Báo cáo các loại

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng

BÁO CÁO

CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG

     Báo cáo theo phụ lục X của Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.

1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

1.1. Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp:

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động:

Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ qui định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ.

Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thýởng ðối với ngýời lao ðộng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Công văn số 117/EVN NPC-TC&NS ngày 12/01/2017 của Tổng công ty Ðiện lực miền Bắc V/v: Hướng dẫn quyết toán quĩ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2016.

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp:

Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ qui định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ.

Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế ðộ tiền lương, thù lao, tiền thýởng ðối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Công văn số 117/EVN NPC-TC&NS ngày 12/01/2017 của Tổng công ty Ðiện lực miền Bắc V/v: Hýớng dẫn quyết toán quĩ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2016.

1.2. Quĩ tiền lương kế hoạch:

- Quĩ tiền lương kế hoạch của người lao động:

Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ qui định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ.

Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thýởng ðối với ngýời lao ðộng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Công văn số 4334/EVN NPC-TC&NS ngày 17/10/2016 của Tổng công ty Ðiện lực miền Bắc V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Lao động, tiền lương năm 2016.

- Quĩ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp:

Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ qui định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ.

Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế ðộ tiền lương, thù lao, tiền thýởng ðối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Công văn số 4334/EVN NPC-TC&NS ngày 17/10/2016 của Tổng công ty Ðiện lực miền Bắc V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Lao động, tiền lương năm 2016.

1.3. Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doanh nghiệp:

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động:

Việc trả lương cho người lao động được thực hiện theo nguyên tắc phân phối theo lao động, trả lương gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả đơn vị, của cá nhân người lao động; khắc phục tình trạng phân phối bình quân không gắn với kết quả công việc.

Quĩ tiền lương được phân phối đúng mục đích, trả trực tiếp cho người lao động, không dùng vào việc khác.

Hệ số lương cấp bậc và phụ cấp theo quyết định số 214/QĐ-EVN ngày 9/12/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam dùng để làm cơ sở đóng bảo hiểm bắt buộc, kinh phí công đoàn.

Hệ số lương cấp bậc và phụ cấp theo nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ dùng để làm cơ sở trả lương cho người lao động.

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp:

Việc trả lương cho người quản lý chuyên trách được gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả quản lý của cá nhân.

Đối với chức danh Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty chỉ được hưởng lương theo một chức danh cao nhất là Chủ tịch Công ty.

Quĩ tiền lương của người quản lý được xác định theo năm, tách riêng với quĩ lương của người lao động do Công ty xây dựng và Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Hàng tháng tạm trích chi trả cho người quản lý, số còn lại được quyết toán vào cuối năm.

Tiền thưởng của người quản lý được xác định theo năm tương ứng với kết quả sản xuất kinh doanh. Hàng năm trích 90% quĩ thưởng được duyệt để chi trả, 10% còn lại được trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

2. Báo cáo quĩ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2015

Năm báo cáo 2016

Kế hoạch

Thực hiện

I

Hạng công ty

 

I

I

I

II

Tiền lương của người lao động

 

 

 

 

1

Lao động

Người

1344

1344

1312

2

Mức tiền lương bình quân

1000đ/tháng

9.496

9.512

11.413

3

Quĩ tiền lương

Triệu đồng

164.280

165.472

195.900

4

Quĩ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho NLĐ

Triệu đồng

3.000

4.031

10.532

5

Thu nhập bình quân

1000đ/tháng

10.364

10.509

13.000

III

Tiền lương của người quản lý doanh nghiệp

 

 

 

 

1

Số người quản lý

Người

7,08

7,08

7

2

Mức lương cơ bản bình quân

Triệu đồng/tháng

23,282

23,282

23,286

3

Quĩ tiền lương

Triệu đồng

2.968

2.968

3.485

4

Mức tiền lương bình quân

Triệu đồng/tháng

34,924

34,924

41,493

5

Quĩ tiền thưởng

Triệu đồng

171.303

171.303

190.988

6

Tiền thưởng, thu nhập

Triệu đồng

3.139

3.139

3.676

7

Mức thu nhập BQ của VCQL

Triệu đồng/tháng

34,924

36,939

43,767

3. Nhận xét, đánh giá về quĩ tiền lương, tiền thưởng:

Việc xây dựng kế hoạch, quyết toán quĩ lương của người lao động và người quản lý tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương được thực hiện theo đúng Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ lao động thương binh và xã hội, các quy định và hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Quĩ tiền lương được xác định gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nên tiền lương đã thực sự trở thành đòn bẩy kinh té trong doanh nghiệp. Tiền lương chính là động lực, là động cơ để người lao động phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Tải văn bản tại đây

Tác giả: ; xuất bản: 07/04/2017 03:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31