Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Tứ Kỳ

LỊCH NGÀY GCS VÀ THU TIỀN CÁC TBA CÔNG CỘNG ĐIỆN LỰC TỨ KỲ

 

STT

Tên TBA

Ngày GCS

Ngày thu tiền

Địa điểm thu tiền

1

TBA An Nhân

3

9,10 hàng tháng

Trạm y tế thị trấn Tứ Kỳ

2

TBA An Nhân 0

3

9,10 hàng tháng

Trạm y tế thị trấn Tứ Kỳ

3

TBA An Nhân 2

3

9,10 hàng tháng

Trạm y tế thị trấn Tứ Kỳ

4

TBA La Tỉnh 1

5

13,14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn La Tỉnh

5

TBA La Tỉnh 0

5

13,14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn La Tỉnh

6

TBA La Tỉnh 3

5

13,14 hàng tháng

Nhà Văn Hóa La Tỉnh

7

TBA UB huyện

5

13,14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn La Tỉnh

8

TBA CQT UB huyện

5

13,14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn La Tỉnh

9

TBA Thị tứ Quang Phục

3

9,10 hàng tháng

Trụ sở HTXNN Quang Phục

10

TBA TT Quang Phục 1

3

9,10 hàng tháng

Trụ Sợ HTX NN Quang Phục

11

TBA Quang Phục

3

9,10 hàng tháng

Trụ sở HTXNN Quang Phục

12

TBA  Minh Lộc 1

4

11,12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Cự Lộc

13

TBA Minh Lộc 2

4

11,12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Cự Lộc

14

TBA Bơm Minh Đức 1

4

11,12 hàng tháng

Trụ sở HTXNN Minh Đức

14

TBA  Minh Cường

4

11,12 hàng tháng

Hội trường thôn Đoàn Xá

15

TBA  Đoàn Xá

4

11,12 hàng tháng

Hội trường thôn Đoàn Xá

16

TBA Ức Tải 1

6

13,14  hàng tháng

Tại quầy thu TBA Ức Tải

17

TBA Ức Tải  2

6

13,14  hàng tháng

Tại quầy thu TBA Ức Tải

18

TBA Bơm Minh Đức 2

6

13,14  hàng tháng

Hội trường thôn Văn Sự

19

TBA Bơm Minh Đức 3

6

13,14  hàng tháng

Hội trường thôn Trúc Văn, Vạn Tải

20

TBA Vạn Tải

6

13,14  hàng tháng

Hội trường thôn Vạn Tải

21

TBA Toại An 1

3

12,13 hàng tháng

Trụ sở HTXNN Toại An

22

TBA  Bơm Toại An

5

12,13 hàng tháng

Trụ sở HTXNN Toại An

STT

Tên TBA

Ngày GCS

Ngày thu tiền

Địa điểm thu tiền

23

TBA Toại An 2

3

12,13 hàng tháng

Trụ sở HTXNN Toại An

24

TBA Toại An 3

3

12,13 hàng tháng

Trụ sở HTXNN Toại An

25

TBA  Bơm Văn Tố

7

15,16  hàng tháng

Hội trường thôn La Giang

26

TBA La Giang

7

15,16  hàng tháng

Hội trường thôn La Giang

27

TBA  Văn Đồng

7

15,16  hàng tháng

Hội trường thôn Mỹ Ân

28

TBA  Văn Đồng

7

15,16  hàng tháng

Hội trường thôn Đồng Kênh

29

TBA Đồng Kênh

7

15,16  hàng tháng

Hội trường thôn Đồng Kênh

30

TBA  Văn Xuyên

9

17,18  hàng tháng

Nhà văn hoà thôn Gia Xuyên

31

TBA Đồng Lộc

9

17,18  hàng tháng

Nhà văn hoà thôn Gia Xuyên

32

TBA  Văn Tân

9

17,18  hàng tháng

Hội trường thôn Đông Lâm

33

TBA Đập Đống

9

17,18 hàng tháng

Hội trường thôn Mỹ Ân

34

TBA Đông Lâm

9

17,18 hàng tháng

Hội trường thôn  Đông Lâm

35

TBA Đồng Nại

9

17,18 hàng tháng

11

36

TBA Thị Tứ Hưng Đạo

5

12,13 hàng tháng

Tại quầy TBA TT Hưng Đạo

37

TBA Lạc Dục 1

5

12,13 hàng tháng

Tại quầy TBA TT Hưng Đạo

38

TBA Xã Tây Kỳ

4

11,12 hàng tháng

Nhà Văn Hoá thôn Kim Đới

39

TBA Kim Xuyên

4

11,12 hàng tháng

Nhà Văn Hoá thôn Kim Xuyên

40

TBA Nhân Lý

6

13,14 hàng tháng

Nhà Văn Hóa THôn Nhân Lý

41

TBA Tây Kỳ 2

6

13,14  hàng tháng

Nhà Văn Hoá thôn Hiền Sỹ

42

TBA  Đại Hợp

7

15,16  hàng tháng

Phòng trực TBA Xã Đại Hợp

43

TBA Bơm Quảng Giang

7

15,16  hàng tháng

Phòng trực TBA Xã Đại Hợp

44

TBA Độ Trung

7

15,16  hàng tháng

Phòng trực TBA Xã Đại Hợp

45

TBA  Đại Hợp 2

7

15,16  hàng tháng

Nhà Văn Hoá thôn Báo Đáp

46

TBA Quảng Giang

9

17,18  hàng tháng

Nhà Mẫu Giáo thôn Quảng Giang

47

TBA  Quảng Giang 2

9

17,18  hàng tháng

Nhà mẫu giáo thôn Quảng Giang

48

TBA Văn Vật

7

15,16  hàng tháng

Nhà Văn Hoá thôn Văn Vật

49

TBA Xã Nguyên Giáp

7

15,16  hàng tháng

Nhà Văn Hoá thôn An Quý

STT

Tên TBA

Ngày GCS

Ngày thu tiền

Địa điểm thu tiền

50

TBA Bơm Nguyên Giáp

7

15,16  hàng tháng

Nhà Văn Hoá thôn An Quý

51

TBA  An Thổ 1

9

17,18  hàng tháng

Nhà Văn Hoá thôn An Thổ

52

TBA  An Thổ 2

9

17,18  hàng tháng

Nhà Văn Hoá thôn An Thổ

53

TBA Quang Khải

4

11,12 hàng tháng

Nhà mẫu giáo Đình thôn Nhũ Tỉnh

54

TBA B Quang Khải

4

11,12 hàng tháng

Nhà mẫu giáo Đình thôn Nhũ Tỉnh

55

TBA Bơm Đò Đồn

6

13,14 hàng thàng

Hội trường thôn Tân Quang

56

TBA Tân Quang

6

13,14  hàng tháng

Hội trường thôn Tân Quang

57

TBA Vũ Xá

6

13,14  hàng tháng

Hội trường thôn Vũ Xá

58

TBA Hàm Hy

7

15,16 hàng thàng

Hội trường thôn Bình Hàn

59

TBA Cầu Xe 2

7

15,16 hàng thàng

Hội trường thôn Bình Hàn

60

TBA Bơm Bình Hàn

7

15,16 hàng thàng

Hội trường thôn Bình Hàn

61

TBA Quang Phục

3

09,10  hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Thái An

62

TBA  Thái An

3

09,10  hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Thái An

63

TBA Mạc Xá

3

09,10 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Mạc Xá

64

TBA Bích Cẩm

3

09,10 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Bích Cẩm

65

TBA An Phòng

5

13,14  hàng tháng

Nhà văn hoá thôn An Phòng

66

TBA Bơm Đồng Tràng

5

13,14 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn An Giang

67

TBA Bích Lâm

5

13,14 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Bích Lâm

68

TBA Đồng Tràng

5

13,14 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Đồng Tràng

69

TBA Bơm Đò Neo

3

09,10 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Neo Xá

70

TBA xã Đại Đồng

3

09,10 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Neo Xá

71

TBA Bơm Bỉnh Di

5

11,12 hàng tháng

Nhá  văn hoá thôn Nghĩa Xá

72

TBA Nghĩa Xá 1

5

11,12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Nghĩa Xá

73

TBA Nghĩa Xá 2

5

11,12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Nghĩa Xá

74

TBA  Nghĩa Dũng 1

5

11,12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Nghĩa Dũng

75

TBA Nghĩa Dũng 2

5

11,12 hàng tháng

Tại quầy TBA TT Hưng Đạo

76

TBA Ngọc Lặc 1

7

15,16 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Ngọc Lặc

STT

Tên TBA

Ngày GCS

Ngày thu tiền

Địa điểm thu tiền

77

TBA Ngọc Lặc 2

7

15,16 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Ngọc Lặc

78

TBA Ngọc Lặc 3

7

15,16 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Ngọc Lặc

79

TBA Bơm Ngọc Sơn

7

15,16 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Ngọc Lặc

80

TBA Phạm Xá 1

9

17,18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Phạm Xá

81

TBA Phạm Xá 2

9

17,18 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Phạm Xá

82

TBA Mỹ Xá 1

9

17,18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Mỹ Xá

83

TBA Mỹ Xá 2

9

17,18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Mỹ Xá

84

TBA  Hà Kỳ 1

7

15.16 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Hà Hải

85

TBA Hà Hải 1

7

15,16 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Hà Hải

86

TBA  Hà Hải 2

7

15.16 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Hà Hải

87

TBA Bơm Đồng Bông

7

15,16 hàng thàng

Nhà trẻ đội 5 thôn Đại Hà

88

TBA Trạch Lộ 3

7

15,16 hàng thàng

Nhà trẻ đội 5 thôn Đại Hà.

89

TBA Đại Hà 3

7

15,16 hàng thàng

Nhà trẻ đội 5 thôn Đại Hà

90

TBA Đại Hà 1

9

17,18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Đại Hà

91

TBA  Đại Hà  2

9

17,18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Đại Hà

92

TBA Trạch Lộ 1

9

17,18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Trạch Lộ

93

TBA Trạch Lộ 2

9

17,18 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Trach Lộ

94

TBA Hữu Trung

7

15,16 hàng thàng

Nhà Trẻ thôn Hữu Trung

95

TBA Bơm Cống Gạch

7

15,16 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Bình Cách

96

TBA Bình Cách

7

15,16 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Bình Cách

97

TBA Tri Lễ

7

15,16 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Tri Lễ

98

TBA Bơm Cống Gạch

9

17,18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Hàm Cách

99

TBA Hàm Cách

9

17,18 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Hàm Cách

100

TBA TĐC Hà Thanh

9

17,18 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Kiều Long

101

TBA Kiều Long

9

17,18 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Kiều Long

102

TBA Cống An Thổ

9

17,18 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Thanh Bình

103

TBA Thanh Bình

9

17,18 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn Thanh Bình

STT

Tên TBA

Ngày GCS

Ngày thu tiền

Địa điểm thu tiền

104

TBA Thanh Kỳ 1

7

15,16 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Thanh Kỳ

105

TBA Thanh Kỳ 3

7

15,16 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Thanh Kỳ

106

TBA  Thanh Kỳ 2

7

15,16 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Thanh Kỳ

107

TBA An Định 1

9

17,18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn An Định

108

TBA An Định 2

9

17,18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn An Định

109

TBA An Lao

9

17,18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn An Lao

110

TBA Bơm Bình Hàn

9

17,18 hàng thàng

Nhà văn hoá thôn An Lao

111

TBA Lạc Dục 1

17

24,25 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Lạc Dục

112

TBA Lạc Dục 2

17

24,25 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Lạc Dục

113

TBA Lạc Dục 3

17

24,25 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Lạc Dục

114

TBA Lạc Dục 4

17

24,25 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Lạc Dục

115

TBA Ô Mễ 1

18

26,27 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Ô Mễ

116

TBA Ô Mễ 2

18

26,27 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Ô Mễ

117

TBA Ô Mễ 3

18

26,27 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Ô Mễ

118

TBA Ô Mễ 4

5

26,27 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Ô Mễ

119

TBA Bơm Mỗ Đoạn

17

24,25 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Mỗ Đoạn

120

TBA Phương Quất

17

24,25 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Phương Quất

121

TBA Bơm  Bỉnh Di

17

24,25 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Mỗ Đoạn

122

TBA Kỳ Sơn

15

21,22 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Bỉnh Di

123

TBA Xuân Nẻo 1

16

22,23 hàng tháng

Đình thôn Xuân Nẻo

124

TBA  Xuân Nẻo 4

16

22,23 hàng tháng

Đình thôn Xuân Nẻo

125

TBA Xuân Nẻo 3

16

22,23 hàng tháng

Đình thôn Xuân Nẻo

126

TBA Xuân Nẻo 2

16

22,23 hàng tháng

Đình thôn Xuân Nẻo

127

TBA Gạch Bình Lãng

7

15,16 hàng tháng

Đình làng thôn Thượng Hải

128

TBA xã Bình Lãng

7

15,16 hàng tháng

Đình làng thôn Thượng Hải

129

TBA Thượng Hải

7

15,16 hàng tháng

Đình làng thôn Thượng Hải

130

TBA Đông Phong

9

17,18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Đông Phong

STT

Tên TBA

Ngày GCS

Ngày thu tiền

Địa điểm thu tiền

131

TBA Đông Phong 2

9

17,18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Đông Phong

132

TBA Xóm Trại

9

17,18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Đông Phong

133

TBA Nghi Khê 1

4

09,10 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Nghi Khê

134

TBA xã Tân Kỳ

4

09,10 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Nghi Khê

135

TBA Nghi Khê 2

4

09,10 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Nghi Khê

136

TBA Ngọc Lâm 1

6

11,12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Ngọc Lâm

137

TBA Bơm Tân kỳ

6

11,12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Ngọc Lâm

138

TBA  Ngọc Lâm  2

6

11,12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Ngọc Lâm

139

TBA Ngọc Lâm 4

6

11,12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Ngọc Lâm

140

TBA Ngọc Lâm 3

6

11,12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Ngọc Lâm

141

TBA Tái Sơn  1

4

09 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Thượng Sơn

142

TBA Thượng Sơn

4

09 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Thượng Sơn

143

TBA Thiết Tái

4

09 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Thiết Tái

144

TBA  Tái Sơn  2

4

10 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Trung Sơn

145

TBA Tái sơn 3

4

10 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Ngọc Chấn

146

TBA  xã Phượng Kỳ

7

12,13 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn

147

TBA Cự Đà

7

12,13 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn

148

TBA Tứ Kỳ Hạ

7

12,13 hàng tháng

Nhà Văn Hoá thôn Tứ Kỳ Hạ

149

TBA Phượng Kỳ 3

7

12,13 hàng tháng

Nhà Văn Hoá thôn Tứ Kỳ Hạ

150

TBA B  Phượng Kỳ

9

14,15 hàng tháng

Nhà văn Hoá thôn Như Lâm

151

TBA Phượng Kỳ 2

9

14,15 hàng tháng

Nhà văn Hoá thôn Như Lâm

152

TBA Bơm Tiên Động 1

7

13,14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Quan Lộc

153

TBA Bơm Tiên Động 2

7

13,14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Quan Lộc

154

TBA Đống Lương

7

13,14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Quan Lộc

155

TBA Tiên Động 3

8

13,14 hàng tháng

Đình làng thôn Hoà Nhuệ

156

TBA Đoàn Khê 1

9

15,16 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Đoàn Khê

157

TBA Đoàn Khê 2

9

15,16 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Đoàn Khê

STT

Tên TBA

Ngày GCS

Ngày thu tiền

Địa điểm thu tiền

158

TBA NTTS Tiên Động

9

15,16 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Đoàn Khê

159

TBA Đồng Bào

9

15,16 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Đồng Bào

160

TBA Đôn Giáo 1

9

17.18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Đôn Giáo

161

TBA Đôn Giáo 2

9

17.18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Đôn Giáo

162

TBA Tất Hạ (Thôn Tất Hạ)

9

17.18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Tất Hạ

163

TBA Cống Cầu Xe

6

13, 14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Cầu Xe

164

TBA Cầu Xe

6

13, 14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Cầu Xe

165

TBA Đồng Mui

6

13, 14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn An Hưng, Thôn Mũ

166

TBA An Hưng

6

13, 14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn An Hưng, Thôn Mũ

167

TBA Bơm Quang Trung

6

13, 14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn An Hộ

168

TBA Bơm Quang Trung 2

6

13,14 hàng tháng

Nhà văn hóa An Hộ

169

TBA Quang Trung

4

11,12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Mậu Công

170

TBA An Vĩnh

4

11.12 hàng tháng

Nhà Văn hóa Thôn Mậu Công

171

TBA Rọc Trong

4

11,12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn An Tứ , Tứ Hạ

172

TBA An Tứ

4

11,12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn An Tứ , Tứ Hạ

173

TBA Bơm Cộng Lạc

7

15,16 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Tất Thượng

174

TBA Tất Thượng

7

15,16 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Tất Thượng

175

TBA Nguyên Giáp 2

12

19,20 hàng tháng

Nhà văn hoá phố Quý Cao

176

TBA Quý Cao

12

20 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Quý Cao

177

TBA An Tân

12

19 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Đống Phú

178

TBA La Xá

6

18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn La Xá

179

TBA Cao La

6

17 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Cao La

180

TBA Dân Chủ

6

18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Đồng Bình

181

TBA An Lại

6

17, 18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn An Lại

182

TBA An Lại 2

6

17, 18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn An Lại

183

TBA Bơm Đò Bía

8

18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Mạc

184

TBA thôn Mạc

8

18 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Mạc

STT

Tên TBA

Ngày GCS

Ngày thu tiền

Địa điểm thu tiền

185

TBA Mỹ Đức 

8

17 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Ngái

186

TBA Bơm Gồm

8

17, 18 hàng tháng

Đình thôn Gồm

187

TBA Kiêm Tân

8

17, 18 hàng tháng

Đình thôn Gồm

188

TBA Ngọc Kỳ 1

16

22, 23 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Tứ Kỳ Thượng

189

TBA Ngọc Kỳ 3

16

22,23 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Tứ Kỳ Thượng

190

TBA Ngọc Trại

16

23 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Ngọc Trại

191

TBA Ngọc Kỳ 2

16

22 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Kim Đôi

192

TBA  Đại Đình

16

22, 23 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Đại Đình

193

TBA Tứ Xuyên

4

11,12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Quảng Xuyên

194

TBA Quảng Xuyên

4

11, 12 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn  Quảng Xuyên

195

TBA Trại Vực

6

13, 14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Trại Vực

196

TBA Bơm Tứ Xuyên

6

13, 14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn  Trại Vực

197

TBA TĐC Tứ Xuyên

6

13, 14 hàng tháng

Nhà văn hoá thôn Làng Vực

 

Tác giả: Phòng Kinh doanh - PCHD ; xuất bản: 22/05/2019 01:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video