Hạ áp

Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

 

Kính gửi: ............................................................

1.Họ và tên: .........................................(1)

2.Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND/ Số thẻ căn cước...: ..............Cơ quan cấp…….......................................................……ngày…...tháng.......năm…...

3.Địa điểm đăng ký sử dụng điện:…........................................................................

..................................................................................................................................

4.Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):..............................;

5.Fax................................. ; 6.Email………...................……...............................(2)

7.Công suất đăng ký sử dụng:......................kW;  8.Số hộ dùng chung:………..

9.Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện  £; Đang dùng công tơ chung £:

10.Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ………........………(3).

                                                       ........., ngày..........tháng..........năm...........

                                                                                Bên mua điện

                                                                                (ký, ghi rõ họ và tên)

 

HƯỚNG DẪN

1. Ghi tên Khách hàng là cá nhân, hoặc tên đại diện của hộ dùng chung

2. Khách hàng cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ.

3. Trường hợp đang dùng chung có thêm 01 trong những thông tin liên quan đến Chủ hộ dùng chung

Download file tại đây

Tác giả: Theo phòng kinh doanh ; xuất bản: 22/11/2017 04:22
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31