Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch thu tiền điện - ĐL Gia Lộc

STT
THÔN
TBA
NGÀY GCS
NGÀY THU TIỀN ĐỊA ĐIỂM THU
THỊ TRẤN GIA LỘC
01 Tân Lập Bơm Phương Hưng 04 hàng tháng 10;11 hàng tháng Điện lực Gia Lộc - TT Gia Lôc - Gia Lộc
02 Thị trấn I Thị trấn 1 06 hàng tháng 10;11 hàng tháng Điện lực Gia Lộc - TT Gia Lộc - Gia Lộc
03 Thị trấn II Thị trấn 2 04 hàng tháng 10;11 hàng tháng Điện lực Gia Lộc - TT Gia Lộc - Gia Lộc
04 Thị trấn III Thị trấn 3 04 hàng tháng 10;11 hàng tháng Điện lực Gia Lộc - TT Gia Lộc - Gia Lộc
05 Thị trấn IV Thị trấn 4 04 hàng tháng 10;11 hàng tháng Điện lực Gia Lộc - TT Gia Lộc - Gia Lộc
06 Hội Xuyên Hội Xuyên 06 hàng tháng 12;13 hàng tháng Điện lực Gia Lộc - TT Gia Lộc - Gia Lộc
07 Đức Đại Đức Đại 06 hàng tháng 12;13 hàng tháng Điện lực Gia Lộc - TT Gia Lộc - Gia Lộc
VIỆN CÂY
01 Viện cây Bơm Cầu Dều 15 hàng tháng 22 hàng tháng Nhà Quản lý xe TT Viện cây lương thực Gia Lộc
TRÙNG KHÁNH
01 Thôn Khơi Thôn Khơi 19 hàng tháng 23 hàng tháng Nhà văn hóa Thôn Khơi - Trùng Khánh - Gia Lộc
02 Thôn Đò Thôn Khơi 19 hàng tháng 23 hàng tháng Nhà văn hóa Thôn Khơi - Trùng Khánh - Gia Lộc
03 Thôn Chệnh Bơm Trùng Khánh 19 hàng tháng 23 hàng tháng Nhà văn hóa Thôn Chệnh - Trùng Khánh - Gia Lộc
04 Thôn Mái Bơm Trùng Khánh 19 hàng tháng 23 hàng tháng Nhà văn hóa Thôn Bá Đại - Trùng Khánh - Gia Lộc
05 Thôn Trại Mái Hưng Long 19 hàng tháng 23 hàng tháng Nhà văn hóa Thôn Bá Đại - Trùng Khánh - Gia Lộc
06 Thôn Hưng Long Hưng Long 19 hàng tháng 23 hàng tháng Nhà văn hóa Thôn Hưng Long - Trùng Khánh - Gia Lộc
GIA KHÁNH
01 Thôn Cao Dương Bơm Cầu Dều 16 hàng tháng 22;23 hàng tháng Đình Thôn Cao Dương - Gia Khánh - Gia Lộc
02 Thôn Cao Lý Gia Bùi 16 hàng tháng 22;23 hàng tháng Đình Thôn Cao Lý - Gia Khánh - Gia Lộc
03 Thôn Gia Bùi Gia Bùi 16 hàng tháng 22;23 hàng tháng Đình Thôn Gia Bùi - Gia Khánh - Gia Lộc
04 Thôn Bình Đê Gia Khánh 16 hàng tháng 22;23 hàng tháng Đình Thôn Bình Đê - Gia Khánh - Gia Lộc
05 Cầu Dều Bơm Cầu Dều 16 hàng tháng 22;23 hàng tháng Đình Thôn Cao Dương - Gia Khánh - Gia Lộc
06 Xóm chùa   16 hàng tháng 22;23 hàng tháng Đình Thôn Cao Dương - Gia Khánh - Gia Lộc
GIA HÒA
01 Thôn Lương Nham Gia Hòa 23 hàng tháng 23 hàng tháng Đình Thôn Lương Nham - Gia Hòa - Gia Lộc
02 Thôn Tiên Lý Gia Hòa 23 hàng tháng 23hàng tháng Nhà văn hóa thôn Tiên Lý- Gia Hòa - Gia Lộc
03 Thôn Phương Xá Bơm Gia Hòa 23 hàng tháng 23 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Tiên Lý - Gia Hòa - Gia Lộc
04 Thôn Khăn Bơm Gia Hòa 23 hàng tháng 23 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Khăn - Gia Hòa - Gia Lộc
05 Thôn Gạch Bơm Gia Hòa 23 hàng tháng 24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Gạch - Gia Hòa - Gia Lộc
06 Thôn Lường Bơm Gia Hòa 23 hàng tháng 23 hàng tháng Đình Thôn Lường - Gia Hòa - Gia Lộc
07 Thôn Huyền Bủa Bơm Gia Hòa 23 hàng tháng 23 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Huyền Bủa - Gia Hòa - Gia Lộc
PHƯƠNG HƯNG
01 Thôn Tó Phương Hưng II 09 hàng tháng 18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Tó - Phương Hưng - Gia Lộc
02 Thôn Ngà Phương Hưng I 09 hàng tháng 16 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Ngà - Phương Hưng - Gia Lộc
04 Thôn Chằm Phương Hưng I, II 09 hàng tháng 17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Chằm - Phương Hưng - Gia Lộc
TOÀN THẮNG
01 Thôn Bái Hạ Bái Hạ 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Bái Hạ - Toàn Thắng - Gia Lộc
02 Thôn Bái Thượng Bái Thượng 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Bái Thượng - Toàn Thắng - Gia Lộc
03 Thôn Buộm Bái Nội 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Buộm - Toàn Thắng - Gia Lộc
04 Thôn Điền Nhi Bơm Điền Nhi 19 hàng tháng 23 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Điền Nhi - Toàn Thắng - Gia Lộc
05 Thôn Bái Nội Bái Nội 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Bái Nội - Toàn Thắng - Gia Lộc
GIA LƯƠNG
01 Thôn Thành Lập Gia Lương III 10 hàng tháng 16 hàng tháng (Buổi sáng) Nhà văn hóa thôn Thành Lập - Gia Lương - Gia Lộc
02 Thôn Đồng Tâm Gia Lương III 10 hàng tháng 16 hàng tháng (Buổi chiều) Nhà văn hóa thôn Đồng Tâm - Gia Lương - Gia Lộc
03 Thôn Trình Xá Gia Lương I 10 hàng tháng 16 hàng tháng (Buổi sáng) Nhà văn hóa thôn Trình Xá- Gia Lương - Gia Lộc
04 Thôn Xuân Dương Gia Lương I 10 hàng tháng 16 hàng tháng (Buổi chiều) Nhà văn hóa thôn Xuân Dương - Gia Lương - Gia Lộc
05 Thôn Cộng Hòa Gia Lương I 10 hàng tháng 17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Cộng Hòa - Gia Lương - Gia Lộc
06 Thôn Lũy Dương 1 Gia Lương II 10 hàng tháng 17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Lũy Dương - Gia Lương - Gia Lộc
07 Thôn Lũy Dương 2 Gia Lương II 10 hàng tháng 17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Lũy Dương - Gia Lương - Gia Lộc
HOÀNG DIỆU
01 Thôn Trúc Lâm Bơm Hoàng Diệu 04;05 hàng tháng 16;17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Trúc Lâm - Hoàng Diệu - Gia Lộc
02 Thôn Văn Lâm Bơm Hoàng Diệu 04;05 hàng tháng 16;17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Lâm - Hoàng Diệu - Gia Lộc
03 Thôn Nghĩa Hy Bơm Hoàng Diệu 04;05 hàng tháng 17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Nghĩa Hy - Hoàng Diệu - Gia Lộc
04 Phong Lâm Tân Lộc 04;05 hàng tháng 18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Phong Lâm - Hoàng Diệu - Gia Lộc
05 Lai Cầu Lai Hà 04;05 hàng tháng 18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Lai Cầu - Hoàng Diệu - Gia Lộc
06  Phan Hà Hoàng Diệu 04;05 hàng tháng 18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Phan Hà - Hoàng Diệu - Gia Lộc
07 Phương Lộc Phương Lộc 04;05 hàng tháng 16;17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đại Tỉnh - Hoàng Diệu - Gia Lộc
08 Thôn Đại Tỉnh   04;05 hàng tháng 16;17 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đại Tỉnh
GIA TÂN
01 Thôn An Tân An Tân 08 hàng tháng 16 hàng tháng Đình Thôn An Tân- Gia Tân - Gia Lộc
02 Thôn Lãng Xuyên Gia Tân 08 hàng tháng 17 hàng tháng Nhà mẫu giáo thôn Lãng Xuyên - Gia Tân - Gia Lộc
03 Thôn Phúc Tân Phúc Tân 08 hàng tháng 18 hàng tháng Hội trường thôn Phúc Tân - Gia Tân - Gia Lộc
LÊ LỢI
01 Thôn Bùi Thượng Bùi Thượng 09 hàng tháng 18 hàng tháng Đình thôn Bùi Thượng - Lê Lợi - Gia Lộc
02 Thôn Lại Bơm Điền Nhi 09 hàng tháng 18 hàng tháng Nhà văn hóa Thôn Lại - Lê Lợi - Gia Lộc
03 Thôn Già Bơm Lê Lợi, Thôn Già 09 hàng tháng 18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Già - Lê Lợi - Gia Lộc
04 Thôn Bùi Hạ Bơm Bùi Hạ 09 hàng tháng 8 hàng tháng Đình thôn Bùi Hạ - Lê Lợi - Gia Lộc
05 Thôn Anh Bơm Lê Lợi 09 hàng tháng 19 hàng tháng UBND Thị Tứ- Lê Lợi - Gia Lộc
06 Thôn Hống Bơm Lê Lợi 09 hàng tháng 19 hàng tháng DVĐ UBND xã Lê Lê Lợi - Gia Lộc
07 Thị Tứ Bơm Lê Lợi 09 hàng tháng 19 hàng tháng UBND Thị Tứ - Lê Lợi - Gia Lộc
08 Thôn Chuối Lê Lợi 09 hàng tháng 20 hàng tháng Đình thôn Chuối - Lê Lợi - Gia Lộc
09 Thôn Dôi Lê Lợi 09 hàng tháng 20 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Dôi- Lê Lợi - Gia Lộc
ĐỒNG QUANG
01 Thôn Thưa A Đồng Quang II 05 hàng tháng 13 hàng tháng Nhà Văn Hóa Thôn Thưa - Đồng Quang - Gia Lộc
02 Thôn Thưa Đồng Quang IV 05 hàng tháng 13 hàng tháng Nhà Văn Hóa Thôn Thưa - Đồng Quang - Gia Lộc
03 Thôn Hạ Đồng Quang I 05 hàng tháng 13 hàng tháng Nhà Văn Hóa Thôn Hạ - Đồng Quang - Gia Lộc
04 Thôn Thượng Đồng Quang I 05 hàng tháng 13 hàng tháng Nhà Văn Hóa Thôn Thượng - Đồng Quang - Gia Lộc
05 Thôn Đôn Thư Đồng Quang IV 05 hàng tháng 14 hàng tháng Nhà Văn Hóa Thôn Đôn - Đồng Quang - Gia Lộc
06 Thôn Trại Đồng Quang III (Thôn Trại) 05 hàng tháng 14 hàng tháng Nhà Văn Hóa Thôn Trại - Đồng Quang - Gia Lộc
07 Thôn Ánh Đồng Quang III (Vĩnh Duệ) 05 hàng tháng 14 hàng tháng Nhà Văn Hóa Thôn Ánh - Đồng Quang - Gia Lộc
08 Thôn Vĩnh Đồng Quang III (Vĩnh Duệ) 05 hàng tháng 14 hàng tháng Nhà Văn Hóa Thôn Vĩnh - Đồng Quang - Gia Lộc
QUANG MINH
01 Thôn Đỗ Xuyên Bơm Quang Minh 10 hàng tháng 21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đỗ Xuyên - Quang Minh - Gia Lộc
02 Thôn Đông Hào Quang Minh III 10 hàng tháng 20 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đông Hào - Quang Minh - Gia Lộc
03 Thôn Đông Cầu Quang Minh IV 09 hàng tháng 21 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đông Cầu - Quang Minh - Gia Lộc
04 Thôn Hậu Bổng Quang Minh I 09 hàng tháng 20 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hậu Bổng - Quang Minh - Gia Lộc
05 Thôn Minh Tân Quang Minh II 09 hàng tháng 22 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quang Minh - Gia Lộc
ĐỨC XƯƠNG
01 Thôn An Vệ Bơm Đức Xương (An Vệ) 09 hàng tháng 19 hàng tháng Nhà văn hóa thôn An Vệ - Đức Xương - Gia Lộc
02 Thôn An Cư 1 Bơm Đức Xương (An Cư) 09 hàng tháng 19 hàng tháng Trụ sở UBND Đức Xương - Gia Lộc
03 Thôn An Cư 2 Thọ Xương 10 hàng tháng 20 hàng tháng Nhà văn hóa Thôn An Cư 2 - Đức Xương - Gia Lộc
04 Thôn Trại   10 hàng tháng 20 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Thọ Xương - Đức Xương - Gia Lộc
05 Thôn Diêm   10 hàng tháng 20 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Thọ Xương - Đức Xương - Gia Lộc
THỐNG KÊNH
01 Thôn Kênh Triều Bơm Hồng Hưng 07 hàng tháng 19 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Kênh Triều - Thống Kênh - Gia Lộc
02 Thôn Đồng Tái Bơm Thống Kênh 07 hàng tháng 19 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đồng Tái - Thống Kênh - Gia Lộc
03 Thôn Đồng Đức Đồng Đức 08 hàng tháng 20 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đồng Đức - Thống Kênh - Gia Lộc
04 Thôn Đồng Đội Bơm Thống Kênh 08 hàng tháng 20 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đồng Đội - Thống Kênh - Gia Lộc
05 Thôn Lạc thượng Lạc Thượng 08 hàng tháng 20 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đồng Đội - Thống Kênh - Gia Lộc
THỐNG NHẤT
01 Thôn Đò Ty Thôn Khay 16 hàng tháng 22;23 hàng tháng Nhà mẫu giáo thôn Đò Ty - Thống Nhất - Gia Lộc
02 Thôn Chung Thôn Khay 16 hàng tháng 22;23 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Chung - Thống Nhất - Gia Lộc
03 Thôn Khay Thôn Khay 16 hàng tháng 22;23 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Khay - Thống Nhất - Gia Lộc
04 Xóm Đình Cẩm Đới 16 hàng tháng 22;23 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Cẩm Đới - Thống Nhất - Gia Lộc
05 Thôn Cẩm Đới Bơm Thống Nhất 16 hàng tháng 22;23 hàng tháng Nhà văn hóa xóm Vang - Thống Nhất - Gia Lộc
06 Thôn Vô Lượng Thôn Vo 16 hàng tháng 22;23 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Vô Lượng - Thống Nhất - Gia Lộc
07 Thôn Chung   16 hàng tháng 22;23 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Chung - Thống Nhất - Gia Lộc
TÂN TIẾN
01 Đông Cận Tân Tiến 17;18 hàng tháng 22 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đông Cận - Tân Tiến - Gia Lộc
02 Tam Nương Tân Tiến 17;18 hàng tháng 23 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Tam Nương - Tân Tiến - Gia Lộc
03 Quán Đào, xóm đình, xóm miếu Quán Đào 17;18 hàng tháng 22;23 hàng tháng Nhà khách Quán Đào - Tân Tiến - Gia Lộc

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 10/07/2015 03:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Tặng quà Mẹ VNAH

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Hội nghị Tổng kết Công tác SXKD 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Tuần Lễ hồng EVN 2016 tại PC Hải Dương

 • Điện lực Cẩm Giàng đổi bóng đèn và sửa chữa điện cho gia đình chính sách

 • Điện lực Bình Giang sửa chữa điện cho gia đình chính sách, hộ nghèo

 • Giải bóng đá CNVC-LĐ 2015

 • Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Điện lực

 • Đóng điện ĐZ 110kV Hải Dương 2 - Hòa Phát

 • Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015

 • Tri ân nhân ngày 27/7/2015

 • Tặng quà cho học sinh giỏi 2014 - 2015 và gặp mặt gia đình tiêu biểu hiếu học 2015

 • ĐL Bình Giang khôi phục hệ thống lưới điện sau cơn bão số 1 - 2015

 • Luân chuyển máy biến áp phục vụ cấp điện ổn định mùa hè 2015

 • Điện lực TP Hải Dương phát quang hành lang lưới điện

 • Chùm ảnh xâm phạm về hành lang lưới điện

 • Hưởng ứng Giờ trái đất 2015

 • Thực hành 5S

Thư viện Video