Lịch GCS của khách hàng sau TBA công cộng

Lịch Thu Tiền Điện - ĐL TP Hải Dương - Thanh Toán Tại Quầy Điện lực

STT Tên trạm Mã trạm Sổ Ngày ghi cũ Ngày ghi mới Ngày thu cũ Ngày thu mới Tên quầy
1 An Châu B<560kVA> 01CE02335 01393 15 3 19-20 7-8 An Tiến
  An Châu B<560kVA> 01CE02335 01393-1 15 3 19-20 7-8 An Tiến
  An Châu B<560kVA> 01CE02335 01394 15 3 19-20 7-8 An Tiến
  An Châu B<560kVA> 01CE02335 01Q814 15 3 19-20 7-8 An Tiến
  An Châu B<560kVA> 01CE02335 01Q814-1 15 3 19-20 7-8 An Tiến
  An Châu B<560kVA> 01CE02335 01Q814-2 15 3 19-20 7-8 An Tiến
2 An Tiến<180kVA> 01CE02337 01395 15 3 19-20 7-8 An Tiến
  An Tiến<180kVA> 01CE02337 01Q815 15 3 19-20 7-8 An Tiến
3 Thôn Tiền 1 <400kVA> 01CE02455 01464 15 3 19-20 7-8 An Tiến
  Thôn Tiền 1 <400kVA> 01CE02455 01Q824 15 3 19-20 7-8 An Tiến
4 Thôn Tiền 2 <400kVA> 01CE02457 01465 15 3 19-20 7-8 An Tiến
  Thôn Tiền 2 <400kVA> 01CE02457 01Q825 15 3 19-20 7-8 An Tiến
5 Chùa Thượng 1 <400kVA> 01CE02511 01486 15 3 19-20 7-8 An Tiến
  Chùa Thượng 1 <400kVA> 01CE02511 01Q827 15 3 19-20 7-8 An Tiến
6 Chùa Thượng 2 <400kVA> 01CE02513 01487 15 3 19-20 7-8 An Tiến
  Chùa Thượng 2 <400kVA> 01CE02513 01Q828 15 3 19-20 7-8 An Tiến
7 An Châu A<400kVA> 01CE02333 01391 15 3 19-20 7-8 Trắc Châu
  An Châu A<400kVA> 01CE02333 01Q813 15 3 19-20 7-8 Trắc Châu
8 Đồng Lạc B <250KkVA> 01CE02375 01419 15 3 19-20 7-8 Trắc Châu
  Đồng Lạc B <250KkVA> 01CE02375 01Q816 15 3 19-20 7-8 Trắc Châu
9 Thôn Trác Châu <400kVA> 01CE02459 01466 15 3 19-20 7-8 Trắc Châu
  Thôn Trác Châu <400kVA> 01CE02459 01Q826 15 3 19-20 7-8 Trắc Châu
10 Thượng Đạt <400> 01CE01027 01328 15 3 21-22 7-8 BĐ Thượng Đạt
  Thượng Đạt <400> 01CE01027 01331 15 3 21-22 7-8 BĐ Thượng Đạt
  Thượng Đạt <400> 01CE01027 01Q808 15 3 21-22 7-8 BĐ Thượng Đạt
  Thượng Đạt <400> 01CE01027 01Q808-1 15 3 21-22 7-8 BĐ Thượng Đạt
11 Thượng Đạt 2<180KVA> 01CE02063 01327 15 3 21-22 7-8 BĐ Thượng Đạt
  Thượng Đạt 2<180KVA> 01CE02063 01329 15 3 21-22 7-8 BĐ Thượng Đạt
  Thượng Đạt 2<180KVA> 01CE02063 01Q809 15 3 21-22 7-8 BĐ Thượng Đạt
12 Thượng Đạt 3<400kVA> 01CE02383 01428 15 3 21-22 7-8 BĐ Thượng Đạt
  Thượng Đạt 3<400kVA> 01CE02383 01Q817 15 3 21-22 7-8 BĐ Thượng Đạt
13 Ái Quốc A<320> 01CE01877 01301 9 4 17 9 NVH Đồng Pháp
  Ái Quốc A<320> 01CE01877 01301-1 9 4 17 9 NVH Đồng Pháp
  Ái Quốc A<320> 01CE01877 01Q802 9 4 17 9 NVH Đồng Pháp
  Ái Quốc A<320> 01CE01877 01Q802-1 9 4 17 9 NVH Đồng Pháp
14 Ái Quốc C<630> 01CE01881 01298 9 3 14 7 NVH Vũ Thượng
  Ái Quốc C<630> 01CE01881 01304 9 3 14 7 NVH Vũ Thượng
  Ái Quốc C<630> 01CE01881 01311 9 3 14 7 NVH Vũ Thượng
  Ái Quốc C<630> 01CE01881 01Q803 9 3 14 7 NVH Vũ Thượng
  Ái Quốc C<630> 01CE01881 01Q803-1 9 3 14 7 NVH Vũ Thượng
15 Thôn Vũ Thượng<250kVA> 01CE02305 01383 9 3 14 7 NVH Vũ Thượng
  Thôn Vũ Thượng<250kVA> 01CE02305 01Q812 9 3 14 7 NVH Vũ Thượng
16 Ái Quốc D<400> 01CE01883 01299 11 3 18 7-8 NVH Ngọc Trì
  Ái Quốc D<400> 01CE01883 01299-1 10 3 18 7-8 NVH Ngọc Trì
  Ái Quốc D<400> 01CE01883 01303 10 3 18 7-8 NVH Ngọc Trì
  Ái Quốc D<400> 01CE01883 01Q804 10 3 18 7-8 NVH Ngọc Trì
  Ái Quốc D<400> 01CE01883 01Q804-1 10 3 18 7-8 NVH Ngọc Trì
17 Ngọc Trì<400kVA> 01CE02401 01434 10 3 18 7-8 NVH Ngọc Trì
  Ngọc Trì<400kVA> 01CE02401 01Q818 10 3 18 7-8 NVH Ngọc Trì
18 Vũ Xá<400> 01CE01937 01312 9 4 14 9 NVH Vũ Xá
  Vũ Xá<400> 01CE01937 01313 9 4 14 9 NVH Vũ Xá
  Vũ Xá<400> 01CE01937 01Q801 9 4 14 9 NVH Vũ Xá
  Vũ Xá<400> 01CE01937 01Q801-1 9 4 14 9 NVH Vũ Xá
19 Ninh Quan<320kVA> 01CE02025 01305 10 4 Chiều 13 Chiều 9 NVH Ninh Quan
  Ninh Quan<320kVA> 01CE02025 01366 10 4 Chiều 13 Chiều 9 NVH Ninh Quan
  Ninh Quan<320kVA> 01CE02025 01Q807 10 4 Chiều 13 Chiều 9 NVH Ninh Quan
  Ninh Quan<320kVA> 01CE02025 01Q807-1 10 4 Chiều 13 Chiều 9 NVH Ninh Quan
20 Thôn Tiền Hải<250> 01CE02245 01295 9 4 Chiều 13 Chiều 9 NVH Tiền Hải
  Thôn Tiền Hải<250> 01CE02245 01Q811 9 4 Chiều 13 Chiều 9 NVH Tiền Hải
21 Văn Xá<400kVA> 01CE02403 01435 9 4 Chiều 13 Chiều 9 NVH Tiền Hải
  Văn Xá<400kVA> 01CE02403 01296 9 4 Sáng 13 Sáng 9 NVH Văn Xá
  Văn Xá<400kVA> 01CE02403 01Q819 9 4 Sáng 13 Sáng 9 NVH Văn Xá
22 Nam Đồng D <400kVA> 01CE02435 01452 7 4 12 8-9 NVH Phú Lương
  Nam Đồng D <400kVA> 01CE02435 01454 7 4 12 8-9 NVH Phú Lương
  Nam Đồng D <400kVA> 01CE02435 01Q822 7 4 12 8-9 NVH Phú Lương
  Nam Đồng D <400kVA> 01CE02435 01Q822-1 7 4 12 8-9 NVH Phú Lương
23 Thôn Phú Lương <560kVA> 01CE02437 01453 7 4 12 8-9 NVH Phú Lương
  Thôn Phú Lương <560kVA> 01CE02437 01455 7 4 12 8-9 NVH Phú Lương
  Thôn Phú Lương <560kVA> 01CE02437 01Q821 7 4 12 8-9 NVH Phú Lương
  Thôn Phú Lương <560kVA> 01CE02437 01Q821-1 7 4 12 8-9 NVH Phú Lương
24 Trạm Khu 4 ĐNC <560kVA> 01CE01809 01290 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
  Trạm Khu 4 ĐNC <560kVA> 01CE01809 01Q134 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
25 Kios 6 Đông Nam Cường<560kVA> 01CE02397 01089 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
  Kios 6 Đông Nam Cường<560kVA> 01CE02397 01Q131 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
26 Kios 2 ĐNC <320KVA> 01CE02077 01351 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
  Kios 2 ĐNC <320KVA> 01CE02077 01Q140 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
27 Kios 4 ĐNC<1000kVA> 01CE02023 01281 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
  Kios 4 ĐNC<1000kVA> 01CE02023 01Q138 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
28 Kios 8 ĐNC<250kVA> 01CE02021 01337 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
  Kios 8 ĐNC<250kVA> 01CE02021 01Q139 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
29 Kios cầu Hải Tân 1 <320KVA> 01CE01843 01292 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
  Kios cầu Hải Tân 1 <320KVA> 01CE01843 01Q135 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
30 Kios 1 ĐNC <560kVA> 01CE00089 01214 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
  Kios 1 ĐNC <560kVA> 01CE00089 01Q125 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
31 Kios 3 - ĐNC <400kVA> 01CE00091 01213 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
  Kios 3 - ĐNC <400kVA> 01CE00091 01Q123 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
32 Kios 5 - ĐNC <560kVA> 01CE00087 01212 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
  Kios 5 - ĐNC <560kVA> 01CE00087 01Q126 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
33 Kios 7 - ĐNC <320kVA> 01CE00093 01216 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
  Kios 7 - ĐNC <320kVA> 01CE00093 01Q124 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
34 Lương Thế Vinh <630 kVA> 01CE02477 01473 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
  Lương Thế Vinh <630 kVA> 01CE02477 01Q176 4 4 11-13 10-12 6 Thiện Nhân
35 Cầu Cốn <400kVA> 01CE00603 01080 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Cầu Cốn <400kVA> 01CE00603 01081 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Cầu Cốn <400kVA> 01CE00603 01Q223 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
36 Cầu Cốn 2 <250> 01CE01577 01265 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Cầu Cốn 2 <250> 01CE01577 01Q246 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
37 Điều Dưỡng <250> 01CE01259 01242 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Điều Dưỡng <250> 01CE01259 01Q237 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
38 Khu 16 Ngọc Châu <250KVA> 01CE01683 01280 4 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Khu 16 Ngọc Châu <250KVA> 01CE01683 01Q274 4 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
39 Khu dân cư Âu Cơ <250kVA> 01CE02345 01400 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
40 Khu dân cư Kim Lai<250> 01CE02243 01371 5 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Khu dân cư Kim Lai<250> 01CE02243 01Q273 4 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
41 Khu tái định cư Ngọc Châu T3 <250kVA> 01CE02421 01445 4 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Khu tái định cư Ngọc Châu T3 <250kVA> 01CE02421 01Q280 4 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
42 Ngọc Uyên <400kVA> 01CE00505 01082 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Ngọc Uyên <400kVA> 01CE00505 01Q219 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
43 Nguyễn Hữu Cầu <180kVA> 01CE02527 01494 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Nguyễn Hữu Cầu <180kVA> 01CE02527 01Q284 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
44 Tam Giang 1 <560> 01CE00407 01083 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Tam Giang 1 <560> 01CE00407 01126 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Tam Giang 1 <560> 01CE00407 01126-1 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Tam Giang 1 <560> 01CE00407 01126-2 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Tam Giang 1 <560> 01CE00407 01Q216 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Tam Giang 1 <560> 01CE00407 01Q216-1 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
45 Tam Giang 2 <560kVA> 01CE00201 01059 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Tam Giang 2 <560kVA> 01CE00201 01060 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Tam Giang 2 <560kVA> 01CE00201 01Q215 6 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
46 TThể lưới điện <500kVA> 01CE00605 01172 7 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  TThể lưới điện <500kVA> 01CE00605 01172-1 7 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  TThể lưới điện <500kVA> 01CE00605 01Q224 7 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  TThể lưới điện <500kVA> 01CE00605 01Q224-1 7 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
47 Lê Viết Hưng <250kVA> 01CE02529 01495 7 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
  Lê Viết Hưng <250kVA> 01CE02529 01Q285 7 15 16-19 18-20 Khu 6 Trần Hưng Đạo
48 Đô Lương 1 <400kVA> 01CE00107 01129 5 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
  Đô Lương 1 <400kVA> 01CE00107 01Q213 5 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
49 Đô Lương 2 <400kVA> 01CE01317 01262 5 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
  Đô Lương 2 <400kVA> 01CE01317 01Q240 5 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
50 Đoàn Kết <400> 01CE00103 01044 5 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
  Đoàn Kết <400> 01CE00103 01045 5 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
  Đoàn Kết <400> 01CE00103 01Q212 5 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
51 Đoàn Kết 2 <250> 01CE01257 01241 5 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
  Đoàn Kết 2 <250> 01CE01257 01Q236 5 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
52 Đường 30/10 <560> 01CE00109 01130 5 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
  Đường 30/10 <560> 01CE00109 01133 5 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
  Đường 30/10 <560> 01CE00109 01133-1 5 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
  Đường 30/10 <560> 01CE00109 01Q211 5 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
  Đường 30/10 <560> 01CE00109 01Q211-1 5 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
53 Ki ốt Trần Hưng Đạo<560kVA> 01CE02329 01389 5 16 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
  Ki ốt Trần Hưng Đạo<560kVA> 01CE02329 01Q266 5 16 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
54 UBP.Ngọc Châu <400> 01CE00105 01136 4 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
  UBP.Ngọc Châu <400> 01CE00105 01136-1 4 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
  UBP.Ngọc Châu <400> 01CE00105 01Q210 4 15 10-12 18-20 NVH Khu 7 Ngọc Châu
55 Bến ca nô <560kVA> 01CE00501 01162 6 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Bến ca nô <560kVA> 01CE00501 01163 6 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Bến ca nô <560kVA> 01CE00501 01Q214 6 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
56 Hoàng Văn Thụ <160> 01CE01209 01121 5 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Hoàng Văn Thụ <160> 01CE01209 01Q249 5 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
57 Ki ốt Trần Hưng Đạo<560kVA> 01CE02329 01390 5 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
58 Trường MN Ngọc Uyên<400kVA> 01CE01697 01084 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Trường MN Ngọc Uyên<400kVA> 01CE01697 01287 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Trường MN Ngọc Uyên<400kVA> 01CE01697 01Q247 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
59 Phú Bình <160KVA> 01CE01575 01Q245 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
60 Phú Lương 1 <560> 01CE00099 01024 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Phú Lương 1 <560> 01CE00099 01025 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Phú Lương 1 <560> 01CE00099 01048 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Phú Lương 1 <560> 01CE00099 01049 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Phú Lương 1 <560> 01CE00099 01Q206 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
61 Phú Lương 2 <400kVA> 01CE00101 01076 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Phú Lương 2 <400kVA> 01CE00101 01Q209 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
62 Phú Lương 3 <250> 01CE00205 01046 5 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Phú Lương 3 <250> 01CE00205 01047 5 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Phú Lương 3 <250> 01CE00205 01Q203 5 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
63 Phú Lương 4 <560> 01CE00207 01042 5 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Phú Lương 4 <560> 01CE00207 01043 5 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Phú Lương 4 <560> 01CE00207 01Q208 5 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
64 Phú Lương 5 <560kVA> 01CE02413 01438 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Phú Lương 5 <560kVA> 01CE02413 01Q279 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
65 Thuỷ Văn <250> 01CE01207 01077 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Thuỷ Văn <250> 01CE01207 01Q235 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
66 Trường Bắn <250> 01CE01205 01235 5 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Trường Bắn <250> 01CE01205 01Q234 5 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
67 Xuyên Á <250> 01CE01959 01317 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
  Xuyên Á <250> 01CE01959 01Q256 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 10 Ngọc Châu
68 Nhị Châu 1 <560> 01CE00097 01008 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 3 Nhị Châu
  Nhị Châu 1 <560> 01CE00097 01009 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 3 Nhị Châu
  Nhị Châu 1 <560> 01CE00097 01319 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 3 Nhị Châu
  Nhị Châu 1 <560> 01CE00097 01Q230 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 3 Nhị Châu
  Nhị Châu 1 <560> 01CE00097 01Q230-1 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 3 Nhị Châu
69 Nhị Châu 2 <320kVA> 01CE00095 01164 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 3 Nhị Châu
  Nhị Châu 2 <320kVA> 01CE00095 01165 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 3 Nhị Châu
  Nhị Châu 2 <320kVA> 01CE00095 01Q204 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 3 Nhị Châu
70 Nhị Châu 3 <400kVA> 01CE01339 01268 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 3 Nhị Châu
  Nhị Châu 3 <400kVA> 01CE01339 01Q242 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 3 Nhị Châu
71 Nhị Châu 4<320> 01CE02251 01372 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 3 Nhị Châu
  Nhị Châu 4<320> 01CE02251 01373 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 3 Nhị Châu
  Nhị Châu 4<320> 01CE02251 01Q263 4 16 10-12 20-22 NVH Khu 3 Nhị Châu
72 Đền Sượt <400> 01CE01273 01190 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Đền Sượt <400> 01CE01273 01Q337 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
73 Đức Minh <560> 01CE00801 01177 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Đức Minh <560> 01CE00801 01178 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Đức Minh <560> 01CE00801 01Q317 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Đức Minh <560> 01CE00801 01Q317-1 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
74 Chợ & khu DCTM Thanh Bình <560kVA> 01CE01857 01294 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Chợ & khu DCTM Thanh Bình <560kVA> 01CE01857 01294-1 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Chợ & khu DCTM Thanh Bình <560kVA> 01CE01857 01Q344 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Chợ & khu DCTM Thanh Bình <560kVA> 01CE01857 01Q344-1 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
75 Kios 13 Tây Nam Cường<250KVA> 01CE02085 01357 5 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Kios 13 Tây Nam Cường<250KVA> 01CE02085 01Q354 5 17 11-13 21-23 UBND phường TB
76 Kiốt 19 Tây Nam Cường<500kVA> 01CE02089 01359 5 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Kiốt 19 Tây Nam Cường<500kVA> 01CE02089 01Q356 5 17 11-13 21-23 UBND phường TB
77 Ki ốt 22 Tây Nam Cường<250KVA> 01CE02071 01353 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Ki ốt 22 Tây Nam Cường<250KVA> 01CE02071 01Q350 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
78 Kios 23 Tây Nam Cường<560kVA> 01CE02425 01447 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Kios 23 Tây Nam Cường<560kVA> 01CE02425 01Q396 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
79 Ki ốt 24 Tây Nam Cường<250KVA> 01CE02073 01350 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Ki ốt 24 Tây Nam Cường<250KVA> 01CE02073 01Q348 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
80 Kios 25 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02427 01446 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Kios 25 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02427 01Q397 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
81 Thanh Bình A <560kVA> 01CE01109 01189 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Thanh Bình A <560kVA> 01CE01109 01416 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Thanh Bình A <560kVA> 01CE01109 01Q324 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Thanh Bình A <560kVA> 01CE01109 01Q383 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
82 Thanh Cương <560> 01CE00705 01191 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Thanh Cương <560> 01CE00705 01192 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Thanh Cương <560> 01CE00705 01Q318 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Thanh Cương <560> 01CE00705 01Q318-1 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
83 Trường Nguyễn Du <250> 01CE01369 01179 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Trường Nguyễn Du <250> 01CE01369 01Q340 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
84 Vũ Hựu <560kVA> 01CE02379 01375 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Vũ Hựu <560kVA> 01CE02379 01409 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Vũ Hựu <560kVA> 01CE02379 01Q317-2 5 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Vũ Hựu <560kVA> 01CE02379 01Q337-1 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
85 Kiốt 1 Khu dân cư - P. Thanh Bình<250kVA> 01CE02323 01467 5 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Kiốt 1 Khu dân cư - P. Thanh Bình<250kVA> 01CE02323 01Q398 5 17 11-13 21-23 UBND phường TB
86 Kiốt 2 Khu dân cư- P. Thanh Bình<250kVA> 01CE02325 01468 5 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Kiốt 2 Khu dân cư- P. Thanh Bình<250kVA> 01CE02325 01Q399 5 17 11-13 21-23 UBND phường TB
87 Thanh Cương 2 <630 kVA> 01CE02485 01484 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
  Thanh Cương 2 <630 kVA> 01CE02485 01Q3101 4 17 11-13 21-23 UBND phường TB
88 C.sáng cầu Phú Tảo<560KVA> 01CE02041 01343 4 17 11-13 22-24 Đàm Lộc
  C.sáng cầu Phú Tảo<560KVA> 01CE02041 01Q345 4 17 11-13 22-24 Đàm Lộc
89 Đàm Lộc <560> 01CE00701 01193 4 17 11-13 22-24 Đàm Lộc
  Đàm Lộc <560> 01CE00701 01195 4 17 11-13 22-24 Đàm Lộc
  Đàm Lộc <560> 01CE00701 01Q307 4 17 11-13 22-24 Đàm Lộc
  Đàm Lộc <560> 01CE00701 01Q307-1 4 17 11-13 22-24 Đàm Lộc
90 Khu 10 Tân Bình<560kVA> 01CE02237 01132 4 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
  Khu 10 Tân Bình<560kVA> 01CE02237 01194 4 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
  Khu 10 Tân Bình<560kVA> 01CE02237 01Q361 4 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
  Khu 10 Tân Bình<560kVA> 01CE02237 01Q361-1 4 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
91 Kios 32 Tây Nam Cường <400kVA> 01CE02371 01414 5 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
  Kios 32 Tây Nam Cường <400kVA> 01CE02371 01Q381 5 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
92 Kios 33 Tây Nam Cường <400kVA> 01CE02443 01457 5 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
  Kios 33 Tây Nam Cường <400kVA> 01CE02443 01Q395 5 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
93 Kios 38 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02363 01407 4 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
  Kios 38 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02363 01Q380 4 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
94 Kiốt số 39 Tây Nam Cường<250> 01CE02111 01361 5 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
  Kiốt số 39 Tây Nam Cường<250> 01CE02111 01Q358 5 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
95 Kios 40 Tây Nam Cường <400kVA> 01CE02429 01449 5 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
96 Kiốt 43 - Tây Nam Cường<250kVa> 01CE02231 01362 5 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
  Kiốt 43 - Tây Nam Cường<250kVa> 01CE02231 01Q359 5 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
97 Kios 44 Tây Nam Cường <400kVA> 01CE02423 01448 5 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
  Kios 44 Tây Nam Cường <400kVA> 01CE02423 01Q394 5 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
98 Thanh Bình B <250> 01CE00707 01171 4 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
  Thanh Bình B <250> 01CE00707 01Q305 4 18 11-13 22-24 Đàm Lộc
99 Khuê Liễu <400> 01CE01313 01223 4 18 13-14 22-23 NVH Khuê Liễu
  Khuê Liễu <400> 01CE01313 01Q517 4 18 13-14 22-23 NVH Khuê Liễu
100 Thôn Bảo Thái<250> 01CE02119 01227 5 18 15-16 22-23 NVH Cương Xá
  Thôn Bảo Thái<250> 01CE02119 01Q538 5 18 15-16 22-23 NVH Cương Xá
101 Đông Hưng <560> 01CE01159 01226 5 18 15-16 22-23 NVH Cương Xá
  Đông Hưng <560> 01CE01159 01Q514 5 18 15-16 22-23 NVH Cương Xá
102 Đông Quan <400> 01CE01345 01225 5 18 15-16 22-23 NVH Cương Xá
  Đông Quan <400> 01CE01345 01Q515 5 18 15-16 22-23 NVH Cương Xá
103 Đông Quan 2 <400kVA> 01CE02507 01482 5 18 15-16 22-23 NVH Cương Xá
  Đông Quan 2 <400kVA> 01CE02507 01Q554 5 18 15-16 22-23 NVH Cương Xá
104 Khuê Triền <400kVA> 01CE02461 01224 5 18 15-16 22-23 NVH Cương Xá
  Khuê Triền <400kVA> 01CE02461 01Q546 5 18 15-16 22-23 NVH Cương Xá
105 Tân Hưng <560kVA> 01CE01151 01221 4 18 11-12 22-23 NVH Tân Hưng
  Tân Hưng <560kVA> 01CE01151 01222 4 18 11-12 22-23 NVH Tân Hưng
  Tân Hưng <560kVA> 01CE01151 01Q513 4 18 11-12 22-23 NVH Tân Hưng
  Tân Hưng <560kVA> 01CE01151 01Q513-1 4 18 11-12 22-23 NVH Tân Hưng
106 Thanh Liễu <400kVA> 01CE01347 01220 4 18 11-12 22-23 NVH Tân Hưng
  Thanh Liễu <400kVA> 01CE01347 01443 4 18 11-12 22-23 NVH Tân Hưng
  Thanh Liễu <400kVA> 01CE01347 01Q516 4 18 11-12 22-23 NVH Tân Hưng
  Thanh Liễu <400kVA> 01CE01347 01Q516-1 4 18 11-12 22-23 NVH Tân Hưng
107 Đồng Vải lộ 1<400> 01CE01921 01266 8 18 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
  Đồng Vải lộ 1<400> 01CE01921 01Q527 8 18 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
108 Lễ Quán<320> 01CE01919 01307 8 18 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
  Lễ Quán<320> 01CE01919 01Q526 8 18 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
109 Nguyên Xá<320kVA> 01CE02261 01314 8 18 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
  Nguyên Xá<320kVA> 01CE02261 01Q541 8 18 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
110 Phú Thọ<560kVA> 01CE01029 01332 8 19 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
  Phú Thọ<560kVA> 01CE01029 01Q531 8 19 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
111 Thái Bình<400kVA> 01CE01929 01306 8 19 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
  Thái Bình<400kVA> 01CE01929 01315 8 19 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
  Thái Bình<400kVA> 01CE01929 01Q525 8 19 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
  Thái Bình<400kVA> 01CE01929 01Q525-1 8 19 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
112 Phú Thọ 2 <400kVA> 01CE02505 01308 8 19 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
  Phú Thọ 2 <400kVA> 01CE02505 01Q555 8 19 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
113 Khu 3 Thạch Khôi <400 kVA> 01CE02469 01470 8 19 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
  Khu 3 Thạch Khôi <400 kVA> 01CE02469 01Q548 8 19 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
114 Trại Thọ <400 kVA> 01CE02467 01261 8 19 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
  Trại Thọ <400 kVA> 01CE02467 01Q551 8 19 15-17 23-25 UBND Thạch Khôi
115 Phú Tảo lộ 1<560> 01CE01925 01027 8 19 18-20 23-25 NVH Phú Tảo
  Phú Tảo lộ 1<560> 01CE01925 01309 8 19 18-20 23-25 NVH Phú Tảo
  Phú Tảo lộ 1<560> 01CE01925 01Q528 8 19 18-20 23-25 NVH Phú Tảo
116 Phú Tảo 2<560kVA> 01CE02015 01088 8 19 18-20 23-25 NVH Phú Tảo
  Phú Tảo 2<560kVA> 01CE02015 01334 8 19 18-20 23-25 NVH Phú Tảo
  Phú Tảo 2<560kVA> 01CE02015 01Q533 8 19 18-20 23-25 NVH Phú Tảo
117 Phú Tảo 3<250kVA> 01CE02295 01217 8 19 18-20 23-25 NVH Phú Tảo
  Phú Tảo 3<250kVA> 01CE02295 01381 8 19 18-20 23-25 NVH Phú Tảo
  Phú Tảo 3<250kVA> 01CE02295 01Q543 8 19 18-20 23-25 NVH Phú Tảo
118 Phú Tảo 4 <400 kVA> 01CE02471 01469 8 19 18-20 23-25 NVH Phú Tảo
  Phú Tảo 4 <400 kVA> 01CE02471 01Q547 8 19 18-20 23-25 NVH Phú Tảo
119 Bình Minh 1 <560kVA> 01CE00057 01093 8 19 16-18 24-26 NVH Khu 7 Bình Minh
  Bình Minh 1 <560kVA> 01CE00057 01110 8 19 16-18 24-26 NVH Khu 7 Bình Minh
  Bình Minh 1 <560kVA> 01CE00057 01Q114 8 19 16-18 24-26 NVH Khu 7 Bình Minh
120 Bình Minh 2 <400kVA> 01CE00071 01040 7 19 16-18 24-26 NVH Khu 7 Bình Minh
  Bình Minh 2 <400kVA> 01CE00071 01041 7 19 16-18 24-26 NVH Khu 7 Bình Minh
  Bình Minh 2 <400kVA> 01CE00071 01Q115 7 19 16-18 24-26 NVH Khu 7 Bình Minh
121 Bình Minh 3 <320kVA> 01CE00073 01120 7 19 16-18 24-26 NVH Khu 7 Bình Minh
  Bình Minh 3 <320kVA> 01CE00073 01135 7 19 16-18 24-26 NVH Khu 7 Bình Minh
  Bình Minh 3 <320kVA> 01CE00073 01Q116 7 19 16-18 24-26 NVH Khu 7 Bình Minh
122 Chương Mỹ <560kVA> 01CE00079 01109 8 19 16-18 24-26 NVH Khu 7 Bình Minh
  Chương Mỹ <560kVA> 01CE00079 01116 8 19 16-18 24-26 NVH Khu 7 Bình Minh
  Chương Mỹ <560kVA> 01CE00079 01Q117 8 19 16-18 24-26 NVH Khu 7 Bình Minh
123 Kios 30 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02369 01415 5 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
  Kios 30 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02369 01Q167 5 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
124 Kiốt 36 Tây Nam Cường<250KVA> 01CE02091 01360 5 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
  Kiốt 36 Tây Nam Cường<250KVA> 01CE02091 01Q168 5 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
125 Bình Lâu 1A <560> 01CE01349 01074 5 6 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
126 Bình Lâu 2 <400> 01CE00709 01149 4 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
  Bình Lâu 2 <400> 01CE00709 01203 4 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
  Bình Lâu 2 <400> 01CE00709 01Q163 4 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
  Bình Lâu 2 <400> 01CE00709 01Q164 4 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
127 Bình Lâu 3 <560> 01CE00703 01175 4 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
  Bình Lâu 3 <560> 01CE00703 01176 4 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
  Bình Lâu 3 <560> 01CE00703 01Q161 4 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
  Bình Lâu 3 <560> 01CE00703 01Q162 4 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
128 Bình Lâu 4 <630kVA> 01CE02501 01480 5 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
  Bình Lâu 4 <630kVA> 01CE02501 01Q178 5 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
129 C.sáng cầu Phú Tảo<560KVA> 01CE02041 01344 4 17 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
  C.sáng cầu Phú Tảo<560KVA> 01CE02041 01Q165 4 17 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
130 Kios 34 Tây Nam Cường <400 kVA> 01CE02487 01475 5 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
  Kios 34 Tây Nam Cường <400 kVA> 01CE02487 01Q180 5 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
131 Kios 35 Tây Nam Cường <560 kVA> 01CE02489 01476 5 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
  Kios 35 Tây Nam Cường <560 kVA> 01CE02489 01Q181 5 21 12-14 24-26 NVH Bình Lâu
132 Cẩm Thượng 56 <560kVA> 01CE00011 01167 4 21 12-14 24-26 Khu 6 Cẩm Thượng
  Cẩm Thượng 56 <560kVA> 01CE00011 01168 4 21 12-14 24-26 Khu 6 Cẩm Thượng
  Cẩm Thượng 56 <560kVA> 01CE00011 01Q406 4 21 12-14 24-26 Khu 6 Cẩm Thượng
  Cẩm Thượng 56 <560kVA> 01CE00011 01Q463 4 21 12-14 24-26 Khu 6 Cẩm Thượng
133 Khu 5 Cẩm Thượng <560kVA> 01CE01327 01166 4 21 12-14 24-26 Khu 6 Cẩm Thượng
  Khu 5 Cẩm Thượng <560kVA> 01CE01327 01Q436 4 21 12-14 24-26 Khu 6 Cẩm Thượng
134 Khu 6 Cẩm Thượng <250> 01CE01329 01275 4 21 12-14 24-26 Khu 6 Cẩm Thượng
  Khu 6 Cẩm Thượng <250> 01CE01329 01Q429 4 21 12-14 24-26 Khu 6 Cẩm Thượng
135 Cẩm Thượng 4 <400> 01CE00013 01181 4 21 12-14 24-26 NVH Khu 2 Cẩm Thượng
  Cẩm Thượng 4 <400> 01CE00013 01Q407 4 21 12-14 24-26 NVH Khu 2 Cẩm Thượng
136 Chiếu sáng đường gom 2 công cộng<160kVA> 01CE02317 01386 4 21 12-14 24-26 NVH Khu 2 Cẩm Thượng
  Chiếu sáng đường gom 2 công cộng<160kVA> 01CE02317 01Q447 4 21 12-14 24-26 NVH Khu 2 Cẩm Thượng
137 Cô Đoài <560> 01CE00009 01085 4 21 12-14 24-26 NVH Khu 2 Cẩm Thượng
  Cô Đoài <560> 01CE00009 01086 4 21 12-14 24-26 NVH Khu 2 Cẩm Thượng
  Cô Đoài <560> 01CE00009 01Q405 4 21 12-14 24-26 NVH Khu 2 Cẩm Thượng
138 Thôn Tự Đông <250> 01CE01367 01274 4 21 12-14 24-26 NVH Khu 2 Cẩm Thượng
  Thôn Tự Đông <250> 01CE01367 01Q434 4 21 12-14 24-26 NVH Khu 2 Cẩm Thượng
139 Tự Đông 2 <560kVA> 01CE02381 01180 4 21 12-14 24-26 NVH Khu 2 Cẩm Thượng
  Tự Đông 2 <560kVA> 01CE02381 01Q470 4 21 12-14 24-26 NVH Khu 2 Cẩm Thượng
140 UBP Cẩm Thượng <250> 01CE01275 01258 4 21 12-14 24-26 NVH Khu 2 Cẩm Thượng
  UBP Cẩm Thượng <250> 01CE01275 01Q428 4 21 12-14 24-26 NVH Khu 2 Cẩm Thượng
141 Bơm Đồng Niên <250> 01CE01933 01316 8 22 12-13 26-27 NVH Khu 2 Việt Hòa
  Bơm Đồng Niên <250> 01CE01933 01Q442 8 22 12-13 26-27 NVH Khu 2 Việt Hòa
142 Hàn Trung 2 <560kVA> 01CE02509 01229 8 22 12-13 26-27 NVH Khu 2 Việt Hòa
  Hàn Trung 2 <560kVA> 01CE02509 01Q423 8 22 12-13 26-27 NVH Khu 2 Việt Hòa
143 Đồng niên 1 <400kVA> 01CE01191 01439 8 22 12-13 26-27 NVH Khu 2 Việt Hòa
  Đồng niên 1 <400kVA> 01CE01191 01Q466 8 22 12-13 26-27 NVH Khu 2 Việt Hòa
144 Đồng Niên 2 <560kVA> 01CE01193 01230 8 22 12-13 26-27 NVH Khu 2 Việt Hòa
  Đồng Niên 2 <560kVA> 01CE01193 01231 8 22 12-13 26-27 NVH Khu 2 Việt Hòa
  Đồng Niên 2 <560kVA> 01CE01193 01Q424 8 22 12-13 26-27 NVH Khu 2 Việt Hòa
  Đồng Niên 2 <560kVA> 01CE01193 01Q467 8 22 12-13 26-27 NVH Khu 2 Việt Hòa
145 Đồng Niên 3<250> 01CE02249 01232 8 22 12-13 26-27 NVH Khu 2 Việt Hòa
  Đồng Niên 3<250> 01CE02249 01Q445 8 22 12-13 26-27 NVH Khu 2 Việt Hòa
146 Chi Các<250kVA> 01CE02297 01379 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
  Chi Các<250kVA> 01CE02297 01Q446 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
147 Chi Hoà 1 <400kVA> 01CE01249 01240 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
  Chi Hoà 1 <400kVA> 01CE01249 01251 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
  Chi Hoà 1 <400kVA> 01CE01249 01Q426 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
  Chi Hoà 1 <400kVA> 01CE01249 01Q469 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
148 Chi Hoà 2 <560kVA> 01CE01253 01243 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
  Chi Hoà 2 <560kVA> 01CE01253 01252 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
  Chi Hoà 2 <560kVA> 01CE01253 01Q427 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
149 Hàn Trung <560> 01CE01251 01238 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
  Hàn Trung <560> 01CE01251 01250 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
  Hàn Trung <560> 01CE01251 01Q425 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
  Hàn Trung <560> 01CE01251 01Q468 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
150 UBP Việt Hòa<100KVA> 01CE02065 01345 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
  UBP Việt Hòa<100KVA> 01CE02065 01Q443 8 22 14-16 26-28 BĐ Việt Hòa
151 Cẩm Khê 3<250kVA> 01CE02293 01380 8 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
  Cẩm Khê 3<250kVA> 01CE02293 01Q362 8 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
152 Khu nhà công vụ & nhà ở quân nhân BCHQS tỉnh HD <250kVA> 01CE02341 01398 8 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
  Khu nhà công vụ & nhà ở quân nhân BCHQS tỉnh HD <250kVA> 01CE02341 01Q369 8 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
153 Cẩm Khê 1 <250kVA> 01CE01225 01247 8 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
  Cẩm Khê 1 <250kVA> 01CE01225 01430 8 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
  Cẩm Khê 1 <250kVA> 01CE01225 01Q334 8 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
  Cẩm Khê 1 <250kVA> 01CE01225 01Q388 8 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
154 Cẩm Khê 2 <560kVA> 01CE01227 01279 8 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
  Cẩm Khê 2 <560kVA> 01CE01227 01378 8 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
  Cẩm Khê 2 <560kVA> 01CE01227 01Q336 8 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
  Cẩm Khê 2 <560kVA> 01CE01227 01Q336-1 8 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
155 Truyền giống <250kVA> 01CE01695 01283 6 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
  Truyền giống <250kVA> 01CE01695 01Q342 6 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
156 Cẩm Khê 4 01CE02519 01491 8 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
  Cẩm Khê 4 01CE02519 01Q3104 8 22 15-16 27-28 Cẩm Khê
157 Đỗ Xá <320kVA> 01CE01139 01218 8 23 15-16 27-28 Đỗ Xá
  Đỗ Xá <320kVA> 01CE01139 01Q326 8 23 15-16 27-28 Đỗ Xá
158 Đỗ Xá 2<250kVA> 01CE02315 01219 8 23 15-16 27-28 Đỗ Xá
  Đỗ Xá 2<250kVA> 01CE02315 01Q365 8 23 15-16 27-28 Đỗ Xá
159 Kios 10 Tây Nam Cường<630kVA> 01CE02385 01422 7 23 15-16 27-28 Đỗ Xá
  Kios 10 Tây Nam Cường<630kVA> 01CE02385 01Q387 7 23 15-16 27-28 Đỗ Xá
160 Kios 11 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02405 01431 5 23 15-16 27-28 Đỗ Xá
  Kios 11 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02405 01Q389 5 23 15-16 27-28 Đỗ Xá
161 Kios 12 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02407 01432 5 23 15-16 27-28 Đỗ Xá
  Kios 12 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02407 01Q390 5 23 15-16 27-28 Đỗ Xá
162 Lộ Cương 2 <400kVA> 01CE01219 01255 8 23 15-16 27-28 Đỗ Xá
  Lộ Cương 2 <400kVA> 01CE01219 01Q374 8 23 15-16 27-28 Đỗ Xá
163 Kios 3 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02419 01442 6 23 18-19 27-28 Lộ Cương
  Kios 3 Tây Nam Cường <560kVA> 01CE02419 01Q393 6 23 18-19 27-28 Lộ Cương
164 Kios 4 Tây Nam Cường<250KVA> 01CE02081 01355 6 23 18-19 27-28 Lộ Cương
  Kios 4 Tây Nam Cường<250KVA> 01CE02081 01Q352 6 23 18-19 27-28 Lộ Cương
165 Kios 05 Tây Nam Cường <500kVA> 01CE02359 01406 6 23 18-19 27-28 Lộ Cương
166 Kios 6 Tây Nam Cường<250KVA> 01CE02083 01356 6 23 18-19 27-28 Lộ Cương
  Kios 6 Tây Nam Cường<250KVA> 01CE02083 01Q353 6 23 18-19 27-28 Lộ Cương
167 Kios 7 Tây Nam Cường <320kVA> 01CE02411 01437 6 23 18-19 27-28 Lộ Cương
  Kios 7 Tây Nam Cường <320kVA> 01CE02411 01Q391 6 23 18-19 27-28 Lộ Cương
168 Lộ Cương 1 <250> 01CE01261 01244 8 23 18-19 27-28 Lộ Cương
  Lộ Cương 1 <250> 01CE01261 01418 8 23 18-19 27-28 Lộ Cương
  Lộ Cương 1 <250> 01CE01261 01Q333 8 23 18-19 27-28 Lộ Cương
  Lộ Cương 1 <250> 01CE01261 01Q384 8 23 18-19 27-28 Lộ Cương
169 Lộ Cương 2 <400kVA> 01CE01219 01276 8 23 18-19 27-28 Lộ Cương
  Lộ Cương 2 <400kVA> 01CE01219 01Q335 8 23 18-19 27-28 Lộ Cương
170 UB Xã Tứ Minh <250> 01CE01285 01245 7 23 18-19 27-28 Lộ Cương
  UB Xã Tứ Minh <250> 01CE01285 01421 7 23 18-19 27-28 Lộ Cương
  UB Xã Tứ Minh <250> 01CE01285 01Q339 7 23 18-19 27-28 Lộ Cương
  UB Xã Tứ Minh <250> 01CE01285 01Q386 7 23 18-19 27-28 Lộ Cương
171 Kios 1 Tây Nam Cường <560 kVA> 01CE02481 01477 6 23 18-19 27-28 Lộ Cương
  Kios 1 Tây Nam Cường <560 kVA> 01CE02481 01Q3103 6 23 18-19 27-28 Lộ Cương
172 Kios 2 Tây Nam Cường <560 kVA> 01CE02483 01474 6 23 18-19 27-28 Lộ Cương
173 Nhật Tân <250> 01CE01215 01234 7 23 18-19 27-28 Tứ Thông
  Nhật Tân <250> 01CE01215 01Q327 7 23 18-19 27-28 Tứ Thông
174 Tứ Thông 1 <560> 01CE01221 01236 8 23 18-19 27-28 Tứ Thông
  Tứ Thông 1 <560> 01CE01221 01Q329 8 23 18-19 27-28 Tứ Thông
175 Tứ Thông 2 <400 kVA> 01CE01223 01233 8 23 18-19 27-28 Tứ Thông
  Tứ Thông 2 <400 kVA> 01CE01223 01Q328 8 23 18-19 27-28 Tứ Thông
176 Tứ Thông 3<250kVA> 01CE02321 01387 8 23 18-19 27-28 Tứ Thông
  Tứ Thông 3<250kVA> 01CE02321 01Q366 8 23 18-19 27-28 Tứ Thông
177 Bơm Thượng Đạt <400kVA> 01CE01213 01246 7 23 18-19 27-28 Xuân Dương
  Bơm Thượng Đạt <400kVA> 01CE01213 01Q330 7 23 18-19 27-28 Xuân Dương
178 Thượng Đạt <400> 01CE01217 01239 7 23 18-19 27-28 Xuân Dương
  Thượng Đạt <400> 01CE01217 01257 7 23 18-19 27-28 Xuân Dương
  Thượng Đạt <400> 01CE01217 01Q331 7 23 18-19 27-28 Xuân Dương
  Thượng Đạt <400> 01CE01217 01Q331-1 7 23 18-19 27-28 Xuân Dương
179 Xuân Dương <400kVA> 01CE02377 01253 7 23 18-19 27-28 Xuân Dương
  Xuân Dương <400kVA> 01CE02377 01Q330-1 7 23 18-19 27-28 Xuân Dương

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 16/08/2017 09:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31