Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch thu tiền điện - ĐL Cẩm Giàng

STT Thôn TBA Ngày GCS Ngày thu tiền Địa điểm thu
 Tân Trường
1 Mai Trung Phiên Thành 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
2 Mai Trung Phiên Thành 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
3 Phiên Thành Phiên Thành 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
4 Phiên Thành Phiên Thành 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
5 Trại Mai Trung Chi Khê 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
6 Trại Mai Trung Chi Khê 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
7 Chi Khê Chi Khê 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
8 Chi Khê Chi Khê 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
9 Chi Khê Chi Khê 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
10 Chi Khê Chi Khê 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
11 Trại Chi Khê Chi Khê 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
12 Trại Chi Khê Chi Khê 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
13 Tân Kỳ Tân Kỳ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Tại nhà Ô Phong thôn Phú Xá - Tân Trường
14 Tân Kỳ Tân Kỳ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Tại nhà Ô Phong thôn Phú Xá - Tân Trường
15 Phú Xá Tân Kỳ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Tại nhà Ô Phong thôn Phú Xá - Tân Trường
16 Phú Xá Tân Kỳ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Tại nhà Ô Phong thôn Phú Xá - Tân Trường
17 Phú Xá Tân Kỳ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Tại nhà Ô Phong thôn Phú Xá - Tân Trường
18 Phú Xá Tân Kỳ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Tại nhà Ô Phong thôn Phú Xá - Tân Trường
19 Phú Xá Tân Kỳ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Tại nhà Ô Phong thôn Phú Xá - Tân Trường
20 Phú Xá Tân Kỳ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Tại nhà Ô Phong thôn Phú Xá - Tân Trường
21 Tràng Kỹ Tràng Kỹ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
22 Tràng Kỹ Tràng Kỹ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
23 Tràng Kỹ Tràng Kỹ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
24 Tràng Kỹ Tràng Kỹ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
25 Tràng Kỹ Tràng Kỹ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
26 Tràng Kỹ Tràng Kỹ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
27 Tân Kỳ Tràng Kỹ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Tại nhà Ô Phong thôn Phú Xá - Tân Trường
28 Tân Kỳ Tràng Kỹ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Tại nhà Ô Phong thôn Phú Xá - Tân Trường
29 Xóm Mới-Tràng Kỹ Tràng Kỹ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
30 Xóm Mới-Tràng Kỹ Tràng Kỹ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
31 Xóm 6 - Tràng Kỹ Tràng Kỹ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
32 Xóm 6 - Tràng Kỹ Tràng Kỹ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
33 Quý Dương Quý Dương A 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
34 Quý Dương Quý Dương A 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
35 Quý Dương Quý Dương A 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
36 Quý Dương Quý Dương A 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
37 Quý Dương Quý Dương A 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
38 Quý Dương Quý Dương A 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
39 Xóm 1 - Quý Dương Quý Dương A 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
40 Xóm 1 - Quý Dương Quý Dương A 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
41 Xóm Mới - Phố Ghẽ Phố Ghẽ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
42 Xóm Mới - Phố Ghẽ Phố Ghẽ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
43 Xóm Mới Cấp Nước Ghẽ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
44 Xóm Mới Cấp Nước Ghẽ 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
45 Quý Dương Quý Dương C 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
46 Quý Dương Quý Dương C 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
47 Quý Dương Quý Dương C 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
48 Quý Dương Quý Dương C 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
49 Xóm 4 Quý Dương Quý Dương B 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
50 Xóm 4 Quý Dương Quý Dương B 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
51 Xóm 4 Quý Dương Quý Dương B 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
52 Xóm 4 Quý Dương Quý Dương B 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
53 Xóm 4 Quý Dương Quý Dương B 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
54 Xóm 4 Quý Dương Quý Dương B 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quý Dương - Tân Trường
55 TT Cấp 3 CG TT Cấp 3 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
56 TT Cấp 3 CG TT Cấp 3 05 hàng tháng 09;10;11 hàng tháng Nhà Trực vận hành Trạm Trung Gian Ghẽ - Tân Trường
Cẩm Phúc
1 Vũ Xá Vũ Xá 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Chứ thôn Vũ Xá - Cẩm Phúc
2 Vũ Xá Vũ Xá 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Chứ thôn Vũ Xá - Cẩm Phúc
3 Vũ Xá Vũ Xá 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Chứ thôn Vũ Xá - Cẩm Phúc
4 Vũ Xá Vũ Xá 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Chứ thôn Vũ Xá - Cẩm Phúc
5 Cờ Đỏ Cờ Đỏ 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Hoàng thôn Cờ Đỏ - Cẩm Phúc
6 Cờ Đỏ Cờ Đỏ 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Hoàng thôn Cờ Đỏ - Cẩm Phúc
7 Cờ Đỏ Cờ Đỏ 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Hoàng thôn Cờ Đỏ - Cẩm Phúc
8 Cờ Đỏ Cờ Đỏ 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Hoàng thôn Cờ Đỏ - Cẩm Phúc
9 Phúc B Nguyễn B 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Quế thôn Nguyễn B - Cẩm Phúc
10 Phúc B Nguyễn B 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Quế thôn Nguyễn B - Cẩm Phúc
11 Phúc B Nguyễn B 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Quế thôn Nguyễn B - Cẩm Phúc
12 Phúc B Nguyễn B 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Quế thôn Nguyễn B - Cẩm Phúc
13 Phúc A Nguyễn A 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Cộng thôn Nguyễn A - Cẩm Phúc
14 Phúc A Nguyễn A 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Cộng thôn Nguyễn A - Cẩm Phúc
15 Phúc A Nguyễn A 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Cộng thôn Nguyễn A - Cẩm Phúc
16 Phúc A Nguyễn A 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Cộng thôn Nguyễn A - Cẩm Phúc
17 Phúc A Nguyễn A 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Cộng thôn Nguyễn A - Cẩm Phúc
18 Phúc A Nguyễn A 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Cộng thôn Nguyễn A - Cẩm Phúc
19 Phúc Cầu Phúc Cầu 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Dương thôn Phúc Cầu - Cẩm Phúc
20 Phúc Cầu Phúc Cầu 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Dương thôn Phúc Cầu - Cẩm Phúc
21 Phúc Cầu Phúc Cầu 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Dương thôn Phúc Cầu - Cẩm Phúc
22 Phúc Cầu Phúc Cầu 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Dương thôn Phúc Cầu - Cẩm Phúc
23 Chùa Vít Chùa Vít 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Minh thôn Chùa Vít - Cẩm Phúc
24 Chùa Vít Chùa Vít 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Minh thôn Chùa Vít - Cẩm Phúc
25 Tân Hoà Tân Hoà 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Thiệp thôn Tân Hòa - Cẩm Phúc
26 Tân Hoà Tân Hoà 07 hàng tháng 11;12;13 hàng tháng Tại nhà Ô Thiệp thôn Tân Hòa - Cẩm Phúc
27 Lê Xá Cẩm Phúc B 07 hàng tháng 12;13 hàng tháng Tại nhà Ô. Khải thôn Lê Xá - Cẩm Phúc
28 Lê Xá Cẩm Phúc B 07 hàng tháng 12;13 hàng tháng Tại nhà Ô. Khải thôn Lê Xá - Cẩm Phúc
29 Lê Xá Cẩm Phúc B 07 hàng tháng 12;13 hàng tháng Tại nhà Ô. Khải thôn Lê Xá - Cẩm Phúc
30 Lê Xá Cẩm Phúc B 07 hàng tháng 12;13 hàng tháng Tại nhà Ô. Khải thôn Lê Xá - Cẩm Phúc
31 Lê Xá Cẩm Phúc B 07 hàng tháng 12;13 hàng tháng Tại nhà Ô. Khải thôn Lê Xá - Cẩm Phúc
32 Lê Xá Cẩm Phúc B 07 hàng tháng 12;13 hàng tháng Tại nhà Ô. Khải thôn Lê Xá - Cẩm Phúc
Thị Trấn Lai Cách
1 Ngọ Ngọ 2 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà Văn Hóa khu 15 - TT Lai Cách
2 Ngọ Ngọ 2 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà Văn Hóa khu 15 - TT Lai Cách
3 Ngọ Ngọ 2 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà Văn Hóa khu 15 - TT Lai Cách
4 Ngọ Ngọ 1 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà Văn Hóa khu 15 - TT Lai Cách
5 Ngọ Ngọ 2 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà Văn Hóa khu 15 - TT Lai Cách
6 Ngọ Ngọ 2 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà Văn Hóa khu 15 - TT Lai Cách
7 UB huyện CG UBND HCG 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà Văn Hóa khu 15 - TT Lai Cách
8 UB huyện CG UBND HCG 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà Văn Hóa khu 15 - TT Lai Cách
9 Gạch TT TM LC 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Doi - TT Lai Cách
10 Gạch TT TM LC 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Doi - TT Lai Cách
11 Gạch TT TM LC 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Doi - TT Lai Cách
12 Gạch TT TM LC 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Doi - TT Lai Cách
13 Ngọ Ngọ 1 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà Văn Hóa khu 15 - TT Lai Cách
14 Ngọ Ngọ 1 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà Văn Hóa khu 15 - TT Lai Cách
15 Gạch TT TM LC 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Doi - TT Lai Cách
16 Gạch TT TM LC 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Doi - TT Lai Cách
17 Đìa Đìa 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Năm - TT Lai Cách
18 Đìa Đìa 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Năm - TT Lai Cách
19 Đìa Đìa 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Năm - TT Lai Cách
20 Đìa Đìa 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Năm - TT Lai Cách
21 Lẻ Hội Trường LC 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Đình thôn Nghĩa - TT Lai Cách
22 Lẻ Hội Trường LC 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Đình thôn Nghĩa - TT Lai Cách
23 Nghĩa Quán Tiên 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Đình thôn Nghĩa - TT Lai Cách
24 Nghĩa Quán Tiên 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Đình thôn Nghĩa - TT Lai Cách
25 Bễ Bễ 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Doi - TT Lai Cách
26 Bễ Bễ 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Doi - TT Lai Cách
27 Doi Hội Trường LC 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Doi - TT Lai Cách
28 Doi Hội Trường LC 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Doi - TT Lai Cách
29 Bầu Bễ 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Doi - TT Lai Cách
30 Bầu Bễ 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Doi - TT Lai Cách
31 Trằm Cao Xá 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Trụ - TT Lai Cách
32 Trằm Cao Xá 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Trụ - TT Lai Cách
33 Hoàng Đường Giầy Cẩm Bình 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Đường - TT Lai Cách
34 Hoàng Đường Giầy Cẩm Bình 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Đường - TT Lai Cách
35 Tiền + Trụ Bơm Tiền 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Đường - TT Lai Cách
36 Tiền + Trụ Bơm Tiền 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Đường - TT Lai Cách
37 Nghĩa Quán Tiên 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Đình thôn Nghĩa - TT Lai Cách
38 Nghĩa Quán Tiên 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Đình thôn Nghĩa - TT Lai Cách
39 Trụ Trằm 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Trụ - TT Lai Cách
40 Trụ Trằm 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Trụ - TT Lai Cách
41 Tiền + Khu 20 Bơm Tiền 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Đường - TT Lai Cách
42 Tiền + Khu 20 Bơm Tiền 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Đường - TT Lai Cách
43 Tiền Bơm Tiền 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Đường - TT Lai Cách
44 Tiền Bơm Tiền 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Đường - TT Lai Cách
45 TC hoá chất TC Hoá chất 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Đường - TT Lai Cách
46 TC hoá chất TC Hoá chất 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Đường - TT Lai Cách
47 Khu 19 Giống lúa LC 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Tại nhà Ô Hưng khu 19-TT Lai Cách
48 Khu 19 Giống lúa LC 12 hàng tháng 16;17;18 hàng tháng Tại nhà Ô Hưng khu 19-TT Lai Cách
Cẩm Điền
1 Mậu Tài Mậu Tài 1 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Mậu Tài - Cẩm Điền
2 Mậu Tài Mậu Tài 1 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Mậu Tài - Cẩm Điền
3 Mậu Tài Mậu Tài 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Mậu Tài - Cẩm Điền
4 Mậu Tài Mậu Tài 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Mậu Tài - Cẩm Điền
5 Mậu Tài Mậu Tài 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Mậu Tài - Cẩm Điền
6 Mậu Tài Mậu Tài 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Mậu Tài - Cẩm Điền
7 Mậu Tài Mậu Tài 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Mậu Tài - Cẩm Điền
8 Mậu Tài Mậu Tài 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Mậu Tài - Cẩm Điền
9 Hoàng Xá Hoàng Xá 1 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Tại nhà Ô Trường thôn Hoàng Xá - Cẩm Điền
10 Hoàng Xá Hoàng Xá 1 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Tại nhà Ô Trường thôn Hoàng Xá - Cẩm Điền
11 Hoàng Xá Hoàng Xá 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Tại nhà Ô Trường thôn Hoàng Xá - Cẩm Điền
12 Hoàng Xá Hoàng Xá 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Tại nhà Ô Trường thôn Hoàng Xá - Cẩm Điền
13 Hoàng Xá Hoàng Xá 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Tại nhà Ô Trường thôn Hoàng Xá - Cẩm Điền
14 Hoàng Xá Hoàng Xá 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Tại nhà Ô Trường thôn Hoàng Xá - Cẩm Điền
15 Hoàng Xá Hoàng Xá 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Tại nhà Ô Trường thôn Hoàng Xá - Cẩm Điền
16 Hoàng Xá Hoàng Xá 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Tại nhà Ô Trường thôn Hoàng Xá - Cẩm Điền
17 Hoà Tô Hoà Tô 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hòa Tô - Cẩm Điền
18 Hoà Tô Hoà Tô 13 hàng tháng 17;18 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hòa Tô - Cẩm Điền
Cẩm Văn
1 Xóm Vạn Cẩm Văn C 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
2 Xóm Vạn Cẩm Văn C 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
3 Xóm Vạn Cẩm Văn C 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
4 Xóm Vạn Cẩm Văn C 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
5 Văn Thai Cẩm Văn C 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
6 Văn Thai Cẩm Văn C 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
7 Trạm Nội Cẩm Văn A 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
8 Trạm Nội Cẩm Văn A 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
9 Xóm Đình Cẩm Văn A 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
10 Xóm Đình Cẩm Văn A 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
11 Xóm Trong Cẩm Văn A 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
12 Xóm Trong Cẩm Văn A 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
13 Xóm Trong Cẩm Văn A 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
14 Xóm Trong Cẩm Văn A 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
15 Cầu Ba Cẩm Văn A 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
16 Cầu Ba Cẩm Văn A 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
17 Trạm Ngoại Cẩm Văn B 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
18 Trạm Ngoại Cẩm Văn B 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
19 Hoành Lộc Cẩm Văn B 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Hoành Lộc
20 Hoành Lộc Cẩm Văn B 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Hoành Lộc
21 Hoành Lộc Cẩm Văn B 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Hoành Lộc
22 Hoành Lộc Cẩm Văn B 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Hoành Lộc
23 Văn Thai Cẩm Văn D 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Hoành Lộc
24 Văn Thai Cẩm Văn D 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Hoành Lộc
25 Cầu Ba Cẩm Văn D 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
26 Cầu Ba Cẩm Văn D 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
27 Uyên Đức Cẩm Văn D 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Uyên Đức - Cẩm Văn
28 Uyên Đức Cẩm Văn D 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Uyên Đức - Cẩm Văn
29 Xóm Đình Cẩm Văn A 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
30 Xóm Đình Cẩm Văn A 02 hàng tháng 06;07;08 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Văn Thai - Cẩm Văn
Cẩm Sơn
1 Thôn 2+KCĐ 19/5 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn 1 - Cẩm Sơn
2 Thôn 2+KCĐ 19/5 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn 1 - Cẩm Sơn
3 Thôn 1 Cẩm Sơn 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn 1 - Cẩm Sơn
4 Thôn 1 Cẩm Sơn 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn 1 - Cẩm Sơn
5 Thôn 2 Cẩm Sơn 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn 1 - Cẩm Sơn
6 Thôn 2 Cẩm Sơn 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn 1 - Cẩm Sơn
7 Thôn 3 Cẩm Sơn 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn 1 - Cẩm Sơn
8 Thôn 3 Cẩm Sơn 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn 1 - Cẩm Sơn
Cẩm Định
1 An Điềm Cẩm Định A 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Đức Trạch - Cẩm Định
2 An Điềm Cẩm Định A 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Đức Trạch - Cẩm Định
3 Khu trại cá CĐ Cẩm Định A 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Vượng khu Trại Cá - Cẩm Định
4 Khu trại cá CĐ Cẩm Định A 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Vượng khu Trại Cá - Cẩm Định
5 An Điềm Cẩm Định B 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Đức Trạch - Cẩm Định
6 An Điềm Cẩm Định B 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Đức Trạch - Cẩm Định
7 An Tân Cẩm Định B 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Bộ thôn An Tân - Cẩm Định
8 An Tân Cẩm Định B 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Bộ thôn An Tân - Cẩm Định
9 Bằng Quân Cẩm Định C 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Bằng Quân - Cẩm Định
10 Bằng Quân Cẩm Định C 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Bằng Quân - Cẩm Định
11 Phú Quân Cẩm Định C 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Phú Quân - Cẩm Định
12 Phú Quân Cẩm Định C 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Phú Quân - Cẩm Định
13 Phú Quân Cẩm Định C 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Phú Quân - Cẩm Định
14 Phú Quân Cẩm Định C 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Phú Quân - Cẩm Định
15 Bằng Quân Cẩm Định C 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Bằng Quân - Cẩm Định
16 Bằng Quân Cẩm Định C 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Bằng Quân - Cẩm Định
17 Đức Trạch Cẩm Định D 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Quýnh thôn Đức Trạch - Cẩm Định
18 Đức Trạch Cẩm Định D 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Quýnh thôn Đức Trạch - Cẩm Định
19 Đức Trạch Cẩm Định D 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Quýnh thôn Đức Trạch - Cẩm Định
20 Đức Trạch Cẩm Định D 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Quýnh thôn Đức Trạch - Cẩm Định
21 An Điềm Cẩm Định D 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Đức Trạch - Cẩm Định
22 An Điềm Cẩm Định D 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Đức Trạch - Cẩm Định
Cẩm Vũ
1 Nghĩa Phú Nghĩa Phú 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Nghĩa Phú - Cẩm Vũ
2 Nghĩa Phú Nghĩa Phú 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Nghĩa Phú - Cẩm Vũ
3 Nghĩa Phú Nghĩa Phú 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Nghĩa Phú - Cẩm Vũ
4 Nghĩa Phú Nghĩa Phú 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Nghĩa Phú - Cẩm Vũ
5 Nghĩa Phú Nghĩa Phú 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Nghĩa Phú - Cẩm Vũ
6 Nghĩa Phú Nghĩa Phú 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Nghĩa Phú - Cẩm Vũ
7 Nghĩa Phú Nghĩa Phú 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Khả thôn Nghĩa Phú - Cẩm Vũ
8 Nghĩa Phú Nghĩa Phú 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Khả thôn Nghĩa Phú - Cẩm Vũ
9 Phú Lộc Phú Lộc A 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Đông thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
10 Phú Lộc Phú Lộc A 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Đông thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
11 Phú Lộc Phú Lộc A 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Quyết thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
12 Phú Lộc Phú Lộc A 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Quyết thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
13 Phú Lộc Phú Lộc A 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Đông thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
14 Phú Lộc Phú Lộc A 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Đông thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
15 Phú Lộc Phú Lộc A 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Quyết thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
16 Phú Lộc Phú Lộc A 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Quyết thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
17 Phú Lộc Phú Lộc B 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Tuấn thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
18 Phú Lộc Phú Lộc B 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Tuấn thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
19 Phú Lộc Phú Lộc B 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Lạng thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
20 Phú Lộc Phú Lộc B 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Lạng thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
21 Phú Lộc Phú Lộc B 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Lạng thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
22 Phú Lộc Phú Lộc B 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Lạng thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
23 Phú Lộc Phú Lộc B 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Tuấn thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
24 Phú Lộc Phú Lộc B 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Tuấn thôn Phú Lộc - Cẩm Vũ
25 Hoàng Gia Hoàng Gia 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Non thôn Hoàng Gia - Cẩm Vũ
26 Hoàng Gia Hoàng Gia 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Non thôn Hoàng Gia - Cẩm Vũ
27 Hoàng Gia Hoàng Gia 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Gia - Cẩm Vũ
28 Hoàng Gia Hoàng Gia 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Gia - Cẩm Vũ
29 Hoàng Gia Hoàng Gia 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Gia - Cẩm Vũ
30 Hoàng Gia Hoàng Gia 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hoàng Gia - Cẩm Vũ
31 Hoàng Gia Hoàng Gia 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Non thôn Hoàng Gia - Cẩm Vũ
32 Hoàng Gia Hoàng Gia 20 hàng tháng 25;26 hàng tháng Tại nhà Ô Non thôn Hoàng Gia - Cẩm Vũ
Kim Giang
1 La A Kim Giang D 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Ô. Tuyên thôn La A - Kim Giang
2 La A Kim Giang D 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Ô. Tuyên thôn La A - Kim Giang
3 La B Kim Giang C 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Ô. Sinh thôn La B - Kim Giang
4 La B Kim Giang C 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Ô. Sinh thôn La B - Kim Giang
5 Tú La Kim Giang A 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Ô. Sinh thôn La B - Kim Giang
6 Tú La Kim Giang A 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Ô. Sinh thôn La B - Kim Giang
7 Tràng Kênh Kim Giang A 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Bà Cứu thôn Tràng Kênh - Kim Giang
8 Tràng Kênh Kim Giang A 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Bà Cứu thôn Tràng Kênh - Kim Giang
9 Tràng Kênh Kim Giang A 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Bà Cứu thôn Tràng Kênh - Kim Giang
10 Tràng Kênh Kim Giang A 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Bà Cứu thôn Tràng Kênh - Kim Giang
11 La A Kim Giang B 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Ô. Tuyên thôn La A - Kim Giang
12 La A Kim Giang B 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Ô. Tuyên thôn La A - Kim Giang
13 Nguyên Khê Kim Giang B 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Ô Khuyến thôn Kim Quan - Kim Giang
14 Nguyên Khê Kim Giang B 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Ô Khuyến thôn Kim Quan - Kim Giang
15 Kim Quan Kim Giang B 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Ô Khuyến thôn Kim Quan - Kim Giang
16 Kim Quan Kim Giang B 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Ô Khuyến thôn Kim Quan - Kim Giang
17 La A Kim Giang D 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Ô. Tuyên thôn La A - Kim Giang
18 La A Kim Giang D 08 hàng tháng 12;13;14 hàng tháng Tại nhà Ô. Tuyên thôn La A - Kim Giang
Kim Giang
1 Đ. Độc Lập TT Cẩm Giàng A 08 hàng tháng 15 hàng tháng Tại nhà Bà Cứu thôn Tràng Kênh - Kim Giang
2 Đ. Độc Lập TT Cẩm Giàng A 08 hàng tháng 15 hàng tháng Tại nhà Bà Cứu thôn Tràng Kênh - Kim Giang
3 Đ. Độc Lập TT Cẩm Giàng A 08 hàng tháng 15 hàng tháng Tại nhà Ô. Tuyên thôn La A - Kim Giang
4 Đ. Độc Lập TT Cẩm Giàng A 08 hàng tháng 15 hàng tháng Tại nhà Ô. Tuyên thôn La A - Kim Giang
5 Khu 4+Đ.Vinh Quang TT Cẩm Giàng B 08 hàng tháng 15 hàng tháng Tại nhà Ô Khuyến thôn Kim Quan - Kim Giang
6 Khu 4+Đ.Vinh Quang TT Cẩm Giàng B 08 hàng tháng 15 hàng tháng Tại nhà Ô Khuyến thôn Kim Quan - Kim Giang
7 Khu 4+Đ.Vinh Quang TT Cẩm Giàng B 08 hàng tháng 15 hàng tháng Tại nhà Ô. Sinh thôn La B - Kim Giang
8 Khu 4+Đ.Vinh Quang TT Cẩm Giàng B 08 hàng tháng 15 hàng tháng Tại nhà Ô. Sinh thôn La B - Kim Giang
Thạch Lỗi
1 Xóm Cầu Lẻ Thạch Lỗi B 15 hàng tháng 19;20 hàng tháng Tại nhà Ô Dũng xóm Cầu Lẻ - Thạch Lỗi
2 Xóm Cầu Lẻ Thạch Lỗi B 15 hàng tháng 19;20 hàng tháng Tại nhà Ô Dũng xóm Cầu Lẻ - Thạch Lỗi
3 Xóm Đông Trong Thạch Lỗi B 15 hàng tháng 19;20 hàng tháng Tại nhà Ô Hậu thôn Thích - Thạch Lỗi
4 Xóm Đông Trong Thạch Lỗi B 15 hàng tháng 19;20 hàng tháng Tại nhà Ô Hậu thôn Thích - Thạch Lỗi
5 Thích Thạch Lỗi B 15 hàng tháng 19;20 hàng tháng Tại nhà Ô Hậu thôn Thích - Thạch Lỗi
6 Thích Thạch Lỗi B 15 hàng tháng 19;20 hàng tháng Tại nhà Ô Hậu thôn Thích - Thạch Lỗi
7 Xóm Đình Giác Thạch Lỗi C 15 hàng tháng 19;20 hàng tháng Tại nhà Ô Hậu xóm Đình Giác - Thạch Lỗi
8 Xóm Đình Giác Thạch Lỗi C 15 hàng tháng 19;20 hàng tháng Tại nhà Ô Hậu xóm Đình Giác - Thạch Lỗi
9 Xóm Tây Chính Thạch Lỗi C 15 hàng tháng 19;20 hàng tháng Tại nhà Ô Ứng xóm Tây Chính - Thạch Lỗi
10 Xóm Tây Chính Thạch Lỗi C 15 hàng tháng 19;20 hàng tháng Tại nhà Ô Ứng xóm Tây Chính - Thạch Lỗi
11 Kinh Nguyên Thạch Lỗi D 15 hàng tháng 19;20 hàng tháng Tại nhà Ô Bộ thôn Kinh Nguyên - Thạch Lỗi
12 Kinh Nguyên Thạch Lỗi D 15 hàng tháng 19;20 hàng tháng Tại nhà Ô Bộ thôn Kinh Nguyên - Thạch Lỗi
13 Thôn Lũng Thạch Lỗi D 15 hàng tháng 19;20 hàng tháng Tại nhà Ô Bộ thôn Kinh Nguyên - Thạch Lỗi
14 Thôn Lũng Thạch Lỗi D 15 hàng tháng 19;20 hàng tháng Tại nhà Ô Bộ thôn Kinh Nguyên - Thạch Lỗi
Ngọc Liên
1 Bình Phiên Bình Phiên 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Phi thôn Bình Phiên - Ngọc Liên
2 Bình Phiên Bình Phiên 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Phi thôn Bình Phiên - Ngọc Liên
3 Bình Phiên Bình Phiên 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Phi thôn Bình Phiên - Ngọc Liên
4 Bình Phiên Bình Phiên 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Phi thôn Bình Phiên - Ngọc Liên
5 Ngọc Trục Ngọc Liên A 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Trang thôn Ngọc Trục - Ngọc Liên
6 Ngọc Trục Ngọc Liên A 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Trang thôn Ngọc Trục - Ngọc Liên
7 Ngọc Kha Ngọc Liên A 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Trang thôn Ngọc Trục - Ngọc Liên
8 Ngọc Kha Ngọc Liên A 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Trang thôn Ngọc Trục - Ngọc Liên
9 Ngọc Quyết Ngọc Liên B 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Nẫm thôn Ngọc Quyết - Ngọc Liên
10 Ngọc Quyết Ngọc Liên B 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Nẫm thôn Ngọc Quyết - Ngọc Liên
11 Ngọc Quyết Ngọc Liên B 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Nẫm thôn Ngọc Quyết - Ngọc Liên
12 Ngọc Quyết Ngọc Liên B 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Nẫm thôn Ngọc Quyết - Ngọc Liên
13 Nghĩa Trạch Ngọc Liên B 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Nam thôn Nghĩa Trạch - Ngọc Liên
14 Nghĩa Trạch Ngọc Liên B 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Nam thôn Nghĩa Trạch - Ngọc Liên
15 Tế Bằng Ngọc Liên B 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Nam thôn Nghĩa Trạch - Ngọc Liên
16 Tế Bằng Ngọc Liên B 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Nam thôn Nghĩa Trạch - Ngọc Liên
17 Cẩm Trục Ngọc Liên B 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Hạnh thôn Cẩm Trục - Ngọc Liên
18 Cẩm Trục Ngọc Liên B 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Hạnh thôn Cẩm Trục - Ngọc Liên
19 Thu Lãng Ngọc Liên B 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Hạnh thôn Cẩm Trục - Ngọc Liên
20 Thu Lãng Ngọc Liên B 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Hạnh thôn Cẩm Trục - Ngọc Liên
21 Thu Lãng Ngọc Liên B 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Hạnh thôn Cẩm Trục - Ngọc Liên
22 Thu Lãng Ngọc Liên B 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Hạnh thôn Cẩm Trục - Ngọc Liên
23 Mỹ Hảo Ngọc Liên A 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Toán thôn Mỹ Hảo - Ngọc Liên
24 Mỹ Hảo Ngọc Liên A 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Toán thôn Mỹ Hảo - Ngọc Liên
25 Mỹ Vọng Ngọc Liên A 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Thịnh thôn Mỹ Vọng - Ngọc Liên
26 Mỹ Vọng Ngọc Liên A 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Thịnh thôn Mỹ Vọng - Ngọc Liên
27 Mỹ Vọng Ngọc Liên A 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Thịnh thôn Mỹ Vọng - Ngọc Liên
28 Mỹ Vọng Ngọc Liên A 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Thịnh thôn Mỹ Vọng - Ngọc Liên
29 Mỹ Hảo Ngọc Liên A 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Toán thôn Mỹ Hảo - Ngọc Liên
30 Mỹ Hảo Ngọc Liên A 09 hàng tháng 13;14;15 hàng tháng Tại nhà Ô Toán thôn Mỹ Hảo - Ngọc Liên
Lương Điền
1 Đông Giao Đông Giao A 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đông Giao - Lương Điền
2 Đông Giao Đông Giao A 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đông Giao - Lương Điền
3 Đông Giao Đông Giao A 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đông Giao - Lương Điền
4 Đông Giao Đông Giao A 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đông Giao - Lương Điền
5 Đông Giao CQT Đông Giao B 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đông Giao - Lương Điền
6 Đông Giao CQT Đông Giao B 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đông Giao - Lương Điền
7 Đông Giao CQT Đông Giao B 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đông Giao - Lương Điền
8 Đông Giao CQT Đông Giao B 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đông Giao - Lương Điền
9 Bến X416 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Đào Thắng thôn Bến - Lương Điền
10 Bến X416 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Đào Thắng thôn Bến - Lương Điền
11 Xóm Bến Thái Lai 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Đào Thắng thôn Bến - Lương Điền
12 Xóm Bến Thái Lai 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Đào Thắng thôn Bến - Lương Điền
13 Bối Tượng Bối Tượng B 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Thắng thôn Bối Tượng - Lương Điền
14 Bối Tượng Bối Tượng B 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Thắng thôn Bối Tượng - Lương Điền
15 Bối Tượng Bối Tượng B 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Thắng thôn Bối Tượng - Lương Điền
16 Bối Tượng Bối Tượng B 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Thắng thôn Bối Tượng - Lương Điền
17 Đồng Khê Lương Điền B(bơm) 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Duyên thôn Đồng Khê - Lương Điền
18 Đồng Khê Lương Điền B(bơm) 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Duyên thôn Đồng Khê - Lương Điền
19 Đồng Khê Lương Điền B(bơm) 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Duyên thôn Đồng Khê - Lương Điền
20 Đồng Khê Lương Điền B(bơm) 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Duyên thôn Đồng Khê - Lương Điền
21 Thái Lai X416 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Tân thôn Thái Lai - Lương Điền
22 Thái Lai X416 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Tân thôn Thái Lai - Lương Điền
23 Bái Dương X416 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Hải thôn Bái Dương - Lương Điền
24 Bái Dương X416 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Hải thôn Bái Dương - Lương Điền
25 Lường Xá Lường Xá 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Oai thôn Lường Xá - Lương Điền
26 Lường Xá Lường Xá 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Oai thôn Lường Xá - Lương Điền
27 Lường Xá Lường Xá 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Oai thôn Lường Xá - Lương Điền
28 Lường Xá Lường Xá 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Oai thôn Lường Xá - Lương Điền
29 Bình Long Cầu Dốc 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Hoan - Cầu Dốc - Lương Điền
30 Bình Long Cầu Dốc 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Hoan - Cầu Dốc - Lương Điền
31 TT X416 X416 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Đào Thắng thôn Bến - Lương Điền
32 TT X416 X416 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Đào Thắng thôn Bến - Lương Điền
33 An Lại Cầu Dốc 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Chức thôn An Lại - Lương Điền
34 An Lại Cầu Dốc 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Chức thôn An Lại - Lương Điền
35 Bình Long Cầu Dốc 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Hoan - Cầu Dốc - Lương Điền
36 Bình Long Cầu Dốc 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Hoan - Cầu Dốc - Lương Điền
37 An Thái X416 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Hải thôn Bái Dương - Lương Điền
38 An Thái X416 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Hải thôn Bái Dương - Lương Điền
39 Mậu Thìn Mậu Thìn 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Thọ thôn Mậu Thìn - Lương Điền
40 Mậu Thìn Mậu Thìn 18 hàng tháng 22;23;24 hàng tháng Tại nhà Ông Thọ thôn Mậu Thìn - Lương Điền
Cẩm Hưng
1 Đồng Quan Cẩm Hưng A 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Nam thôn Đồng Quan - Cẩm Hưng
2 Đồng Quan Cẩm Hưng A 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Nam thôn Đồng Quan - Cẩm Hưng
3 Đức Tinh Cẩm Hưng A 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Quý thôn Đức Tinh - Cẩm Hưng
4 Đức Tinh Cẩm Hưng A 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Quý thôn Đức Tinh - Cẩm Hưng
5 Đông Đô Cẩm Hưng A 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Hùng thôn Đông Đô - Cẩm Hưng
6 Đông Đô Cẩm Hưng A 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Hùng thôn Đông Đô - Cẩm Hưng
7 Hỷ Duyệt Cẩm Hưng A 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Hồng thôn Hỷ Duyệt - Cẩm Hưng
8 Hỷ Duyệt Cẩm Hưng A 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Hồng thôn Hỷ Duyệt - Cẩm Hưng
9 Đồng Xuyên Đồng Xuyên 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đồng Xuyên - Cẩm Hưng
10 Đồng Xuyên Đồng Xuyên 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đồng Xuyên - Cẩm Hưng
11 Đồng Xuyên Đồng Xuyên 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đồng Xuyên - Cẩm Hưng
12 Đồng Xuyên Đồng Xuyên 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Đồng Xuyên - Cẩm Hưng
13 Mậu Duyệt Mậu Duyệt 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Mậu Duyệt - Cẩm Hưng
14 Mậu Duyệt Mậu Duyệt 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Mậu Duyệt - Cẩm Hưng
15 Mậu Duyệt Mậu Duyệt 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Mậu Duyệt - Cẩm Hưng
16 Mậu Duyệt Mậu Duyệt 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Mậu Duyệt - Cẩm Hưng
17 Mậu Duyệt Mậu Duyệt 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Mậu Duyệt - Cẩm Hưng
18 Mậu Duyệt Mậu Duyệt 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Mậu Duyệt - Cẩm Hưng
19 Hộ Vệ Cẩm Hưng C 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hộ Vệ - Cẩm Hưng
20 Hộ Vệ Cẩm Hưng C 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hộ Vệ - Cẩm Hưng
21 Hộ Vệ Cẩm Hưng C 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hộ Vệ - Cẩm Hưng
22 Hộ Vệ Cẩm Hưng C 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hộ Vệ - Cẩm Hưng
23 Mậu Tân Mậu Tân 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Vận thôn Mậu Tân - Cẩm Hưng
24 Mậu Tân Mậu Tân 19 hàng tháng 23;24 hàng tháng Tại nhà Ô Vận thôn Mậu Tân - Cẩm Hưng
Cẩm Đoài
1   Cẩm Đoài A 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hòa Bình - Cẩm Đoài
2   Cẩm Đoài A 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hòa Bình - Cẩm Đoài
3   Quảng Cư 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quảng Cư - Cẩm Đoài
4   Quảng Cư 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Quảng Cư - Cẩm Đoài
5   Hòa Bình 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hòa Bình - Cẩm Đoài
6   Hòa Bình 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Hòa Bình - Cẩm Đoài
7   Cẩm Đoài B 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Ha Xá - Cẩm Đoài
8   Cẩm Đoài B 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Ha Xá - Cẩm Đoài
9   Cẩm Đoài B 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Ha Xá - Cẩm Đoài
10   Cẩm Đoài B 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà văn hóa thôn Ha Xá - Cẩm Đoài
11   Quảng Cư 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Quảng Cư - Cẩm Đoài
12   Quảng Cư 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Quảng Cư - Cẩm Đoài
13   Quảng Cư 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Quảng Cư - Cẩm Đoài
14   Kim Xá 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Kim Xá - Cẩm Đoài
15   Kim Xá 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Kim Xá - Cẩm Đoài
16   Kim Xá 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Kim Xá - Cẩm Đoài
17   Kim Xá 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Kim Xá - Cẩm Đoài
18   Kim Xá 03 hàng tháng 07;08;09 hàng tháng Nhà Văn Hóa thôn Kim Xá - Cẩm Đoài

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 14/07/2015 08:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Tặng quà Mẹ VNAH

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Hội nghị Tổng kết Công tác SXKD 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Tuần Lễ hồng EVN 2016 tại PC Hải Dương

 • Điện lực Cẩm Giàng đổi bóng đèn và sửa chữa điện cho gia đình chính sách

 • Điện lực Bình Giang sửa chữa điện cho gia đình chính sách, hộ nghèo

 • Giải bóng đá CNVC-LĐ 2015

 • Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống ngành Điện lực

 • Đóng điện ĐZ 110kV Hải Dương 2 - Hòa Phát

 • Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015

 • Tri ân nhân ngày 27/7/2015

 • Tặng quà cho học sinh giỏi 2014 - 2015 và gặp mặt gia đình tiêu biểu hiếu học 2015

 • ĐL Bình Giang khôi phục hệ thống lưới điện sau cơn bão số 1 - 2015

 • Luân chuyển máy biến áp phục vụ cấp điện ổn định mùa hè 2015

 • Điện lực TP Hải Dương phát quang hành lang lưới điện

 • Chùm ảnh xâm phạm về hành lang lưới điện

 • Hưởng ứng Giờ trái đất 2015

 • Thực hành 5S

Thư viện Video