Hạ áp

Giấy đề nghị mua điện ngoài mục đích sinh hoạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT

Kính gửi: ............................................................

1.Tên cơ quan hoặc cá nhân đăng ký mua điện:......................................................

............................................................................................................................(1).

2.Đại diện là ông (bà): .......................................................................................(2).

3.Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND/Số thẻ căn cước..…:…................... Cơ quan cấp……....……ngày…..tháng.......năm…..

4.Theo giấy uỷ quyền……….……ngày làm việc......tháng…..năm…..…của…....      ………………………………………………………………….……………(3).

5.Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):.....................;

6. Fax................................. ; 7.Email………...................……...........................(4)

8.Tài khoản số:......................Tại ngân hàng:…………..........…………… (5)

9.Hình thức thanh toán: …..........................................….........................................

10.Địa chỉ giao dịch:...............................................................................................;

11.Mã số thuế:..............................................

12,Mục đích sử dụng điện:.......................................................................................

13.Địa điểm đăng ký sử dụng điện:..........................................................................

14.Công suất đăng ký sử dụng:......................kW

15.Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện £; Đang dùng công tơ chung£

16.Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ……………..……....... .............................................................................................................................(6).

BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN

(Áp dụng đối với yêu cầu mua điện có công suất đăng ký sử dụng 40kW)

Tên

thiết bị

Công suất

(kW)

Số lượng

 

Thời gian sử dụng

Tổng công suất sử dụng

(kW)

Điện năng

(kWh/ngày làm việc)

Từ..... đến....

Tổng

1............

2............

3.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             ........., ngày..........tháng..........năm...........

                                                                                                                                                                     Bên mua điện (7)

                                                                                                                                                                  (ký, ghi rõ họ và tên)

 

HƯỚNG DẪN

(1): Ghi tên Khách hàng là cá nhân, hoặc tên đơn vị đăng ký mua điện

(2)  Ghi tên cá nhân đại diện của Cơ quan/tổ chức đăng ký mua điện

(3): Giấy ủy quyền cho cá nhân đại diện của cơ quan/tổ chức để mua điện

(4)và (5) Ghi đầy đủ đối với cơ quan/tổ chức. Khách hàng cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ

(6): Trường hợp đang dùng chung có thêm 01 trong những thông tin liên quan đến Chủ hộ dùng chung

(7):Là cá nhân hoặc đại diện Bên mua điện (được ủy quyền)

 

 

Download file tại đây

Tác giả: Theo phòng kinh doanh ; xuất bản: 22/11/2017 04:36
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31