Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch Thu Tiền Điện - ĐL TP Hải Dương - Thanh Toán Tại Quầy Điện lực

 

STT

Tên trạm

Mã trạm

Mã sổ

Ngày ghi

Ngày thu

Tên quầy

Đội

1

Kios 5 - ĐNC <560kVA>

01CE00087

01212

04

10-12

6 Thiện Nhân

4

 

Kios 5 - ĐNC <560kVA>

01CE00087

01Q126

04

10-12

6 Thiện Nhân

4

2

Kios 1 ĐNC <560kVA>

01CE00089

01214

04

10-12

6 Thiện Nhân

1

 

Kios 1 ĐNC <560kVA>

01CE00089

01Q125

04

10-12

6 Thiện Nhân

1

3

Kios 3 - ĐNC <400kVA>

01CE00091

01213

04

10-12

6 Thiện Nhân

1

 

Kios 3 - ĐNC <400kVA>

01CE00091

01Q123

04

10-12

6 Thiện Nhân

1

4

Kios 7 - ĐNC <320kVA>

01CE00093

01216

04

10-12

6 Thiện Nhân

4

 

Kios 7 - ĐNC <320kVA>

01CE00093

01Q124

04

10-12

6 Thiện Nhân

4

5

Trạm Khu 4 ĐNC <560kVA>

01CE01809

01290

4

10-12

6 Thiện Nhân

4

 

Trạm Khu 4 ĐNC <560kVA>

01CE01809

01Q134

04

10-12

6 Thiện Nhân

4

6

Kios cầu Hải Tân 1 <560KVA>

01CE01843

01292

04

10-12

6 Thiện Nhân

4

 

Kios cầu Hải Tân 1 <560KVA>

01CE01843

01Q135

04

10-12

6 Thiện Nhân

4

 

Kios cầu Hải Tân 1 <560KVA>

01CE01843

01Q563

04

10-12

6 Thiện Nhân

4

7

Kios 8 ĐNC<250kVA>

01CE02021

01337

04

10-12

6 Thiện Nhân

4

 

Kios 8 ĐNC<250kVA>

01CE02021

01Q139

04

10-12

6 Thiện Nhân

4

8

Kios 4 ĐNC<1000kVA>

01CE02023

01281

04

10-12

6 Thiện Nhân

1

 

Kios 4 ĐNC<1000kVA>

01CE02023

01Q138

04

10-12

6 Thiện Nhân

1

9

Kios 2 ĐNC <560kVA>

01CE02077

01351

04

10-12

6 Thiện Nhân

1

 

Kios 2 ĐNC <560kVA>

01CE02077

01Q140

04

10-12

6 Thiện Nhân

1

10

Kios 6 Đông Nam Cường<560kVA>

01CE02397

01089

04

10-12

6 Thiện Nhân

4

 

Kios 6 Đông Nam Cường<560kVA>

01CE02397

01Q131

4

10-12

6 Thiện Nhân

4

11

Lương Thế Vinh <630 kVA>

01CE02477

01473

4

10-12

6 Thiện Nhân

4

 

Lương Thế Vinh <630 kVA>

01CE02477

01Q176

4

10-12

6 Thiện Nhân

4

12

An Châu B<560kVA>

01CE02335

01393

3

7-8

An Tiến

2

 

An Châu B<560kVA>

01CE02335

01393-1

3

7-8

An Tiến

2

 

An Châu B<560kVA>

01CE02335

01394

3

7-8

An Tiến

2

 

An Châu B<560kVA>

01CE02335

01Q814

3

7-8

An Tiến

2

 

An Châu B<560kVA>

01CE02335

01Q814-1

3

7-8

An Tiến

2

 

An Châu B<560kVA>

01CE02335

01Q814-2

3

7-8

An Tiến

2

13

An Tiến<180kVA>

01CE02337

01395

3

7-8

An Tiến

2

 

An Tiến<180kVA>

01CE02337

01Q815

3

7-8

An Tiến

2

14

Thôn Tiền 1 <250kVA>

01CE02455

01464

3

7-8

An Tiến

2

 

Thôn Tiền 1 <250kVA>

01CE02455

01Q824

3

7-8

An Tiến

2

15

Thôn Tiền 2 <400kVA>

01CE02457

01465

3

7-8

An Tiến

2

 

Thôn Tiền 2 <400kVA>

01CE02457

01Q825

3

7-8

An Tiến

2

16

Chùa Thượng 1 <400kVA>

01CE02511

01486

3

7-8

An Tiến

2

 

Chùa Thượng 1 <400kVA>

01CE02511

01Q827

3

7-8

An Tiến

2

17

Chùa Thượng 2 <400kVA>

01CE02513

01487

3

7-8

An Tiến

2

 

Chùa Thượng 2 <400kVA>

01CE02513

01Q828

3

7-8

An Tiến

2

18

Thượng Đạt<560kVA>

01CE01027

01328

3

11-12

BĐ Thượng Đạt

2

 

Thượng Đạt<560kVA>

01CE01027

01331

3

11-12

BĐ Thượng Đạt

2

 

Thượng Đạt<560kVA>

01CE01027

01Q808

3

11-12

BĐ Thượng Đạt

2

 

Thượng Đạt<560kVA>

01CE01027

01Q808-1

3

11-12

BĐ Thượng Đạt

2

19

Thượng Đạt 2<320kVA>

01CE02063

01327

3

11-12

BĐ Thượng Đạt

2

 

Thượng Đạt 2<320kVA>

01CE02063

01329

3

11-12

BĐ Thượng Đạt

2

 

Thượng Đạt 2<320kVA>

01CE02063

01Q809

3

11-12

BĐ Thượng Đạt

2

20

Thượng Đạt 3<250kVA>

01CE02383

01428

3

11-12

BĐ Thượng Đạt

2

 

Thượng Đạt 3<250kVA>

01CE02383

01Q817

3

11-12

BĐ Thượng Đạt

2

21

Chi Hoà 1 <400kVA>

01CE01249

01240

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

 

Chi Hoà 1 <400kVA>

01CE01249

01251

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

 

Chi Hoà 1 <400kVA>

01CE01249

01Q426

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

 

Chi Hoà 1 <400kVA>

01CE01249

01Q469

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

22

Hàn Trung <560>

01CE01251

01238

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

 

Hàn Trung <560>

01CE01251

01250

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

 

Hàn Trung <560>

01CE01251

01Q425

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

 

Hàn Trung <560>

01CE01251

01Q468

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

23

Chi Hoà 2 <560kVA>

01CE01253

01243

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

 

Chi Hoà 2 <560kVA>

01CE01253

01252

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

 

Chi Hoà 2 <560kVA>

01CE01253

01Q427

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

24

UBP Việt Hòa<180kVA>

01CE02065

01345

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

 

UBP Việt Hòa<180kVA>

01CE02065

01Q443

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

25

Chi Các<250kVA>

01CE02297

01379

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

 

Chi Các<250kVA>

01CE02297

01Q446

10

14-16

Bưu điện Việt Hòa

3

26

Cẩm Khê 1 <250kVA>

01CE01225

01247

10

15-16

Cẩm Khê

3

 

Cẩm Khê 1 <250kVA>

01CE01225

01430

10

15-16

Cẩm Khê

3

 

Cẩm Khê 1 <250kVA>

01CE01225

01Q334

10

15-16

Cẩm Khê

3

 

Cẩm Khê 1 <250kVA>

01CE01225

01Q388

10

15-16

Cẩm Khê

3

27

Cẩm Khê 2 <560kVA>

01CE01227

01279

10

15-16

Cẩm Khê

3

 

Cẩm Khê 2 <560kVA>

01CE01227

01378

10

15-16

Cẩm Khê

3

 

Cẩm Khê 2 <560kVA>

01CE01227

01Q336

10

15-16

Cẩm Khê

3

 

Cẩm Khê 2 <560kVA>

01CE01227

01Q336-1

10

15-16

Cẩm Khê

3

28

Truyền giống <250kVA>

01CE01695

01283

10

15-16

Cẩm Khê

3

 

Truyền giống <250kVA>

01CE01695

01Q342

10

15-16

Cẩm Khê

3

29

Cẩm Khê 3<250kVA>

01CE02293

01380

10

15-16

Cẩm Khê

3

 

Cẩm Khê 3<250kVA>

01CE02293

01Q362

10

15-16

Cẩm Khê

3

30

Khu nhà công vụ & nhà ở quân nhân BCHQS tỉnh HD <250kVA>

01CE02341

01398

10

15-16

Cẩm Khê

3

 

Khu nhà công vụ & nhà ở quân nhân BCHQS tỉnh HD <250kVA>

01CE02341

01Q369

10

15-16

Cẩm Khê

3

31

Cẩm Khê 4 <630kVA>

01CE02519

01491

10

15-16

Cẩm Khê

3

 

Cẩm Khê 4 <630kVA>

01CE02519

01Q3104

10

15-16

Cẩm Khê

3

32

Đàm Lộc <560>

01CE00701

01193

6

11-13

Đàm Lộc

3

 

Đàm Lộc <560>

01CE00701

01195

6

11-13

Đàm Lộc

3

 

Đàm Lộc <560>

01CE00701

01Q307

6

11-13

Đàm Lộc

3

 

Đàm Lộc <560>

01CE00701

01Q307-1

6

11-13

Đàm Lộc

3

33

Thanh Bình B <250>

01CE00707

01171

6

11-13

Đàm Lộc

3

 

Thanh Bình B <250>

01CE00707

01Q305

6

11-13

Đàm Lộc

3

34

C.sáng cầu Phú Tảo<560KVA>

01CE02041

01343

5

11-13

Đàm Lộc

4

 

C.sáng cầu Phú Tảo<560KVA>

01CE02041

01Q345

5

11-13

Đàm Lộc

4

35

Kiốt số 39 Tây Nam Cường<250>

01CE02111

01361

5

11-13

Đàm Lộc

4

 

Kiốt số 39 Tây Nam Cường<250>

01CE02111

01Q358

5

11-13

Đàm Lộc

4

36

Kiốt 43 - Tây Nam Cường<250kVa>

01CE02231

01362

5

11-13

Đàm Lộc

4

 

Kiốt 43 - Tây Nam Cường<250kVa>

01CE02231

01Q359

5

11-13

Đàm Lộc

4

37

Khu 10 Tân Bình<560kVA>

01CE02237

01132

6

11-13

Đàm Lộc

3

 

Khu 10 Tân Bình<560kVA>

01CE02237

01194

6

11-13

Đàm Lộc

3

 

Khu 10 Tân Bình<560kVA>

01CE02237

01Q361

6

11-13

Đàm Lộc

3

 

Khu 10 Tân Bình<560kVA>

01CE02237

01Q361-1

6

11-13

Đàm Lộc

3

38

Kios 38 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02363

01407

5

11-13

Đàm Lộc

4

 

Kios 38 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02363

01Q380

5

11-13

Đàm Lộc

4

39

Kios 32 Tây Nam Cường <400kVA>

01CE02371

01414

6

11-13

Đàm Lộc

3

 

Kios 32 Tây Nam Cường <400kVA>

01CE02371

01Q381

6

11-13

Đàm Lộc

3

40

Kios 44 Tây Nam Cường <400kVA>

01CE02423

01448

5

11-13

Đàm Lộc

4

 

Kios 44 Tây Nam Cường <400kVA>

01CE02423

01Q394

5

11-13

Đàm Lộc

4

41

Kios 40 Tây Nam Cường <250kVA>

01CE02429

01449

5

11-13

Đàm Lộc

4

42

Kios 33 Tây Nam Cường <400kVA>

01CE02443

01457

6

11-13

Đàm Lộc

3

 

Kios 33 Tây Nam Cường <400kVA>

01CE02443

01Q395

6

11-13

Đàm Lộc

3

43

Khu 8 Tân Bình <400kVA>

01CE02557

01506

6

11-13

Đàm Lộc

3

 

Khu 8 Tân Bình <400kVA>

01CE02557

01525

6

11-13

Đàm Lộc

3

 

Khu 8 Tân Bình <400kVA>

01CE02557

01Q3105

6

11-13

Đàm Lộc

3

 

Khu 8 Tân Bình <400kVA>

01CE02557

01Q3116

6

11-13

Đàm Lộc

3

44

Kios 41 Tây Nam Cường <400kVA>

01CE02563

01514

5

11-13

Đàm Lộc

4

 

Kios 41 Tây Nam Cường <400kVA>

01CE02563

01Q3110

5

11-13

Đàm Lộc

4

45

Kios 42 Tây Nam Cường <400kVA>

01CE02571

01518

5

11-13

Đàm Lộc

4

 

Kios 42 Tây Nam Cường <400kVA>

01CE02571

01Q3111

5

11-13

Đàm Lộc

4

46

Đỗ Xá <320kVA>

01CE01139

01218

12

18-19

Đỗ Xá

3

 

Đỗ Xá <320kVA>

01CE01139

01Q326

12

18-19

Đỗ Xá

3

47

Lộ Cương 2 <400kVA>

01CE01219

01276

12

18-19

Đỗ Xá

3

 

Lộ Cương 2 <400kVA>

01CE01219

01Q335

12

18-19

Đỗ Xá

3

48

Đỗ Xá 2<400kVA>

01CE02315

01219

12

18-19

Đỗ Xá

3

 

Đỗ Xá 2<400kVA>

01CE02315

01Q365

12

18-19

Đỗ Xá

3

49

Kios 10 Tây Nam Cường<630kVA>

01CE02385

01422

12

18-19

Đỗ Xá

3

 

Kios 10 Tây Nam Cường<630kVA>

01CE02385

01Q387

12

18-19

Đỗ Xá

3

50

Kios 11 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02405

01431

12

18-19

Đỗ Xá

3

 

Kios 11 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02405

01Q389

12

18-19

Đỗ Xá

3

51

Kios 12 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02407

01432

12

18-19

Đỗ Xá

3

 

Kios 12 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02407

01Q390

12

18-19

Đỗ Xá

3

52

Kios 47 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02559

01511

12

18-19

Đỗ Xá

3

 

Kios 47 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02559

01Q3107

12

18-19

Đỗ Xá

3

53

N-3 Thiên Phú  <400kVA>

01CE02615

01555

12

18-19

Đỗ Xá

3

 

N-3 Thiên Phú  <400kVA>

01CE02615

01Q3121

12

18-19

Đỗ Xá

3

54

Cẩm Thượng 56 <560kVA>

01CE00011

01167

7

12-13

Khu 5 Cẩm Thượng

2

 

Cẩm Thượng 56 <560kVA>

01CE00011

01168

7

12-13

Khu 5 Cẩm Thượng

2

 

Cẩm Thượng 56 <560kVA>

01CE00011

01Q406

7

12-13

Khu 5 Cẩm Thượng

2

 

Cẩm Thượng 56 <560kVA>

01CE00011

01Q463

7

12-13

Khu 5 Cẩm Thượng

2

55

Khu 5 Cẩm Thượng <560kVA>

01CE01327

01166

7

12-13

Khu 5 Cẩm Thượng

2

 

Khu 5 Cẩm Thượng <560kVA>

01CE01327

01Q436

7

12-13

Khu 5 Cẩm Thượng

2

 

Khu 5 Cẩm Thượng <250>

01CE01329

01275

7

12-13

Khu 5 Cẩm Thượng

2

 

Khu 5 Cẩm Thượng <250>

01CE01329

01Q429

7

12-13

Khu 5 Cẩm Thượng

2

56

Triệu Quang Phục <400kVA>

01CE02587

01523

7

12-13

Khu 5 Cẩm Thượng

2

 

Triệu Quang Phục <400kVA>

01CE02587

01524

7

12-13

Khu 5 Cẩm Thượng

2

 

Triệu Quang Phục <400kVA>

01CE02587

01Q480

7

12-13

Khu 5 Cẩm Thượng

2

 

Triệu Quang Phục <400kVA>

01CE02587

01Q480-1

7

12-13

Khu 5 Cẩm Thượng

2

57

Tam Giang 2 <560kVA>

01CE00201

01059

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Tam Giang 2 <560kVA>

01CE00201

01060

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Tam Giang 2 <560kVA>

01CE00201

01516

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Tam Giang 2 <560kVA>

01CE00201

01Q215

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Tam Giang 2 <560kVA>

01CE00201

01Q215-1

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

58

Tam Giang 1 <560>

01CE00407

01126

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Tam Giang 1 <560>

01CE00407

01126-1

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Tam Giang 1 <560>

01CE00407

01126-2

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Tam Giang 1 <560>

01CE00407

01Q216

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Tam Giang 1 <560>

01CE00407

01Q216-1

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

59

Ngọc Uyên <400kVA>

01CE00505

01082

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Ngọc Uyên <400kVA>

01CE00505

01083

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Ngọc Uyên <400kVA>

01CE00505

01Q219

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

60

Cầu Cốn <400kVA>

01CE00603

01080

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Cầu Cốn <400kVA>

01CE00603

01081

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Cầu Cốn <400kVA>

01CE00603

01Q223

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

61

TThể lưới điện <500kVA>

01CE00605

01172

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

TThể lưới điện <500kVA>

01CE00605

01172-1

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

TThể lưới điện <500kVA>

01CE00605

01Q224

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

TThể lưới điện <500kVA>

01CE00605

01Q224-1

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

62

Điều Dưỡng <400kVA>

01CE01259

01242

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Điều Dưỡng <400kVA>

01CE01259

01Q237

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

63

Cầu Cốn 2 <250>

01CE01577

01265

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Cầu Cốn 2 <250>

01CE01577

01Q246

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

64

Khu 16 Ngọc Châu <250KVA>

01CE01683

01280

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Khu 16 Ngọc Châu <250KVA>

01CE01683

01Q274

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

65

Trường MN Ngọc Uyên<400kVA>

01CE01697

01084

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

66

Khu dân cư Kim Lai <320kVA>

01CE02243

01371

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Khu dân cư Kim Lai <320kVA>

01CE02243

01Q273

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

67

Khu dân cư Âu Cơ <250kVA>

01CE02345

01400

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Khu dân cư Âu Cơ <250kVA>

01CE02345

01Q270

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

68

Khu tái định cư Ngọc Châu T3 <250kVA>

01CE02421

01445

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Khu tái định cư Ngọc Châu T3 <250kVA>

01CE02421

01Q280

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

69

Nguyễn Hữu Cầu <180kVA>

01CE02527

01494

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Nguyễn Hữu Cầu <180kVA>

01CE02527

01Q284

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

70

Lê Viết Hưng <250kVA>

01CE02529

01495

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

 

Lê Viết Hưng <250kVA>

01CE02529

01Q285

15

18-20

Khu 6 Trần Hưng Đạo

1

71

Lộ Cương 1 <400kVA>

01CE01261

01244

12

18-19

Lộ Cương

3

 

Lộ Cương 1 <400kVA>

01CE01261

01418

12

18-19

Lộ Cương

3

 

Lộ Cương 1 <400kVA>

01CE01261

01Q333

12

18-19

Lộ Cương

3

 

Lộ Cương 1 <400kVA>

01CE01261

01Q384

12

18-19

Lộ Cương

3

72

UB Xã Tứ Minh <400kVA>

01CE01285

01245

12

18-19

Lộ Cương

3

 

UB Xã Tứ Minh <400kVA>

01CE01285

01421

12

18-19

Lộ Cương

3

 

UB Xã Tứ Minh <400kVA>

01CE01285

01Q339

12

18-19

Lộ Cương

3

 

UB Xã Tứ Minh <400kVA>

01CE01285

01Q386

12

18-19

Lộ Cương

3

73

Kios 4 Tây Nam Cường<250KVA>

01CE02081

01355

12

18-19

Lộ Cương

3

 

Kios 4 Tây Nam Cường<250KVA>

01CE02081

01Q352

12

18-19

Lộ Cương

3

74

Kios 6 Tây Nam Cường<250KVA>

01CE02083

01356

12

18-19

Lộ Cương

3

 

Kios 6 Tây Nam Cường<250KVA>

01CE02083

01Q353

12

18-19

Lộ Cương

3

75

Kios 05 Tây Nam Cường <500kVA>

01CE02359

01406

12

18-19

Lộ Cương

3

76

Kios 7 Tây Nam Cường <320kVA>

01CE02411

01437

12

18-19

Lộ Cương

3

 

Kios 7 Tây Nam Cường <320kVA>

01CE02411

01Q391

12

18-19

Lộ Cương

3

77

Kios 3 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02419

01442

12

18-19

Lộ Cương

3

 

Kios 3 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02419

01Q393

12

18-19

Lộ Cương

3

78

Kios 1 Tây Nam Cường <560 kVA>

01CE02481

01477

12

18-19

Lộ Cương

3

 

Kios 1 Tây Nam Cường <560 kVA>

01CE02481

01Q3103

12

18-19

Lộ Cương

3

79

Kios 2 Tây Nam Cường <560 kVA>

01CE02483

01474

12

18-19

Lộ Cương

3

 

Kios 2 Tây Nam Cường <560 kVA>

01CE02483

01Q3108

12

18-19

Lộ Cương

3

80

N-1 Thiên Phú  <560kVA>

01CE02611

01553

12

18-19

Lộ Cương

3

 

N-1 Thiên Phú  <560kVA>

01CE02611

01Q3119

12

18-19

Lộ Cương

3

81

N-2 Thiên Phú  <400kVA>

01CE02613

01554

12

18-19

Lộ Cương

3

 

N-2 Thiên Phú  <400kVA>

01CE02613

01Q3120

12

18-19

Lộ Cương

3

82

Kios 1 lô 26-29 <400kVA>

01CE02617

01551

12

18-19

Lộ Cương

3

 

Kios 1 lô 26-29 <400kVA>

01CE02617

01Q3117

12

18-19

Lộ Cương

3

83

Kios 2 lô 26-29 <400kVA>

01CE02619

01552

12

18-19

Lộ Cương

3

 

Kios 2 lô 26-29 <400kVA>

01CE02619

01Q3118

12

18-19

Lộ Cương

3

84

Bình Lâu 3 <560>

01CE00703

01175

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

 

Bình Lâu 3 <560>

01CE00703

01176

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

 

Bình Lâu 3 <560>

01CE00703

01Q161

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

 

Bình Lâu 3 <560>

01CE00703

01Q162

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

85

Bình Lâu 2 <400>

01CE00709

01149

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

 

Bình Lâu 2 <400>

01CE00709

01203

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

 

Bình Lâu 2 <400>

01CE00709

01Q163

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

 

Bình Lâu 2 <400>

01CE00709

01Q164

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

86

Bình Lâu 1A <560>

01CE01349

01074

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

87

C.sáng cầu Phú Tảo<560KVA>

01CE02041

01344

5

12-14

NVH Bình Lâu

4

 

C.sáng cầu Phú Tảo<560KVA>

01CE02041

01Q165

5

12-14

NVH Bình Lâu

4

88

Kiốt 36 Tây Nam Cường<250KVA>

01CE02091

01360

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

 

Kiốt 36 Tây Nam Cường<250KVA>

01CE02091

01Q168

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

89

Kios 30 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02369

01415

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

 

Kios 30 Tây Nam Cường <560kVA>

01CE02369

01Q167

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

90

Kios 34 Tây Nam Cường <400 kVA>

01CE02487

01475

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

 

Kios 34 Tây Nam Cường <400 kVA>

01CE02487

01Q180

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

91

Kios 35 Tây Nam Cường <560 kVA>

01CE02489

01476

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

 

Kios 35 Tây Nam Cường <560 kVA>

01CE02489

01Q181

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

92

Bình Lâu 4 <630kVA>

01CE02501

01480

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

 

Bình Lâu 4 <630kVA>

01CE02501

01Q178

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

93

Khu tái định cư <400kVA>

01CE02585

01522

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

 

Khu tái định cư <400kVA>

01CE02585

01Q3115

6

12-14

NVH Bình Lâu

4

94

Đông Hưng <560>

01CE01159

01226

7

12-13

NVH Cương Xá

4

 

Đông Hưng <560>

01CE01159

01Q514

7

12-13

NVH Cương Xá

4

95

Đông Quan <400>

01CE01345

01225

7

12-13

NVH Cương Xá

4

 

Đông Quan <400>

01CE01345

01Q515

7

12-13

NVH Cương Xá

4

96

Thôn Bảo Thái<320kVA>

01CE02119

01227

7

12-13

NVH Cương Xá

4

 

Thôn Bảo Thái<320kVA>

01CE02119

01Q538

7

12-13

NVH Cương Xá

4

97

Khuê Triền <400kVA>

01CE02461

01224

7

12-13

NVH Cương Xá

4

 

Khuê Triền <400kVA>

01CE02461

01Q546

7

12-13

NVH Cương Xá

4

98

Đông Quan 2 <400kVA>

01CE02507

01482

7

12-13

NVH Cương Xá

4

 

Đông Quan 2 <400kVA>

01CE02507

01Q554

7

12-13

NVH Cương Xá

4

99

Cương Xá <400kVA>

01CE02567

01517

7

12-13

NVH Cương Xá

4

 

Cương Xá <400kVA>

01CE02567

01Q560

7

12-13

NVH Cương Xá

4

100

Ái Quốc A<560kVA>

01CE01877

01301

4

9

NVH Đồng Pháp

1

 

Ái Quốc A<560kVA>

01CE01877

01301-1

4

9

NVH Đồng Pháp

1

 

Ái Quốc A<560kVA>

01CE01877

01Q802

4

9

NVH Đồng Pháp

1

 

Ái Quốc A<560kVA>

01CE01877

01Q802-1

4

9

NVH Đồng Pháp

1

101

Phú Lương 1 <560>

01CE00099

01024

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

 

Phú Lương 1 <560>

01CE00099

01025

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

 

Phú Lương 1 <560>

01CE00099

01Q206

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

102

Phú Lương 2 <400kVA>

01CE00101

01076

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

 

Phú Lương 2 <400kVA>

01CE00101

01Q209

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

103

Phú Lương 3 <250>

01CE00205

01046

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

 

Phú Lương 3 <250>

01CE00205

01Q203

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

104

Phú Lương 4 <560>

01CE00207

01042

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

 

Phú Lương 4 <560>

01CE00207

01043

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

 

Phú Lương 4 <560>

01CE00207

01Q208

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

105

Bến ca nô <560kVA>

01CE00501

01162

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

 

Bến ca nô <560kVA>

01CE00501

01163

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

 

Bến ca nô <560kVA>

01CE00501

01Q214

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

106

Trường Bắn <400kVA>

01CE01205

01235

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

 

Trường Bắn <400kVA>

01CE01205

01Q234

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

107

Thuỷ Văn <250>

01CE01207

01077

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

 

Thuỷ Văn <250>

01CE01207

01Q235

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

108

Hoàng Văn Thụ <160>

01CE01209

01121

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

 

Hoàng Văn Thụ <160>

01CE01209

01Q249

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

109

Phú Bình <160KVA>

01CE01575

01Q245

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

110

Trường MN Ngọc Uyên<400kVA>

01CE01697

01287

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

 

Trường MN Ngọc Uyên<400kVA>

01CE01697

01Q247

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

111

Xuyên Á <250>

01CE01959

01317

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

 

Xuyên Á <250>

01CE01959

01Q256

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

112

Phú Lương 5 <560kVA>

01CE02413

01438

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

 

Phú Lương 5 <560kVA>

01CE02413

01Q279

15

20-22

NVH Khu 10 Ngọc Châu

1

113

Cô Đoài <560>

01CE00009

01086

7

12-14

NVH Khu 2 C.Thượng

2

 

Cô Đoài <560>

01CE00009

01Q405

7

12-14

NVH Khu 2 C.Thượng

2

114

Cẩm Thượng 4 <400>

01CE00013

01181

7

12-14

NVH Khu 2 C.Thượng

2

 

Cẩm Thượng 4 <400>

01CE00013

01Q407

7

12-14

NVH Khu 2 C.Thượng

2

115

UBP Cẩm Thượng <400kVA>

01CE01275

01258

7

12-14

NVH Khu 2 C.Thượng

2

 

UBP Cẩm Thượng <400kVA>

01CE01275

01Q428

7

12-14

NVH Khu 2 C.Thượng

2

116

Khu 1 Cẩm Thượng <400kVA>

01CE01325

01085

5

12-14

NVH Khu 2 C.Thượng

2

117

Thôn Tự Đông <250>

01CE01367

01274

7

12-14

NVH Khu 2 C.Thượng

2

 

Thôn Tự Đông <250>

01CE01367

01Q434

7

12-14

NVH Khu 2 C.Thượng

2

118

Chiếu sáng đường gom 2 công cộng<160kVA>

01CE02317

01386

7

12-14

NVH Khu 2 C.Thượng

2

 

Chiếu sáng đường gom 2 công cộng<160kVA>

01CE02317

01Q447

7

12-14

NVH Khu 2 C.Thượng

2

119

Tự Đông 2 <320kVA>

01CE02381

01180

7

12-14

NVH Khu 2 C.Thượng

2

 

Tự Đông 2 <320kVA>

01CE02381

01Q470

7

12-14

NVH Khu 2 C.Thượng

2

120

Nhị Châu 2 <320kVA>

01CE00095

01164

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

 

Nhị Châu 2 <320kVA>

01CE00095

01165

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

 

Nhị Châu 2 <320kVA>

01CE00095

01Q204

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

121

Nhị Châu 1 <560>

01CE00097

01008

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

 

Nhị Châu 1 <560>

01CE00097

01009

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

 

Nhị Châu 1 <560>

01CE00097

01319

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

 

Nhị Châu 1 <560>

01CE00097

01Q230

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

 

Nhị Châu 1 <560>

01CE00097

01Q230-1

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

122

Nhị Châu 3 <400kVA>

01CE01339

01268

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

 

Nhị Châu 3 <400kVA>

01CE01339

01Q242

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

123

Nhị Châu 4 <560kVA>

01CE02251

01372

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

 

Nhị Châu 4 <560kVA>

01CE02251

01373

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

 

Nhị Châu 4 <560kVA>

01CE02251

01Q263

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

124

Số 1 KDC phía Tây cầu Phú Lương <1250kVA>

01CE02579

01519

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

 

Số 1 KDC phía Tây cầu Phú Lương <1250kVA>

01CE02579

01Q288

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

125

Số 2 KDC phía Tây cầu Phú Lương <1250kVA>

01CE02581

01520

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

 

Số 2 KDC phía Tây cầu Phú Lương <1250kVA>

01CE02581

01Q289

15

20-22

NVH Khu 3 Nhị Châu

2

126

Bình Minh 1 <560kVA>

01CE00057

01093

10

16-18

NVH Khu 7 Bình Minh

1

 

Bình Minh 1 <560kVA>

01CE00057

01110

10

16-18

NVH Khu 7 Bình Minh

1

 

Bình Minh 1 <560kVA>

01CE00057

01Q114

10

16-18

NVH Khu 7 Bình Minh

1

127

Bình Minh 2 <400kVA>

01CE00071

01040

10

16-18

NVH Khu 7 Bình Minh

1

 

Bình Minh 2 <400kVA>

01CE00071

01041

10

16-18

NVH Khu 7 Bình Minh

1

 

Bình Minh 2 <400kVA>

01CE00071

01Q115

10

16-18

NVH Khu 7 Bình Minh

1

128

Bình Minh 3 <320kVA>

01CE00073

01120

9

16-18

NVH Khu 7 Bình Minh

1

 

Bình Minh 3 <320kVA>

01CE00073

01135

9

16-18

NVH Khu 7 Bình Minh

1

 

Bình Minh 3 <320kVA>

01CE00073

01Q116

9

16-18

NVH Khu 7 Bình Minh

1

129

Chương Mỹ <750kVA>

01CE00079

01109

9

16-18

NVH Khu 7 Bình Minh

1

 

Chương Mỹ <750kVA>

01CE00079

01116

9

16-18

NVH Khu 7 Bình Minh

1

 

Chương Mỹ <750kVA>

01CE00079

01Q117

9

16-18

NVH Khu 7 Bình Minh

1

130

Đoàn Kết <400>

01CE00103

01044

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

Đoàn Kết <400>

01CE00103

01045

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

Đoàn Kết <400>

01CE00103

01Q212

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

131

UBP.Ngọc Châu <400>

01CE00105

01136

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

UBP.Ngọc Châu <400>

01CE00105

01136-1

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

UBP.Ngọc Châu <400>

01CE00105

01Q210

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

132

Đô Lương 1 <400kVA>

01CE00107

01129

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

Đô Lương 1 <400kVA>

01CE00107

01Q213

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

133

Đường 30/10 <560>

01CE00109

01130

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

Đường 30/10 <560>

01CE00109

01133

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

Đường 30/10 <560>

01CE00109

01133-1

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

Đường 30/10 <560>

01CE00109

01Q211

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

Đường 30/10 <560>

01CE00109

01Q211-1

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

134

Đoàn Kết 2 <400kVA>

01CE01257

01241

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

Đoàn Kết 2 <400kVA>

01CE01257

01Q236

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

135

Đô Lương 2 <400kVA>

01CE01317

01262

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

Đô Lương 2 <400kVA>

01CE01317

01Q240

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

136

Ki ốt Trần Hưng Đạo<560kVA>

01CE02329

01389

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

Ki ốt Trần Hưng Đạo<560kVA>

01CE02329

01390

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

Ki ốt Trần Hưng Đạo<560kVA>

01CE02329

01Q266

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

137

Khu tái định cư Ngọc Châu T1 <400kVA>

01CE02603

01548

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

Khu tái định cư Ngọc Châu T1 <400kVA>

01CE02603

01Q292

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

Khu tái định cư Ngọc Châu T2 <400kVA>

01CE02605

01547

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

 

Khu tái định cư Ngọc Châu T2 <400kVA>

01CE02605

01Q291

15

18-20

NVH Khu 7 Ngọc Châu

2

138

Đồng niên 1 <400kVA>

01CE01191

01439

6

12-13

NVH khu 7 Việt Hòa

3

 

Đồng niên 1 <400kVA>

01CE01191

01Q466

6

12-13

NVH khu 7 Việt Hòa

3

139

Đồng Niên 2 <560kVA>

01CE01193

01230

6

12-13

NVH khu 7 Việt Hòa

3