Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ NĂM 2022- ĐIỆN LỰC NINH GIANG

TT

Thuộc xã,
phường

Tên TBA

Mã TBA

Mã sổ
GCS

Ngày GCS

1

TT Ninh Giang

Ninh Giang 1

PM2300U30042

23021

3

23Q25

2

TT Ninh Giang

Ninh Giang 4

PM2300U30045

23020

3

23Q26

3

TT Ninh Giang

Cống Sao

PM2300U30046

23019

3

23Q27

4

TT Ninh Giang

Vành Đai

PM2300U30048

23023

3

23Q10

5

TT Ninh Giang

Bưu Điện
Ninh Giang

PM2300U30049

23022

3

23Q25B

6

TT Ninh Giang

Ninh Giang 5

PM2300U30051

23021C

3

23Q25C

7

TT Ninh Giang

Thôn Mai 2

PM2300U30060

23010B

3

23Q21C

23010

23Q21

8

TT Ninh Giang

Ninh Giang 7

PM2300U30055

23024

3

23Q24

9

TT Ninh Giang

Trần Hưng Đạo

PM2300U30057

23007B

3

23Q07

23018

23Q18

10

TT Ninh Giang

Vườn Hoa

PM2300U30043

23002

12

23Q30

11

TT Ninh Giang

Sông Rùa

PM2300U30044

23016

12

23Q29

12

TT Ninh Giang

Khu DC phía Bắc

PM2300U30050

23002B

12

23Q30B

13

TT Ninh Giang

CQT Vườn Hoa

PM2300U30053

23003

12

23Q30C

14

TT Ninh Giang

Khu DCDVTM
Phía Bắc

PM2300U30054

23004

12

23Q04

15

TT Ninh Giang

Cống Sao 2

PM2300U30056

23016B

12

23Q16

16

TT Ninh Giang

Sân Vận Động

PM2300U30058

23001

12

23Q06

17

TT Ninh Giang

Ninh Giang 8

PM2300U30306

23028

12

23Q28

18

Xã Hiệp Lực

Đồng Sao

PM2300U30062

23013

3

23Q13

19

Xã Hiệp Lực

Thôn Mai

PM2300U30071

23012B

3

23Q22B

20

Xã Hiệp Lực

Thôn Mai 3

PM2300U30063

23013B

3

23Q13B

21

Xã Hiệp Lực

Hiệp Lực

PM2300U30064

23012

3

23015

23Q22

22

Xã Hiệp Lực

Thôn Mai Xá

PM2300U30069

23006

3

23Q24B

23

Xã Hiệp Lực

Đại Đồng

PM2300U30067

23080

3

23Q80

24

Xã Hiệp Lực

Đại Đồng 2

PM2300U30061

23080B

3

23Q80B

25

Xã Hiệp Lực

Thôn Tiền

PM2300U30068

23011

3

23014

23Q21B

26

Xã Hiệp Lực

Thôn Tiền 2

PM2300U30059

23011B

3

23011C

23Q11B

27

Xã Hiệp Lực

Thôn Trung

PM2300U30065

23009

3

23Q23

28

Xã Hiệp Lực

Thọ Đa 1

PM2300U30066

23007

3

23Q20

29

Xã Hiệp Lực

Thọ Đa 2

PM2300U30070

23008

3

23Q20B

30

Xã Hồng Dụ

Hồng Thái 1

PM2300U30125

23094

7

23Q94

31

Xã Hồng Dụ

Dậu Trì

PM2300U30127

23095

7

23Q95

32

Xã Hồng Dụ

Dậu Trì 2

PM2300U30131

23095B

7

23Q95B

33

Xã Hồng Dụ

Thôn Tiêu

PM2300U30130

23096

7

23Q96

34

Xã Hồng Dụ

Hồng Thái 2

PM2300U30126

23096B

7

23Q96B

23097

23Q97

35

Xã Hồng Dụ

 An Rặc

PM2300U30129

23097B

7

23Q97B

36

Xã Hồng Dụ

Thôn Tương

PM2300U30128

23098

7

23Q98

37

Xã Hưng Long

Trại Vàng

PM2300U30169

23087

7

23Q87

38

Xã Hưng Long

Trại Vàng 2

PM2300U30175

23087B

7

23Q87B

39

Xã Hưng Long

Trại Vàng 3

PM2300U30314

23087A

7

23Q87A

40

Xã Văn Giang

 Văn Giang 1

PM2300U30170

23089

7

23Q89

41

Xã Văn Giang

 Văn Giang 6

PM2300U30316

23089A

7

23Q89A

42

Xã Văn Giang

Văn Giang 2

PM2300U30171

23090

7

23Q90

43

Xã Văn Giang

Văn Giang 7

PM2300U30315

23088A

7

23Q88A

44

Xã Văn Giang

Văn Giang 3

PM2300U30172

23088

7

23Q88

45

Xã Văn Giang

Văn Giang 4

PM2300U30173

23089B

7

23Q89B

46

Xã Văn Giang

Văn Giang 5

PM2300U30174

23088C

7

23Q88C

47

Xã Văn Giang

Bơm cổ ngựa
 - Lộ công cộng

PM2300U30176

23Q90B

7

48

Xã Vĩnh Hòa

Vĩnh Xuyên

PM2300U30098

230143

8

23Q143

49

Xã Vĩnh Hòa

Thôn Trượi

PM2300U30087

230143B

8

23077B

23Q143B

50

Xã Vĩnh Hòa

Ngọc Hòa

PM2300U30099

230144

8

23Q144

51

Xã Vĩnh Hòa

Vĩnh Hòa

PM2300U30100

230145

8

23Q145

52

Xã Vĩnh Hòa

Ngọc Hòa 5

PM2300U30105

230145B

8

23Q145B

53

Xã Vĩnh Hòa

Xóm Lập

PM2300U30101

230146

8

23Q146

54

Xã Vĩnh Hòa

Ngọc Hoà 3

PM2300U30102

230147

8

23Q147

55

Xã Vĩnh Hòa

Ngọc Hoà 4

PM2300U30103

230148

8

23Q148

56

Xã Vĩnh Hòa

Xóm Đê

PM2300U30104

230149

8

23Q149

57

Xã Ứng Hòe

Đại Xuân 1

PM2300U30029

230155

8

23Q155

58

Xã Ứng Hòe

Đại Xuân 2

PM2300U30030

230156

8

230156B

23Q156

59

Xã Ứng Hòe

Đại Xuân 3

PM2300U30031

230157

8

230157B

23Q157

60

Xã Ứng Hòe

Ứng Hoè

PM2300U30032

230158

8

23Q158

61

Xã Ứng Hòe

Đồng Vạn

PM2300U30033

230159

8

23Q159

62

Xã Ứng Hòe

Bơm Ứng Hòe

PM2300U30035

23Q160

8

63

Xã Ứng Hòe

Đại Xuân 4

PM2300U30034

230155B

8

23Q155B

64

Xã Ứng Hòe

Đại Xuân 5

PM2300U30036

230161

8

23Q161

65

Xã Tân Quang

Hội Xá 1

PM2300U30222

230150

8

23Q150

66

Xã Tân Quang

Viễn Thông
Tân Quang

PM2300U30204

230150B

8

23Q150B

67

Xã Tân Quang

Đoàn Xá 1

PM2300U30223

230151

8

23Q151

68

Xã Tân Quang

Đoàn Xá 2

PM2300U30224

230152

8

23Q152

69

Xã Tân Quang

Đoàn Xá 3

PM2300U30313

230151B

8

23Q151B

70

Xã Tân Quang

Hội Xá 3

PM2300U30225

230153

8

23Q153

71

Xã Tân Quang

Hội Xá 2

PM2300U30226

230154

8

23Q154

72

Xã Đồng Tâm

Đồng Tâm

PM2300U30075

23066

9

23Q66

73

Xã Đồng Tâm

Tranh Xuyên 3

PM2300U30078

23066A

9

23Q66A

74

Xã Đồng Tâm

Tranh Xuyên 1

PM2300U30072

23066B

9

23Q66B

75

Xã Đồng Tâm

Thôn Vé

PM2300U30077

23067

9

23Q67

76

Xã Đồng Tâm

Tranh Xuyên 4

PM2300U30080

23067A

9

23Q67A

77

Xã Đồng Tâm

Chiều Trái

PM2300U30079

23067B

9

23Q67B

78

Xã Đồng Tâm

Thôn Dâm

PM2300U30081

23068

9

23Q68

79

Xã Đồng Tâm

Tranh Xuyên 6

PM2300U30111

23068A

9

23Q68A

80

Xã Đồng Tâm

Tranh Xuyên 5

PM2300U30110

23068B

9

23Q68B

81

Xã Đồng Tâm

TT Y Tế
dự phòng

PM2300U30076

23069

9

23Q69

82

Xã Đồng Tâm

Tranh Xuyên 2

PM2300U30073

23069A

9

23Q69A

83

Xã Đồng Tâm

Thôn Vé 2

PM2300U30074

23069B

9

23Q69B

84

Xã Hồng Phúc

Đà Phố 2

PM2300U30143

23055

9

23Q55

85

Xã Hồng Phúc

Hồng Phúc

PM2300U30140

23056

9

23Q56

86

Xã Hồng Phúc

Đà Phố

PM2300U30141

23057

9

23Q57

87

Xã Hồng Phúc

An Lãng

PM2300U30144

23058

9

23Q58

88

Xã Hồng Phúc

Phụ Rực

PM2300U30142

23059

9

23Q59

89

Xã Hồng Phúc

Phụ Rực 2

PM2300U30145

23059B

9

23Q59B

90

Xã Hồng Phúc

Đà Phố 3

PM2300U30304

23056B

9

23Q56B

91

Xã Tân Hương

Gương Mẫu

PM2300U30193

23070

9

23Q70

92

Xã Tân Hương

Tân Hương

PM2300U30090

23071

9

23Q71

93

Xã Tân Hương

Thôn 7-3
Tân Hương

PM2300U30093

23071A

9

23Q71A

94

Xã Tân Hương

Thôn 4
Tân Hương

PM2300U30094

23072

9

23Q72

95

Xã Tân Hương

Thôn 2
Tân Hương

PM2300U30219

23072A

9

23Q72A

96

Xã Tân Hương

Thôn Bắc

PM2300U30095

23073

9

23Q73

97

Xã Tân Hương

Thôn 7-3
Tân Hương

PM2300U30093

23073A

9

23Q73A

98

Xã Tân Hương

Thôn 6
Tân Hương

PM2300U30091

23074

9

23Q74

99

Xã Tân Hương

Thôn 7-2
Tân Hương

PM2300U30194

23075

9

23Q75

23083B

9

23Q83B

100

Xã Tân Hương

Thôn 7
Tân Hương

PM2300U30092

23076

9

23Q76

101

Xã Tân Hương

Thôn 5
Tân Hương

PM2300U30096

23077

9

23Q77

102

Xã Hồng Dụ

Thượng Xá

PM2300U30123

23036

10

23Q36

103

Xã Hồng Dụ

Thượng Xá 2

PM2300U30124

23036B

10

23Q36B

104

Xã Hồng Dụ

Lang Viên

PM2300U30107

23037

10

23Q37

105

Xã Hồng Dụ

Hồng Dụ 1

PM2300U30122

23038

10

23Q38

106

Xã Hồng Dụ

Thôn Chói

PM2300U30108

23039

10

23Q39

107

Xã Hồng Dụ

Thôn Cáp

PM2300U30106

23040

10

23Q40

108

Xã Tân Hương

Đông Tân

PM2300U30084

23041

10

23Q41

109

Xã Tân Hương

Đông Tân 2

PM2300U30089

23041B

10

23Q41B

110

Xã Tân Hương

La Khê

PM2300U30083

23042

10

23Q42

111

Xã Tân Hương

 Bơm
Ninh Thành

PM2300U30085

23042B

10

23Q42B

112

Xã Tân Hương

Ninh Thành

PM2300U30082

23043

10

23Q43

113

Xã Tân Hương

Xóm Đê 2

PM2300U30097

23043B

10

23Q43B

114

Xã Tân Hương

Phú Mỹ

PM2300U30086

23044

10

23Q44

115

Xã Tân Hương

La Khê 2

PM2300U30088

23044B

10

23Q44B

116

Xã Ninh Hải

Bồng Lai 5

PM2300U30186

23078

10

23Q78

117

Xã Ninh Hải

Bồng Lai 3

PM2300U30183

23078B

10

23078C

23Q78C

118

Xã Ninh Hải

Nhân Lý

PM2300U30233

23079

10

23Q79

119

Xã Ninh Hải

Bơm
Đông Cao

PM2300U30184

23084

10

23Q84

120

Xã Ninh Hải

Bồng lai 1

PM2300U30180

23091

10

23Q91

121

Xã Ninh Hải

Bồng Lai 4

PM2300U30185

23091B

10

23Q91B

122

Xã Ninh Hải

Bồng lai 1

PM2300U30180

23092

10

23Q92

123

Xã Ninh Hải

Bồng Lai 2

PM2300U30181

23093

10

23Q93

23093B

23Q93B

124

Xã Ninh Hải

Ninh Hải

PM2300U30182

230111

10

23Q111

125

Xã Ninh Hải

Đồng Bình

PM2300U30187

230111B

10

23Q111B

126

Xã Đông Xuyên

Đông Cao 1

PM2300U30188

23081

10

23Q81

127

Xã Đông Xuyên

Đông Cao 2

PM2300U30190

23081B

10

23Q81B

128

Xã Đông Xuyên

Đông Cao 3

PM2300U30109

23082

10

23Q82

129

Xã Đông Xuyên

Bơm
Xuyên Hử T1

PM2300U30192

23082B

10

23Q82B

130

Xã Đông Xuyên

Thôn Bạt

PM2300U30189

23083

10

23Q83

131

Xã Đông Xuyên

Xuyên Hử

PM2300U30231

23085

10

23Q85

132

Xã Đông Xuyên

Xuyên Hử 2

PM2300U30191

23086

10

23Q86

133

Xã An Đức

An Đức

PM2300U30195

230131

10

23Q131

134

Xã An Đức

Trại Mũa

PM2300U30244

230131B

10

23Q131B

135

Xã An Đức

Ứng Mộ 3

PM2300U30243

230132

10

23Q132

136

Xã An Đức

Ứng Mộ 2

PM2300U30196

230132B

10

23Q132B

137

Xã An Đức

Ứng Mộ

PM2300U30214

230133

10

23Q133

138

Xã An Đức

Kim chuế

PM2300U30215

230134

10

23Q134

139

Xã An Đức

Kim Chuế 2

PM2300U30197

230134B

10

23Q134B

140

Xã An Đức

Bơm An Đức

PM2300U30213

230135

10

23Q135

141

Xã Nghĩa An

Đại Sơn 2

PM2300U30028

23050

11

23Q50

142

Xã Nghĩa An

Đại Xuyên

PM2300U30025

23051

11

23Q51

143

Xã Nghĩa An

San tải
Cầu Ràm

PM2300U30052

23051A

11

23Q51A

144

Xã Nghĩa An

CQT Cầu Ràm

PM2300U30026

23051B

11

23Q51B

145

Xã Nghĩa An

Trịnh Xuyên 1

PM2300U30022

23052

11

23Q52

146

Xã Nghĩa An

Đại Sơn

PM2300U30205

23052A

11

23Q52A

147

Xã Nghĩa An

Trịnh Xuyên 3

PM2300U30198

23052B

11

23Q52B

148

Xã Nghĩa An

Trịnh Xuyên 2

PM2300U30023

23053

11

23Q53

149

Xã Nghĩa An

Xuân An

PM2300U30207

23053A

11

23Q53A

150

Xã Nghĩa An

Trịnh Xuyên 4

PM2300U30242

23053B

11

23Q53B

151

Xã Nghĩa An

Bơm An Cư

PM2300U30024

23054

11

23Q54

152

Xã Nghĩa An

An Cư

PM2300U30312

23050A

11

23Q50A

153

Xã Nghĩa An

Bơm
Nghĩa An

PM2300U30232

23054A

11

23Q54A

154

Xã Nghĩa An

 Đại Xuyên 2

PM2300U30027

23054B

11

23Q54B

155

Xã Vạn Phúc

Vạn Phúc 2

PM2300U30177

23031

12

23Q31

156

Xã Vạn Phúc

Vạn Phúc 4

PM2300U30235

23032

12

23Q32

157

Xã Vạn Phúc

Vạn Phúc 1

PM2300U30178

23033

12

23Q33

158

Xã Vạn Phúc

Vạn Phúc 5

PM2300U30179

23033B

12

23Q33B

159

Xã Vạn Phúc

Vạn Phúc 3

PM2300U30234

23034

12

23Q34

160

Xã Vạn Phúc

Vạn Phúc 6

PM2300U30319

23035

12

23Q35

161

Xã Ứng Hòe

Quyết Thắng 4

PM2300U30040

23062

12

23Q62

162

Xã Ứng Hòe

Quyết Thắng 3

PM2300U30039

23063

12

23Q63

163

Xã Ứng Hòe

Quyết Thắng 1

PM2300U30037

23064

12

23Q64

164

Xã Ứng Hòe

Quyết Thắng 2

PM2300U30038

23065

12

23Q65

165

Xã Ứng Hòe

Đồng Lại

PM2300U30041

23065B

12

23Q65B

166

Xã Ứng Hòe

Quyết Thắng 5

PM2300U30318

23Q61

12

167

Xã Tân Phong

Tân Vinh

PM2300U30152

23045

14

23Q45

168

Xã Tân Phong

Trại Sặt

PM2300U30146

23045A

14

23Q45A

169

Xã Tân Phong

Tiền Liệt

PM2300U30149

23045B

14

23Q45B

170

Xã Tân Phong

Tân Thành

PM2300U30150

23046

14

23Q46

171

Xã Tân Phong

Tiền Liệt 2

PM2300U30155

23046B

14

23Q46B

172

Xã Tân Phong

Tân Hoa

PM2300U30151

23047

14

23Q47

173

Xã Tân Phong

Hữu Trung 3

PM2300U30206

23047A

14

23Q47A

174

Xã Tân Phong

Tiền Liệt 4

PM2300U30157

23047B

14

23Q47B

175

Xã Tân Phong

Hữu Trung 2

PM2300U30147

23048

14

23Q48

176

Xã Tân Phong

Tiền Liệt 3

PM2300U30156

23048A

14

23Q48A

177

Xã Tân Phong

Trại Chuông

PM2300U30153

23048B

14

23Q48B

178

Xã Tân Phong

Hữu Trung

PM2300U30148

23049

14

23Q49

179

Xã Hồng Phong

Quang Rực

PM2300U30114

23099

14

23Q99

180

Xã Hồng Phong

Xóm Đáy

PM2300U30116

23099B

14

23Q99B

181

Xã Hồng Phong

Quang Rực 2

PM2300U30118

23099C

14

23Q99C

182

Xã Hồng Phong

Hồng Phong

PM2300U30113

230100

14

23Q100

230101

23Q101

183

Xã Hồng Phong

Đồng Hội

PM2300U30117

230100B

14

23Q100B

184

Xã Hồng Phong

Động Trạch

PM2300U30119

230101B

14

23Q101B

185

Xã Hồng Phong

Bồ Dương

PM2300U30115

230102

14

23Q102

186

Xã Hồng Phong

Bồ Dương 2

PM2300U30120

230102B

14

23Q102B

187

Xã Hồng Phong

Hồng Phong 3

PM2300U30121

23Q100C

14

188

Xã Hưng Long

Hưng Thái 1

PM2300U30158

230103

14

23Q103

230104

23Q104

189

Xã Hưng Long

Văn Diệm 2

PM2300U30162

230103B

14

23Q103B

190

Xã Hưng Long

Thôn An Lý

PM2300U30161

230105

14

23Q105

191

Xã Hưng Long

Hưng Thái 2

PM2300U30159

230106

14

23Q106

192

Xã Hưng Long

Văn Diệm

PM2300U30160

230106B

14

23Q106B

193

Xã Hưng Long

Văn Diệm 3

PM2300U30305

230104B

14

23Q104B

194

Xã Văn Hội

Văn Hội

PM2300U30220

230112

15

23Q112

230113

23Q113

195

Xã Văn Hội

Văn Hội 3

PM2300U30221

230112B

15

23Q112B

196

Xã Văn Hội

Đào Lạng

PM2300U30218

230114

15

23Q114

197

Xã Văn Hội

Đào Lạng 2

PM2300U30200

230114B

15

23Q114B

198

Xã Văn Hội

Văn Hội 2

PM2300U30199

230115

15

23Q115

199

Xã Văn Hội

Văn Hội 4

PM2300U30317

230113B

15

23Q113B

200

Xã Ứng Hòe

Đồng Hy

PM2300U30228

230116

15

23Q116

201

Xã Ứng Hòe

Đồng Hy 2

PM2300U30246

230116B

15

23Q116B

202

Xã Ứng Hòe

Bơm  Ninh Hoà

PM2300U30227

230117

15

23Q117

203

Xã Hồng Đức

Mai Động

PM2300U30237

230118

15

23Q118

204

Xã Hồng Đức

Mai Động 2

PM2300U30241

230118B

15

23Q118B

205

Xã Hồng Đức

Hồng Đức 2

PM2300U30230

230119

15

23Q119

206

Xã Hồng Đức

Tế Cầu

PM2300U30239

230119B

15

23Q119B

207

Xã Hồng Đức

Hồng Đức 1

PM2300U30229

230120

15

23Q120

208

Xã Hồng Đức

Kim Húc 3

PM2300U30212

230120B

15

23Q120B

209

Xã Hồng Đức

Kim Húc

PM2300U30236

230121

15

23Q121

210

Xã Hồng Đức

Đồng Lạc

PM2300U30238

230122

15

23Q122

211

Xã Hồng Đức

Kim Húc 2

PM2300U30240

230123

15

23Q123

212

Xã Hồng Đức

Hồng Đức 7

PM2300U30302

230121B

15

23Q121B

213

Xã Tân Quang

Văn Minh

PM2300U30216

230136

15

230137

23Q136

23Q137

214

Xã Tân Quang

Văn Minh 2

PM2300U30203

230136B

15

23Q136B

215

Xã Tân Quang

Bơm
Cống Lê T2

PM2300U30154

230137B

15

23Q137B

23049B

15

23Q49B

216

Xã Tân Quang

Quang Hưng

PM2300U30217

230138

15

23Q138

217

Xã Tân Quang

Đê Cửu An

PM2300U30245

230138B

15

23Q138B

218

Xã Hưng Long

Hưng Long

PM2300U30164

230139

15

23Q139

219

Xã Hưng Long

Hào Khê

PM2300U30167

230139B

15

23Q139B

230140

23Q140

220

Xã Hưng Long

Hưng Long 2

PM2300U30166

230140B

15

23Q140B

221

Xã Hưng Long

Hán Lý

PM2300U30165

230141

15

23Q141

222

Xã Hưng Long

Trại Hào

PM2300U30163

230142

15

23Q142

223

Xã Hưng Long

Bơm
Hào Khê

PM2300U30168

230141B

15

23Q141B

224

Xã Hưng Long

Trại Hào 2

PM2300U30303

230142B

15

23Q142B

225

Xã Tân Quang

Bơm
Bùi Hoà

PM2300U30209

230107

15

23Q107

226

Xã Tân Quang

CQT Bùi Hòa

PM2300U30201

230107B

15

23Q107B

227

Xã Tân Quang

Tam Cửu

PM2300U30211

230108

15

23Q108

228

Xã Tân Quang

Xuân Trì 2

PM2300U30202

230109

15

23Q109

229

Xã Tân Quang

Y tế Đức Minh

PM2300U30210

230110

15

23Q110

230

Xã Tân Quang

Xuân Trì

PM2300U30208

230200

15

23Q200

231

Xã Kiến Quốc

Cúc Thị

PM2300U30138

230124

15

23Q124

232

Xã Kiến Quốc

Cúc Bồ 3

PM2300U30311

230124A

15

23Q124A

233

Xã Kiến Quốc

Cúc Bồ

PM2300U30135

230125

15

23Q125

234

Xã Kiến Quốc

Kiến Quốc

PM2300U30132

230126

15

23Q126

230130

23Q130

235

Xã Kiến Quốc

Lũng Quý

PM2300U30136

230127

15

23Q127

236

Xã Kiến Quốc

An Cúc

PM2300U30134

230128

15

23Q128

237

Xã Kiến Quốc

An Cúc 2

PM2300U30139

230128B

15

23Q128B

238

Xã Kiến Quốc

Cúc Bồ 2

PM2300U30137

230129

15

23Q129

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 01/01/2022 10:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31