Lịch tạm ngừng cung cấp điện

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH – KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH HẢI DƯƠNG TUẦN 21 NĂM 2024

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH – KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI

TỈNH HẢI DƯƠNG TUẦN 21 NĂM 2024

Căn cứ thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối;

Căn cứ thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương sửa đối, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015;

Căn cứ thông tư số 39/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 quy định hệ thống điện truyền tải, Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 quy định hệ thống điện phân phối và Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 quy định hệ thống điện phân phối;

Công ty Điện lực Hải Dương thông báo Kế hoạch vận hành – Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối tỉnh Hải Dương tuần 21 năm 2024 như sau:

 I- Lịch ngừng giảm cung cấp điện các đường dây và thiết bị

TT

Tên đường dây hoặc thiết bị để công tác

Đơn vị đăng ký

Đơn vị công tác

Thời gian dự kiến ngừng giảm

Lý do ngừng, giảm cung cấp điện

Khu vực mất điện

1

· ĐZ173E8.9 Hải Dương từ sau lèo cột 91 - 171E8.14 Thanh Miện


· ĐZ171E8.7 Nghĩa An từ sau lèo cột 49 - 174E8.3 Phố Cao (Ngày 03/4/2024 đã tháo lèo cột 91 lộ 173E8.9 và lèo cột 49 lộ 171E8.7 để tạo mạch dự phòng cấp điện cho trạm E8.7)

Đội QLVH LĐCT Hải Dương

Công ty cổ phần Sông Đà 11

0030

Ngày 01/04 ¸ 2100

Ngày 30/06

Công ty cổ phần Sông Đà 11 thi công dự án ĐZ500kV Nam Định I - Phố Nối với nội dung: Tháo dỡ dây dẫn, sứ + phụ kiện từ cột 102 đến cột 107 của ĐZ173E8.9 Hải Dương - 171E8.14 Thanh Miện và từ cột 60 đến cột 65 của ĐZ171E8.7 Nghĩa An - 174E8.3 Phố Cao để thi công lắp dựng cột, kéo dây dẫn các vị trí 247, 248, 249, 250 của ĐZ500kV Nam Định I - Phố Nối đi trùng tuyến với ĐZ173E8.9 Hải Dương - 171E8.14 Thanh Miện và 171E8.7 Nghĩa An - 174E8.3 Phố Cao

Không

2

ĐZ nhánh Thúc Kháng Î 377E8.15

ĐL Bình Giang

Công ty cổ phần xây lắp điện 4 - Sông Hồng

 

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4

 

ĐL Bình Giang

0700 ÷ 1100

Ngày 21/05

· Công ty cổ phần xây lắp điện 4 - Sông Hồng thực hiện công việc để thi công kéo dây dẫn của ĐZ500kV Nam Định I - Phố Nối với nội dung: Bọc cách điện Hotline và làm giàn giáo tại khoảng cột 33 ÷ 34 nhánh Thúc Kháng và khoảng cột 03 ÷ 05 nhánh Thái Dương A phục vụ thi công kéo dây dẫn khoảng cột 276 ÷ 277 của ĐZ500kV giao chéo vượt trên khoảng cột 33 ÷ 34 nhánh Thúc Kháng và khoảng cột 275 ÷ 276 của ĐZ500kV giao chéo vượt trên khoảng cột 03 ÷ 05 nhánh Thái Dương AÎĐZ377E8.15

· Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 thực hiện công việc để thi công kéo dây dẫn của ĐZ500kV Nam Định I - Phố Nối với nội dung: Bọc cách điện Hotline và làm giàn giáo tại khoảng cột 09 nhánh Nhữ Thị 2 ÷ cột 01 nhánh Cao Xá 5 và khoảng cột 03 ÷ 04 nhánh Cao Xá 3 phục vụ thi công kéo dây dẫn khoảng cột 272 ÷ 273 của ĐZ500kV giao chéo vượt trên

· ĐL Bình Giang kết hợp thực hiện công việc:

+ Thay thế 05 bộ SI đầu các TBA Ngọc Tân, Cao Xá, Thái Dương A, Thái Dương D theo phương án SCTX năm 2024

+ Xử lý khiếm khuyết: Thay thế 03 quả sứ tại cột 02 và 03 nhánh Thái Dương F. Thay thế 01 quả sứ tại cột 02 nhánh An Đông 2.

+ Lấy lại độ võng pha C từ khoảng cột 03 ÷ 05 nhánh Nhữ Thị

Các xã Thái Dương, Thái Hòa, và một phần các xã: Thúc Kháng, Bình Minh, Tân Hồng, Thái Học huyện Bình Giang

3

· ĐZ377E8.14 ÷ CD307-1, CD377-7/124

 

· ĐZ471E8.14 ÷ CD471-7A/01 (LL471-474E8.14), CDPT+CDCL471-7/60

ĐL Gia Lộc

Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 - Thăng Long

0600 ¸ 1030

Ngày 21/05

Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 - Thăng Long thực hiện công việc để thi công kéo dây dẫn của ĐZ500kV Nam Định I - Phố Nối với nội dung: Bọc cách điện Hotline và làm giàn giáo tại khoảng cột 12 ÷ 14 của đường dây mạch kép lộ 371E8.14 -471E8.14 phục vụ thi công kéo dây dẫn khoảng cột 247 ÷ 248 của ĐZ500kV giao chéo vượt trên

Xã Nhật Tân, Đồng Quang, Đoàn Thượng, Hồng Hưng

Huyện Gia Lộc

4

ĐZ472E8.14 ÷ CD472-7/02 (LL472-474E8.14), CDPT472-7/34 Lam Sơn

ĐL Thanh Miện

Công ty cổ phần Sông Đà 11

0700 ÷ 1100

Ngày 21/05

Công ty cổ phần Sông Đà 11 thực hiện công việc để thi công kéo dây dẫn của ĐZ500kV Nam Định I - Phố Nối với các nội dung:

+ Bọc cách điện Hotline và làm giàn giáo tại khoảng cột 05 ÷ 06 đường trục 472E8.14 phục vụ thi công kéo dây dẫn khoảng cột 249 ÷ 250 của ĐZ500kV giao chéo vượt trên

+ Tháo thu hồi dây dẫn tại khoảng cột 105/63 ÷ cột 106/64 của ĐZ173E8.9 Hải Dương - 171E8.14 Thanh Miện và 171E8.7 Nghĩa An -  174E8.3 Phố Cao hiện đang giao chéo, vượt trên khoảng cột 05 ÷ 06 đường trục lộ 472 E8.14

Một phần xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện và xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc

5

Tại cột 02 nhánh Hàn Lâm ÎĐZ472E8.14

ĐL Thanh Miện

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ¸ 1100

Ngày 21/05

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 02 nhánh Hàn Lâm ÎĐZ472E8.14 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay sứ đứng pha cạnh gần bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 2: Thay sứ đứng pha giữa bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 3: Thay sứ đứng pha cạnh xa bằng phương pháp hotline

Không

6

Tại cột 32 nhánh Phạm Trấn ÎĐZ472E8.14

ĐL Thanh Miện

Đội thi công Hotline Hải Dương

1100 ¸ 1400

Ngày 21/05

Đội thi công Hotline Hải Dương công tác trên lưới 22kV đang mang điện tại vị trí cột 32 nhánh Phạm TrấnÎĐZ472E8.14 với các nội dung:

+ Phiên 1: Thay sứ đứng pha cạnh gần bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 2: Thay sứ đứng pha giữa bằng phương pháp hotline.

+ Phiên 3: Thay sứ đứng pha cạnh xa bằng phương pháp hotline

Không

7

TBA Phượng Kỳ 2 - 180kVA ÎĐZ373E8.19

ĐL Tứ Kỳ

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0830 ¸ 1230

Ngày 21/05

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Thay thế MBA Phượng Kỳ 2 - 180kVA bằng MBA250kVA-35/0,4kV lấy từ TBA Vạn Tải

Một phần xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ

8

TBA Lôi Động 2 - 560kVA ÎĐZ474E8.5

ĐL Chí Linh

ĐL Chí Linh

0800 ¸ 1100

Ngày 21/05

ĐL Chí Linh thực hiện: Thay thế MBA Lôi Động 2 - 560kVA-35(22)/0,4kV bằng MBA 560kVA-22(10)/0,4kV lấy từ kho Công ty; Thí nghiệm MBA sau khi lắp đặt MBA vào bệ máy xong.

Một phần khu vực Phường Cộng Hòa, TP Chí Linh

9

TBA Nông Trường - 320kVA ÎĐZ371E8.5

ĐL Chí Linh

ĐL Chí Linh

0900 ¸ 1200

Ngày 21/05

ĐL Chí Linh thực hiện: Thay thế, nâng công suất MBA Nông Trường - 320kVA-35/0,4kV bằng MBA 560kVA-35(22)/0,4kV chuyển từ TBA Lôi Động 2Î474E8.5 về lắp đặt vào; Chuyển nấc MBA sang vận hành cấp điện áp 35kV, thí nghiệm MBA Nông Trường sau khi lắp đặt MBA vào bệ máy xong

Một phần khu vực Phường Bến Tắm, TP Chí Linh

10

TBA Hố Nẻo 1- 180kVA ÎĐZ375E8.5

ĐL Chí Linh

ĐL Chí Linh

1000 ¸ 1300

Ngày 21/05

ĐL Chí Linh thực hiện: Thay thế, nâng công suất MBA Hố Nẻo 1 - 180kVA-35/0,4kV lộ 375E8.5 bằng MBA 320kVA-35/0,4kV chuyển từ TBA Nông Trường lắp đặt vào; Thí nghiệm MBA Hố Nẻo 1 sau khi lắp đặt tại bệ. Thu hồi MBA Hố Nẻo 1 - 180kVA cũ nhập kho Công ty)

Một phần khu vực Phường Chí Minh, TP Chí Linh

11

TBA Nguyễn Văn Hảo - 100kVA ÎĐZ375E8.10

ĐL Kinh Môn

ĐL Kinh Môn

0700 ÷ 0830

Ngày 21/05

ĐL Kinh Môn thay thế TI định kỳ tại ngăn chống tổn thất tủ 0,4kV sau TBA Nguyễn Văn Hảo - 100kVA

Khách hàng  Nguyễn Văn Hảo

12

TBA Lê Văn Sướng - 320kVA ÎĐZ377E8.10

ĐL Kinh Môn

ĐL Kinh Môn

0700 ÷ 0830

Ngày 21/05

ĐL Kinh Môn thay thế TI định kỳ tại ngăn chống tổn thất tủ 0,4kV sau TBA Lê Văn Sướng - 320kVA

Khách hàng Lê Văn Sướng

13

TBA Hoàng Văn Hảo - 320kVA ÎĐZ373E8.10

ĐL Kinh Môn

ĐL Kinh Môn

0900 ÷ 1030

Ngày 21/05

ĐL Kinh Môn thay thế TI định kỳ tại ngăn chống tổn thất tủ 0,4kV sau TBA Hoàng Văn Hảo - 320kVA

Khách hàng Hoàng Văn Hảo

14

TBA Toàn Dân -400kVA ÎĐZ370E8.6

ĐL Kinh Môn

ĐL Kinh Môn

0900 ÷ 1030

Ngày 21/05

ĐL Kinh Môn thay thế TI định kỳ tại ngăn chống tổn thất tủ 0,4kV sau TBA Toàn Dân - 400kVA

Khách hàng Toàn Dân

15

TBA Bơm Long Xuyên - 50kVA ÎĐZ370E8.6

ĐL Kinh Môn

ĐL Kinh Môn

0700 ÷ 1100

Ngày 21/05

ĐL Kinh Môn thực hiện cải tạo tủ 0,4kV và thay thế cáp tổng 0,4kV, đấu nối lộ cáp xuất tuyến vào ATM tổng 0,4kV tại TBA Bơm Long Xuyên - 50kVA

Bơm Long Xuyên

16

TBA Quốc Tuấn A - 320kVA ÎĐZ373E8.24

ĐL Nam Sách

ĐL Nam Sách & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0730 ÷ 0810

Ngày 21/05

ĐL Nam Sách phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện thí nghiệm MBA theo tiêu chuẩn CBM tại MBA Quốc Tuấn A - 320kVA

Một phần xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách

17

TBA Thanh Quang A - 320kVA ÎĐZ373E8.24

ĐL Nam Sách

ĐL Nam Sách & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0825 ÷ 0910

Ngày 21/05

ĐL Nam Sách phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện thí nghiệm MBA theo tiêu chuẩn CBM tại MBA Thanh Quang A - 320kVA

Một phần xã Thanh Quang, huyện Nam Sách

18

TBA Thanh Quang C - 180kVA ÎĐZ373E8.24

ĐL Nam Sách

ĐL Nam Sách & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0925 ÷ 1010

Ngày 21/05

ĐL Nam Sách phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện thí nghiệm MBA theo tiêu chuẩn CBM tại MBA Thanh Quang C - 180kVA

Một phần xã Thanh Quang, huyện Nam Sách

19

TBA Bơm Long Động T1+T2- (630+560)kVA ÎĐZ373E8.24

ĐL Nam Sách

ĐL Nam Sách & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1025 ÷ 1130

Ngày 21/05

ĐL Nam Sách phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện thí nghiệm MBA theo tiêu chuẩn CBM tại MBAT1-630kVA và  MBAT2-560kVA Bơm Long Động

Xí nghiệp KTCTTL Nam Sách - xã Thanh Quang

20

ĐZ471E8.14 từ sau CDPT+CDCL471-7/60 ÷ CD471-7/122

ĐL Gia Lộc

Công ty cổ phần thí nghiệm thiết bị điện Việt Nam

0500 ÷ 0630

1430 ÷ 1630

Ngày 22/05

Công ty cổ phần thí nghiệm thiết bị điện Việt Nam thi công SCL năm 2024 “Sửa chữa ĐZ22kV các nhánh Cát Tiền và nhánh Thôn Đươi lộ 471E8.14” với các nội dung:

· Từ 05h00 - 06h30: Tháo lèo, hạ dây ĐZ nhánh Cát Tiền và nhánh Thôn Đươi tại cột 93ÎĐZ471E8.14. Tách ĐZ nhánh Cát Tiền và nhánh Thôn Đươi từ 05h00 - 14h30 để công tác:

+ Thu hồi dây dẫn AC50 cũ, ải bị oxy hóa từ sau lèo cột điểm dấu nhánh Thôn Đươi đến TBA Thôn Đươi.

+ Dựng cột 02 nhánh Thôn Đươi mới (LT10) thay thế cho cột 02 cũ không đảm bảo vận hành. Cột 02 mới cách vị trí cột 02 cũ 18m về phía cột 01 nhánh Thôn Đươi.

+ Dựng cột 03 nhánh Thôn Đươi mới (LT10) thay thế cho cột 03 cũ không đảm bảo vận hành. Cột 03 mới cách vị trí cột 03 cũ 44m về phía cột 02 nhánh Thôn Đươi.

→ (Tiếp nội dung trang sau)

Khu vực xã Đồng Quang, xã Đoàn Thượng, xã Hồng Hưng, xã Toàn Thắng - huyện Gia Lộc

20

ĐZ471E8.14 từ sau CDPT+CDCL471-7/60 ÷ CD471-7/122

ĐL Gia Lộc

Công ty cổ phần thí nghiệm thiết bị điện Việt Nam

0500 ÷ 0630

1430 ÷ 1630

Ngày 22/05

+ Lắp đặt xà sứ, phụ kiện, kéo dải căng dây dẫn AC50 mới từ cột 01 nhánh Thôn Đươi đến TBA Thôn Đươi (dài 757m).

+ Dựng 10 vị trí cột mới (LT10) thay thế cho 10 cột cũ (cột 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18) nhánh Cát Tiền không đảm bảo vận hành. Chặt gốc thu hồi các vị trí cột cũ. Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện tại 10 vị trí cột trồng mới.

+ Thu hồi dây dẫn AC50 cũ, ải bị oxy hóa từ cột 19 nhánh Cát Tiền đến TBA Cát Tiền.

+ Lắp đặt xà sứ, phụ kiện, kéo dải căng dây dẫn AC50 mới từ cột 19 nhánh Cát Tiền  đến TBA Cát Tiền lộ 471E8.14.

· Từ 14h30 - 16h30: Cắt điện để kéo dải căng dây dẫn mới, lắp đặt phụ kiện và đấu lại lèo các nhánh Cát Tiền và nhánh Thôn Đươi tại cột 93ÎĐZ471E8.14

Khu vực xã Đồng Quang, xã Đoàn Thượng, xã Hồng Hưng, xã Toàn Thắng - huyện Gia Lộc

21

Từ cột 20 đến cột 51 đường trục lộ 474E8.5

ĐL Chí Linh

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ÷ 1230

Ngày 22/05

Đội thi công Hotline Hải Dương vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao tại các vị trí từ cột 20 đến cột 51 đường trục ĐZ22kV lộ 474E8.5

Không

22

TBA Đọ Xá 2 - 180kVA ÎĐZ474E8.5

ĐL Chí Linh

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

-

ĐL Chí Linh

0830 ¸ 1300

Ngày 22/05

· Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Tháo MBA Đọ Xá 2 - 180kVA và thay thế vào bằng MBA320kVA-22/0,4kV chuyển từ TBA Phả Lại 10 lắp đặt vào.

· ĐL Chí Linh thực hiện thí nghiệm MBA Đọ Xá 2 - 320kVA-22/0,4kV sau khi Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương lắp đặt MBA vào bệ

Một phần khu vực Phường Hoàng Tân, TP Chí Linh

23

TBA Phả Lại 10 - 320kVA ÎĐZ475E8.4

ĐL Chí Linh

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

-

ĐL Chí Linh

1000 ¸ 1200

Ngày 22/05

· Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Tháo MBA Phả  Lại 10 - 320kVA và thay thế bằng MBA180kVA-22/0,4kV chuyển từ TBA Đọ Xá 2 lắp đặt vào.

· ĐL Chí Linh thực hiện thí nghiệm MBA Phả Lại 10 - 180kVA sau khi Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương lắp đặt MBA vào bệ

Một phần khu vực Phường Phả Lại, TP Chí Linh

24

TBA Cống Sáu - 320kVA ÎĐZ373E8.24

ĐL Nam Sách

ĐL Nam Sách & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0730 ÷ 0810

Ngày 22/05

ĐL Nam Sách phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện thí nghiệm MBA theo tiêu chuẩn CBM tại MBA Cống Sáu - 320kVA

Một phần xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách

25

TBA Hợp Tiến B - 180kVA ÎĐZ371E8.24

ĐL Nam Sách

ĐL Nam Sách & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0825 ÷ 0910

Ngày 22/05

ĐL Nam Sách phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện thí nghiệm MBA theo tiêu chuẩn CBM tại MBA Hợp Tiến B - 180kVA

Một phần xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách

26

TBA Nam Hưng G - 180kVA ÎĐZ371E8.24

ĐL Nam Sách

ĐL Nam Sách & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0925 ÷ 1010

Ngày 22/05

ĐL Nam Sách phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện thí nghiệm MBA theo tiêu chuẩn CBM tại MBA Nam Hưng G - 180kVA

Một phần xã Nam Hưng, huyện Nam Sách

27

TBA Trần Xá 1 - 320kVA ÎĐZ371E8.24

ĐL Nam Sách

ĐL Nam Sách & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1025 ÷ 1110

Ngày 22/05

ĐL Nam Sách phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện thí nghiệm MBA theo tiêu chuẩn CBM tại MBA Trần Xá 1 - 320kVA

Một phần xã Nam Hưng, huyện Nam Sách

28

TBA Thôn Lấu Khê  - 320kVA ÎĐZ371E8.24

ĐL Nam Sách

ĐL Nam Sách & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1120 ÷ 1200

Ngày 22/05

ĐL Nam Sách phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện thí nghiệm MBA theo tiêu chuẩn CBM tại MBA Thôn Lấu Khê  - 320kVA

Một phần xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách

29

ĐZ372E8.16 từ sau CD372-7/39 nhánh Chu Đậu đi nhánh Bơm Chu Đậu (CD nhánh Bơm Chu Đậu cũ) ÷ hết nhánh

(Hiện đang cấp từ ĐZ377E8.1)

ĐL Nam Sách

ĐL Nam Sách & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0730 ÷ 1100

Ngày 22/05

ĐL Nam Sách phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Lắp đặt lại MBA T2-1000kVA-35/0,4kV Bơm Chu Đậu tại TBA Bơm Chu Đậu để thay thế cho MBA950kVA đã tháo thu hồi để sửa chữa ngày 05/4/2024

Một phần xã Minh Tân, huyện Nam Sách

30

ĐZ nhánh Minh TânÎ375E8.15

ĐL Bình Giang

Công ty cổ phần xây lắp điện 4 - Sông Hồng

 

ĐL Bình Giang

0700 ÷ 1000

Ngày 23/05

· Công ty cổ phần xây lắp điện 4 - Sông Hồng thực hiện công việc để thi công kéo dây dẫn của ĐZ500kV Nam Định I - Phố Nối với nội dung: Bọc cách điện Hotline và làm giàn giáo tại khoảng cột 15 ÷ 16 nhánh Minh TânÎĐZ375E8.15 phục vụ thi công kéo dây dẫn khoảng cột 285 ÷ 286 của ĐZ500kV giao chéo vượt trên

· ĐL Bình Giang kết hợp thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng ĐZ nhánh Minh Tân tại các vị trí: Lèo cột 22 và 23; CDLĐ đầu TBA Minh Tân, CDLĐ đầu TBA Châu Khê 2, CDCL375-7/01 nhánh Tranh Ngoài

Một phần các xã: Thúc Kháng, Tân Hồng huyện Bình Giang

31

ĐZ474E8.14 từ sau CD474-7(A+B)/36 đi nhánh Hùng Sơn ÷ hết

ĐL Thanh Miện

Công ty cổ phần Thương mại Xây lắp CN Thăng Long

 

ĐL Thanh Miện

0700 ¸ 1700

Ngày 23/05

Công ty cổ phần Thương mại Xây lắp CN Thăng Long thực hiện công việc để thi công kéo dây dẫn của ĐZ500kV Nam Định I - Phố Nối với các nội dung:

+ Hạ thấp dây dẫn để bọc cách điện Hotline và làm giàn giáo tại khoảng cột 20 ÷ 21 nhánh Hùng Sơn ÎĐZ474E8.14 phục vụ thi công kéo dây dẫn khoảng cột 240 ÷ 242 của ĐZ500kV giao chéo vượt trên

+ Bọc cách điện Hotline và làm giàn giáo tại khoảng cột 07 ÷ 09 nhánh Đò Luồi 2ÎĐZ474E8.14 phục vụ thi công kéo dây dẫn khoảng cột 238 ÷ 240 của ĐZ500kV giao chéo vượt trên

· ĐL Thanh Miện kết hợp thực hiện: Thay thế sứ phóng điện tại các vị trí cột 24, 33, 37, 39 nhánh Hùng SơnÎĐZ474E8.14

Khu vực Hùng Sơn, Thị trấn Thanh Miện

32

ĐZ471E8.14 từ sau CDPT+CDCL471-7/60 ÷ CD471-7/122

ĐL Gia Lộc

Công ty cổ phần thí nghiệm thiết bị điện Việt Nam

0500 ÷ 0630

1430 ÷ 1630

Ngày 23/05

Công ty cổ phần thí nghiệm thiết bị điện Việt Nam thi công SCL năm 2024 “Sửa chữa ĐZ 22kV nhánh Cát Tiền lộ 471E8.14” với các nội dung:

· Từ 05h00 - 06h30: Tháo lèo, hạ dây ĐZ nhánh Cát Tiền, nhánh Thôn Đươi tại cột 93ÎĐZ471E8.14 (nhánh Cát Tiền và nhánh Thôn Đươi chung 01 lèo). Tách ĐZ nhánh Cát Tiền, nhánh Thôn Đươi từ 05h00 - 14h30 để công tác:

+ Thu hồi dây dẫn AC50 cũ, ải bị oxy hóa từ sau lèo cột điểm dấu nhánh Cát Tiền đến cột 19 nhánh Cát Tiền.

+ Lắp đặt xà sứ, phụ kiện, kéo dải căng dây dẫn AC50 mới từ cột 01 đến cột 08 nhánh Cát Tiền và từ cột 09 đến cột 19 nhánh Cát Tiền. Từ cột 08 đến cột 09 nhánh Cát Tiền thay bằng dây AC70 (khoảng cột vượt đường Quốc lộ 38B).

· Từ 14h30 - 16h30: Cắt điện để kéo dải căng dây dẫn mới, lắp đặt phụ kiện và đấu lại lèo nhánh Cát Tiền, nhánh Thôn Đươi tại cột 93ÎĐZ471E8.14

Khu vực xã Đồng Quang, xã Đoàn Thượng, xã Hồng Hưng, xã Toàn Thắng - huyện Gia Lộc

33

ĐZ460E8.1 từ sau CDCL460-7/39 nhánh Việt Hòa ÷ CD460-7(A+B)/54 Tân Dân

ĐLTP Hải Dương

ĐLTP Hải Dương

0730 ÷ 1100

Ngày 23/05

Điện lực TP Hải Dương thực hiện các công việc:

+ Thay thế CDCL460-7/TBA Chi Hòa 2 đi nhánh Chi Các đang han mọt, khiếm khuyết bằng CDCL24kV mới

+ Bảo dưỡng, kiểm tra các điểm tiếp xúc tại các vị trí cột: 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 đường trục 460E8.1; Cột 01, 02 nhánh Chi Hòa 2

Phố Chi Các và một phần phố Chi Hòa, phường Việt Hòa, TP Hải Dương

34

TBA Thu Phí QL 18 - 50kVA ÎĐZ478E8.5

ĐL Chí Linh

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

-

ĐL Chí Linh

0830 ¸ 1100

Ngày 23/05

· Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Thay thế MBA Thu Phí QL 18 - 50kVA bằng MBA 160kVA-22/0,4kV lấy từ kho Công ty.

· ĐL Chí Linh thực hiện thí nghiệm MBA Thu Phí QL 18 - 160kVA sau khi Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương lắp đặt MBA vào bệ

Một phần khu vực Phường Tân Dân, TP Chí Linh

35

Từ cột 16 đến cột 39 đường trục ĐZ35kV lộ 371E8.5

ĐL Chí Linh

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ÷ 1130

Ngày 23/05

Đội thi công Hotline Hải Dương vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao tại các vị trí từ cột 16 đến cột 39 đường trục ĐZ35kV lộ 371E8.5

Không

36

TBA Vinh Phát - 1.600kVA ÎĐZ373E8.22

ĐL Kim Thành

ĐL Kim Thành

0730 ÷ 0900

Ngày 23/05

ĐL Kim Thành thực hiện thay công tơ định kỳ tại TBA Vinh Phát 1.600kVA

Khách hàng Vinh Phát

37

TBA Trung Kiên D - (1.500+2.000)kVA ÎĐZ371E8.22

ĐL Kim Thành

ĐL Kim Thành

0900 ÷ 1000

Ngày 23/05

ĐL Kim Thành thực hiện thay công tơ định kỳ tại TBA Trung Kiên D (1500+ 2000)kVA

Khách hàng Trung Kiên D

38

TBA Mạnh Ngân -2x1.250kVA ÎĐZ375E8.22

ĐL Kim Thành

ĐL Kim Thành

1000 ÷ 1100

Ngày 23/05

ĐL Kim Thành thực hiện thay công tơ định kỳ tại trạm Đo đếm Mạnh Ngân

Khách hàng Mạnh Ngân

39

ĐZ476E8.13 ÷ CD470-7/01 nhánh LL470-476E8.13, CD476-7/08 Bảo Thái

ĐLTP Hải Dương

ĐLTP Hải Dương

0730 ÷ 1130

Ngày 24/05

Điện lực TP Hải Dương thực hiện các công việc:

+ Thay thế 12 quả sứ cũ, không đảm bảo vận hành bằng sứ 24kV mới tại các vị trí cột 03, 04, 12 nhánh Bảo Thái

+ Bảo dưỡng, kiểm tra các điểm tiếp xúc tại các vị trí: Cột CD476-7/01 (CD xuất tuyến); Cột 05, 06, 07 đường trục 476E8.13

Một phần phố Bảo Thái, phường Tân Hưng - TP Hải Dương

40

· Từ cột 14 đến cột 23 đường trục lộ 476E8.5 và tại TBA Nguyễn Trãi 2 ÎĐZ476E8.5

 

· Từ cột 01 đến cột 05 nhánh Đơn Vị 490Î476E8.5

 

· Từ cột 01 đến cột 05 nhánh 2/9 và tại TBA 2/9 ÎĐZ476E8.5

ĐL Chí Linh

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ÷ 1130

Ngày 24/05

Đội thi công Hotline Hải Dương vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao với các nội dung:

+ Vệ sinh cách điện tại các vị trí từ cột 14 đến cột 23 đường trục lộ 476E8.5 và tại TBA Nguyễn Trãi 2 ÎĐZ476E8.5.

+ Vệ sinh cách điện tại các vị trí từ cột 01 đến cột 05 nhánh Đơn Vị 490 ÎĐZ476E8.5.

+ Vệ sinh cách điện tại các vị trí từ cột 01 đến cột 05 nhánh 2/9 và tại TBA 2/9ÎĐZ476E8.5

Không

41

ĐZ nhánh Bơm Phạm LýÎ373E8.14

ĐL Bình Giang

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4

 

ĐL Bình Giang

0600 ÷ 1530

Ngày 25/05

· Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 thực hiện công việc để thi công kéo dây dẫn của ĐZ500kV Nam Định I - Phố Nối với nội dung: Bọc cách điện Hotline và làm giàn giáo tại khoảng cột 37 ÷ 39 nhánh Bơm Phạm LýÎĐZ373E8.14 phục vụ thi công kéo dây dẫn khoảng cột 265 ÷ 266 của ĐZ500kV giao chéo vượt trên

· ĐL Bình Giang kết hợp thực hiện các công việc:

+ Kiểm tra, bảo dưỡng ĐZ nhánh Bơm Phạm Lý tại các vị trí CDLĐ: CDLĐ đầu TBA Chương Cầu, TBA Bình Cách 2 và TBA Quàn 2.

+ Thi công SCTX 2024: Thay thế 99 quả sứ tại ĐZ nhánh Văn Xá 2 và nhánh Tiên Lữ lộ 373E8.14

Một phần các xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang và một phần xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện

42

ĐZ472E8.14 từ sau CDPT472-7/34 Lam Sơn ÷ CD472-7/59 (LL472-475E8.14), hết

ĐL Thanh Miện

ĐL Thanh Miện

0600 ÷ 1600

Ngày 25/05

ĐL Thanh Miện thực hiện các công việc:

+ Thay thế sứ phù hợp với cấp điện áp tại 02 cột liền kề giàn TBA trên ĐZ472E8.14 (135 quả); Thay thế sứ cột 02, 03 nhánh Đoàn Tùng 2 (23 quả); Thay thế sứ cột 06, 07 nhánh Phạm Kha 1 (12 quả); Thay thế sứ cột 38, 39 nhánh Bơm Quang Tiền (12 quả); Thay thế sứ cột 05, 07 nhánh Phạm Trấn (12 quả); Thay thế sứ cột 09, 10 nhánh Quang Bị (09 quả); Thay thế sứ cột 04, 05 nhánh Quang Bị 1 (09 quả); Thay thế sứ cột 11, 12 nhánh Côi Thượng (09 quả); Thay thế sứ cột 07, 08 nhánh Cầu Lâm (16 quả); Thay thế sứ cột 11, 12 nhánh Lam Cầu (09 quả); Thay thế sứ cột 01 nhánh Hàn Lâm (06 quả); Thay thế sứ cột 02, 03 nhánh Côi Hạ 1 (09 quả); Thay thế sứ cột 02, 03 nhánh Côi Hạ (09 quả)

+ Thí nghiệm theo CBM các vị trí CDPT, cáp ngầm, tụ bù trên ĐZ472E8.14 gồm: CBM cáp ngầm nhánh Đoàn Tùng 2; Cáp ngầm nhánh Phạm Lâm 1; Cáp ngầm nhánh Đỗ Hạ 1; Tụ bù cột 01 nhánh Quang Tiền; CDPT472-7/03 đi nhánh Phạm Lâm 1; CDPT472-7/01 nhánh Bơm Quang Tiền; CDPT472-7/01 nhánh Phạm Kha 4

+ Xử lý khiếm khuyết trên ĐZ472E8.14 gồm: Thay thế CSV tại TBA Côi Hạ 1; Thay thế sứ bị phóng điện tại cột 01 nhánh Phạm Kha 5; Thay thế hạt chống ẩm MBA tại MBA Trường Giang, MBA Công ty TNHH đầu tư SX và TM Trường Sơn

Các xã Đoàn Tùng, Phạm Kha, Phạm Trấn, huyện Thanh Miện

43

ĐZ377E8.22 từ sau CDPT377-7/25 Kim Tân ÷ CDCL 377-7/57A Cẩm La

ĐL Kim Thành

ĐL Kim Thành

0630 ÷ 1630

Ngày 25/05

ĐL Kim Thành thực hiện công việc:

Lắp 26 bộ kim thu sét ĐZ35kV tại các vị trí từ cột 45 đến cột 56 đường trục lộ 377E8.22 và các nhánh Cẩm La B, Cẩm La C, Minh Tiến 2

Khu vực các xã Kim Tân, Đồng Cẩm, huyện Kim Thành

44

TBA NM Nước Quyết Thắng - 100kVA ÎĐZ373E8.7

ĐL Ninh Giang

ĐL Ninh Giang & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0800 ÷ 1000

Ngày 25/05

ĐL Ninh Giang phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng TBA NM Nước Quyết Thắng - 100kVA theo hợp đồng thuê bao QLVH

NM Nước Quyết Thắng, huyện Ninh Giang

45

TBA NM Nước Tân Hương - 50kVA ÎĐZ375E8.7

ĐL Ninh Giang

ĐL Ninh Giang & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1000 ÷ 1200

Ngày 25/05

ĐL Ninh Giang phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng TBA NM Nước Tân Hương - 50kVA theo hợp đồng thuê bao QLVH

NM Nước Tân Hương, huyện Ninh Giang

46

TBA TT y tế huyện Ninh Giang -560kVA ÎĐZ375E8.7

ĐL Ninh Giang

ĐL Ninh Giang & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1200 ÷ 1400

Ngày 25/05

ĐL Ninh Giang phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng TBA TT y tế huyện Ninh Giang -560kVA theo hợp đồng thuê bao QLVH

Bệnh viện huyện Ninh Giang

47

· ĐZ371E8.15 ÷ CD379-7B/01 (LL371-379E8.15), CD371-7/05 (LL371-373E8.15), CD371-7/30

 

· ĐZ373E8.15 ÷ CD377-7B/01 (LL377-373E8.15), CD371-7/05 (LL371-373E8.15), CD373-7/20

ĐL Cẩm Giàng

Công ty cổ phần xây lắp và sửa chữa thiết bị điện miền Bắc

0600 ¸ 1600

Ngày 26/05

Công ty cổ phần xây lắp và sửa chữa thiết bị điện miền Bắc thi công công trình di chuyển ĐZ35kV mạch kép lộ 371-373E8.15 đoạn từ cột 15 đến cột 18 để GPMB dự án xây dựng đường tỉnh 394B với các nội dung sau:

+ Tại cột 15 mạch kép lộ 371-373E8.15: Thay thế chuỗi sứ treo bằng sứ néo và phụ kiện đi kèm

+ Cột 16 mạch kép lộ 371-373E8.15: Trồng cột 2LT22m mới, lắp đặt xà, sứ néo kép và các phụ kiện đi kèm

+ Cột 17 mạch kép lộ 371-373E8.15: Trồng cột 2LT22m mới, lắp đặt xà, sứ néo kép và các phụ kiện đi kèm

+ Kéo dây dẫn AC150 từ cột 15 cũ sang cột 16 trồng mới, sang cột 17 trồng mới và đến cột 18 cũ mạch kép lộ 371-373E8.15; Đấu nối hoàn trả cấp điện cho ĐZ mạch kép lộ 371-373E8.15

Một phần Thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, một phần xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng

47

· ĐZ371E8.15 ÷ CD379-7B/01 (LL371-379E8.15), CD371-7/05 (LL371-373E8.15), CD371-7/30

 

· ĐZ373E8.15 ÷ CD377-7B/01 (LL377-373E8.15), CD371-7/05 (LL371-373E8.15), CD373-7/20

ĐL Cẩm Giàng

Công ty cổ phần xây lắp và sửa chữa thiết bị điện miền Bắc

0600 ¸ 1600

Ngày 26/05

Công ty cổ phần xây lắp và sửa chữa thiết bị điện miền Bắc thi công công trình di chuyển ĐZ35kV mạch kép lộ 371-373E8.15 đoạn từ cột 15 đến cột 18 để GPMB dự án xây dựng đường tỉnh 394B với các nội dung sau:

+ Tại cột 15 mạch kép lộ 371-373E8.15: Thay thế chuỗi sứ treo bằng sứ néo và phụ kiện đi kèm

+ Cột 16 mạch kép lộ 371-373E8.15: Trồng cột 2LT22m mới, lắp đặt xà, sứ néo kép và các phụ kiện đi kèm

+ Cột 17 mạch kép lộ 371-373E8.15: Trồng cột 2LT22m mới, lắp đặt xà, sứ néo kép và các phụ kiện đi kèm

+ Kéo dây dẫn AC150 từ cột 15 cũ sang cột 16 trồng mới, sang cột 17 trồng mới và đến cột 18 cũ mạch kép lộ 371-373E8.15; Đấu nối hoàn trả cấp điện cho ĐZ mạch kép lộ 371-373E8.15

Một phần Thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, một phần xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng

48

ĐZ472E8.15 ÷ CD471-7(A+B)/18 (LL471-472E8.15), CD473-7(A+B)/22 (LL473E8.21-472E8.15)

ĐL Cẩm Giàng

ĐL Cẩm Giàng

0700 ¸ 0900

Ngày 26/05

ĐL Cẩm Giàng thực hiện: Táp lèo tại cột số 09ÎĐZ472E8.15 có hiện tượng phát nhiệt

(Ghi chú: Vị trí công tác không thực hiện được bằng phương pháp Hotline)

Một phần xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng

49

ĐZ nhánh TBA Taishodo 2 -(2.000+1.000)kVA Î475E8.11

ĐL Cẩm Giàng

Công ty TNHH thương mại và sản xuất N&T

0730 ¸ 1130

Ngày 26/05

Công ty TNHH thương mại và sản xuất N&T thực hiện: Chuyển nấc TI đo đếm trung thế tại cột dàn trạm đo đếm TBA Taishodo 2 -(2.000+1.000)kVAÎĐZ475E8.11; Thí nghiệm TI sau khi chuyển nấc; Vệ sinh bảo dưỡng các thiết bị tại trạm đo đếm TBA

Công ty Taishodo

50

ĐZ377E8.10 từ sau CD91 Hoành Sơn ÷ CD184-7, CD371-7/179 Đông Triều, CD133

ĐL Kinh Môn

Công ty TNHH MTV Xây lắp và vận tải Sơn Lâm

 

ĐL Kinh Môn

0630 ÷ 1030

Ngày 26/05

· Công ty TNHH MTV Xây lắp và vận tải Sơn Lâm thi công sửa chữa khiếm khuyết công trình SCL năm 2024, hạng mục “Sửa chữa ĐZ371E8.5 từ cột CD148B đến cột ĐĐ01 Đông Triều” với các nội dung:

+ Tại cột CD148B: Xử lý kiểm tra bảo dưỡng CD thao tác tại má dao chưa khớp vào nhau (hiện tại CD đang đóng cố định) và bổ sung các bu lông Ecu còn thiếu sau nghiệm thu tại các vị trí cột 149, 149A, 150, 151, 152, 169, 170 đường dây 35kV đoạn từ CD148B đến CD01 Đông Triều lộ 371E8.5.

· ĐL Kinh Môn kết hợp thực hiện: Kiểm tra bảo dưỡng ĐZ35kV đoạn từ CD148A đến cột 134 lộ 371E8.6 (hiện đang cấp từ ĐZ377E8.10); Kiểm tra bảo dưỡng CD01 nhánh XN Gạch Bến Triều bị kẹt không thao tác được; Thay thế CDLĐ giàn TBA XN Gạch Bến Triều - 1.600kVA theo hợp đồng SXK ký với khách hàng.

Một phần Phường Thất Hùng và một phần xã Hoành Sơn, TX Kinh Môn

51

· ĐZ471E8.16 từ sau CD471-7/07 nhánh KCN Nam Sách ÷ hết nhánh KCN Nam Sách

 

· ĐZ473E8.16 từ sau CD473-7/07 nhánh KCN Nam Sách ÷ hết nhánh KCN Nam Sách

ĐL Nam Sách

ĐL Nam Sách

0630 ÷ 1330

Ngày 26/05

ĐL Nam Sách thực hiện các công việc:

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, lắp bổ sung tiếp địa ngoài cột và thay sứ đứng PI35 bằng sứ Linepost tại ĐZ nhánh Nước thải từ vị trí cột số 01 đến cột 05 lộ 471E8.16 (nhánh rẽ thứ I KCN Nam Sách)

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, lắp bổ sung tiếp địa ngoài cột và thay sứ đứng PI35 bằng sứ Linepost tại ĐZ nhánh Okamoto từ vị trí cột số 01 đến cột 07 lộ 471E8.16 (nhánh rẽ thứ I KCN Nam Sách)

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, lắp bổ sung tiếp địa ngoài cột và thay sứ đứng PI35 bằng sứ Linepost tại ĐZ nhánh Thức ăn gia súc từ vị trí cột số 01 đến cột 04 lộ 473E8.16 (nhánh rẽ thứ III KCN Nam Sách).

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, lắp bổ sung tiếp địa ngoài cột và thay sứ đứng PI35 bằng sứ Linepost tại ĐZ nhánh Chuyan Jaan từ vị trí cột số 01 đến cột 07 lộ 473E8.16 (nhánh rẽ thứ II KCN Nam Sách) 

Một phần Phường Ái Quốc, TP Hải Dương

52

ĐZ473E8.14 từ sau CD473-7(A+B)/112 ÷ CD474-7(A+B)/06 nhánh Cống Tiêu Lâm, hết

ĐL Thanh Miện

Công ty cổ phần thiết bị điện Dân Chủ

 

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất N&T

 

ĐL Thanh Miện

0700 ¸ 1200

Ngày 26/05

· Công ty cổ phần thiết bị điện Dân Chủ thực hiện: Lắp xà, sứ, CDPT tại cột 124ÎĐZ473E8.14 để đấu nối đường cáp ngầm cấp điện cho TBA Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam 1.500kVA-22/0,4kV xây dựng mới tại cột 124ÎĐZ473E8.14. (Sử dụng cáp ngầm từ cột điểm đấu đến tủ trung thế RMU loại AL/XLPE/ PVC/DSTA/PVC-W3x70mm2, dài 310m)

· ĐL Thanh Miện thực hiện: Thí nghiệm theo CBM tại các vị trí: Tụ bù cột 114 lộ 473E8.14; CDPT473-7/01 nhánh Bơm Thanh Giang 2 ÎĐZ473E8.14

· Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất N&T thực hiện: Thí nghiệm định kỳ MBA, tủ RMU tại TBA GFT Unique Việt Nam.

Xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện

53

Từ cột 01 đến cột 16 nhánh Chu Văn An lộ 476E8.5 và tại TBA Hưng Đạo 1, Hưng Đạo 2, Chu Văn An ÎĐZ476E8.5

ĐL Chí Linh

Đội thi công Hotline Hải Dương

0800 ÷ 1230

Ngày 27/05

Đội thi công Hotline Hải Dương vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao tại các vị trí từ cột 01 đến cột 16 nhánh Chu Văn An lộ 476E8.5 và tại các TBA: Hưng Đạo 1, Hưng Đạo 2, Chu Văn An ÎĐZ476E8.5

Không

54

TBA Cường Phương - 180kVA ÎĐZ375E8.6

ĐL Kim Thành

ĐL Kim Thành

0800 ÷ 1200

Ngày 27/05

ĐL Kim Thành thực hiện: Tháo thu hồi MBA Cường Phương - 180kVA (MBA của ĐL Kim Thành cho khách hàng mượn; MBA bị sự cố nổ 01 pha chì SI từ ngày 22/02/2024 đang cắt loại khỏi vận hành)

 

55

TBA Bơm An Cư T1 - 400kVA ÎĐZ373E8.7

ĐL Ninh Giang

ĐL Ninh Giang & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0730 ÷ 0830

Ngày 27/05

ĐL Ninh Giang phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Thí nghiệm CBM TBA Bơm An Cư T1 - 400kVA

Một phần xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang

56

TBA Bơm An Cư T2 - 100kVA ÎĐZ373E8.7

ĐL Ninh Giang

ĐL Ninh Giang & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0830 ÷ 0930

Ngày 27/05

ĐL Ninh Giang phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Thí nghiệm CBM TBA Bơm An Cư T2 - 100kVA

Một phần xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang

57

TBA Bơm Nghĩa An - 320kVA ÎĐZ377E8.7

ĐL Ninh Giang

ĐL Ninh Giang & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

0930 ÷ 1030

Ngày 27/05

ĐL Ninh Giang phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Thí nghiệm CBM TBA Bơm Nghĩa An - 320kVA

Một phần xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang

58

TBA Ninh Thành - 320kVA ÎĐZ375E8.7

ĐL Ninh Giang

ĐL Ninh Giang & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1030 ÷ 1130

Ngày 27/05

ĐL Ninh Giang phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Thí nghiệm CBM TBA Ninh Thành - 320kVA

Một phần xã Tân Hương, huyện Ninh Giang

59

TBA Đại Sơn 2- 400kVA ÎĐZ373E8.7

ĐL Ninh Giang

ĐL Ninh Giang & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1330 ÷ 1430

Ngày 27/05

ĐL Ninh Giang phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Thí nghiệm CBM TBA Đại Sơn 2 - 400kVA

Một phần xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang

60

TBA Đại Sơn - 400kVA ÎĐZ376E8.7

ĐL Ninh Giang

ĐL Ninh Giang & Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương

1430 ÷ 1530

Ngày 27/05

ĐL Ninh Giang phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương thực hiện: Thí nghiệm CBM TBA Đại Sơn - 400kVA

Một phần xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang

 

Lưu ý

         Các Điện lực căn cứ phương thức ngừng giảm cung cấp điện tuần thực hiện các công việc sau:

 • Thông báo lịch ngừng giảm cung cấp điện cho các khách hàng biết nguyên nhân mất điện, trong trường hợp có thông tin phản hồi từ khách hàng thì phải báo ngay cho Phòng Điều độ.        
 • Căn cứ lịch ngừng giảm cung cấp điện các đường dây để kết hợp tối đa các công việc trong một lần và thực hiện xử lý các khiếm khuyết phát sinh (Nếu phát sinh công việc phải thực hiện đăng ký lịch với Phòng Điều độ kèm theo phương án TCTC&BPAT được duyệt theo quy định).

· Đối với các đơn vị có công tác trên lưới, Giám đốc Công ty yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác an toàn đối với các công việc trên lưới điện. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác ATLĐ, đặc biệt là các ngày nghỉ theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc./.

Xin mời quý bạn đọc xem nội dung trong file tại đây

Tác giả: ; xuất bản: 16/05/2024 11:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31