Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch Thu Tiền Điện - ĐL TP Hải Dương - Thanh Toán Tại Quầy Ngân Hàng

STT

Tên trạm

Mã trạm

Mã sổ

Ngày ghi

Ngày thu

Tên quầy

Đội QL

1

Điện biên Phủ 3 <560>

01CE00001

01001

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Điện biên Phủ 3 <560>

01CE00001

01002

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Điện biên Phủ 3 <560>

01CE00001

01Q401

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Điện biên Phủ 3 <560>

01CE00001

01Q461

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

2

Bình Hàn 2 <560>

01CE00003

01014

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Bình Hàn 2 <560>

01CE00003

01015

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Bình Hàn 2 <560>

01CE00003

01Q402

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

3

Cẩm Thượng 3 <400kVA>

01CE00005

01185

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Cẩm Thượng 3 <400kVA>

01CE00005

01Q403

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

4

Nguyễn thượng Mẫn <560>

01CE00007

01137

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Nguyễn thượng Mẫn <560>

01CE00007

01146

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Nguyễn thượng Mẫn <560>

01CE00007

01458

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Nguyễn thượng Mẫn <560>

01CE00007

01Q404

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

5

Tuệ Tĩnh <560>

01CE00031

01150

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

 

Tuệ Tĩnh <560>

01CE00031

01Q464

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

6

Xí nghiệp In 1 <500kVA>

01CE00033

01131

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

 

Xí nghiệp In 1 <500kVA>

01CE00033

01Q417

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

7

Hồng Phong 1 <250kVA>

01CE00035

01144

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

 

Hồng Phong 1 <250kVA>

01CE00035

01Q418

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

8

Xí Nghiệp In 2 <560>

01CE01179

01288

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

 

Xí Nghiệp In 2 <560>

01CE01179

01Q422

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

9

Hồng Phong 2 <400kVA>

01CE01287

01134

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

 

Hồng Phong 2 <400kVA>

01CE01287

01Q441

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

10

Khu 13 Nguyễn Trãi <400kVA>

01CE01289

01271

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

 

Khu 13 Nguyễn Trãi <400kVA>

01CE01289

01Q431

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

11

Hào Thành <400kVA>

01CE01293

01151

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

 

Hào Thành <400kVA>

01CE01293

01286

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

 

Hào Thành <400kVA>

01CE01293

01Q439

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

1

12

Trạm xá Bình Hàn <560kVA>

01CE01319

01267

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Trạm xá Bình Hàn <560kVA>

01CE01319

01Q435

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

13

Khu 1 Cẩm Thượng <400kVA>

01CE01325

01284

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Khu 1 Cẩm Thượng <400kVA>

01CE01325

01342

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Khu 1 Cẩm Thượng <400kVA>

01CE01325

01Q438

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

14

Tập thể cơ điện NN4<160 kVA>

01CE01335

01278

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Tập thể cơ điện NN4<160 kVA>

01CE01335

01Q430

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

15

Chiếu sáng đường gom 3 <250kVA>

01CE02355

01404

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Chiếu sáng đường gom 3 <250kVA>

01CE02355

01Q452

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

16

Cô Đông<560kVA>

01CE02395

01427

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Cô Đông<560kVA>

01CE02395

01Q459

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

17

Nguyễn Thượng Mẫn 2 <560kVA>

01CE02463

01118

05

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Nguyễn Thượng Mẫn 2 <560kVA>

01CE02463

01Q475

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

18

Tuệ Tĩnh 10 <250kVA>

01CE02523

01493

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Tuệ Tĩnh 10 <250kVA>

01CE02523

01Q478

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

19

Điện Biên Phủ 4 <250kVA>

01CE02525

01492

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

 

Điện Biên Phủ 4 <250kVA>

01CE02525

01Q477

5

10-14

BIDV 267C Điện Biên Phủ

2

20

Âu Thuyền <250KVA>

01CE01807

01254

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Âu Thuyền <250KVA>

01CE01807

01Q521

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

21

Bảo Tháp <250>

01CE01131

01186

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Bảo Tháp <250>

01CE01131

01Q510

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

22

Cảng Cống Câu <560kVA>

01CE02541

01Q556

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

23

Hải Tân 2 <400kVA>

01CE01127

01161

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Hải Tân 2 <400kVA>

01CE01127

01Q506

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

24

Hải Tân 3<400kVA>

01CE02247

01374

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Hải Tân 3<400kVA>

01CE02247

01Q540

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

25

Hải Tân 4 <560kVA>

01CE02497

01187

10

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Hải Tân 4 <560kVA>

01CE02497

01Q553

10

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

26

Hồ Trái Bầu <250>

01CE01685

01339

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Hồ Trái Bầu <250>

01CE01685

01Q520

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

27

Hồ Trái Bầu 3<250kVA>

01CE02035

01340

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Hồ Trái Bầu 3<250kVA>

01CE02035

01Q536

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

28

KDC 9 Hải Tân <500kVA>

01CE02607

01549

09

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

KDC 9 Hải Tân <500kVA>

01CE02607

01Q564

09

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

29

Khu 13 Hải Tân <560kVA>

01CE02495

01201

10

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Khu 13 Hải Tân <560kVA>

01CE02495

01Q552

10

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

30

Khu DC chế biến Thuỷ Sản<1000kVa>

01CK02233

01370

10

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Khu DC chế biến Thuỷ Sản<1000kVa>

01CK02233

01Q539

10

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

31

Kios 11 Đông Nam Cường <630 kVA>

01CE02475

01471

10

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Kios 11 Đông Nam Cường <630 kVA>

01CE02475

01Q549

10

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

32

Kios 12 Đông Nam Cường <560kVA>

01CE02597

01538

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Kios 12 Đông Nam Cường <560kVA>

01CE02597

01Q193

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

33

Kios cầu Hải Tân 1 <560KVA>

01CE01843

01546

04

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

34

Kiốt Hà Hải 2<250kVa>

01CE02219

01325

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Kiốt Hà Hải 2<250kVa>

01CE02219

01Q530

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

35

Kiốt Hà Hải 3<250kVa>

01CE02221

01324

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Kiốt Hà Hải 3<250kVa>

01CE02221

01Q529

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

36

Kiốt Hà Hải<250kVA>

01CE02027

01336

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Kiốt Hà Hải<250kVA>

01CE02027

01Q535

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

37

Ngọc Đô <250>

01CE01361

01263

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Ngọc Đô <250>

01CE01361

01Q524

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

38

NM Nước Hải Tân <400kVA>

01CE01301

01289

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

NM Nước Hải Tân <400kVA>

01CE01301

01Q518

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

39

Phủ Lỗ 2 <320kVA>

01CE01125

01183

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Phủ Lỗ 2 <320kVA>

01CE01125

01Q511

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

40

Phủ Lỗ 3<560kVA>

01CE02017

01154

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Phủ Lỗ 3<560kVA>

01CE02017

01333

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Phủ Lỗ 3<560kVA>

01CE02017

01Q532

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

41

Phúc Duyên <400kVA>

01CE01129

01173

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Phúc Duyên <400kVA>

01CE01129

01Q508

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

42

Phúc Duyên 2 <560kVA>

01CE02549

01502

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Phúc Duyên 2 <560kVA>

01CE02549

01527

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Phúc Duyên 2 <560kVA>

01CE02549

01Q559

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

43

Than Mặt Trời<250kVA>

01CK02273

01377

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Than Mặt Trời<250kVA>

01CK02273

01Q542

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

44

Trạm 9 Đông Nam Cường <250KVA>

01CE01811

01291

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Trạm 9 Đông Nam Cường <250KVA>

01CE01811

01Q522

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

45

Trạm số 10 ĐNC<400kVA>

01CE02019

01335

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Trạm số 10 ĐNC<400kVA>

01CE02019

01Q534

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

46

TT Cảng Cống câu <400kVA>

01CE01135

01202

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

TT Cảng Cống câu <400kVA>

01CE01135

01Q512

9

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

47

Xử lý nước Hà Hải<560kVA>

01CE02037

01341

10

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

 

Xử lý nước Hà Hải<560kVA>

01CE02037

01Q537

10

15-17

BIDV 677 Lê Thanh Nghị

4

48

An Định <250kVA>

01CE02543

01496

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

An Định <250kVA>

01CE02543

01Q286

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

49

An Ninh <630>

01CE00309

01068

11

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

An Ninh <630>

01CE00309

01068-1

11

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

An Ninh <630>

01CE00309

01113

11

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

An Ninh <630>

01CE00309

01Q228

11

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

50

An Ninh 2 <630kVA>

01CE02449

01069

11

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

An Ninh 2 <630kVA>

01CE02449

01461

11

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

An Ninh 2 <630kVA>

01CE02449

01Q282

11

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

51

Bắc Hàn Giang <400kVA>

01CE00405

01141

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Bắc Hàn Giang <400kVA>

01CE00405

01Q231

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

52

Canh Nông <560>

01CE00409

01032

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Canh Nông <560>

01CE00409

01055

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Canh Nông <560>

01CE00409

01065

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Canh Nông <560>

01CE00409

01Q217

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

53

Canh Nông 2 <180>

01CE01297

01259

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Canh Nông 2 <180>

01CE01297

01Q244

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

54

Cầu Đạo <560kVA>

01CE01203

01237

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Cầu Đạo <560kVA>

01CE01203

01237-1

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Cầu Đạo <560kVA>

01CE01203

01Q238

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Cầu Đạo <560kVA>

01CE01203

01Q238-1

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

55

Chợ An Ninh <400kVA>

01CE02601

01544

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Chợ An Ninh <400kVA>

01CE02601

01545

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Chợ An Ninh <400kVA>

01CE02601

01Q290

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Chợ An Ninh <400kVA>

01CE02601

01Q290-1

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

56

Đinh văn Tả <400>

01CE00401

01197

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Đinh văn Tả <400>

01CE00401

01197-1

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Đinh văn Tả <400>

01CE00401

01Q232

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Đinh văn Tả <400>

01CE00401

01Q232-1

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

57

Đường Thanh Niên <560>

01CE00507

01052

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Đường Thanh Niên <560>

01CE00507

01053

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Đường Thanh Niên <560>

01CE00507

01054

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Đường Thanh Niên <560>

01CE00507

01Q220

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

58

Hoà Bình <400>

01CE00601

01115

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Hoà Bình <400>

01CE00601

01127

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Hoà Bình <400>

01CE00601

01Q222

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

59

Khu 10 Bình Hàn <250>

01CE01341

01269

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Khu 10 Bình Hàn <250>

01CE01341

01Q243

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

60

Khu 7 Quang Trung <250>

01CE01299

01264

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Khu 7 Quang Trung <250>

01CE01299

01Q239

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

61

Kios bắc công viên Bạch Đằng <250kVA>

01CE02451

01460

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Kios bắc công viên Bạch Đằng <250kVA>

01CE02451

01Q281

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

62

Quang Trung 1 <560>

01CE00607

01030

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Quang Trung 1 <560>

01CE00607

01031

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Quang Trung 1 <560>

01CE00607

01Q225

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

63

Quang Trung 1A <560kVA>

01CE01343

01125

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Quang Trung 1A <560kVA>

01CE01343

01140

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Quang Trung 1A <560kVA>

01CE01343

01Q241

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

64

Quang Trung 3<560>

01CE02115

01363

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Quang Trung 3<560>

01CE02115

01364

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Quang Trung 3<560>

01CE02115

01365

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Quang Trung 3<560>

01CE02115

01Q261

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

65

Thanh Niên 3 <560kVA>

01CE02503

01483

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Thanh Niên 3 <560kVA>

01CE02503

01Q283

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

66

Tiền Phong <400kVA>

01CE00307

01016

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Tiền Phong <400kVA>

01CE00307

01017

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Tiền Phong <400kVA>

01CE00307

01Q227

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

67

Viện Mắt <560kVA>

01CE00503

01063

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Viện Mắt <560kVA>

01CE00503

01064

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

 

Viện Mắt <560kVA>

01CE00503

01Q218

12

16-19

BIDV 78 Quang Trung

2

68

Bà Triệu <250kVA>

01CE02533

01500

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Bà Triệu <250kVA>

01CE02533

01Q188

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

69

Điện biên Phủ 1 <560>

01CE00809

01087

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Điện biên Phủ 1 <560>

01CE00809

01376

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Điện biên Phủ 1 <560>

01CE00809

01Q159

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Điện biên Phủ 1 <560>

01CE00809

01Q160

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

70

Khu 15 P.Ngũ Lão <560KVA>

01CE01693

01282

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Khu 15 P.Ngũ Lão <560KVA>

01CE01693

01318

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Khu 15 P.Ngũ Lão <560KVA>

01CE01693

01Q149

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Khu 15 P.Ngũ Lão <560KVA>

01CE01693

01Q150

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

71

Khu 16 Phường Tân Bình<560KVA>

01CE02067

01347

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Khu 16 Phường Tân Bình<560KVA>

01CE02067

01348

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Khu 16 Phường Tân Bình<560KVA>

01CE02067

01Q157

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Khu 16 Phường Tân Bình<560KVA>

01CE02067

01Q158

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

72

Ngô Quyền <500>

01CE00905

01158

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Ngô Quyền <500>

01CE00905

01Q172

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

73

Ngô Quyền 1 <560>

01CE00907

01209

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Ngô Quyền 1 <560>

01CE00907

01Q152

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

74

Ngô Quyền 3 <320kVA>

01CE02307

01321

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Ngô Quyền 3 <320kVA>

01CE02307

01Q154

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

75

Ngô Quyền 4 <400kVA>

01CE02555

01505

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Ngô Quyền 4 <400kVA>

01CE02555

01526

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Ngô Quyền 4 <400kVA>

01CE02555

01Q189

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Ngô Quyền 4 <400kVA>

01CE02555

01Q190

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

76

Nguyễn Văn Linh <560kVA>

01CE02493

01479

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Nguyễn Văn Linh <560kVA>

01CE02493

01Q177

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

77

Nhất Ly <320kVA>

01CK02277

01402

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Nhất Ly <320kVA>

01CK02277

01Q146

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

78

Tân Kim <630kVA>

01CE00903

01050

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Tân Kim <630kVA>

01CE00903

01051

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Tân Kim <630kVA>

01CE00903

01Q155

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Tân Kim <630kVA>

01CE00903

01Q156

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

79

Tân Kim 2 <560kVA>

01CE02491

01481

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Tân Kim 2 <560kVA>

01CE02491

01Q179

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

80

Tân Kim 3 <250kVA>

01CE02531

01497

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Tân Kim 3 <250kVA>

01CE02531

01Q185

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

81

Trung đại tu ôtô <250>

01CE00901

01119

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

 

Trung đại tu ôtô <250>

01CE00901

01Q151

13

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

82

XN Kim Cương <560>

01CE01295

01Q148

12

17-19

BIDV số 2 Lê Thanh Nghị

1

83

Đền Thánh 1 <560>

01CE00015

01111

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Đền Thánh 1 <560>

01CE00015

01Q408

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

84

Đền Thánh 2 <250>

01CE00017

01159

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Đền Thánh 2 <250>

01CE00017

01Q409

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

85

Chi Lăng 1 <560>

01CE00019

01020

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Chi Lăng 1 <560>

01CE00019

01021

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Chi Lăng 1 <560>

01CE00019

01Q410

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

86

Tập thể Ga <250>

01CE00021

01204

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Tập thể Ga <250>

01CE00021

01Q411

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

87

Hồng Quang <560kVA>

01CE00023

01138

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Hồng Quang <560kVA>

01CE00023

01369

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Hồng Quang <560kVA>

01CE00023

01Q412

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

88

Chi Lăng 2 <320>

01CE00025

01061

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Chi Lăng 2 <320>

01CE00025

01114

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Chi Lăng 2 <320>

01CE00025

01Q413

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

89

Kho Đỏ <560kVA>

01CE00027

01022

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Kho Đỏ <560kVA>

01CE00027

01145

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Kho Đỏ <560kVA>

01CE00027

01Q414

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

90

Khách Sạn <400>

01CE00029

01346

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Khách Sạn <400>

01CE00029

01Q415

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

91

Khu 14 Bình Hàn <400 kVA>

01CE01291

01270

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Khu 14 Bình Hàn <400 kVA>

01CE01291

01Q433

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

92

TT Trường Chính Trị <400>

01CE01323

01062

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

TT Trường Chính Trị <400>

01CE01323

01147

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

TT Trường Chính Trị <400>

01CE01323

01Q437

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

93

Khu dân cư May 1 <250kVA>

01CE02347

01401

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Khu dân cư May 1 <250kVA>

01CE02347

01Q450

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

94

Chiếu sáng đường gom 4 <250kVA>

01CE02353

01412

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Chiếu sáng đường gom 4 <250kVA>

01CE02353

01Q454

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

95

Vật tư tổng hợp <250kVA>

01CE02357

01403

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Vật tư tổng hợp <250kVA>

01CE02357

01Q451

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

96

Ga Hải Dương <400kVA>

01CE02367

01411

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Ga Hải Dương <400kVA>

01CE02367

01Q453

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

97

Chi Lăng 3 <560kVA>

01CE02409

01433

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Chi Lăng 3 <560kVA>

01CE02409

01Q460

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

98

Viện 7B (công cộng) <560 kVA>

01CE02465

01023

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

 

Viện 7B (công cộng) <560 kVA>

01CE02465

01Q476

10

15-19

BIDV số 5 Hồng Quang

2

99

Ái Quốc B<560>

01CE01879

01297

7

15-16

BIDV Tiền Trung

1

 

Ái Quốc B<560>

01CE01879

01300

7

15-16

BIDV Tiền Trung

1

 

Ái Quốc B<560>

01CE01879

01310

7

15-16

BIDV Tiền Trung

1

 

Ái Quốc B<560>

01CE01879

01Q805

7

15-16

BIDV Tiền Trung

1

 

Ái Quốc B<560>

01CE01879

01Q805-1

7

15-16

BIDV Tiền Trung

1

100

Độc Lập<400kVA>

01CE01985

01322

7

15-16

BIDV Tiền Trung

1

 

Độc Lập<400kVA>

01CE01985

01Q806

7

15-16

BIDV Tiền Trung

1

101

QLCN Tàu Thủy<180kVA>

01CE02387

01436

7

15-16

BIDV Tiền Trung

1

 

QLCN Tàu Thủy<180kVA>

01CE02387

01Q820

7

15-16

BIDV Tiền Trung

1

102

Thôn Tiền Trung <400kVA>

01CE02453

01462

7

15-16

BIDV Tiền Trung

1

 

Thôn Tiền Trung <400kVA>

01CE02453

01Q823

7

15-16

BIDV Tiền Trung

1

103

Tiền Trung 2 <400kVA>

01CE02545

01503

7

15-16

BIDV Tiền Trung

1

 

Tiền Trung 2 <400kVA>

01CE02545

01Q829

7

15-16

BIDV Tiền Trung

1

104

Đặng quốc Trinh <560>

01CE01111

01102

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Đặng quốc Trinh <560>

01CE01111

01117

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Đặng quốc Trinh <560>

01CE01111

01Q502

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

105

Cống Đọ <250>

01CE01115

01072

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Cống Đọ <250>

01CE01115

01073

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Cống Đọ <250>

01CE01115

01Q504

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

106

Lê Thanh Nghị <320kVA>

01CE01117

01034

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Lê Thanh Nghị <320kVA>

01CE01117

01Q503

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

107

Khu 17 Lê Thanh Nghị <400kVA>

01CE01119

01184

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Khu 17 Lê Thanh Nghị <400kVA>

01CE01119

01Q509

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

108

Phủ Lỗ <560>

01CE01121

01155

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Phủ Lỗ <560>

01CE01121

01156

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Phủ Lỗ <560>

01CE01121

01Q507

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

109

Hải Tân 1 <560>

01CE01123

01152

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Hải Tân 1 <560>

01CE01123

01153

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Hải Tân 1 <560>

01CE01123

01Q505

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

110

TT Bê tông <250kVA>

01CE01371

01272

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

TT Bê tông <250kVA>

01CE01371

01Q519

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

111

Mạc Đĩnh Chi<250kVA>

01CE02319

01385

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Mạc Đĩnh Chi<250kVA>

01CE02319

01Q544

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

112

Bình Lâu 1B<400kVA>

01CE02349

01101

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Bình Lâu 1B<400kVA>

01CE02349

01444

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Bình Lâu 1B<400kVA>

01CE02349

01Q545

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Bình Lâu 1B<400kVA>

01CE02349

01Q545-1

6

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

113

Phủ Lỗ 4 <630 kVA>

01CE02479

01157

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Phủ Lỗ 4 <630 kVA>

01CE02479

01472

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Phủ Lỗ 4 <630 kVA>

01CE02479

01Q550

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Phủ Lỗ 4 <630 kVA>

01CE02479

01Q550-1

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

114

Lê Thanh Nghị 2 <250kVA>

01CE02535

01033

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Lê Thanh Nghị 2 <250kVA>

01CE02535

01Q557

7

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

115

Khu thương mại chợ Hải Tân <400kVA>

01CE02609

01550

06

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

 

Khu thương mại chợ Hải Tân <400kVA>

01CE02609

01Q565

06

12-14

VCB 609 Lê Thanh Nghị

4

116

Tỉnh Uỷ 1 <630>

01CE00209

01005

10

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

 

Tỉnh Uỷ 1 <630>

01CE00209

01028

10

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

 

Tỉnh Uỷ 1 <630>

01CE00209

01029

10

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

 

Tỉnh Uỷ 1 <630>

01CE00209

01Q201

10

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

 

Tỉnh Uỷ 1 <630>

01CE00209

01Q201-1

10

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

117

Tỉnh Uỷ 2 <400kVA>

01CE00301

01004

10

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

 

Tỉnh Uỷ 2 <400kVA>

01CE00301

01Q202

10

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

118

Bắc Sơn <560kVA>

01CE00509

01103

10

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

 

Bắc Sơn <560kVA>

01CE00509

01Q221

10

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

119

Quang Trung 1 <560>

01CE00607

01012

12

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

120

Quang Trung 2 <400kVA>

01CE00609

01013

10

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

 

Quang Trung 2 <400kVA>

01CE00609

01Q226

10

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

121

Ki ốt Toà Thị Chính <400KVA>

01CE01699

01100

11

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

 

Ki ốt Toà Thị Chính <400KVA>

01CE01699

01Q248

11

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

122

Công ty May 2 công cộng <320kVA>

01CE02373

01413

10

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

 

Công ty May 2 công cộng <320kVA>

01CE02373

01Q271

10

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

123

Bắc Sơn 2 <560kVA>

01CE02561

01512

11

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

 

Bắc Sơn 2 <560kVA>

01CE02561

01513

11

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

 

Bắc Sơn 2 <560kVA>

01CE02561

01Q287

11

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

 

Bắc Sơn 2 <560kVA>

01CE02561

01Q287-1

11

16-18

VCB 11 Trần Hưng Đạo

2

124

Kim Chi <560>

01CE00803

01170

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Kim Chi <560>

01CE00803

01420

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Kim Chi <560>

01CE00803

01Q316

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Kim Chi <560>

01CE00803

01Q385

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

125

TThể Vận tải ôtô <400kVA>

01CE00805

01205

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

TThể Vận tải ôtô <400kVA>

01CE00805

01Q320

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

126

TThể Sở địa chính <180>

01CE00807

01208

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

TThể Sở địa chính <180>

01CE00807

01Q321

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

127

TThể trường Dược <400>

01CE01005

01196

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

TThể trường Dược <400>

01CE01005

01Q308

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

128

Chợ Mát 3 <400>

01CE01007

01070

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Chợ Mát 3 <400>

01CE01007

01Q302

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

129

Chợ Thanh Bình <400kVA>

01CE01009

01206

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Chợ Thanh Bình <400kVA>

01CE01009

01Q309

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

130

TThể Bệnh viện <250>

01CE01101

01207

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

TThể Bệnh viện <250>

01CE01101

01Q325

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

131

Kios 8 Tây Nam Cường <250kVA>

01CE02069

01349

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Kios 8 Tây Nam Cường <250kVA>

01CE02069

01Q347

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

132

Kios 9 Tây Nam Cường<250kVA>

01CE02075

01352

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Kios 9 Tây Nam Cường<250kVA>

01CE02075

01Q349

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

133

Kios 17 Tây Nam Cường<320kVA>

01CE02079

01354

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Kios 17 Tây Nam Cường<320kVA>

01CE02079

01Q351

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

134

Kiốt số 16 Tây Nam Cường<250KVA>

01CE02087

01358

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Kiốt số 16 Tây Nam Cường<250KVA>

01CE02087

01Q355

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

135

Kiốt 3 Khu dân cư-P. Thanh Bình<630kVA>

01CE02327

01388

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Kiốt 3 Khu dân cư-P. Thanh Bình<630kVA>

01CE02327

01Q367

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

136

Kim Chi 2<400kVA>

01CE02331

01382

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Kim Chi 2<400kVA>

01CE02331

01Q368

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

137

Kios 18 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02361

01405

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Kios 18 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02361

01Q378

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

138

Kios 15 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02415

01440

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Kios 15 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02415

01Q392

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

139

Kios 14 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02417

01441

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Kios 14 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02417

01Q3109

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

140

Khúc Thừa Dụ <400kVA>

01CE02551

01507

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Khúc Thừa Dụ <400kVA>

01CE02551

01Q3106

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

141

Sở Khoa học và công nghệ <250kVA>

01CE02565

01199

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Sở Khoa học và công nghệ <250kVA>

01CE02565

01Q310

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

142

Chiếu sáng số 2 <250kVA>

01CE02577

01534

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Chiếu sáng số 2 <250kVA>

01CE02577

01Q3114

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

143

Chiếu sáng số 3 <250kVA>

01CE02583

01521

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

 

Chiếu sáng số 3 <250kVA>

01CE02583

01Q3113

13

18-20

VCB 243 Nguyễn Lương Bằng

3

144

Tuệ Tĩnh <560>

01CE00031

01285

05

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Tuệ Tĩnh <560>

01CE00031

01Q416

05

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

145

Công ty Sứ 1 <400kVA>

01CE00037

01148

07

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Công ty Sứ 1 <400kVA>

01CE00037

01Q419

07

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

146

Công ty Sứ 2 <560>

01CE00039

01006

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Công ty Sứ 2 <560>

01CE00039

01007

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Công ty Sứ 2 <560>

01CE00039

01Q420

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

147

Ngã tư máy Sứ <250>

01CE00041

01182

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Ngã tư máy Sứ <250>

01CE00041

01Q421

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

148

Ngô Quyền 2 <560>

01CE00909

01210

07

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Ngô Quyền 2 <560>

01CE00909

01Q173

7

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

149

Chợ Mát 1 <400>

01CE01001

01026

7

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Chợ Mát 1 <400>

01CE01001

01Q145

7

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

150

Khu DC làng LILAMA<250kVA>

01CE01981

01320

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Khu DC làng LILAMA<250kVA>

01CE01981

01Q444

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

151

Chiếu sáng số 1 công cộng<400kVA>

01CE02301

01215

7

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Chiếu sáng số 1 công cộng<400kVA>

01CE02301

01Q147

7

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

152

Kios số 5 Tuệ Tĩnh<320kVA>

01CE02339

01397

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

2

 

Kios số 5 Tuệ Tĩnh<320kVA>

01CE02339

01Q449

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

2

153

Kios số 1 Tuệ Tĩnh<250kVA>

01CE02389

01423

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

2

 

Kios số 1 Tuệ Tĩnh<250kVA>

01CE02389

01Q455

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

2

154

Kios số 2 Tuệ Tĩnh<250kVA>

01CE02391

01424

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

2

 

Kios số 2 Tuệ Tĩnh<250kVA>

01CE02391

01Q456

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

2

155

Kios số 3 Tuệ Tĩnh<500kVA>

01CE02393

01425

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

2

 

Kios số 3 Tuệ Tĩnh<500kVA>

01CE02393

01Q457

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

2

156

Kios số 4 Tuệ Tĩnh<250kVA>

01CE02399

01426

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

2

 

Kios số 4 Tuệ Tĩnh<250kVA>

01CE02399

01Q458

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

2

157

Trạm Kios 6 KDC Tuệ Tĩnh <500kVA>

01CE02431

01450

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

2

 

Trạm Kios 6 KDC Tuệ Tĩnh <500kVA>

01CE02431

01Q473

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

2

158

Trạm Kios 7 KDC Tuệ Tĩnh <500kVA>

01CE02433

01451

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

2

 

Trạm Kios 7 KDC Tuệ Tĩnh <500kVA>

01CE02433

01Q472

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

2

159

Công ty Sứ Hải Dương <1000kVA>

01CE02441

01456

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Công ty Sứ Hải Dương <1000kVA>

01CE02441

01Q471

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

160

Nguyễn Lương Bằng <630 kVA>

01CE02473

01099

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Nguyễn Lương Bằng <630 kVA>

01CE02473

01Q474

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

161

Nguyễn Lương Bằng 2 <400kVA>

01CE02553

01508

7

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Nguyễn Lương Bằng 2 <400kVA>

01CE02553

01Q479

7

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

162

Khu 12 Bình Hàn <560kVA>

01CE02595

01536

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Khu 12 Bình Hàn <560kVA>

01CE02595

01537

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Khu 12 Bình Hàn <560kVA>

01CE02595

01Q482

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

 

Khu 12 Bình Hàn <560kVA>

01CE02595

01Q482-1

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

163

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương<320kVA> công cộng

01CK02275

01396

9

15-19

VCB 66 Nguyễn Lương Bằng

1

164

Chương Dương 1 <250>

01CE00043

01010

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

 

Chương Dương 1 <250>

01CE00043

01011

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

 

Chương Dương 1 <250>

01CE00043

01Q121

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

165

Chương Dương 2 <400kVA>

01CE00045

01098

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

 

Chương Dương 2 <400kVA>

01CE00045

01Q122

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

166

Nguyễn Du <400kVA>

01CE00305

01036

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

 

Nguyễn Du <400kVA>

01CE00305

01277

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

 

Nguyễn Du <400kVA>

01CE00305

01Q169

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

167

Nguyễn Du 2 <400kVA>

01CE01167

01035

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

 

Nguyễn Du 2 <400kVA>

01CE01167

01123

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

 

Nguyễn Du 2 <400kVA>

01CE01167

01Q170

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

168

Bạch Đằng 4 <180>

01CE01169

01228

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

 

Bạch Đằng 4 <180>

01CE01169

01Q171

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

169

Chương Dương 3 <250>

01CE01359

01260

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

 

Chương Dương 3 <250>

01CE01359

01Q132

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

170

Khu văn hoá thể thao Tỉnh<250kVA>

01CE02299

01097

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

 

Khu văn hoá thể thao Tỉnh<250kVA>

01CE02299

01Q142

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

171

Bạch Đằng 6 <180VA>

01CE02539

01499

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

 

Bạch Đằng 6 <180VA>

01CE02539

01Q187

6

11-13

VCB 89 Bạch Đằng

1

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 02203.856.569. Xin trân trọng cảm ơn!

 

Tác giả: Theo Phòng KD - ĐL TP Hải Dương ; xuất bản: 11/01/2019 08:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • Gặp mặt các Khách hàng Doanh nghiệp lớn trong tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video