Lịch cắt điện, vận hành ĐZ

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH CƠ BẢN CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP THÁNG 5 NĂM 2018

 

1- Phương thức vận hành các đường dây 110kV theo sự chỉ huy điều hành của

Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (A1), phương thức vận hành cơ bản của lưới 110kV như sau:

 

Tên đường dây

Cấp đến

Trạm 110kV

Ghi chú

ĐZ171A80

÷

T1E84

 

ĐZ173, 174A80

÷

T1, T2E85

 

ĐZ180A80

÷

E86

MC112E8.6

đang đóng

ĐZ181A80

÷

E86

ĐZ175E8.20

÷

E86

ĐZ176E8.20

÷

E86

ĐZ175A80

÷

T1, T4E8.1

MC112E8.1

đang đóng

ĐZ176A80

÷

T2, T3E8.1

ĐZ175E59

÷

T1E8.10, E 8.12

MC112E8.10

đang cắt

ĐZ176E59

÷

E8.8, T2E8.10, E8.12

ĐZ171E8.20

÷

173E8.12

MC112E8.12 đang đóng

ĐZ172E8.20

÷

174E8.12

ĐZ177E59

÷

Lèo 23.1, E8.2, E8.17

CD112-1E8.2 đang cắt

ĐZ178E59

÷

E82         

ĐZ174E8.9

÷

E8.13

 

ĐZ173E8.1

÷

E8.13

 

ĐZ174E8.1

÷

E8.16

 

ĐZ175E8.1

÷

174E8.11

 

ĐZ171E8.9

÷

T1E8.7, B28

 

ĐZ172E8.9

÷

T1, T2E8.11

 

ĐZ173E8.9

¸

T1E8.14, B28

Theo phương thức A1

ĐZ175E8.9

÷

C11E8.15

Theo phương thức A1

ĐZ171E28.12

÷

C12E8.15

ĐZ176E8.9

ĐZ173E8.11

÷

T1E8.7, B28

 

ĐZ173E8.6

÷

E8.16

 

ĐZ172E11.6

ĐZ173E2.27

÷

E8.19

Theo phương thức A1

 

2- Phương thức vận hành cơ bản các đường dây trung áp tháng 5 năm 2018 như sau:

 

Tên TBA

Tên đường dây

Cấp điện đến

Phương thức cấp điện

T1E8.1

371

÷

CD301-0E8.1, CD21 Đò Hàn, CD77 Nam Đồng

377

÷

CD307-6E8.1, CD35, XD K132, CD44 Minh Tân

373

÷

Cắt

375

÷

Cắt

379

÷

Cắt

T2E8.1

370

÷

CD301-0E8.1, CD07, CD03 nhánh 40-1

374

÷

Cắt

376

÷

Cắt

378

÷

CD03 Nhánh 40-1, CD165

T3E8.1

 

 

471

÷

Công ty Ford, CD20

473

÷

CD05 Canh Nông, CD30, CD39, CDLĐ Xí nghiệp In 2, CD Bưu Điện

475

÷

Công ty Nước Việt Nhật, CD15B, CD41, CDLĐ Ngã sáu 2, CDLĐ Xí nghiệp In 2, CDLĐ Bưu Điện

477

÷

CD30, CD Ngã Sáu 2, CD06, CD07 Bùi Thị Xuân, CD May 2, CD39

T4E8.1

472

÷

Cắt

474

÷

CD46, CD07, CD20

480

÷

CD may 2, CD 05 Canh Nông, CD52, CD03 Nhà Máy Nước

482

÷

CD07, CD52, CD03 Nhà Máy Nước

484

÷

Công ty Gạch ốp lát 

486

÷

CD Bệnh Viện 1, CD52, CD32

488

÷

CD32, CD Bệnh Viện 1, CDPT15B

490

÷

Đại học Y Hải Dương

T1E8.4

371

÷

CD38, CD77

471

÷

CD475-7B/01, CD403-1E8.4, CD475-7C/02, CD100

473

÷

CD 403-1E8.4, Công ty Cao Đường.

475

÷

CD475-7B/01, CD475-7C/02, CD98A

T1E8.5

371

÷

CD69A

373

÷

CD77

375

÷

CD38, CD118 Quốc Tuấn, CD01 Hợp Tiến

473

÷

CD476-7/01(LL476-473E8.5), Công ty Trúc thôn

T2E8.5

478

÷

CD478-7B/01(LL478-474E8.5), Bơm Vạn thắng

476

÷

CD476-7/01(LL476-473E8.5), CD62A

474

÷

CD478-7B/01(LL478-474E8.5), Nhà máy Thuỷ tinh, Nhánh Mỏ Than

T1E8.6

371

÷

CD307-1E8.6, CDPT01An Sinh, CD156A

373

÷

CD28 Lý Văn, CD81 Nam Đồng, CDPT Sáng Mỹ

375

÷

CD 305-4E8.6, CDTua Bin-375E8.6, CD+Rec92

377

÷

CD307-1E8.6, CD78, CD28 Lý Văn, CD nhánh Thanh Bình A

T2E8.6

370

÷

Cột 209, CD66, Lèo 164, CD 199, Lèo 170, CD+Rec92, CD122A, CD01

372

÷

Cột 209, CD129, Lèo 164, Lèo cột 2 nhánh BCH, CD122A, Công ty BCH, CD89, CD131.

374

÷

CD305-4E8.6, Công ty Tua Bin, CD01, Lèo cột 2 nhánh BCH cũ, CD89.

471

÷

CD40A, KCN Tàu Thủy

476

÷

CD40B, KCN Tàu Thủy

T1E8.7

371

÷

CD82, CD301-3, CDPT59

373

÷

 CD60 Cầu Bía, CD301-3, CD303-9, CDPT UB Huyện Tứ Kỳ

375

÷

CD114, CD117 Hiệp Lễ, CD80

377

÷

CDLĐ Cống Lê, CDPT 78 Hồng Thái, CDPT59

379

÷

CD303-9, Sumidenso

T1E8.10

371

÷

Cắt dự phòng

373

÷

MBA (T1, T2, T3) Công ty Thép Tân Nguyên

375

÷

CDPT01 An Sinh, CD66, CD Xi măng Thành Công-375E8.10

377

÷

CD156A, CD184-7, CD69A Î 371E8.5, CD Xi măng Phú Tân -377E8.10

T2E8.10

370

÷

Cầu Đá Vách

372

÷

Công ty Xi Măng Phú Tân, CD Xi Măng Phú Tân-377E8.10

374

÷

Công ty Xi Măng Thành Công 3, CD Xi Măng Thành Công 3-375E8.10

376

÷

MBA (T4) Công ty Thép Tân Nguyên

T1E8.11

371

÷

CD376-7E8.1, CD307-6E8.1, CD02 Tiên Kiều, CLB75, XD K132, Lèo 50

471

÷

CDPT475-7B/45, CDLDD-7A/45

473

÷

CDPT476-7B/43, CDLĐ476-7A/43, CDPT+CDLĐ07 KCN Đại An mở rộng

475

÷

CDPT+CDLĐ15B

477

÷

CD52, CD477-7B/01(Liên lạc 477-480E8.11)

T2E8.11

370

÷

Cắt

372

÷

Lèo 50, CD84, CD85

374

÷

CD97, CD35, CD02 Tiên Kiều, CD374-7E8.1

376

÷

Cắt

470

÷

Cắt

472

÷

CD15B, CD16A

474

÷

Cắt

476

÷

CD46, Công ty Giầy Cẩm Bình

478

÷

Công ty KEFICO, Công ty SD Global

480

÷

CD471-7/131

T1E8.13

373

÷

CD 303-5E8.13, CD87, CDPT Ngọc Điểm, CDPT176

375

÷

CD303-5E8.13, L10, CD16B

473

÷

CD405-3E8.13, CD07 Bùi Thị Xuân, CD41, CD06

475

÷

CD 405-3E8.13, Nhánh Việt Hưng.

T2E8.13

372

÷

CD302-4/12, CDPT Ngọc Điểm, CD N.Thanh Bình A

374

÷

CD302-4/12, Rec 623-2

376

÷

Công ty Giấy HD

T1E8.14

371

÷

CD82, (CD301-5, CD307-1) E8.14.

373

÷

CD305 - 3E8.14, CD78

375

÷

(CD305-3, CD301-5)E8.14, CD376-7E8.3

377

÷

CD307-1E8.14, CD60 Cầu Bía, CD165, CD87

T2E8.14

471

÷

CD401-4, Bơm Nhật Tân, CD471-7/131

472

÷

CD402-4, CD 95 Tân Trào

474

÷

CD402-4, CD401-4, Bơm Thanh Giang

476

÷

CD95 Tân Trào

T1E8.15

371

÷

CD97, CD131, CD Tungkuang

373

÷

CD131, CD157, Lèo 96 Î 373E8.1, Đài VN3

375

÷

CD305-7/2, CD24

377

÷

CD305-7/2, CD78, CD CQT Bằng giã

379

÷

CD307 - 9 E8.15, Lèo 213

T2E8.15

370

÷

Lèo 50, CD84, CD Tungkuang, CD370-71E8.11, CD CQT Bằng giã

372

÷

CD85, CD302-9E8.15

473

÷

CD473-7A/13

474

÷

CD474-7A/13, CD475-7C/1

475

÷

CD475-7/01, CD475-7/02

476

÷

CD473-7B/13

E8.16

371

÷

CD77 Nam Đồng, CD81 Nam Đồng, CDPT Sáng Mỹ, CD100 Tiền Tiến.

372

÷

CD302-4, CD 44 Minh Tân, CD21 Đò Hàn, CD118 Quốc Tuấn, CD Hợp Tiến

374

÷

CD302-4E8.16, CD78

471

÷

CD40A, KCN Nam Sách

473

÷

CD40B, KCN Nam Sách

E8.19

371

÷

CDPT176, CD112 Tiên Động Đoàn Khê, CD373-7B/01

373

÷

Nhánh Bơm Quang Trung, CD373-7B/01

375

÷

CD09 Nguyên giáp, CD112 Tiên Động Đoàn Khê

E8.3

374E83

÷

CDPT Cống Lê, CDPT78 Hồng Thái, CD117 Hiệp Lễ

E28.12

371

÷

CD157, CD24, CD67-2

TG Kim Thành A

971

÷

CD52

TG Kim Thành B

971

÷

CD52

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 24/04/2018 03:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video