Trường

TMDV
Ghẽ T3

PM1700U30239

170181

5

170181QK

51

Tân Trường

TMDV
Ghẽ T1

PM1700U30242

170220

5

170220QK

52

Tân Trường

Phiên Thành 2

PM1700U30312

170170

5

170170QK

53

Cẩm Phúc

Thôn
Tân Hòa

PM1700U30292

170156

7

170156QK

54

Cẩm Phúc

Bơm
Cẩm Phúc A

PM1700U30125

170121

7

170121QK

55

Cẩm Phúc

Nguyễn AB

PM1700U30129

170126

7

170126QK

56

Cẩm Phúc

CQT
Nguyễn A

PM1700U30192

170125

7

170125QK

57

Cẩm Phúc

Phúc Cầu 2

PM1700U30235

170130

7

170130QK

58

Cẩm Phúc

Chùa Vít

PM1700U30236

170133

7

170133QK

59

Cẩm Phúc

Nguyễn B

PM1700U30237

170127

7

170127QK

60

Cẩm Phúc

Cờ Đỏ

PM1700U30274

170123

7

170123QK

61

Cẩm Phúc

CQT
Vũ Xá

PM1700U30191

170122

7

170122QK

62

CQT
Vũ Xá

Phúc Cầu

PM1700U30130

170131

7

170131QK

63

Cẩm Phúc

Lê Xá T1

PM1700U90166

17027

7

17027QK

64

Cẩm Phúc

CQT
Lê Xá

PM1700U30187

17029

7

17029QK

65

Cẩm Phúc

Lê Xá T2

PM1700U30169

17028

7

17028QK

66

Cẩm Phúc

Lê Xá 2

PM1700U30124

17065

7

17065QK

67

Cẩm Phúc

Cờ Đỏ 2

PM1700U30310

170124

7

170124QK

68

Thị trấn
Cẩm Giang

Kim Giang E

PM1700U30170

17KG05

8

17KG05QK

69

Thị trấn
Cẩm Giang

Thôn
Kim Quan

PM1700U30180

17KG08

8

17KG08QK

70

Thị trấn
Cẩm Giang

Kim Giang D

PM1700U30137

17KG01

8

17KG01QK

17KG09

17KG09QK

71

Thị trấn
Cẩm Giang

Kim Giang A

PM1700U30138

17KG03

8

17KG03QK

72

Thị trấn
Cẩm Giang

Kim Giang C

PM1700U30141

17KG02

8

17KG02QK

73

Thị trấn
Cẩm Giang

Kim Giang B

PM1700U30148

17KG07

8

17KG07QK

74

Thị trấn
Cẩm Giang

Tràng Kênh

PM1700U90283

17KG04

8

17KG04QK

75

Thị trấn
Cẩm Giang

La B

PM1700U30250

17KG06

8

17KG06QK

76

Thị trấn
Cẩm Giang

Kim Quan 2

PM1700U30197

17KG10

8

17KG10QK

77

Thị trấn
Cẩm Giang

Cẩm Giàng B

PM1700U90282

17004

8

17004QK

78

Thị trấn
Cẩm Giang

Cẩm Giàng A

PM1700U90281

17001

8

17001QK

17002

17002QK

79

Thị trấn
Cẩm Giang

Cẩm Giàng C

PM1700U30219

17003

8

17003QK

80

Ngọc Liên

Bình Phiên

PM1700U30149

17031

9

17031QK

81

Ngọc Liên

Ngọc Liên B

PM1700U30150

17037

9

17037QK

17039

17039QK

82

Ngọc Liên

Ngọc Liên A

PM1700N30003

17041

9

17041QK

17043

17043QK

83

Ngọc Liên

Ngọc Liên D

PM1700N30004

17032

9

17032QK

170241

170241QK

84

Ngọc Liên

Ngọc Liên E

PM1700U30152

17034

9

17034QK

17036

17036QK

85

Ngọc Liên

Thôn
Cẩm Trục

PM1700U30184

17038

9

17038QK

17040

17040QK

86

Ngọc Liên

Thôn
Mỹ Vọng

PM1700U30185

17042

9

17042QK

87

Ngọc Liên

CQT
Ngọc Quyết

PM1700U30214

17035

9

17035QK

88

Ngọc Liên

CQT
Bình Phiên

PM1700U30216

17030

9

17030QK

89

Ngọc Liên

CQT
Mỹ Hảo

PM1700U30218

17044

9

17044QK

90

Ngọc Liên

Ngọc Kha

PM1700U30123

17033

9

17033QK

91

Thị trấn
Lai Cách

Bơm Tiền

PM1700U30285

17022

12

17022QK

92

Thị trấn
Lai Cách

Thôn Ngọ 1

PM1700U30286

17011

12

17011QK

93

Thị trấn
Lai Cách

Quán Tiên

PM1700U30287

17016

12

17016QK

94

Thị trấn
Lai Cách

Thôn Đìa

PM1700U30288

17013

12

17013QK

95

Thị trấn
Lai Cách

Ngọ 2

PM1700U30289

17005

12

17005QK

17006

17006QK

96

Thị trấn
Lai Cách

Thôn Trằm

PM1700U30290

17024

12

17024QK

97

Thị trấn
Lai Cách

UBND
H.Cẩm Giàng

PM1700U30291

17008

12

17008QK

98

Thị trấn
Lai Cách

Hội trường
Lai Cách

PM1700U30306

17018

12

17018QK

17023

17023QK

99

Thị trấn
Lai Cách

CQT
Lai Cách

PM1700U30307

17017

12

17017QK

17019

17019QK

100

Thị trấn
Lai Cách

TT Trại Lúa

PM1700U30308

170145

12

170145QK

101

Thị trấn
Lai Cách

Trường
Trung cấp

PM1700U90123

170225

12

170225QK

102

Thị trấn
Lai Cách

CQT
Thôn Tiền

PM1700U30171

17026

12

17026QK

103

Thị trấn
Lai Cách

Thôn
Hoàng Đường

PM1700U30195

17021

12

17021QK

104

Thị trấn
Lai Cách

CQT
Thôn Năm

PM1700U30196

17014

12

17014QK

105

Thị trấn
Lai Cách

CQT
Thôn Lẻ

PM1700U30205

17015

12

17015QK

17025

17025QK

106

Thị trấn
Lai Cách

CQT
Trằm

PM1700U30206

17020

12

17020QK

107

Thị trấn
Lai Cách

CQT
Thôn Gạch

PM1700U90210

17012

12

17012QK

108

Thị trấn
Lai Cách

Thôn Trụ

PM1700U30223

170235

12

170235QK

109

Lai Cách

Trầm 3

PM1700U30258

170242

12

170242QK

110

Thị trấn
Lai Cách

Khu DC 394

PM1700U30240

170228

12

170228QK

111

Thị trấn
Lai Cách

TT

Thương Mại
Lai Cách

PM1700U40253

17009

12

17009QK

17010

17010QK

112

Thị trấn
Lai Cách

Khu TT
Hóa Chất

PM1700U30255

17092

12

17092QK

113

Thị trấn
Lai Cách

Khu 15
TT Lai Cách

PM1700U30246

17007

12

17007QK

114

Cẩm Điền

Hoàng Xá

PM1700U30131

170153

13

170153QK

115

Cẩm Điền

Hoàng Xá 1

PM1700U30132

170151

13

170151QK

116

Cẩm Điền

Mậu Tài

PM1700U30133

170149

13

170149QK

117

Cẩm Điền

Mậu Tài 1

PM1700U30134

170147

13

170147QK

118

Cẩm Điền

Hoà Tô

PM1700U30135

170155

13

170155QK

119

Cẩm Điền

Khu DC
Cẩm Điền

PM1700U30193

170150

13

170150QK

120

Cẩm Điền

CQT
Hoàng Xá B

PM1700U30217

170154

13

170154QK

121

Cẩm Điền

CQT
Hoàng Xá A

PM1700U30238

170152

13

170152QK

122

Cẩm Điền

Mậu Tài 2

PM1700U30165

170148

13

170148QK

123

Thạch Lỗi

Thạch Lỗi C

PM1700U30167

170206

15

170206QK

124

Thạch Lỗi

Thạch Lỗi B

PM1700U30168

170205

15

170205QK

125

Thạch Lỗi

Thạch Lỗi D

PM1700U90169

170209

15

170209QK

126

Thạch Lỗi

NTTS
Thạch Lỗi 2

PM1700U30174

170203

15

170203QK

127

Thạch Lỗi

Thạch Lỗi E

PM1700U30203

170204

15

170204QK

128

Thạch Lỗi

Kinh Nguyên

PM1700U30233

170208

15

170208QK

129

Thạch Lỗi

Thạch Lỗi F

PM1700U30234

170222

15

170222QK

130

Thạch Lỗi

Xóm Đình

PM1700U90249

170207

15

170207QK

131

Thạch Lỗi

NTTS
Thạch Lỗi 1

PM1700U30241

170236

15

170236QK

132

Lương Điền

Đông Giao B

PM1700U30136

17048

18

17048QK

133

Lương Điền

KDC
Lương Điền

PM1700U30314

170132

18

170132QK

134

Lương Điền

Đông Giao A

PM1700U30142

17045

18

17045QK

135

Lương Điền

Bơm
Lương Điền

PM1700U30143

17054

18

17054QK

17057

17057QK

136

Lương Điền

Bối Tượng A
(Vũ Xá)

PM1700U30151

17051

18

17051QK

137

Lương Điền

Lường Xá

PM1700U30144

17058

18

17058QK

138

Lương Điền

Thôn
Bái Dương

PM1700U30145

17056

18

17056QK

170229

170229QK

139

Lương Điền

Thôn
Thái Lai

PM1700U30146

17050

18

17050QK

17055

17055QK

140

Lương Điền

Bối Tượng B

PM1700U30147

17052

18

17052QK

141

Lương Điền

CQT
Đông Giao

PM1700U30178

17046

18

17046QK

17049

17049QK

142

Lương Điền

Thôn
An Lại

PM1700U30181

17061

18

17061QK

143

Lương Điền

Thôn
Cầu Dốc

PM1700U30140

17062

18

17062QK

144

Lương Điền

CQT
Đồng Khê

PM1700U30201

17053

18

17053QK

145

Lương Điền

CQT
Đông Giao 2

PM1700U30211

17059

18

17059QK

170238

170238QK

146

Lương Điền

Đông Giao 4

PM1700U30257

17047

18

17047QK

147

Lương Điền

An Thái

PM1700U30245

17063

18

17063QK

148

Lương Điền

CQT
Đông Giao 3

PM1700U30244

17060

18

17060QK

150

Lương Điền

Thái Lai 2

PM1700U30315

17055

18

17055QK

151

Cẩm Hưng

Mậu Tân

PM1700U30309

170146

19

170146QK

152

Cẩm Hưng

Cẩm Hưng B

PM1700U30153

170139

19

170139QK

153

Cẩm Hưng

Cẩm Hưng D

PM1700U30154

170141

19

170141QK

170142

170142QK

154

Cẩm Hưng

Cẩm Hưng C

PM1700U30155

170143

19

170143QK

155

Cẩm Hưng

Cẩm Hưng A

PM1700U30156

170137

19

170137QK

156

Cẩm Hưng

Thôn
Đông Đô

PM1700U30200

170136

19

170136QK

157

Cẩm Hưng

Đức Tinh

PM1700U30226

170135

19

170135QK

158

Cẩm Hưng

Cẩm Hưng E

PM1700U30210

170144

19

170144QK

159

Cẩm Vũ

Phú Lộc A

PM1700U30157

170100

20

170100QK

160

Cẩm Vũ

Nghĩa Phú

PM1700U30158

17094

20

17094QK

161

Cẩm Vũ

Hoàng Gia

PM1700U30159

170106

20

170106QK

162

Cẩm Vũ

Phú Lộc E

PM1700U30166

170103

20

170103QK

163

Cẩm Vũ

Phú Lộc B

PM1700U40160

170101

20

170101QK

17099

17099QK

164

Cẩm Vũ

Phú Lộc C

PM1700U30175

17097

20

17097QK

165

Cẩm Vũ

Nghĩa Phú 2

PM1700U90197

17095

20

17095QK

166

Cẩm Vũ

Hoàng Gia 2

PM1700U40198

170105

20

170105QK

167

Cẩm Vũ

Phú Lộc D

PM1700U30199

170102

20

170102QK

168

Cẩm Vũ

Hoàng Gia 3

PM1700U30224

170107

20

170107QK

169

Cẩm Vũ

Nghĩa Phú 3

PM1700U40225

17093

20

17093QK

170

Cẩm Vũ

Khu DC
Đền Bia

PM1700U30209

17098

20

17098QK

171

Định Sơn

Cẩm Định A

PM1700U30161

170110

20

170110QK

172

Định Sơn

Cẩm Định B

PM1700U30162

170108

20

170108QK

173

Định Sơn

Cẩm Định E

PM1700U30163

170116

20

170116QK

174

Định Sơn

Cẩm Định C

PM1700U30164

170117

20

170117QK

175

Định Sơn

Cẩm Định D

PM1700U90165

170118

20

170118QK

176

Định Sơn

Thôn An Tân

PM1700U30202

170113

20

170113QK

177

Định Sơn

Cẩm Định F

PM1700U30222

170115

20

170115QK

178

Định Sơn

Cẩm Định G

PM1700U30232

170114

20

170114QK

179

Định Sơn

Thôn
Tân An

PM1700U30247

170111

20

170111QK

180

Định Sơn

Bằng Quân

PM1700U30248

170120

20

170120QK

181

Định Sơn

Phú Quân

PM1700U30253

170231

20

170231QK

182

Định Sơn

An Điềm

PM1700U30249

170112

20

170112QK

183

Định Sơn

Cẩm Định H

PM1700U30313

170119

20

170119QK

Tác giả: ; xuất bản: 01/01/2023 08:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31