Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch thu tiền điện - ĐL Thanh Hà

STT
THÔN
TBA
NGÀY GCS
NGÀY THU TIỀN ĐỊA ĐIỂM THU
XÃ AN LƯƠNG
01 An Lại An Lương A 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Tại nhà văn hóa xã An Lương
02 Hoàng Lại An Lương B 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Tại nhà văn hóa xã An Lương
03 Lương Lại An Lương C 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Tại nhà văn hóa xã An Lương
XÃ TIỀN TIẾN
01 Cập nhất Tiền Tiến A 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Cập Nhất
02 Cập nhất Tiền Tiến E 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Cập Nhất
03 Cập nhất Tiền Tiến F 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Cập Nhất
04 Cập Thượng Tiền Tiến D 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Miếu Cập Thượng
05 Cập Thượng Tiền Tiến C 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Miếu Cập Thượng
06 Cập Nhất Tiền Tiến G 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Miếu Cập Thượng
07 Du Tái Tiền Tiến B 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Chù Đồng Neo
08 Cập Nhật Tiền Tiến H 04 hàng tháng 10-12 hàng tháng Chù Đồng Neo
XÃ VIỆT HỒNG
01 Xóm 1, Xóm 2 Việt Hồng A 05 hàng tháng 15-17 hàng tháng Bưu điện xã Việt Hồng
02 Quan Khê Việt Hồng B 05 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quan Khê
03 Xóm 5, Xóm 6 Việt Hồng C 05 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà văn hóa xóm 5
04 Xóm 5, Xóm 6 Việt Hồng D 05 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà văn hóa xóm 5
XÃ CẨM CHẾ
01 Kỳ Tây,Du La Cẩm Chế A 05 hàng tháng 10-12 hàng tháng Bưu điện xã Cẩm Chế
02 Nhân Lư Cẩm Chế F 05 hàng tháng 10-12 hàng tháng Bưu điện xã Cẩm Chế
03 Phương La Cẩm Chế D, G, Bơm Cẩm Chế 05 hàng tháng 10-12 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Phương La
04 Nhân Lư Cẩm Chế B, C, E, H 05 hàng tháng 10-12 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Nhân Lư
XÃ HỢP ĐỨC
01 Nhân Hiền, Thống Lĩnh Hợp Đức A 06 hàng tháng 10 -12 hàng tháng Bưu điện xã Hợp Đức
02 Bá Nha Hợp Đức B 06 hàng tháng 10 -12 hàng tháng Bưu điện xã Hợp Đức
03 Bá Nha Hợp Đức C 06 hàng tháng 10 -12 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Bá Nha
04 Bá Hoàng Hợp Đức D 06 hàng tháng 10 -12 hàng tháng Bưu điện xã Hợp Đức
05 Đồng ngành Đồng ngành 06 hàng tháng 10 -12 hàng tháng Bưu điện xã Hợp Đức
XÃ QUYẾT THẮNG
01 Hoàng Xá Quyết Thắng A 06 hàng tháng 10 -12 hàng tháng Tại nhà ông Cường thôn Hoàng Xá
02 Hoàng Xá Quyết Thắng B 06 hàng tháng 10 -12 hàng tháng Tại nhà ông Minh thôn Hoàng Xá
03 Hoàng Xá Quyết Thắng C 06 hàng tháng 10 -12 hàng tháng Tại nhà ông Oánh thôn Hoàng Xá
04 Dương Xuân Quyết Thắng D 06 hàng tháng 10 -12 hàng tháng Tại nhà ông Ngà thôn Dương Xuân
05 Đông Lĩnh Quyết Thắng E 06 hàng tháng 10 -12 hàng tháng Tại nhà ông Tuynh thôn Đông Lĩnh
06 Đông Lĩnh Quyết Thắng F 06 hàng tháng 10 -12 hàng tháng Tại nhà ông Ngà thôn Dương Xuân
XÃ THANH SƠN
01 Thúy Lâm Thanh Sơn A 07 hàng tháng 11 -13 hàng tháng Tại Đình Thôn Thúy Lâm
02 Tráng Liệt Thanh Sơn B 07 hàng tháng 11 -13 hàng tháng Tại nhà văn hóa thôn Tráng Liệt
03 Thúy Lâm Thanh Sơn D 07 hàng tháng 11 -13 hàng tháng Tại Đình Thôn Thúy Lâm
04 Tráng Liệt Thanh Sơn D 07 hàng tháng 11 -13 hàng tháng Tại nhà văn hóa thôn Tráng Liệt
XÃ TRƯỜNG THÀNH
01 Ngọc Điểm Ngọc Điểm 07 hàng tháng 11 -13 hàng tháng Tại nhà ông Thoãn thôn Ngọc Điểm
02 Phù Tinh Trường Thành B 07 hàng tháng 11 -13 hàng tháng Bưu điện xã Trường Thành
03 Phù Tinh Trường Thành C 07 hàng tháng 11 -13 hàng tháng Bưu điện xã Trường Thành
XÃ THANH BÍNH
01 Phúc Giới Thanh Bính A 08 hàng tháng 12 -14 hàng tháng Tại nhà văn hóa thôn Phúc Giới
02 Thị Tứ, Đồng Bửa Thanh Bính B 08 hàng tháng 12 -14 hàng tháng Tại nhà văn hóa thôn Đồng Bửa
03 Hạ Vĩnh Thanh Bính C 08 hàng tháng 12 -14 hàng tháng Tại nhà văn hóa thôn Đồng Bửa
04 Phúc Giới Thanh Bính D 08 hàng tháng 12 -14 hàng tháng Tại nhà văn hóa thôn Phúc Giới
XÃ THANH XÁ
01 Thôn 1, thôn 2 Thanh Xá A 08 hàng tháng 12 -14 hàng tháng Tại tổ dịch vụ điện xã
02 Thôn 3, thôn 4 Thanh Xá B 08 hàng tháng 12 -14 hàng tháng Tại nhà văn hóa thôn 4
03 Thôn 5 Thanh Xá C 08 hàng tháng 12 -14 hàng tháng Tại nhà văn hóa thôn 5
04 Thôn 2 Thanh thủy D 08 hàng tháng 12 -14 hàng tháng Tại tổ dịch vụ điện xã
XÃ VĨNH LẬP
01 Thôn Kiên , thôn Tú Vĩnh Lập A 08 hàng tháng 12 -14 hàng tháng Tại nhà Ông Huy Thôn Kiên
02 Thộ Thiệu Vĩnh Lập B 08 hàng tháng 12 -14 hàng tháng Tại nhà Ông Luận Thôn Thiệu
XÃ THANH KHÊ
01 Xuân An Xuân An 09 hàng tháng 13 -15 hàng tháng Tại nhà văn hóa thôn Xuân An
02 Xuân An ,An Lão Thanh Khê A 09 hàng tháng 13 -15 hàng tháng Tại nhà văn hóa thôn Xuân An
03 An Lão Thanh Khê B 09 hàng tháng 13 -15 hàng tháng Tại Đình An Lão Thanh Khê
04 Đa Khê Thanh Khê C 09 hàng tháng 13 -15 hàng tháng Tại Đình An Lão Thanh Khê
05 An Lão Thanh Khê D 09 hàng tháng 13 -15 hàng tháng Tại Đình An Lão Thanh Khê
XÃ THANH LANG
01 Lang Can 2,Lang Can1 Thanh Lang B 09 hàng tháng 13 -15 hàng tháng Tại nhà văn hóa Lang Can 2
02 Kim Can ,Lang Can 3 Thanh Lang C 09 hàng tháng 13 -15 hàng tháng Tại nhà văn hóa Lang Can 3
03 Lang Can 2 Thanh Lang D 09 hàng tháng 13 -15 hàng tháng Tại nhà văn hóa Lang Can 2
04 Kim Can Thanh Lang E 09 hàng tháng 13 -15 hàng tháng Tại nhà văn hóa thôn Kim Can
XÃ TÂN AN
01 Chợ Nứa Chợ Nứa 10 hàng tháng 14 -16 hàng tháng Tại nhà ông Long Chợ Nứa
02 Xóm 1 Tân An A 10 hàng tháng 14 -16 hàng tháng Tại Tổ dịch vụ điện xã
03 Xóm Nam, Xóm Đông Tân An B 10 hàng tháng 14 -16 hàng tháng Tại Đình Xóm Đông Tân An
04 Xóm Tây Tân An D 10 hàng tháng 14 -16 hàng tháng Tại Đình Xóm Đông Tân An
05 Xóm Bắc Tân An E 10 hàng tháng 14 -16 hàng tháng Tại Đình Xóm Đông Tân An
06 Xóm Tây Thanh Hải D 10 hàng tháng 14 -16 hàng tháng Tại Đình Xóm Đông Tân An
XÃ THANH AN
01 Tiên Tảo Thanh An A 10 hàng tháng 14 -16 hàng tháng Tại Nhà văn hóa Thôn Tiên Tảo
02 Quách An Thanh An B 10 hàng tháng 14 -16 hàng tháng Tại Nhà văn hóa Thôn Quách An
03 Văn Tảo Thanh An C 10 hàng tháng 14 -16 hàng tháng Tại Nhà văn hóa Thôn Văn Tảo
04 Tiên Tảo Thanh An D 10 hàng tháng 14 -16 hàng tháng Tại Nhà văn hóa Thôn Tiên Tảo
XÃ TÂN VIỆT
01 Cam Lộ, Vạn Tuế Tân Việt A 11 hàng tháng 15 -17 hàng tháng Tại Nhà văn hóa Thôn Vạn Tuế
02 Cam Lộ Tân Việt B 11 hàng tháng 15 -17 hàng tháng Tại Nhà văn hóa Thôn Cam Lộ
03 Ngọc Lộ Tân Việt C 11 hàng tháng 15 -17 hàng tháng Tại Nhà văn hóa Thôn Ngọc Lộ
04 Cam Lộ Tân Việt D 11 hàng tháng 15 -17 hàng tháng Tại Nhà văn hóa Thôn Cam Lộ
  Vạn Tuế Tân Việt E 11 hàng tháng 15 -17 hàng tháng Tại Nhà văn hóa Thôn Vạn Tuế
XÃ THANH THUỶ
01 Khu chợ Lại Thanh Thủy B 11 hàng tháng 16 - 18 hàng tháng Nhà văn hóa Lại Xá xóm 9
02 Khu chợ Lạị, Xóm 10 Thanh Thủy C 11 hàng tháng 16 - 18 hàng tháng Nhà văn hóa Lại Xá xóm 9
03 Lại Xá Lại Xá 2 11 hàng tháng 16 - 18 hàng tháng Nhà văn hóa Lại Xá xóm 8
04 Khánh Mậu Khánh Mậu 11 hàng tháng 16 - 18 hàng tháng Tại Đình Khánh Mậu - Thanh Thủy
XÃ THANH HỒNG
01 Nhan Bầu Thanh Hồng B 12 hàng tháng 16 -18 hàng tháng Tại Nhà Ông Khởi thôn Nhan Bầu
02 Tiên Kiều Tiên Kiều 12 hàng tháng 16 -18 hàng tháng Tại nhà văn hóa thộn Tiên Kiều
03 Lập Lễ Thanh Hồng 3 12 hàng tháng 16 -18 hàng tháng Tại nhà văn hóa thộn Lập Lễ
04 Nhan Bầu Thanh Hồng 4 12 hàng tháng 16 -18 hàng tháng Tại Nhà Ông Khởi thôn Nhan Bầu
XÃ PHƯỢNG HOÀNG
01 Ngoại Đàm Phượng Hoàng A 13 hàng tháng 17 -19 hàng tháng Tại Nhà Ông Sáu thôn Ngoại Đàm
02 Văn Xuyên Phượng Hoàng B 13 hàng tháng 17 -19 hàng tháng Tại Nhà Ông Sáu thôn Ngoại Đàm
03 Phượng Đầu Phượng Hoàng C 13 hàng tháng 17 -19 hàng tháng Tại Nhà Ông Hải thôn Phượng Đầu
04 Ngoại Đàm Phượng Hoàng D 13 hàng tháng 17 -19 hàng tháng Tại Nhà Ông Sáu thôn Ngoại Đàm
05 Đò Sỹ Bá Nữ 13 hàng tháng 17 -19 hàng tháng Tại Nhà Ông Sơn thôn Đò Sỹ
THỊ TRẤN THANH HÀ
01 Khu 2, Khu 3 Chống quá tải 13 hàng tháng 17 -19 hàng tháng Tại quầy thu Điện Lực Thanh Hà
02  Khu 4 Thanh Bình A 13 hàng tháng 17 -19 hàng tháng Tại quầy thu Điện Lực Thanh Hà
03 Khu 9 Khu 9 13 hàng tháng 17 -19 hàng tháng Tại quầy thu Điện Lực Thanh Hà
04 Khu 5, Khu 8 Thanh Bình C 13 hàng tháng 17 -19 hàng tháng Tại quầy thu Điện Lực Thanh Hà
05 Khu 1 Tự Dùng 14 hàng tháng 18 -20 hàng tháng Tại quầy thu Điện Lực Thanh Hà
06 Khu 2, khu 6, khu 7 Sân Vận Động 14 hàng tháng 18 -20 hàng tháng Tại quầy thu Điện Lực Thanh Hà
07 Khu 6,Khu 7 Khu 6 14 hàng tháng 18 -20 hàng tháng Tại quầy thu Điện Lực Thanh Hà
08 Khu 4 , khu 5 Kho A34 14 hàng tháng 18 -20 hàng tháng Tại quầy thu Điện Lực Thanh Hà

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 10/07/2015 03:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Tặng quà Mẹ VNAH

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Hội nghị Tổng kết Công tác SXKD 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Tuần Lễ hồng EVN 2016 tại PC Hải Dương

 • Điện lực Cẩm Giàng đổi bóng đèn và sửa chữa điện cho gia đình chính sách

 • Điện lực Bình Giang sửa chữa điện cho gia đình chính sách, hộ nghèo

 • Giải bóng đá CNVC-LĐ 2015

 • Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Điện lực

 • Đóng điện ĐZ 110kV Hải Dương 2 - Hòa Phát

 • Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015

 • Tri ân nhân ngày 27/7/2015

 • Tặng quà cho học sinh giỏi 2014 - 2015 và gặp mặt gia đình tiêu biểu hiếu học 2015

 • ĐL Bình Giang khôi phục hệ thống lưới điện sau cơn bão số 1 - 2015

 • Luân chuyển máy biến áp phục vụ cấp điện ổn định mùa hè 2015

 • Điện lực TP Hải Dương phát quang hành lang lưới điện

 • Chùm ảnh xâm phạm về hành lang lưới điện

 • Hưởng ứng Giờ trái đất 2015

 • Thực hành 5S

Thư viện Video