Tin Hải Dương PC

Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật trong các hoạt động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đảm bảo cung cấp điện cho việc phát triển kinh tế của đất nước và đời sống của nhân dân với chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đặt ra mục tiêu khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa trong công tác quản lý vận hành lưới điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như tiêu dùng và sinh hoạt của khách hàng. Đồng thời thực hiện các đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Theo đó một số mục tiêu phấn đấu của Công ty cụ thể như sau:

(Ghi chú: Ảnh chụp trước ngày 27/01/2021)

Một là phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng với phương châm lấy khách hàng là trung tâm cho sự phát triển của Công ty.

Hai là sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), duy trì tài chính lành mạnh, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hiệu quả công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn, thực hiện tiết kiệm, đảm bảo hoạt động SXKD có lãi, bảo toàn vốn; Giảm thiểu tai nạn lao động và sự cố cháy nổ; tăng năng suất lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Ba là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với việc đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm theo chủ đề năm nhằm xây dựng lực lượng lao động với trình độ cao, kỹ năng phù hợp, trung thành, tận tâm và có sức cạnh tranh cao trong thời kỳ công nghệ số.

Bốn là không ngừng cải tiến quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị, thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện Việt Nam là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Năm là tiếp tục triển khai sắp xếp, đổi mới hoạt động từ Công ty đến các đơn vị để nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo tăng năng suất và thu nhập cho người lao động. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, giải quyết kịp thời các quyền lợi và chế độ cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước, của ngành.

Sáu là đẩy mạnh thực thi văn hoá doanh nghiệp và các chỉ thị triển khai VHDN, nâng tầm vị thế và uy tín của Công ty trong xu thế hội nhập và phát triển; triển khai văn hóa học tập không ngừng gắn với việc thực hiện Chỉ thị của Tổng công ty về việc đẩy mạnh công tác đào tạo tại chỗ, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho CBCNV; Chỉ thị về “Đảm bảo an toàn lao động - Ý thức và trách nhiệm”, các chỉ thị khác về công tác An toàn lao động, trong năm không để xảy ra tai nạn lao động.

Bẩy là ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai hiện đại hóa lưới điện, vận hành hiệu quả Trung tâm Điều khiển xa Hải Dương, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch giao; triển khai chương trình KPI, giao chỉ tiêu và có cơ chế đánh giá kết quả thực hiện công việc theo hiệu quả, năng suất và chất lượng; duy trì cải tiến hệ thống ISO, 5S tại các đơn vị trong Công ty.

Tám là thực hiện tốt quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị theo quy định.

Để đạt được những mục tiêu kể trên mọi mặt công tác sản xuất kinh doanh của Công ty được định hướng đi vào chiều sâu, với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Theo đó năm 2021 điện thương phẩm Công ty phấn đấu đạt trên 6,3 tỷ kWh, tỷ lệ tổn thất dưới 3,5%, giá bán bình quân đạt và vượt 1745,8 đồng/kWh, chỉ số tiếp cận điện năng dưới 5 ngày, tỷ lệ tiền thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên 93,62%, tỷ lệ cung cấp các dịch vụ theo phương thức điện tử trên 98%, tỷ lệ cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 trên 82%, áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu giảm xuất sự cố lưới điện 110kV phấn đấu thấp hơn chỉ tiêu Tổng Công ty giao.

Năm 2021 dự kiến tình hình phát triển kinh tế xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Song tập thể CBCNV Công ty Điện lực Hải Dương luôn đoàn kết, đồng lòng, phát huy truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển sẽ vượt qua mọi khó khăn để về đích thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2021 đặc biệt là chương trình chủ đề năm của EVN “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Trung Hiếu – PC Hải Dương

Tác giả: Trung Hiếu - PCHD ; xuất bản: 10/03/2021 10:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31