Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Ninh Giang

LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ VÀ THU TIỀN ĐIỆN TBA CÔNG CỘNG

STT Địa Chỉ Tên TBA Mã_trạm Mã sổ Ngày GCS Ngày thu tiền tại quầy Địa điểm thu tiền
1 T. trấn Ninh Giang Ninh Giang I PM2300U30042 23021 3 7-9 Quầy thu tại trụ sở Điện lực
PM2300U30042 23Q25
Ninh Giang 4 PM2300U30045 23020
PM2300U30045 23Q26
Cống Sao PM2300U30046 23019
PM2300U30046 23Q27
Máy nước  PM2300U30047 23007B
PM2300U30047 23Q07
Vành Đai PM2300U30048 23023
PM2300U30048 23Q10
Bưu Điện Ninh Giang PM2300U30049 23022
PM2300U30049 23Q25B
Ninh Giang 5 PM2300U30051 23021C
PM2300U30051 23Q25C
TBA CQT Thôn Mai 2 PM2300U30060 23010B
PM2300U30060 23Q21C
TBA Ninh Giang 7 PM2300U30055 23024
PM2300U30055 23Q24
TBA Trần Hưng Đạo PM2300U30057 23018
PM2300U30057 23Q18
Vườn Hoa PM2300U30043 23002 12 17-19
PM2300U30043 23Q30
Sông Rùa PM2300U30044 23016
PM2300U30044 23017
PM2300U30044 23Q29
Khu dân cư phía Bắc PM2300U30050 23002B
PM2300U30050 23Q30B
CQT Vườn Hoa PM2300U30053 23003
PM2300U30053 23Q30C
Khu dân cư DVTM phía Bắc PM2300U30054 23004
PM2300U30054 23Q04
TBA Cống sao 2 - Lộ công cộng PM2300U30056 23016B
PM2300U30056 23Q16
TBA Sân vận động PM2300U30058 23001
PM2300U30058 23Q06
2 Hiệp Lực TBA Đồng Sao  PM2300U30062 23013 3 7-9 Bưu điện VHX Hiệp Lực
PM2300U30062 23Q13
TBA Hiệp Lực - Lộ Thôn Mai PM2300U30064 23012
PM2300U30064 23015
PM2300U30064 23Q22
Thôn Trung  PM2300U30065 23009
PM2300U30065 23Q23
Thọ Đa PM2300U30066 23007
PM2300U30066 23Q20
TBA Đại Đồng - (CC) PM2300U30067 23080
PM2300U30067 23Q80
TBA Thôn Tiền PM2300U30068 23011
PM2300U30068 23014
PM2300U30068 23Q21B
TBA Mai Xá PM2300U30069 23006
PM2300U30069 23Q24B
TBA Thọ Đa 2 PM2300U30070 23008
PM2300U30070 23Q20B
TBA Thôn Mai PM2300U30071 23012B
PM2300U30071 23Q22B
TBA CQT Thôn Mai 2 PM2300U30060 23010
PM2300U30060 23Q21
TBA CQT Đại Đồng - (CC) PM2300U30061 23080B
PM2300U30061 23Q80B
TBA Thôn Tiền 2 PM2300U30059 23011B
PM2300U30059 23011C
PM2300U30059 23Q11B
TBA Thôn Mai 3 PM2300U30063 23013B
PM2300U30063 23Q13B
3 Hồng Thái TBA Hồng Thái 1 - (CC) PM2300U30125 23094 7 14-16 Bưu điện VHX Hồng Thái
PM2300U30125 23Q94
TBA Dậu Trì - Hồng Thái 3(CC) PM2300U30127 23095
PM2300U30127 23Q95
TBA Dậu Trì 2 PM2300U30131 23095B
PM2300U30131 23Q95B
TBA Thôn Tiêu PM2300U30130 23096
PM2300U30130 23Q96
TBA Hồng Thái 2 - (CC) PM2300U30126 23096B
PM2300U30126 23Q96B
PM2300U30126 23097
PM2300U30126 23Q97
TBA Thôn An Rặc PM2300U30129 23097B
PM2300U30129 23Q97B
TBA Thôn Tương - Hồng Thái 4 - (CC) PM2300U30128 23098
PM2300U30128 23Q98
4 Trại Vàng TBA Trại Vàng- (CC) PM2300U30169 23087 7 14-16 Bưu điện VHX Hưng Long
PM2300U30169 23Q87
TBA Trại Vàng- 2 PM2300U30175 23087B
PM2300U30175 23Q87B
5 Văn Giang TBA Văn Giang 1 - (CC) PM2300U30170 23089 7 14-16 Bưu điện VHX Văn Giang
PM2300U30170 23Q89
TBA Văn Giang 2 - (CC) PM2300U30171 23090
PM2300U30171 23Q90
TBA Văn Giang 3 - (CC) PM2300U30172 23088
PM2300U30172 23Q88
TBA CQT Văn Giang  PM2300U30173 23089B
PM2300U30173 23Q89B
TBA Văn Giang 5 PM2300U30174 23088C
PM2300U30174 23Q88C
TBA Bơm cổ ngựa-Lộ công cộng PM2300U30176 23Q90B
6 Vĩnh Hòa TBA Vĩnh Xuyên - (CC) PM2300U30098 230143 8 15-17 Bưu điện VHX Vĩnh Hòa
PM2300U30098 23Q143
TBA Thôn Trượi - (CC) PM2300U30087 230143B
PM2300U30087 23077B
PM2300U30087 23Q143B
TBA Ngọc Hòa - (CC) PM2300U30099 230144
PM2300U30099 23Q144
TBA Vĩnh Hòa - (CC) PM2300U30100 230145
PM2300U30100 23Q145
TBA Ngọc Hoà 5 PM2300U30105 230145B
PM2300U30105 23Q145B
TBA Xóm Lập - (CC) PM2300U30101 230146
PM2300U30101 23Q146
TBA Ngọc Hoà 3 - (CC) PM2300U30102 230147
PM2300U30102 23Q147
TBA Ngọc Hoà 4 - (CC) PM2300U30103 230148
PM2300U30103 23Q148
TBA Xóm Đê - (CC) PM2300U30104 230149
PM2300U30104 23Q149
7 Ứng Hòe TBA Đại Xuân 1- (CC) PM2300U30029 230155 8 15-17 Đình thôn Đỗ Xá - Ứng Hòe
PM2300U30029 23Q155
TBA Đại Xuân 2 - (CC) PM2300U30030 230156
PM2300U30030 230156B
PM2300U30030 23Q156
TBA Đại Xuân 3 - (CC) PM2300U30031 230157
PM2300U30031 230157B
PM2300U30031 23Q157
TBA Ứng Hoè - (CC) PM2300U30032 230158
PM2300U30032 230158B
PM2300U30032 23Q158
TBA Đồng Vạn - (CC) PM2300U30033 230159
PM2300U30033 23Q159
TBA Bơm Ứng Hòe - (CC) PM2300U30032 23Q160
TBA CQT Đại Xuân PM2300U30034 230155B
PM2300U30034 23Q155B
TBA Đại Xuân 5 PM2300U30036 230161
PM2300U30036 23Q161
8 Tân Quang TBA Hội Xá 1 - (CC) PM2300U30222 230150 8 15-17 Nhà văn hóa thôn Hội Xá
PM2300U30222 23Q150
TBA Viễn Thông Tân Quang CC PM2300U30204 230150B
PM2300U30204 23Q150B
TBA Đoàn Xá 1 - (CC) PM2300U30223 230151 Nhà văn hóa thôn Đoàn Xá
PM2300U30223 23Q151
TBA Đoàn Xá 2 - (CC) PM2300U30224 230152
PM2300U30224 23Q152
TBA Hội Xá 3 - (CC) PM2300U30225 230153 Nhà văn hóa thôn Hội Xá
PM2300U30225 23Q153
TBA Hội Xá 2 - (CC) PM2300U30226 230154
PM2300U30226 23Q154
9 Đồng Tâm TBA Đồng Tâm - (CC) PM2300U30075 23066 9 14-16 Bưu điện VHX Đồng Tâm
PM2300U30075 23Q66
TBA Tranh Xuyên 3 PM2300U30078 23066A
PM2300U30078 23Q66A
TBA Tranh Xuyên 1 PM2300U30072 23066B
PM2300U30072 23Q66B
TBA Thôn Vé - (CC) PM2300U30077 23067
PM2300U30077 23Q67
TBA CQT Tranh Xuyên PM2300U30080 23067A
PM2300U30080 23Q67A
TBA Chiều Trái - (CC) PM2300U30079 23067B
PM2300U30079 23Q67B
TBA CQT Thôn Giâm PM2300U30081 23068
PM2300U30081 23Q68
TBA Tranh Xuyên 6 PM2300U30111 23068A
PM2300U30111 23Q68A
TBA Tranh Xuyên 5 PM2300U30110 23068B
PM2300U30110 23Q68B
TBA TT Y Tế Dự Phòng - (CC) PM2300U30076 23069
PM2300U30076 23Q69
TBA Tranh Xuyên 2  PM2300U30073 23069A
PM2300U30073 23Q69A
TBA Thôn Vé 2 PM2300U30074 23069B
PM2300U30074 23Q69B
10 Hồng Phúc TBA CQT Đà Phố PM2300U30143 23055 9 14-16 Bưu điện VHX Hồng Phúc
PM2300U30143 23Q55
TBA Hồng Phúc - (CC) PM2300U30140 23056
PM2300U30140 23Q56
TBA Đà Phố -(CC) PM2300U30141 23057
PM2300U30141 23057B
PM2300U30141 23Q57
TBA An Lãng PM2300U30144 23058
PM2300U30144 23Q58
TBA Phụ Rực- (CC) PM2300U30142 23059
PM2300U30142 23Q59
TBA Phụ Rực 2 PM2300U30145 23059B
PM2300U30145 23Q59B
11 Tân Hương TBA Gương Mẫu-(CC) PM2300U30193 23070 9 17-19 Bưu điện Cầu Ràm
PM2300U30193 23Q70
TBA Tân Hương 1- (CC) PM2300U30090 23071
PM2300U30090 23Q71
TBA Thôn 7-3 Tân Hương PM2300U30093 23071A
PM2300U30093 23Q71A
TBA Thôn 4 Tân Hương - (CC) PM2300U30094 23072
PM2300U30094 23Q72
TBA Thôn 2 Tân Hương PM2300U30219 23072A
PM2300U30219 23Q72A
TBA Thôn Bắc - (CC) PM2300U30095 23073
PM2300U30095 23Q73
TBA Thôn 7-3 Tân Hương PM2300U30093 23073A
PM2300U30093 23Q73A
TBA Thôn 6 Tân Hương - (CC) PM2300U30091 23074
PM2300U30091 23Q74
TBA Thôn 7-2 Tân Hương - (CC) PM2300U30194 23075
PM2300U30194 23Q75
TBA Thôn 7 Tân Hương - (CC) PM2300U30092 23076
PM2300U30092 23Q76
TBA Thôn 5 Tân Hương  PM2300U30096 23077
PM2300U30096 23Q77
12 Hồng Dụ TBA Thượng Xá - (CC) PM2300U30123 23036 10 14-16 Bưu điện VHX Hồng Dụ
PM2300U30123 23Q36
TBA Thượng Xá 2 PM2300U30124 23036B
PM2300U30124 23Q36B
TBA Thôn Lang Viên - (CC) PM2300U30107 23037
PM2300U30107 23Q37
TBA Hồng Dụ 1 - (CC) PM2300U30122 23038
PM2300U30122 23Q38
TBA Thôn Chói PM2300U30108 23039
PM2300U30108 23Q39
TBA Thôn Cáp - (CC) PM2300U30106 23040
PM2300U30106 23Q40
13 Ninh Thành TBA Đông Tân - (CC) PM2300U30084 23041 10 17-19 Bưu điện VHX Ninh Thành
TBA Đông Tân - (CC) PM2300U30084 23Q41
TBA Đông Tân - 2(CC) PM2300U30089 23041B
PM2300U30089 23Q41B
TBA La Khê - (CC) PM2300U30083 23042
PM2300U30083 23Q42
TBA B. Ninh Thành - Lộ La Khê - (CC) PM2300U30085 23042B
PM2300U30085 23Q42B
TBA Ninh Thành - (CC) PM2300U30082 23043
PM2300U30082 23Q43
TBA Xóm Đê 2 PM2300U30097 23043B
PM2300U30097 23Q43B
TBA Phú Mỹ - (CC) PM2300U30086 23044
PM2300U30086 23Q44
TBA La Khê - 2 PM2300U30088 23044B
PM2300U30088 23Q44B
14 Ninh Hải TBA Bồng Lai 5 PM2300U30186 23078 10 17-19 Bưu điện VHX Ninh Hải
PM2300U30186 23Q78
TBA Bồng Lai 3 - (CC) PM2300U30183 23078B
PM2300U30183 23078C
PM2300U30183 23Q78C
TBA Nhân Lý - (CC) PM2300U30233 23079
PM2300U30233 23Q79
TBA B.Đông Cao -Lộ CĐ Đồng Hương PM2300U30184 23084
PM2300U30184 23Q84
TBA Bồng lai 1- (CC) PM2300U30180 23091
PM2300U30180 23Q91
TBA Bồng lai 4 PM2300U30185 23091B
PM2300U30185 23Q91B
TBA Bồng lai 1- (CC) PM2300U30180 23092
PM2300U30180 23Q92
TBA Bồng Lai 2-  (CC) PM2300U30181 23093
PM2300U30181 23Q93
PM2300U30181 23093B
PM2300U30181 23Q93B
TBA Ninh Hải - (CC) PM2300U30182 230111
PM2300U30182 23Q111
TBA Đồng Bình PM2300U30187 230111B
PM2300U30187 23Q111B
15 Đông Xuyên TBA Đông Cao - (CC) PM2300U30188 23081 10 14-16 Bưu điện VHX Đông Xuyên
PM2300U30188 23Q81
TBA Đông Cao 2- (CC) PM2300U30190 23081B
PM2300U30190 23Q81B
TBA Đông Cao 3- (CC) PM2300U30109 23082
PM2300U30109 23Q82
TBA Bơm Xuyên Hử - lộ công cộng PM2300U30192 23082B
PM2300U30192 23Q82B
TBA Thôn Bạt (CC) PM2300U30189 23083
PM2300U30189 23Q83
TBA Thôn 7-2 Tân Hương - (CC) PM2300U30194 23083B
PM2300U30194 23Q83B
TBA Xuyên Hử - (CC) PM2300U30231 23085
PM2300U30231 23Q85
TBA Xuyên Hử 2 - (CC) PM2300U30191 23086
PM2300U30191 23Q86
16 An Đức TBA An Đức -(CC) PM2300U30195 230131 10 17-19 Bưu điện VHX An Đức
PM2300U30195 23Q131
TBA Trại Mũa PM2300U30244 230131B
PM2300U30244 23Q131B
TBA Ứng Mộ 3 PM2300U30243 230132
PM2300U30243 23Q132
TBA Ứng Mộ 2 - (CC) PM2300U30196 230132B
PM2300U30196 23Q132B
TBA Ứng Mộ - (CC) PM2300U30214 230133
PM2300U30214 23Q133
TBA Kim Truế - (CC) PM2300U30215 230134
PM2300U30215 23Q134
TBA Kim Chuế 2 PM2300U30197 230134B
PM2300U30197 23Q134B
TBA Bơm An Đức - Lộ Tam Cường - (CC) PM2300U30213 230135
PM2300U30213 23Q135
17 Nghĩa An TBA Đại Sơn 2 PM2300U30028 23050 11 17-19 Bưu điện VHX Nghĩa An
PM2300U30028 23Q50
TBA Đại Xuyên - (CC) PM2300U30025 23051
PM2300U30025 23Q51
San Tải Cầu Ràm PM2300U30052 23051A
PM2300U30052 23Q51A
TBA CQT Cầu Ràm PM2300U30026 23051B
PM2300U30026 23Q51B
TBA Trịnh Xuyên 1- (CC) PM2300U30022 23052
PM2300U30022 23Q52
TBA Đại Sơn - (CC) PM2300U30205 23052A
PM2300U30205 23Q52A
TBA Trịnh Xuyên 3-(CC) PM2300U30198 23052B
PM2300U30198 23Q52B
TBA Trịnh Xuyên 2 - (CC) PM2300U30023 23053
PM2300U30023 23Q53
TBA Xuân An - (CC) PM2300U30207 23053A
PM2300U30207 23Q53A
TBA Trịnh Xuyên 4-(CC) PM2300U30242 23053B
PM2300U30242 23Q53B
TBA Bơm An Cư - (CC) PM2300U30024 23054
PM2300U30024 23Q54
TBA Bơm Nghĩa An - (CC) PM2300U30232 23054A
PM2300U30232 23Q54A
TBA CQT Đại Xuyên PM2300U30027 23054B
PM2300U30027 23Q54B
18 Vạn Phúc TBA Vạn Phúc 2- (CC) PM2300U30177 23031 12 15-17 Bưu điện VHX Vạn Phúc
PM2300U30177 23Q31
TBA Vạn Phúc 4 PM2300U30235 23032
PM2300U30235 23Q32
TBA Vạn Phúc 1- (CC) PM2300U30178 23033
PM2300U30178 23Q33
TBA Vạn Phúc 5 PM2300U30179 23033B
PM2300U30179 23Q33B
TBA Vạn Phúc 3 - (CC) PM2300U30234 23034
PM2300U30234 23035
PM2300U30234 23Q34
19 Quyết Thắng TBA Quyết Thắng 4 - (CC)(QT4) PM2300U30040 23062 12 17-19 Bưu điện VHX Quyết Thắng
PM2300U30040 23Q62
TBA Cẩm Bối - (CC)(QT3) PM2300U30039 23063
PM2300U30039 23Q63
TBA Quyết Thắng 1 - (CC) PM2300U30037 23064
PM2300U30037 23Q64
TBA Quyết Thắng 2 - (CC) PM2300U30038 23065
PM2300U30038 23Q65
TBA Đồng Lại PM2300U30041 23065B
PM2300U30041 23Q65B
20 Tân Phong TBA Tân Vinh- (CC) PM2300U30152 23045 14 19-21 Bưu điện VHX Tân Phong
PM2300U30152 23Q45
TBA Trại Sặt PM2300U30146 23045A
PM2300U30146 23Q45A
TBA Tiền Liệt - (CC) PM2300U30149 23045B
PM2300U30149 23Q45B
TBA Tân Thành - (CC) PM2300U30150 23046
PM2300U30150 23Q46
TBA Tiền Liệt 2- (CC) PM2300U30155 23046B
PM2300U30155 23Q46B
TBA Tân Hoa- (CC) PM2300U30151 23047
PM2300U30151 23Q47
TBA Hữu Trung 3 PM2300U30206 23047A
PM2300U30206 23Q47A
TBA Tiền Liệt 4 - (CC) PM2300U30157 23047B
PM2300U30157 23Q47B
TBA Hữu Trung - 2 (CC) PM2300U30147 23048
PM2300U30147 23Q48
TBA Tiền Liệt 3 - (CC) PM2300U30156 23048A
PM2300U30156 23Q48A
TBA Trại Chuông - (CC) PM2300U30153 23048B
PM2300U30153 23Q48B
TBA Hữu Trung - (CC) PM2300U30148 23049
PM2300U30148 23Q49
TBA Bơm Cống Lê - (CC) PM2300U30154 23049B
PM2300U30154 23Q49B
21 Hồng Phong TBA Quang Rực - (CC) PM2300U30114 23099 14 19-21 Nhà văn hóa thôn Quang Rực
PM2300U30114 23Q99
TBA Xóm Đáy - (CC) PM2300U30116 23099B
PM2300U30116 23Q99B
TBA Quang Rực 2 - (CC) PM2300U30118 23099C
PM2300U30118 23Q99C
TBA Hồng Phong -Lộ Đồng Hội - (CC) PM2300U30112 230100 Bưu điện VHX Hồng Phong
PM2300U30112 23Q100
TBA Đồng Hội - (CC) PM2300U30117 230100B
PM2300U30117 23Q100B
TBA Hồng Phong - Lộ Động Trạch - (CC) PM2300U30113 230101
PM2300U30113 23Q101
TBA CQT  Động Trạch  PM2300U30119 230101B
PM2300U30119 23Q101B
TBA Bồ Dương - (CC) PM2300U30115 230102
PM2300U30115 23Q102
TBA Bồ Dương - 2 PM2300U30120 230102B
PM2300U30120 23Q102B
TBA Hồng Phong 3 PM2300U30121 23Q100C
22 Hưng Thái TBA Hưng Thái 1- (CC) PM2300U30158 230103 14 19-21 Bưu điện VHX Hưng Thái
PM2300U30158 23Q103
TBA Văn Diệm 2 PM2300U30162 230103B
PM2300U30162 23Q103B
TBA Hưng Thái 1- (CC) PM2300U30158 230104
PM2300U30158 23Q104
TBA An Lý - Hưng Thái 4- (CC) PM2300U30161 230105
PM2300U30161 23Q105
TBA Hưng Thái 2 - (CC) PM2300U30159 230106
PM2300U30159 23Q106
TBA Văn Diệm - (CC) PM2300U30160 230106B
PM2300U30160 23Q106B
23 Văn Hội TBA Văn Hội - Lộ Văn Hội - (CC) PM2300U30220 230112 15 19-21 Bưu điện VHX Văn Hội
PM2300U30220 23Q112
TBA Văn Hội 3 - (CC) PM2300U30221 230112B
PM2300U30221 23Q112B
TBA Văn Hội - Lộ Đào Lạng - (CC) PM2300U30220 230113
PM2300U30220 23Q113
TBA Đào Lạng - (CC) PM2300U30218 230114
PM2300U30218 23Q114
TBA Đào Lạng 2 PM2300U30200 230114B
PM2300U30200 23Q114B
TBA Văn Hội - (CC)(văn hội 2) PM2300U30199 230115
PM2300U30199 23Q115
24 Ninh Hòa TBA Đồng Hy - (CC) PM2300U30228 230116 15 19-21 Bưu điện VHX Ninh Hòa
PM2300U30228 23Q116
TBA Đồng Hy - 2(CC) PM2300U30246 23Q116B
PM2300U30246 23Q116B
TBA Ninh Hoà - (CC) PM2300U30227 230117
PM2300U30227 23Q117
25 Hồng Đức TBA Mai Động - (CC)(HĐ 4) PM2300U30237 230118 15 19-21 Bưu điện VHX Hồng Đức
TBA Mai Động - (CC)(HĐ 4) PM2300U30237 23Q118
TBA Mai Động - 2 (CC) PM2300U30241 230118B
TBA Mai Động - 2 (CC) PM2300U30241 23Q118B
TBA Hồng Đức 2 - (CC) PM2300U30230 230119
PM2300U30230 23Q119
TBA Hồng Đức 6 PM2300U30239 230119B
PM2300U30239 23Q119B
TBA Hồng Đức 1 - (CC) PM2300U30229 230120
PM2300U30229 23Q120
TBA Kim Húc 3 PM2300U30212 230120B
PM2300U30212 23Q120B
TBA Kim Húc - (CC)(HĐ 3) PM2300U30236 230121
PM2300U30236 23Q121
TBA Đồng Lạc - (CC) PM2300U30238 230122
PM2300U30238 23Q122
TBA CQT Kim Húc PM2300U30240 230123
PM2300U30240 23Q123
26 Quang Hưng TBA Văn Minh - (CC) PM2300U30216 230136 15 19-21 Bưu điện VHX Quang Hưng
PM2300U30216 230137
PM2300U30216 23Q136
PM2300U30216 23Q137
TBA Văn Minh 2 PM2300U30203 230136B
PM2300U30203 23Q136B
TBA Bơm Cống Lê - (CC) PM2300U30154 230137B
PM2300U30154 23Q137B
TBA Quang Hưng - (CC) PM2300U30217 230138
PM2300U30217 23Q138
TBA Đê Cửu An PM2300U30245 230138B
PM2300U30245 23Q138B
27 Hưng Long TBA Hưng Long - (CC) PM2300U30164 230139 15 19-21 Bưu điện VHX Hưng Long
PM2300U30164 23Q139
TBA Hào khê - (CC) PM2300U30167 230139B
PM2300U30167 23Q139B
TBA Hào khê - (CC) PM2300U30167 230140
PM2300U30167 23Q140
TBA Hưng Long 2 PM2300U30166 230140B
PM2300U30166 23Q140B
TBA Hán Lý - (CC) PM2300U30165 230141
PM2300U30165 23Q141
TBA Trại Hào - (CC) PM2300U30163 230142
PM2300U30163 23Q142
TBA Bơm Hào khê - Lộ công cộng PM2300U30168 23Q141B
28 Hoàng Hanh TBA Bơm Bùi Hoà - (CC) PM2300U30209 230107 14 20-22 Bưu điện VHX Hoàng Hanh
PM2300U30209 23Q107
TBA CQT Bùi Hòa PM2300U30201 230107B
PM2300U30201 23Q107B
TBA Tam Cửu - (CC) PM2300U30211 230108
PM2300U30211 23Q108
TBA Xuân Trì 2 PM2300U30202 230109
PM2300U30202 23Q109
TBA Y tế Đức Minh - (CC) PM2300U30210 230110
PM2300U30210 23Q110
TBA Xuân Trì - (CC) PM2300U30208 230200
PM2300U30208 23Q200
29 Kiến Quốc TBA Cúc Thị PM2300U30138 230124 15 20-22 Bưu điện Kiến Quốc
PM2300U30138 23Q124
XNTN KIẾN QUỐC  PM2300U30138 23Q124B
TBA Cúc Bồ - (CC) PM2300U30135 230125
PM2300U30135 23Q125
TBA Kiến Quốc- Lộ 320(CC) PM2300U30132 230126
PM2300U30132 23Q126
TBA Lũng Quý - (CC) PM2300U30136 230127
PM2300U30136 23Q127
TBA An Cúc - (CC) PM2300U30134 230128
PM2300U30134 23Q128
TBA An Cúc 2 PM2300U30139 230128B
PM2300U30139 23Q128B
TBA Cúc Bồ 2 - (CC) PM2300U30137 230129
PM2300U30137 23Q129
TBA Kiến Quốc- Lộ 180 (CC) PM2300U30133 230130
PM2300U30133 23Q130
Khách hàng chuyên dùng
30 Khách hàng 01 kỳ 23Q01; 23Q08, 23D23 15 20-22 Điện lực thực hiện thông báo và thu tiền
23Q03, 23Q14 Cuối tháng  
31 Khách hàng 02 kỳ  23Q02 K1 11 15-19
23Q02 K2 25 26-30
32 Khách hàng 03 kỳ  23Q05 K1 6 07-10
23Q05 K2 15 16-19
23Q05 K3 25 26-27

 

 

LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ VÀ THU TIỀN ĐIỆN  TBA CHUYÊN DÙNG   

STT Tên đơn vị Mã sổ Ngày Ghi Ngày thanh toán Đơn vị thực hiện
1 Khách hàng 01 kỳ 23Q01; 23Q08, 23D23 15 20-22 Điện lực
23Q03, 23Q14 Cuối tháng  
2 Khách hàng 02 kỳ  23Q02 K1 11 15-19
23Q02 K2 25 26-30
3 Khách hàng 03 kỳ  23Q05 K1 6 07-10
23Q05 K2 15 16-19
23Q05 K3 25 26-27

Tác giả: Phòng Kinh doanh - PCHD ; xuất bản: 12/10/2020 01:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video