DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ

DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ

1. Thủ tục và trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, trong quá trình thực hiện HĐMBĐ quy định trong bảng dưới đây: 

Mẫu giấy đăng ký dịch vụ điện (bấm tải về)

TT

Loại hình dịch vụ

Giấy tờ khách hàng cung cấp

Thời gian giải quyết của ĐL/CTĐL

Trách nhiệm chi phí

ĐL/CTĐL

Khách hàng

1

Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha

1. Giấy đề nghị

2. Bảng kê thiết bị điện sử dụng

 • Thành phố/thị xã/thị trấn: không quá 03 ngày làm việc
 • Nông thôn: không quá 05 ngày làm việc
 • Nếu phải lắp máy biến dòng: không quá 07 ngày làm việc

Các chi phí còn lại, đã trừ Chi phí thuộc trách nhiệm của Khách hàng

 

- Lưới điện hạ áp: Từ sau áp tô mát bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng

- Lưới điện trung áp: Từ  điểm đấu nối  đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng

2

Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha (Đối với khách hàng SX, KD, DV có công suất sử dụng cực đại ≥ 40kW)

1. Giấy đề nghị

2. Bảng kê thiết bị điện sử dụng

3. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải

3

Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm

1. Giấy đề nghị

 • Không quá 07 ngày làm việc

 

Toàn bộ chi phí (trừ công tơ)

4

Thay đổi mục đích sử dụng điện

 

 

 

 

4.1 Từ sử dụng điện ngoài sinh hoạt sang sử dụng điện sinh hoạt

1. Giấy đề nghị

 • Không quá 01 ngày làm việc

 

 

Miễn phí

 

4.2 Chuyển sử dụng điện ngoài sinh hoạt phải thay đổi giá bán điện

1. Giấy đề nghị

2. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện

 • Không quá 03 ngày làm việc

 

 

4.3 Từ sử dụng điện sinh hoạt sang sử dụng điện ngoài sinh hoạt

 

5

Thay đổi định mức sử dụng điện

1. Giấy đề nghị

2. Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú/xác nhận công an quản lý địa bàn cho các hộ/người dùng chung tại địa điểm sử dụng điện

 • Không quá 03 ngày làm việc

 

Miễn phí

6

Thay đổi chủ thể HĐMBĐ

1. Giấy đề nghị

2. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ mới

 • Không quá 02 ngày làm việc (Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt)
 • Không quá 03 ngày làm việc (Khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt)

 

 

Miễn phí

7

Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm khác

1. Giấy đề nghị

 

 

Kiểm tra

Điện lực thực hiện

 • Không quá 01 ngày làm việc (đối với công tơ) 
 • Không quá 03 ngày làm việc (đối với máy biến dòng/máy biến điện áp)

 

Miễn phí

 Kiểm định

 • Tổ chức kiểm định độc lập thực hiện
 • Không quá 15 ngày làm việc

 

Toàn bộ chi phí: nếu thiết bị đo đếm sau kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường

8

Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện

1. Giấy đề nghị

 • Không quá 02 giờ đối với khu vực thành thị 
 • Không quá 08 giờ đối với khu vực nông thôn

 

Tiền điện chưa thanh toán, lãi chậm trả, phí đóng cắt điện

9

Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan Nhà nước

1. Giấy đề nghị

2. Văn bản cho phép của Cơ quan thẩm quyền

10

Thay đổi thông tin đã đăng ký

Giấy đề nghị

 • Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu nhưng không quá 01 ngày làm việc
 • Trường hợp phải ký phụ lục HĐMBĐ không quá 02 ngày làm việc

 

Miễn phí

11

Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện

1.Giấy đề nghị

 • Không quá 01 ngày làm việc

 

Miễn phí

12

Xử lý báo mất điện

1. Khách hàng cung cấp thông tin dưới mọi hình thức

 • Do ngừng giảm cung cấp điện có kế hoạch: Theo kế hoạch đã thông báo

 

Miễn phí

 • Do sự cố: Không quá 02 giờ

Các Bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố thuộc tài sản quản lý

13

Gia hạn HĐMBĐ

1. Giấy đề nghị

 • Không quá 01 ngày làm việc

 

Miễn phí

14

Chấm dứt HĐMBĐ

1.  Giấy đề nghị

 • Không quá 02 ngày làm việc

 

Miễn phí

 

 

 

 

 

 

 

 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

Thư viện Video