Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS công tơ và thu tiền điện - ĐL Thanh Hà

1) Khách hàng chuyên dùng

TT Tên TBA Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền TT Tên TBA Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền
I Khối cơ quan     IV  XNKTCT Thuỷ Lợi     
1 TBA Tầu Cuốc 15 18 1 TBA Tiền Tiến A 30 30
2 TBA Tiền Tiến A 15 18 2 TBA Tiền Tiến B 30 30
3 TBA Công Ty TBT 15 18 3 TBA Quyết Thắng A 30 30
4 TBA Bá Nữ 15 18 4 TBA Hải Hà 30 30
5 TBA Đài Viễn Thông 15 18 5 TBA Du Tái MT1 30 30
6 TBA Trung Tâm Y Tế 15 18 6 TBA Du Tái MT2 30 30
7 TBA Cầu Hợp Thanh 15 18 7 TBA Thanh Hải A 30 30
8 TBA Kho Bạc 15 18 8 TBA An Lương A 30 30
9 TBA UBND Huyện 15 18 9 TBA Bá Nữ 30 30
10 TBA Thanh Xá A 15 18 10 TBA Thanh Bình A 30 30
11 TBA Thanh Thuỷ B 15 18 11 TBA Thanh Xá A 30 30
12 TBA Đinh Trịnh Dinh 15 18 12 TBA Thanh Thuỷ B 30 30
13 TBA  Hải Hà 15 18 13 TBA Khánh Mậu 30 30
14 TBA Nguyễn Văn Khanh 15 18 14 TBA Bơm Thanh Thuỷ A 30 30
15 TBA Nước Sạch HD 15 18 15 TBA Hồng Lạc A 30 30
16 TBA Nước Sạch Tiền Tiến 15 18 16 TBA Việt Hồng A 30 30
17 TBA Công Ty SX XD  15 18 17 TBA Đò Phan MT1 30 30
18 TBA Bơm Thanh Thuỷ A 15 18 18 TBA Đò Phan MT2 30 30
19 TBA Công ty VINA 15 18 19 TBA Thanh Lang A 30 30
20 TBA Thanh Niên 15 18 20 TBA Cấp Tứ 30 30
21 TBA Cẩm Chế A 15 18 21 TBA Bơm Cẩm Chế 30 30
22 TBA Hiệp Hạnh 15 18 22 TBA Tân Việt A 30 30
23 TBA Nước Sạch Tân Việt 15 18 23 TBA Bơm Ngọc Điểm 30 30
24 TBA Nước Sạch Thanh Lang 15 18 24 TBA Thanh Bính A 30 30
25 TBA Bùi Đức Tranh 15 18 25 TBA Thanh Hồng A 30 30
26 TBA Đóng Tầu Hà Hải 15 18 26 TBA Cống Gang 30 30
27 TBA Bơm Thanh Cường 15 18 27 TBA Bơm Thanh Cường 30 30
28 TBA Tuấn An 15 18 28 TBA Thanh Hải C 30 30
29 TBA Bùi Văn Viện 15 18 29 TBA Thanh Hải B 30 30
30 TBA Nguyễn Hữu Vách 15 18        
31 TBA Nước sạch Thanh Bính 15 18        
32 TBA Đinh Trịnh Tú 15 18        
33 TBA Nước sạch Thanh Hồng 15 18        
34 TBA Thanh Xá B 15 18        
35 TBA Cầu Thái Bình 15 18        
II Khối doanh nghiệp             
1 TBA DMD 1 ;15 3 ;18 .      
2 TBA Phúc Cường 1;15 3 ;18 .      
3 TBA Goldensun 1 ;15 3 ;18 .      
4 TBA Makalot 1;10;15 3 ;13;18 .      
5 TBA CBNSTPXK HD 6;15;25 9;18;28        
III Khối HTX            
1 TBA Thanh Xuân A 15 19 .      
2 TBA Thanh Xuân B 15 19        
3 TBA Thanh Xuân C 15 19        
4 TBA Thanh Hải A 15 19        
5 TBA Thanh Hải B 15 19        
6 TBA Thanh Hải C 15 19        
7 TBA Thanh Hải D 15 19        
8 TBA Thanh Hải E 15 19        
9 TBA Thanh Hải F 15 19        
10 TBA Thanh Hải G 15 19        
11 TBA Thanh Hải H 15 19        
12 TBA Tân An A 15 19        
13 TBA Phượng Hoàng B 15 19        
14 TBA Thanh Khê A 15 19        
15 TBA Hồng Lac A 15 19        
16 TBA Hồng Lac B 15 19        
17 TBA Hồng Lac C 15 19        
18 TBA Hồng Lac D 15 19        
19 TBA Hồng Lac Đ 15 19        
20 TBA Hồng Lac E 15 19        
21 TBA Hồng Lac F 15 19        
22 TBA Hồng Lac G 15 19        
23 TBA Hồng Lac H 15 19        
24 TBA Việt Hồng B 15 19        
25 TBA Thanh An A 15 19        
26 TBA Liên Mạc A 15 19        
27 TBA Liên Mạc B 15 19        
28 TBA Liên Mạc C 15 19        
29 TBA Liên Mạc D 15 19        
30 TBA Liên Mạc E 15 19        
31 TBA Thanh Cường A 15 19        
32 TBA Thanh Cường B 15 19        
33 TBA Thanh Cường C 15 19        
34 TBA Thanh Cường D 15 19        
35 TBA Thanh Cường E 15 19        
IV  XNKTCT Thuỷ Lợi  30 30        

 

2) Khách hàng công cộng

TT Tên địa điểm Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền TT Tên địa điểm Ngày ghi chỉ số công tơ ngày thu tiền
I Xã An Lương     XII Xã Thanh Khê    
1 TBA An Lương A 4 10 1 TBA Thanh Khê A 9 13
2 TBA An Lương B 4 10 2 TBA Thanh Khê B 9 13
3 TBA An Lương C 4 10 3 TBA Thanh Khê C 9 13
4 TBA An Lương D 4 10 4 TBA Thanh Khê D 9 13
II Xã Tiền Tiến     5 TBA Thanh Khê E 9 13
1 TBA Tiền Tiến A 4 12 5 Xuân An 9 13
2 TBA Tiền Tiến B 4 12 XIII Xã Thanh Lang    
3 TBA Tiền Tiến C 4 12 1 TBA Thanh Lang B 9 13
4 TBA Tiền Tiến D 4 12 2 TBA Thanh Lang C 9 13
5 TBA Tiền Tiến E 4 12 3 TBA Thanh Lang D 9 13
6 TBA Tiền Tiến F 4 12 4 TBA Thanh Lang E 9 13
7 TBA Tiền Tiến G 4 12 5 TBA Thanh Lang F 9 13
8 TBA Tiền Tiến H 4 12 6 TBA Thanh Lang G 9 13
9 TBA Tầu Cuốc 4 12 7 TBA Thanh Lang H 9 13
III Xã Việt Hồng     XIV Xã Tân An    
1 TBA Việt Hồng A 5 15 1 TBA Tân An A 10 14
2 TBA Việt Hồng B 5 15 2 TBA Tân An B 10 14
3 TBA Việt Hồng C 5 15 3 TBA Tân An C 10 14
4 TBA Việt Hồng D 5 15 4 TBA Tân An D 10 14
5 TBA Việt Hồng E 5 15 5 TBA Tân An E 10 14
IV Xã Cẩm Chế     6 TBA Chợ Nứa 10 14
1 TBA Cẩm Chế A 5 10 7 TBA Thanh Hải D 10 14
2 TBA Cẩm Chế B 5 10 XV Xã Thanh An    
3 TBA Cẩm Chế C 5 10 1 TBA Thanh An A 10 14
4 TBA Cẩm Chế D 5 10 2 TBA Thanh An B 10 14
5 TBA Cẩm Chế E 5 10 3 TBA Thanh An C 10 14
6 TBA Cẩm Chế F 5 10 4 TBA Thanh An D 10 14
7 TBA Cẩm Chế H 5 10 XVI Xã Tân Việt    
8 TBA Cẩm Chế G 5 10 1 TBA Tân Việt A 11 15
9 TBA Bơm Cẩm Chế 5 10 2 TBA Tân Việt B 11 15
V Xã Hợp Đức     3 TBA Tân Việt C 11 15
1 TBA Hợp Đức A 6 10 4 TBA Tân Việt D 11 15
2 TBA Hợp Đức B 6 10 5 TBA Tân Việt E 11 15
3 TBA Hợp Đức C 6 10 6 TBA Tân Việt F 11 15
4 TBA Hợp Đức D 6 10 7 TBA Tân Việt G 11 15
5 TBA Đồng Ngành 6 10 XVII Xã Thanh Thuỷ    
VI Xã Quyết Thắng     1 TBA Thanh Thuỷ B 11 16
1 TBA Quyết Thắng A 6 15 2 TBA Thanh Thuỷ C 11 16
2 TBA Quyết Thắng B 6 15 3 TBA Lại Xá 2 11 16
3 TBA Quyết Thắng C 6 15 4 TBA Khánh Mậu 11 16
4 TBA Quyết Thắng D 6 15 XVIII Xã Thanh Hồng    
5 TBA Quyết Thắng E 6 15 1 TBA Thanh Hồng B 12 16
6 TBA Quyết Thắng F 6 15 2 TBA Thanh Hồng C 12 16
7 TBA Quyết Thắng G 6 15 3 TBA Thanh Hồng D 12 16
8 TBA Quyết Thắng H 6 15 4 TBA Thanh Hồng E 12 16
VII Xã Thanh Sơn     5 TBA Thanh Hồng 3 12 16
1 TBA Thanh Sơn A 7 11 6 TBA Thanh Hồng 4 12 16
2 TBA Thanh Sơn B 7 11 7 TBA Tiên Kiều 12 16
3 TBA Thanh Sơn C 7 11 XIX TBA Phượng Hoàng    
4 TBA Thanh Sơn D 7 11 1 TBA Phượng Hoàng A 13 17
5 TBA Thanh Sơn E 7 11 2 TBA Phượng Hoàng B 13 17
6 TBA Thanh Sơn F 7 11 3 TBA Phượng Hoàng C 13 17
7 TBA Thanh Sơn G 7 11 4 TBA Phượng Hoàng D 13 17
VIII Xã Trường Thành     5 TBA Phượng Hoàng E 13 17
1 TBA Trường Thành B 7 12 6 TBA Phượng Hoàng F 13 17
2 TBA Trường Thành C 7 12 7 TBA Bá Nữ 13 17
3 TBA Ngọc Điểm 7 12 XX Thị Trấn Thanh Hà    
IX  Xã Thanh Bính     1 TBA Chống Quá Tải 13 18
1 TBA Thanh Bính A 8 12 2 TBA Thanh Bình A 13 18
2 TBA Thanh Bính B 8 12 3 TBA Khu 9 13 18
3 TBA Thanh Bính C 8 12 4 TBA Thanh Bình C 13 18
4 TBA Thanh Bính D 8 12 5 TBA Thanh Bình D 13 18
5 TBA Thanh Bính E 8 12 6 TBA Thanh Bình E 13 18
6 TBA Thanh Bính F 8 12 7 TBA Tự Dùng 14 18
7 TBA Thanh Bính G 8 12 8 TBA Sân Vận Động 14 18
X Xã Thanh Xá     9 TBA Khu 6 14 18
1 TBA Thanh Xá A 8 12 10 TBA Kho A34 14 18
2 TBA Thanh Xá B 8 12 11 TBA Thanh Bình F 14 18
3 TBA Thanh Xá C 8 12        
4 TBA Thanh Xá D 8 12        
5 TBA Thanh Thuỷ C 8 12        
XI  Xã Vĩnh Lập            
1 TBA Vĩnh Lập A 8 12        
2 TBA Vĩnh Lập B 8 12        
3 TBA Vĩnh Lập C 8 12        
4 TBA Vĩnh Lập D 8 12        
5 TBA Vĩnh Lập E 8 12        
6 TBA Vĩnh Lập F 8 12        
7 TBA Vĩnh Lập G 8 12        

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 22/11/2017 03:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Đại hội các chi bộ Công ty Điện lực Hải Dương

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Gặp mặt các Khách hàng Doanh nghiệp lớn trong tỉnh

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video