Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch thu tiền điện - ĐL Ninh Giang

STT
THÔN
TBA
NGÀY GCS
NGÀY THU TIỀN ĐỊA ĐIỂM THU
XÃ HIỆP LỰC
01 Thôn Trung Thôn Trung 03 hàng tháng 07-09 hàng tháng Trụ sở điện lực Xã Hiệp Lực
02 Thôn Mai Lộ Thôn Mai 03 hàng tháng 07-09 hàng tháng Nhà Ông Mai Quang Thược thôn mai- Xã Hiệp Lực
03 Thôn Tiền Thôn Tiền 03 hàng tháng 07-09 hàng tháng Nhà ông Phạm Văn Thượng thôn Tiền- Xã Hiệp Lực
04 Thôn Thọ Đa Thọ Đa 03 hàng tháng 07-09 hàng tháng Nhà bà Kim Thị Mùa thôn Thọ Đa - Xã Hiệp lực
05 Đại Đồng Đại Đồng 03 hàng tháng 07-09 hàng tháng Nguyễn Duy Hiệu - Đại Đồng - Hiệp Lực
XÃ TÂN QUANG
01 Hội Xá 1 180kVA Hội xá 1 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Hội trường thôn Hội Xá 1 - Xã Tân Quang
02 Đoàn Xá 1 100kVA Đoàn Xá 1 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Hội trường thôn Đoàn Xá 1 - Xã Tân Quang
03 Đoàn Xá 2 180kVA Đoàn Xá 2 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Hội trường thôn Đoàn Xá 2 - Xã Tân Quang
04 Hội Xá 3 160kVA Hội Xá 3 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Hội trường khu dân cư số 4 thôn Hội Xá - Xã Tân Quang
05 Hội Xá 2 180kVAHội Xá 2 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Hội trường khu dân cư số 4 thôn Hội Xá - Xã Tân Quang
XÃ ỨNG HÒE
01 Đọ Xá 1 320kVA Đọ Xá 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Đình làng Thọ Xá thôn Đọ Xá - Xã Ứng Hòe
02 Đọ Xá 2 180kVA Đọ Xá 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Đình làng Thọ Xá thôn Thọ Xá - Xã Ứng Hòe
03 Đọ Xá 3 160kVA Đọ Xá 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Đình làng Thọ Xá thôn Thọ Xá - Xã Ứng Hòe
04 Đồng Vạc Đồng Vạc 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Hội trường thôn Đồng Vạc - Xã Ứng Hòe
XÃ ĐỒNG TÂM
01 Tranh Xuyên 1 Tranh Xuyên 1 NP 09 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà Ông Phan Tiến Na - Xã Đồng Tâm
02 Tranh Xuyên 2 Tranh Xuyên 2 TL 09 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà Ông Phan Tiến Na - Xã Đồng Tâm
03 Đồng Tâm- Vé 09 hàng tháng 14-16 hàng tháng  Nhà Ông Đỗ Hữu Thiệp - Xã Đồng Tâm
04 Thôn Chiều Trái Tranh Xuyên 2 09 hàng tháng 14-16 hàng tháng Đình thôn Me - Xã Đồng Tâm
05 Thôn Giâm Me Y Tế Dự Phòng 09 hàng tháng 14-16 hàng tháng Đình thôn -Xã Đồng Tâm
XÃ HÔNG PHÚC
01 Thôn Đà Phố Thôn Đà Phố 09 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà Ông Nguyễn Công Lâm - thôn Đà Phố - xã Hồng Phúc
02 Thôn Đá Phố Thôn Đá Phố 09 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà Ông Hoàng Văn Phúc thôn Đà Phố - xã Hồng Phúc
03 Thôn Phụ Rực Thôn Phụ Rực 09 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà Ông Bùi Bá Hội - thôn Đà Phố - xã Hồng Phúc
04 Thôn An Lãng Thôn An Lãng 09 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà Văn hoá thôn An Lãng
 XÃ NINH THÀNH
01 La Khê La khê 10 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà Ông Hà Nghĩa Diến - Thôn La Khê
02 Đen Ninh Thành 10 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà Ông Hà Nghĩa Diến - thôn La Khê
03 Đan Cầu Ninh Thành 10 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đan Cầu - Xã Ninh Thành
04 Phố Mỹ Ninh Thành 10 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Phố Mỹ - Xã Ninh Thành
05 Đông Tân Đông Tân 180 10 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà Ông Vũ Văn Hoan thôn Đông Tân
06 Đan Bối Đông Tân 180 10 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đan Bối - Xã Ninh Thành
XÃ QUANG HƯNG
01 Thiên Khánh  Quang Hưng 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà ông Thiếp thôn Thiên Khánh - Xã Quang Hưng
02 Văn Minh 180 k VA Quang Hưng 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà ông Ghi thôn Văn Minh - Xã Quang Hưng
03 Thọ Sơn Văn Minh 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Thọ Sơn - Xã Quang Hưng
XÃ HỒNG PHONG
01 Bồ Dương Bồ Dương 14 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Bồ Dương - Xã Hồng Phong
02 Đồng Hội Đồng Hội(HP) 14 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đồng Hội- Xã Hồng Phong
03 Động Trạch Động Trạch(HP) 14 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Động Trạch - Xã Hồng Phong
04 Quang Rực Quang Rực 14 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quang Rực - Xã Hồng Phong
 XÃ HƯNG LONG
01 Hán Lý 180kVA Hán Lý(CC) 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Đình làng thôn Hán Lý - Xã Hưng Long
02 Hào Khê 320 kVA Hào Khê 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà Ông Bùi Kế Bắc
03 Trại Hào 180 k VA Trại Hào 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Trại Hào- Xã Hưng Long
04 Hào Khê Thôn Hào Khê 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Trại Hào
XÃ NINH HÒA
01 Đồng Hy  Đồng Hy 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đồng Hy - Xã Ninh Hòa
02 Đoan Xuyên   15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đoan Xuyên - Xã Ninh Hòa
XÃ VĂN HỘI
01 Văn Hội Văn Hội 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Trung tâm văn hóa thôn Văn Hội
02 Văn Hội Văn Hội 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Trung tâm văn hóa thôn Văn hội
03 Tuy Lai Tuy Lai 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Tuy Lai - Xã Văn Hội
04 Thôn Đào Lạng Thôn Đào Lạng 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Đào Lạng
 XÃ HỒNG ĐỨC
01 Đồng Lạc Hồng Đức1 320 kVA 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà ông Phan Thanh Đồng thôn Mai Động - Xã Hồng Đức
02 Tế Cầu Hồng Đức2 180 kVA 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà ông Nguyễn Văn Khu thôn Tế Cầu - Xã Hồng Đức
03 Mai Động Hồng Đức2 180 kVA 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà ông Trần Văn Nhỡ thôn Mai Động - Xã Hồng Đức
04 Kim Húc Kim Húc-Hồng Đức3 320kVA 15 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Kim Húc - Xã Hồng Đức
XÃ NGHĨA AN
01 Trịnh Xuyên1 Trịnh Xuyên1 11 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà ông Nguyễn Văn Nhanh thôn Trịnh Xuyên- Xã Nghĩa An
02 Trịnh Xuyên2 Trịnh Xuyên2, 11 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà ông Phạm Văn Phích thôn Trịnh Xuyên- Xã Nghĩa An
03 Cầu Ràm Cầu Ràm 11 hàng tháng 17-19 hàng tháng Trạm điện Trung Gian Nghĩa An
04 Do Nghĩa Đại Sơn 11 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà Ông Phạm Xuân Lưu thôn Đại Sơn- Xã Nghĩa An
05 Do Nghĩa Đại Sơn 11 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Do Nghĩa
06 Đa Nghi Đại Xuyên 11 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đa Nghi - Xã Nghĩa An
07 An Cư An Cư 11 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà văn hóa thôn An Cư - Xã Nghĩa An
08 Phù Lịch Xuân An 11 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Xuân An - Xã Nghĩa An
XÃ AN ĐỨC
01 Kim Truế Kim Truế 250 kVA 10 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Kim Truế
02 Thôn Tam Cường Vân Cầu 250 kVA 10 hàng tháng 17-19 hàng tháng HTX NN thôn Tam Cường
03 Trại Mũa 50 k VA Thủy Sản 10 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà văn hoá thôn trại Mũa
XÃ TÂN PHONG
01 Hữu Trung Hữu Trung 14 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hữu Trung - Xã Tân Phong
02 Tiền Liệt Tiền Liệt 14 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Tiền Liệt - Xã Tân Phong
03 Tân Thành Tân Thành 14 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Tân Thành - Xã Tân Phong
04 Tân Hoa Tân Hoa 14 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Tân Hoa - Xã Tân Phong
05 Tân Vinh Tân Vinh 14 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn TânVinh - Xã Tân Phong
06  Trại Chuông Trại Chuông 100 14 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hoá  thôn Trại Chuông - Xã Tân Phong
07 Tiền Liệt (Trại sắt) Tiền Liệt 14 hàng tháng 19-21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Trại Chuông - Xã Tân Phong
XÃ QUYẾT THẮNG
01 Thôn Đồng Lại Thôn Đồng Lại 12 hàng tháng 15-17 hàng tháng Điểm giao dịch điện xã Quyết thắng
02 Thôn Quảng Nội Thôn Quảng Nội 12 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Quảng Nội
03 Thôn Cẩm Bối Thôn Cẩm Bối 12 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà Văn hoá thôn Cẩm Bối
XÃ VẠN PHÚC
01 Thôn 1 320kVA thôn 1 12 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn 1
02 Thôn 2 250kVA thôn 2 12 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà ông Phạm Vũ Sở Thôn 2 - Xã Vạn Phúc
03 Thôn 3 180kVA thôn 3 12 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà trẻ thôn 3 - Xã Vạn Phúc
04 Thôn 4 250kVA thôn 4 12 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà ông Phạm Vũ Sở Thôn 2 - xã Vạn Phúc
XÃ ĐÔNG XUYÊN
01 Xuyên Hử Thôn Xuyên Hử 10 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà Ông: Bùi Văn Doanh thôn Xuyên hử - xã Đông Xuyên
02 Đông Cao Thôn Đông Cao 10 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà Ông Trần Văn Giang 
03 Đông Cao Thôn Đông Cao 10 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà Ông: Vũ Văn Huyên
04 Thôn Bạt Thôn Bạt 10 hàng tháng 14-16 hàng tháng Trụ sở Thôn Bạt
XÃ HOÀNG HANH
 01 Xuân Trì 180kVA thôn Xuân Trì 14 hàng tháng 20-22 hàng tháng Nhà ông Phạm Phú Trung thôn Xuân Trì - Xã Hoàng Hanh
 02 Phố chợ Bùi 400kVA thôn Bùi Hòa 14 hàng tháng 20-22 hàng tháng Nhà ông Vũ Văn Canh  thôn Bùi Hòa - Xã Hoàng Hanh
 03 Xuân Trì 400kVA thôn Bùi Hòa 14 hàng tháng 20-22 hàng tháng Nhà ông Lê Đình Lập thôn Xuân trì - Xã Hoàng Hanh
 04 Tam Cửu 250kVA thôn Tam Cửu 14 hàng tháng 20-22 hàng tháng  Nhà ông Vũ Văn Điển thôn Tam Cửu - Xã Hoàng Hanh
XÃ KIẾN QUỐC
 01  Cúc Bồ 180kVA Cúc Bồ  15 hàng tháng  20-22 hàng tháng  Hội trường thôn Cúc Bồ - Xã Kiến Quốc
02 Cúc Bồ Thôn Cúc Bồ  15 hàng tháng  20-22 hàng tháng Nhà văn hoá đội 7 thôn Cúc Bồ
 03  Cúc Thị 180 kVA Cúc Thị  15 hàng tháng  20-22 hàng tháng  Hội trường thôn Cúc Thị - Xã Kiến Quốc
 04  Cúc Thị 180 kVA Lũng Quý  15 hàng tháng  20-22 hàng tháng  Điểm giao dịch điện xã
 05  An Cúc 180 k KV An Cúc   15 hàng tháng  20-22 hàng tháng  Nhà văn hóa thôn An Cúc - Xã Kiến Quốc
 06 Thôn Lũng quý  Thôn Lũng quý  15 hàng tháng  20-22 hàng tháng  Nhà văn hóa thôn Lũng Quý - Xã Kiến Quốc
XÃ NINH HẢI
 01  Bồng Lai 1 250kVA Bồng Lai  10 hàng tháng  17-19 hàng tháng  Nhà văn hóa thôn Bồng Lai - Xã Ninh hải
 02  Bồng Lai 2 160kVA Bồng Lai 10 hàng tháng  17-19 hàng tháng  Nhà văn hóa thôn Bồng Lai - Xã Ninh hải
 03  Nhân Lý  180k VA Nhân Lý 10 hàng tháng  17-19 hàng tháng  Nhà văn hóa thôn Nhân Lý
 04  Đồng Bình  180k VA Đồng Bình 10 hàng tháng  17-19 hàng tháng  Nhà văn hóa thôn Đồng Bình - Xã Ninh Hải
XÃ HƯNG THÁI
 01  Văn Diệm1 320kVA Hưng Thái 14 hàng tháng  19-21 hàng tháng  Nhà văn hóa thôn Văn Diệm - Xã Ninh Hải
 02  Văn Diệm2  180kVA Hưng Thái 14 hàng tháng  19-21 hàng tháng  Nhà văn hóa thôn Văn Diệm - Xã Ninh Hải
 03  An Lý  320kVA Hưng Thái  14 hàng tháng  19-21 hàng tháng  Nhà văn hóa thôn An Lý - Xã Ninh Hải
XÃ VĂN GIANG
 01  Thôn1  320kVA Văn Giang 07 hàng tháng  14-16 hàng tháng  Nhà ông Vũ Như Dong thôn 1 - Xã Văn Giang
 02  Thôn2  320kVA Văn Giang 07 hàng tháng  14-16 hàng tháng  Nhà văn hoá thôn 2
 03  Thôn 3 180kVA Văn Giang  07 hàng tháng  14-16 hàng tháng  Nhà ông Nguyễn Văn Mạnh thôn 3 - Xã Văn Giang
  Thôn Trại Vàng Thôn Tại Vàng  07 hàng tháng  14-16 hàng tháng Hội Trường thôn Trại Vàng
XÃ HỒNG THÁI
01 Dậu Trì 180kVA Hồng Thái 07 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà Ông Phạm Dân Huy - Xã Hồng Thái
02 Tam Tương 180kVA Hồng Thái 07 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà Ông Trịnh Văn Hiển - Xã Hồng Thái
03 An Rặc 320kVA Hồng Thái 07 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà văn hóa thôn An Giặc - Xã Hồng Thái
04 Tiêu 320kVA Hồng Thái 07 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Tiêu - Xã Hồng Thái
05 Tương 180kVA Hồng Thái 07 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà Ông Trần Văn Phức - Xã Hồng Thái
XÃ VĨNH HÒA
01 Vĩnh Xuyên 1 180kVA Vĩnh Xuyên 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Vĩnh Xuyên - Xã Vĩnh Hòa
02 Vĩnh Xuyên 2 160kVA Vĩnh Xuyên 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Vĩnh Xuyên - Xã Vĩnh Hòa
03 Ngọc Hòa1 180kVA Ngọc Hòa 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà ông Nguyễn Văn Thơ thôn Ngọc Hòa - Xã Vĩnh Hòa
04 Ngọc Hòa2 100kVA Ngọc Hòa 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà ông Nguyễn Văn Thơ thôn Ngọc Hòa - Xã Vĩnh Hòa
 05  Ngọc Hòa3  160kVA Ngọc Hòa  08 hàng tháng 15-17 hàng tháng  Nhà ông Nguyễn Xuân Lại thôn Ngọc Hòa - Xã Vĩnh Hòa
06 Ngọc Hòa4 160kVA Ngọc Hòa 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà ông Nguyễn Xuân Lại thôn Ngọc Hòa - Xã Vĩnh Hòa
07 Xóm 1 Ngọc hoà 2 08 hàng tháng 15-17 hàng tháng Nhà Ông Nguyễn văn Thơ - Xã Vĩnh Hòa
XÃ TÂN HƯƠNG
01 Thôn 1 Gương Mẫu 09 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà ông Hà Văn Hiền thôn Gương Mẫu- Xã Tân Hương
02 Thôn 2 Gương Mẫu 09 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà ông Bùi Văn Hội thôn 5- Xã Tân Hương
03 Thôn 3 Tân Hương3 _180 09 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà ông Bùi Văn Hội thôn 5- Xã Tân Hương
04 Thôn 4 Tân Hương3 _180 09 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà ông Bùi Văn Hội thôn 5- Xã Tân Hương
05 Thôn 5 Tân Hương 09 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà ông Bùi Văn Hội thôn 5- Xã Tân Hương
06 Thôn 6 xóm 6 Tân Hương 09 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà ông Bùi Văn Hội thôn 5- Xã Tân Hương
07 Thôn 7 xóm 7 Tân Hương 09 hàng tháng 17-19 hàng tháng Nhà ông Bùi Văn Hội thôn 5- Xã Tân Hương
THI TRẤN
01 Khu 3, 4, 6 Ninh Giang 1, Ninh Giang 4, Cống Sao 03 hàng tháng 07-09 hàng tháng Quầy thu tiền Điện lực Ninh Giang
02 Khu 1, 2, 3, 4, 5 Vườn Hoa Sông Rùa 12 hàng tháng 17 - 19 hàng tháng Quầy thu tiền Điện lực Ninh Giang
XÃ HỒNG DỤ
01 Lang Viên 320kVA Hồng Dụ 10 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Lang Viên - Xã Hồng Dụ
02 Đồng Han 320kVA Hồng Dụ 10 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đồng Han - Xã Hồng Dụ
03 Thượng Xá 180kVA Hồng Dụ 10 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Thượng xá - Xã Hồng Dụ
04 Chói 100kVA Hồng Dụ 10 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà văn hoá thôn Chói - Xã Hồng Dụ
05 Cáp 100kVA Hồng Dụ 10 hàng tháng 14-16 hàng tháng Nhà văn hoá  thôn Cáp - Xã Hồng Dụ
CƠ QUAN, HỢP TÁC XÃ
01 Cơ quan   15 hàng tháng 20-25 hàng tháng Ngân hàng công thương chi nhánh Ninh giang
02 Hợp tác xã   15 hàng tháng 20-25 hàng tháng Ngân hàng công thương chi nhánh Ninh giang

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 10/07/2015 03:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Tặng quà Mẹ VNAH

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Hội nghị Tổng kết Công tác SXKD 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Tuần Lễ hồng EVN 2016 tại PC Hải Dương

 • Điện lực Cẩm Giàng đổi bóng đèn và sửa chữa điện cho gia đình chính sách

 • Điện lực Bình Giang sửa chữa điện cho gia đình chính sách, hộ nghèo

 • Giải bóng đá CNVC-LĐ 2015

 • Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Điện lực

 • Đóng điện ĐZ 110kV Hải Dương 2 - Hòa Phát

 • Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015

 • Tri ân nhân ngày 27/7/2015

 • Tặng quà cho học sinh giỏi 2014 - 2015 và gặp mặt gia đình tiêu biểu hiếu học 2015

 • ĐL Bình Giang khôi phục hệ thống lưới điện sau cơn bão số 1 - 2015

 • Luân chuyển máy biến áp phục vụ cấp điện ổn định mùa hè 2015

 • Điện lực TP Hải Dương phát quang hành lang lưới điện

 • Chùm ảnh xâm phạm về hành lang lưới điện

 • Hưởng ứng Giờ trái đất 2015

 • Thực hành 5S

Thư viện Video