Báo cáo các loại

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT

CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG

    Báo cáo theo phụ lục V của Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ

* Năm báo cáo 2017

1. Tình hình sản xuất điện và cung ứng điện năm 2014 - 2016

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã thực hiện tốt nhiệm vụ cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong SXKD và các tháng mùa khô, đảm bảo điện cho các sự kiện chính trị xã hội dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và sự phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành tại địa phương.

2. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD điện năng năm 2014 - 2016

Stt

Các chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

01

Điện nhận

Triệu kWh

     4.318,04

4.701,55

4.815,32

02

Điện thương phẩm

Triệu kWh

     3.539,06

3.898,08

4.583,27

 

- N.nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Triệu kWh

     43,79

42,01

43,62

 

- Công nghiệp, xây dựng

Triệu kWh

    2.508,56

2.744,21

3.311,37

 

- T.nghiệp, nhà hàng, khách sạn

Triệu kWh

        40,80

48,68

55,86

 

- Quản lý tiêu dùng dân cư

Triệu kWh

     898,56

1.009,26

1.111,11

 

- Khác

Triệu kWh

       47,35

53,92

61,30

03

Tỷ lệ tổn thất

%

            5,11

4,77

4,21

04

Giá bán điện bình quân

đ/kWh

1.404,48

1.505,80

1.534,55

05

Doanh thu tiền điện

Tỷ đồng

4.970,54

5.869,73

7.033,23

 

* Kết quả thực hiện năm 2014:

- Điện thương phẩm: Thực hiện năm 2014 là: 3.539,06 triệu kWh, tăng 16,4% so cùng kỳ năm 2013; Đạt 101,12% so với kế hoạch 2014.

Trong đó: Điện cấp cho Nông lâm, ngư nghiệp: 43,79 tr.kWh, giảm 14,62% (tỷ trọng 1,24%); điện cấp cho CNXD: 2.508,56 tr.kWh tăng 18,22% (tỷ trọng 70,88%); Thương nghiệp, dịch vụ: 40,80 tr.kWh tăng 20,35% (tỷ trọng 1,15%); Quản lý tiêu dùng dân cư: 898,56 tr.kWh tăng 13,24% (tỷ trọng 25,39%) và hoạt động khác: 47,35 tr.kWh tăng 19,15% (tỷ trọng 1,34%);

- Giá bán điện bình quân: Thực hiện năm 2014 là: 1.404,48 đ/kWh, tăng 42,78 đ/kWh so cùng kỳ năm 2013; Tăng 1,35 đ/kWh so với kế hoạch năm 2014.

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: Thực hiện năm 2014 là 5,11%, giảm 0,72% so với cùng kỳ năm 2013; Giảm 0,39% so với kế hoạch năm 2014.

- Doanh thu tiền điện: Thực hiện 4.970,54 tỷ đồng, tăng 20,06% so cùng kỳ năm 2013; Đạt 101,21% so với KH năm 2014.

- Tiêt kiệm điện: Thực hiện năm 2014: 71,54 triệu kWh, đạt 2,02% điện thương phẩm  năm 2014 (3.539,06 triệu kWh). Trong đó: CQ HCSN: 4,553 triệu kWh; CSCC: 3,291 triệu kWh; QL TDDC-KDDV: 25,179 triệu kWh; CN-XD: 38,516 triệu kWh.

* Kết quả thực hiện năm 2015:

- Điện nhận: Thực hiện năm 2015 là: 4.701,55 triệu kWh, tăng 8,9% so cùng kỳ năm 2014; Đạt 113,19% so với kế hoạch năm 2015.

          - Điện thương phẩm: Thực hiện năm 2015 là: 3.898,08 triệu kWh, tăng 10,14% so cùng kỳ năm 2014; Đạt 100,2% so với kế hoạch 2015.

Trong đó, điện cấp theo 5 TPPT lũy kế so với cùng kỳ: NN, LN, TS: 42,01 triệu kWh (tỷ trọng 1,08%), giảm 4,05%; CN_XD: 2.744,21 triệu kWh (tỷ trọng 70,40%), tăng 9,39%; TN, DV, NH: 48,68 triệu kWh (tỷ trọng 1,25%), tăng 19,31%; QL TDDC: 1.009,26 triệu kWh (tỷ trọng 25,89%), tăng 12,32%; Hoạt động khác: 53,92 triệu kWh (tỷ trọng 1,38%), tăng 13,89%.

- Giá bán điện bình quân: Thực hiện năm 2015 là: 1.505,8 đ/kWh, tăng 101,32 đ/kWh so cùng kỳ năm 2014; So với kế hoạch năm 2015 tăng 11,79 đ/kWh.

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: Thực hiện năm 2015 là 4,77%, giảm 0,34% so cùng kỳ năm 2014; Giảm 0,19% so với kế hoạch năm 2015 (4,96%).

- Doanh thu tiền điện: Luỹ kế 12 tháng thực hiện 5.869,73 tỷ đồng, tăng 18,09% so cùng kỳ năm 2014; Đạt 101,0% so với KH năm 2015.

- Tiết kiệm điện: Năm 2015, toàn Công ty đã thực hiện tiết kiệm điện được: 64,13 triệu kWh, đạt 1,65% thương phẩm năm 2015 (3.898,08 triệu kWh). Trong đó: CQ HCSN: 3,993 triệu kWh; CSCC: 3,764 triệu kWh; QL TDDC-KDDV: 21,227 triệu kWh; CN-XD: 35,146 triệu kWh.

* Kết quả thực hiện năm 2016:

Điện nhận: 4.815,32 triệu kWh, tăng 2,41% so cùng kỳ năm 2015; Đạt 99,40% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2016.

Điện thương phẩm: 4.583,27 triệu kWh, tăng 17,57% so cùng kỳ 2015; Đạt 100,25% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2016.

Trong đó, các thành phần phụ tải như sau:

+ NN, LN, TS: 43,62 triệu kWh (tỷ trọng 0,95%), so CK tăng 3,83%;

+ CN_XD: 3.311,37 triệu kWh (tỷ trọng 72,25%), so CK tăng 20,67%;

+ TN, DV, NH: 55,86 triệu kWh (tỷ trọng 1,22%), so CK tăng 14,77%;

+ QL TDDC: 1.111,11 triệu kWh (tỷ trọng 24,24%), so CK tăng 10,09%;

+ Hoạt động khác: 61,30 triệu kWh (tỷ trọng 1,34%), so CK tăng 13,68%.

Giá bán bình quân: 1.534,55 đ/kWh, tăng 28,75 đ/kWh so với cùng kỳ, tăng 3,6 đ/kWh so với kế hoạch điều chỉnh năm 2016. 

Tỷ lệ TTĐN: 4,21%, giảm 0,56% so với cùng kỳ và thấp hơn so với kế hoạch điều chỉnh năm là 0,19%.

Doanh thu tiền điện: 7.033,23 tỷ, tăng 19,82% so cùng kỳ và đạt 100,48% so kế hoạch năm.

- Tiết kiệm điện: Năm 2016, toàn Công ty đã thực hiện tiết kiệm điện được: 76,78 triệu kWh, đạt 1,68% thương phẩm năm 2016 (4.583,27 triệu kWh). Trong đó: CQ HCSN: 4,726 triệu kWh; CSCC: 3,281 triệu kWh; QL TDDC-KDDV: 25,869 triệu kWh; CN-XD: 42,902 triệu kWh.

3. Đầu tư xây dựng giai đoạn 2014 - 2016

- Công tác ĐTXD giai đoạn 2014-2014 được Công ty đặc biệt quan tâm chú trọng, Công ty đã thực hiện đầu tư có trọng tâm trọng điểm các dự án ĐTXD lưới điện 110kV, thực hiện xây dựng ngay các xuất tuyến sau các TBA 110kV đồng bộ với việc xây dựng trạm 110kV, do đó khi đưa các dự án 110kV vào vận hành là khai thác triệt để hiệu quả công suất trạm xây dựng mới, kịp thời cung cấp đủ điện cho các nhu cầu phụ tải, tăng điện thương phẩm, giảm tổn thất điện năng lưới điện toàn Công ty.

- Công ty đã thực hiện giải quyết các thủ tục ĐTXD đúng quy định, đáp ứng cơ bản các yêu cầu đề ra đối với các dự án. Các công trình trọng điểm đã sớm đưa vào vận hành kịp thời cung cấp điện an toàn liên tục, đảm bảo chất lượng điện và giảm được tổn thất điện năng, nâng cao sản lượng điện thương phẩm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty trong 03 năm vừa qua.

- Trong ĐTXD giai đoạn 2014-2016, Công ty đã tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi của WB và JICA như để thực hiện ĐTXD các công trình lưới điện trung thế, chống quá tải các trạm biến áp phân phối theo đúng quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã được phê duyệt; thực hiện cải tạo nâng cấp lưới điện hạ áp, sửa chữa tối thiểu lưới điện hạ áp, thay thế hòm hộp công tơ lưới điện các xã nông thôn sau tiếp nhận và thay thế công tơ định kỳ, lắp đặt tụ bù lưới điện hạ áp... Nhờ vậy lưới điện không ngừng được ĐTXD mới, cải tạo nâng cấp và hoàn thiện, đảm bảo  năng lực cung cấp điện an toàn liên tục ổn định và chất lượng, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng đủ điện phục vụ sản xuất công nông nghiệp và sinh hoạt tiêu dùng của nhân dân trong Tỉnh , góp phần đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Hải Dương trong năm qua.

4. Kết quả kinh doanh từ 2014 - 2016

a. Về chỉ tiêu doanh thu

- Năm 2014: Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịnh vụ là 5.007 tỷ đồng, tăng so với thực hiện năm 2013 là 835 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán điện là 4.979,31 tỷ đồng đạt 101,3% kế hoạch năm, tăng 19,9% so với thực hiện năm 2013.

- Năm 2015: Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịnh vụ là 5.917,3 tỷ đồng, tăng so với thực hiện năm 2014 là 910,3 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán điện là 5.889,74 tỷ đồng đạt 101,0% kế hoạch năm, tăng 18,28% so với thực hiện năm 2014.

- Năm 2016: Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịnh vụ là 7.084,3 tỷ đồng, tăng so với thực hiện năm 2015 là 1.167 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán điện là 7.052,09 tỷ đồng đạt 100,75% kế hoạch năm, tăng 19,73% so với thực hiện năm 2015.

b. Về chỉ tiêu lợi nhuận

- Năm 2014: Lợi nhuận năm 2014 của Công ty là 14,7 tỷ đồng, tăng 11,4 tỷ đồng so với kế hoạch NPC giao tương ứng mức tăng 342%. Trong đó SXKD điện lãi 11,3 tỷ đồng, SXKD khác lãi 1,4 tỷ đồng

- Năm 2015: Lợi nhuận năm 2015 của Công ty là 18,9 tỷ đồng, tăng 10,25 tỷ đồng so với kế hoạch NPC giao tương ứng mức tăng 160%. Trong đó SXKD điện lãi 16,7 tỷ đồng, SXKD khác lãi 2,2 tỷ đồng

- Năm 2016: Lợi nhuận năm 2016 của Công ty là 15,7 tỷ đồng, tăng 0,5 tỷ đồng so với kế hoạch NPC giao tương ứng mức tăng 4,8%. Trong đó SXKD điện lãi 11,0 tỷ đồng, SXKD khác lãi 4,7 tỷ đồng

c. Về chỉ tiêu nộp ngân sách

- Năm 2014: Tổng số nộp ngân sách Nhà nước của Công ty năm 2014 là 16,6 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch năm 3,6 tỷ đồng

- Năm 2015: Tổng số nộp ngân sách Nhà nước của Công ty năm 2015 là 29,5 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch năm 14,5 tỷ đồng

- Năm 2016: Tổng số nộp ngân sách Nhà nước của Công ty năm 2016 là 9,5 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch năm 0,5 tỷ đồng

Tải văn bản tại đây

Tác giả: ; xuất bản: 07/04/2017 03:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31