Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch thu tiền điện - ĐL Kinh Môn

STT
THÔN
TBA
NGÀY GCS
NGÀY THU TIỀN ĐỊA ĐIỂM THU
TT MINH TÂN
01 Khu Tử Lạc I Trạm A 06 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng  Hội trường NVH khu I Tử Lạc
02 Khu Tử Lạc II Trạm B 06 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Hội trường NVH khu II Tử Lạc
03 Khu I Hạ Chiểu Trạm C 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng  Hội trường NVH khu I Hạ Chiểu
04 Khu III Hạ Chiểu Trạm D + B 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng  Hội trường NVH khu III Hạ Chiểu
05 Khu II Hạ Chiểu Trạm A + B 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng  Hội trường NVH khu II Hạ Chiểu
06 Khu I Bích Nhôi Trạm A và Đức Dương 2 05 hàng tháng 10;11;12 hàng tháng  Hội trường NVH khu I Bích Nhôi
07 Khu II Bích Nhôi Đức Dương 5 + 3 05 hàng tháng 10;11;12 hàng tháng  Hội trường NVH khu II Bích Nhôi
08 Khu III Bích Nhôi Trạm B 05 hàng tháng 10;11;12 hàng tháng Hội trường NVH khu III Bích Nhôi
09 Khu đô thị Đức Dương Đức Dương 5 + 2 05 hàng tháng 10;11;12 hàng tháng  Hội trường NVH khu ĐT Đức Dương
XÃ HIỆP SƠN
01 Hiệp Thượng Trạm D + B 05 hàng tháng 08;09;10 hàng tháng  Hội trường NVH thôn Hiệp Thượng
02 Hiệp Thạch Trạm C 05 hàng tháng 08;09;10 hàng tháng Bưu điện văn hóa xã Hiệp Sơn
03 An Cường Trạm A +F +E 05 hàng tháng 08;09;10 hàng tháng  Bưu điện văn hóa xã Hiêp Sơn
04 Hiệp Hạ Trạm C 05 hàng tháng 08;09;10 hàng tháng  Hội trường thôn Hiệp Hạ
TT KINH MÔN
01 Lưu Hạ Lưu Hạ+KĐT phía Nam 07 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng VP HTX nông nghiệp Lưu Hạ
02 Khu Phúc Lâm Máy 560 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng  Điện Lực Kinh Môn
03 Khu Cộng Hòa Máy 320+160 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Điện Lực Kinh Môn
04 Khu An Trung An Trung 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng  Điện Lực Kinh Môn
05 Khu Kinh Hạ Kinh Hạ 08 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng  Điện Lực Kinh Môn
06 Khu Vụ Sơn Vụ Sơn + Hiệp Sơn C 08 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng  Điện Lực Kinh Môn
07 Thôn Lưu Hạ Trạm Lưu hạ 07 hàng tháng 13;14 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Lưu Hạ
XÃ HIỆP HÒA
01 Đích Sơn Trạm B+E 04 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Hội trường NVH thôn Đích Sơn
02 An Bộ Trạm A 04 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Đình làng thôn An Bộ
03 Châu Bộ Trạm C 04 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Hội trường NVH thôn Châu Bộ
04 An Bộ Trạm D 04 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Hội trường NVH thôn An Bộ
XÃ LÊ NINH
01 Vĩnh Lâm Trạm D 12 hàng tháng 15;16;17 hàng tháng Đình làng thôn Vĩnh Lâm
02 Lê Xá Trạm A 12 hàng tháng 15;16;17 hàng tháng  Đình làng thôn Lê Xá
03 Ninh Xá Trạm E+B 12 hàng tháng 15;16;17 hàng tháng Đình làng thôn Ninh Xá
04 Tiên Xá Trạm C 12 hàng tháng 15;16;17 hàng tháng  Đình làng thôn Tiên Xá
05 Nội Hợp Trạm C 12 hàng tháng 15;16;17 hàng tháng Đình làng thôn Nội Hợp
XÃ KÊNH GIANG - CHÍ LINH
01 Tân Lập Tân Lập 12 hàng tháng 15;16 hàng tháng Hội trường thôn Tân Lập
XÃ PHẠM MỆNH
02 Dương Nham Trạm B+C 05 hàng tháng 10;11;12 hàng tháng  Hội trường NVH thôn Dương Nham
03 Lĩnh Đông Trạm A 05 hàng tháng 10;11;12 hàng tháng Hội trường NVH thôn Lĩnh Đông
XÃ MINH HÒA
01 Ngoại Trạm A 14 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Ngoại
02 Tư Đa Trạm D 14 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Bưu điện văn hóa xã Minh Hòa
03 Nội Trạm B 14 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Nội
04 Ngoại Trạm C 14 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Ngoại
XÃ HIỆP AN
01 Lưu Thượng 1 Trạm A 12 hàng tháng 18;19;20 hàng tháng Hội trường NVH thôn Lưu Thượng I
02 Lưu Thượng 2 Trạm B 12 hàng tháng 18;19;20 hàng tháng Hội trường NVH thôn Lưu Thượng II
03 Tây Sơn Trạm C 12 hàng tháng 18;19;20 hàng tháng  Bưu điện Huyện Kinh Môn
XÃ PHÚC THÀNH
01 Lâu Động Trạm A 12 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Hôi trường NVH thôn Lâu Động
02 Ngà Trạm B 12 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng  Hội trường NVH thôn Miêu Nha
03 Đồng Mủng Trạm C 12 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Bưu điện văn hóa xã Phúc Thành
04 Thái Mông Trạm C 12 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Bưu điện văn hóa xã Phúc Thành
XÃ HIẾN THÀNH
01 An Thủy Trạm B 15 hàng tháng 18;19;20 hàng tháng Hội trường thôn An Thủy
02 Đông Nam Trạm D+C 15 hàng tháng 18;19;20 hàng tháng Hội trường NVH thôn Đông Nam
03 Nam Hà Trạm C 15 hàng tháng 18;19;20 hàng tháng Hội Trường NVH thôn Nam Hà
04 Chùa Tụng Trạm A 15 hàng tháng 18;19;20 hàng tháng Hội trường thôn Huyền Tụng
05 Phạm Xá Trạm E 15 hàng tháng 18;19;20 hàng tháng Hội trường thôn Phạm Xá
06 Mỹ Động Trạm A 15 hàng tháng 18;19;20 hàng tháng Hội trường thôn Mỹ Động
07 Đình Tụng Trạm D 15 hàng tháng 18;19;20 hàng tháng Bưu điện văn hóa xã Minh Hòa
XÃ LONG XUYÊN
01 Duẩn Khê Trạm A 15 hàng tháng 18;19;20 hàng tháng Hội trường thôn Duẩn Khê
02 Ngư Uyên Trạm B 15 hàng tháng 18;19;20 hàng tháng  Hội trường thôn Ngư Uyên
03 Ngư Uyên Trạm C 15 hàng tháng 18;19;20 hàng tháng Hội trường thôn Ngư Uyên
XÃ AN PHỤ
01 An Lăng Tân An Trạm A+B 15 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Nhà ông Lương Văn Thắng
02 Cổ Tân Tân An Trạm A 15 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng HTX nông nghiệp Tân An
03 Huề Trì Trạm A 15 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Khu dân cư số 1 thôn Huề Trì
04 Huề Trì Trạm B 15 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Khu dân cư số 3 thôn Huề Trì + HTX NN
05 Huề Trì Trạm C 15 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Chùa thôn Huề Trì
06 Huề Trì Trạm D 15 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Khu dân cư số 2 thôn Huề Trì
XÃ QUANG TRUNG
01 Tống Thượng Trạm D+A 20 hàng tháng 23;24;25 hàng tháng NVH thôn Tống Thượng
02 Xạ Sơn Trạm B+E 20 hàng tháng 23;24;25 hàng tháng NVH thôn Xạ Sơn
03 Thị tứ ngã tư QT Trạm C 20 hàng tháng 23;24;25 hàng tháng Nhà ông Trần Văn Cân
04 Đồng Quan Trạm A 20 hàng tháng 23;24;25 hàng tháng NVH thôn Đồng Quan
XÃ THÁI SƠN
01 Trí Giả Trạm A 17 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Hội trường thôn Trí Giả
02 Quảng Trí Trạm D+Bơm 17 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Hội trường thôn Quảng Trí
03 Vũ An Trạm B+C 17 hàng tháng 20;21;22 hàng tháng Hội trường thôn Vũ An
XÃ VIỆT HƯNG - HUYỆN KIM THÀNH
01 Bờ Nông Bờ Nông 01 hàng tháng 04;05 hàng tháng Nhà ông Phạm Văn Tiến
XÃ THƯỢNG QUẬN
01 La Xá Trạm A 09 hàng tháng 14;15;16 hàng tháng Hội trường NVH thôn La Xá
02 Bồ Bản Trạm A+ Lộ II trạm C 09 hàng tháng 14;15;16 hàng tháng Hội trường thôn Bồ Bản
03 Vũ Xá Trạm C 09 hàng tháng 14;15;16 hàng tháng Hội trường thôn Vũ Xá
04 Khuê Bích Trạm D 09 hàng tháng 14;15;16 hàng tháng Hội trường thôn Khuê Bích
05 Thượng Xá Trạm C 09 hàng tháng 14;15;16 hàng tháng  Hội trường thôn Thượng Xá
06 Quế Lĩnh Trạm B 09 hàng tháng 14;15;16 hàng tháng Hội trường thôn Quế Lình
XÃ HOÀNH SƠN
01 Đồng Kỳ Trạm A 10 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà ông Kiên ngã 3 thôn 3
02 Dân Lập Trạm B + C 10 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà ông Lý ngã 4 thôn 1
XÃ THÁI THỊNH
01 Nhất Sơn Trạm C 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Hội trường thôn Nhất Sơn
02 Sơn Khê Trạm C 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng  Hội trường thôn Sơn Khê
03 Tống Buồng Trạm B 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Hội trường thôn Tống Buồng
04 Tống Xá Trạm A 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Hội trường thôn Tống Xá
05 Triệu Sơn Trạm D 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Hội trường thôn Triệu Sơn
XÃ TÂN DÂN
01 Bình Minh Trạm D 19 hàng tháng 21;22;23 hàng tháng Hội trường thôn Bình Minh
02 Hồng Phong Trạm C 19 hàng tháng 21;22;23 hàng tháng Hội trường thôn Hồng Phong
03 Thượng Trà Trạm B 19 hàng tháng 21;22;23 hàng tháng  Hội trường thôn Thượng Trà
04 Kim Trà Trạm A 19 hàng tháng 21;22;23 hàng tháng Hội trường thôn Kim Trà
05 Đồng Hèo Trạm E 19 hàng tháng 21;22;23 hàng tháng Hội trường thôn Đồng Hèo
XÃ THẤT HÙNG
01 Vũ Xá Trạm A 14 hàng tháng 19;20;21 hàng tháng Hội trường thôn Vũ Xá
02 Phượng Hoàng Trạm D 14 hàng tháng 19;20;21 hàng tháng Nhà ông Nguyễn Đình Sâm
03 Hán Xuyên Trạm B 14 hàng tháng 19;20;21 hàng tháng Nhà ông Nguyễn Văn Thi
04 Vũ Xá Trạm A+C 14 hàng tháng 19;20;21 hàng tháng  UBND xã Thất Hùng
05 Pháp Chế Trạm B 14 hàng tháng 19;20;21 hàng tháng Nhà ông Nguyễn Văn Phương
XÃ BẠCH ĐẰNG
01 Đại Uyên Trạm C + A 09 hàng tháng 14;15;16 hàng tháng Nhà ông Vũ Văn Thành
02 Trạm Lộ Trạm lộ 09 hàng tháng 14;15;16 hàng tháng Nhà ông Nguyễn Huynh Đê
03 Kim Lôi Trạm B 09 hàng tháng 14;15;16 hàng tháng Nhà trẻ xóm 8 Kim Lôi
04 Trại Núi - Kim Lôi Trạm B 09 hàng tháng 14;15;16 hàng tháng Nhà trẻ Trại Núi Kim Lôi
XÃ AN SINH
01 Nghĩa Vũ Trạm C 12 hàng tháng 17;18;19 hàng tháng Tổ điện xã An Sinh
02 Văn Ổ Trạm B 12 hàng tháng 17;18;19 hàng tháng Tổ điện xã An Sinh
03 Bơm Nghĩa Vũ Trạm Bơm 12 hàng tháng 17;18;19 hàng tháng  Tổ điện xã An Sinh
04 Kim Xuyên Trạm A 12 hàng tháng 17;18;19 hàng tháng Tổ điện xã An Sinh

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 10/07/2015 02:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Tặng quà Mẹ VNAH

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Hội nghị Tổng kết Công tác SXKD 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Tuần Lễ hồng EVN 2016 tại PC Hải Dương

 • Điện lực Cẩm Giàng đổi bóng đèn và sửa chữa điện cho gia đình chính sách

 • Điện lực Bình Giang sửa chữa điện cho gia đình chính sách, hộ nghèo

 • Giải bóng đá CNVC-LĐ 2015

 • Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Điện lực

 • Đóng điện ĐZ 110kV Hải Dương 2 - Hòa Phát

 • Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015

 • Tri ân nhân ngày 27/7/2015

 • Tặng quà cho học sinh giỏi 2014 - 2015 và gặp mặt gia đình tiêu biểu hiếu học 2015

 • ĐL Bình Giang khôi phục hệ thống lưới điện sau cơn bão số 1 - 2015

 • Luân chuyển máy biến áp phục vụ cấp điện ổn định mùa hè 2015

 • Điện lực TP Hải Dương phát quang hành lang lưới điện

 • Chùm ảnh xâm phạm về hành lang lưới điện

 • Hưởng ứng Giờ trái đất 2015

 • Thực hành 5S

Thư viện Video