Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Kim Thành

STT Tên trạm Mã trạm Mã sổ Ngày ghi chỉ số Ngày thu tiền Địa điểm thu tiền
1 Lai Khê PM1100U30138 11009,11010,11Q12,11Q87,11Q117 2 5,6 Trụ sở Điện lực Kim Thành
2 An Thái PM1100U30129 11002,11003,11004,11Q08 4 7,8,9,10 Ngày 7,8 thu tại địa điểm nhà văn hóa Tân Phú; Ngày 9,10 thu ở tổ điện phú thái
3 An Thái B PM1100U30114 110117;11Q121
4 Văn Chúc PM1100U30132 11005,11006, 11Q09
5 Văn Chúc B PM1100U30186 11007, 11Q94
6 Phố Ga   PM1100U30136 11014, 11016, 11Q11
7 Phố Ga B PM1100U30131 11015, 11Q15
8 Tân Phú PM1100U30134 11011, 11Q10
9 Tân PHú B PM1100U30180 11012, 11013, 11Q93
10 UB huyện B PM1100U30176 11070, 110102, 11Q64, 110105, 11Q101
11 UB Huyện A PM1100U30115 11Q04B,11098
12 KĐ F - Phù tải 1 PM1100U30187 11023, 11Q32 7 11 Nhà văn hóa thôn Phù Tải 1
13 Kim Đính B - Phù Tải 1 PM1100U30135 11024,11Q19, 11Q69
14 Kim Đính D - Phù tải 1 PM1100U30169 11019D, 11Q58, 11Q70
15 Kim Đính A - Phù tải 2 PM1100U30137 11021, 11Q17 12 Nhà văn hóa thôn Phù Tải 2
16 Kim Đính Qua bơm - Phù tải 2 PM1100U90133 11019,11Q18
17 Kim Đính E - Phù tải 2 PM1100U90145 11017, 11018, 11Q65
18 KĐ G - Phù Tải 2 PM1100U30178 11022, 11Q91
19 KĐ H Chuẩn Thừng PM1100U30177 11025, 11Q90 13 Nhà văn hóa thôn chuẩn thừng
20 Kim Đính C Chuẩn thừng PM1100U90150 11020, 11Q16, 11Q68
21 Chuẩn thừng 3 PM1100U30189 110109;11Q104
22 Kim Lương D PM1100U30159 11036, 11Q50 7 11 Nhà văn hóa thôn Lương Xã Nam
23 Kim Lương G PM1100U30181 11037, 11Q96
24 Kim Lương F PM1100U30183 11038, 11Q97 12 Nhà văn hóa thôn Lương Xã Bắc
25 Kim Lương B PM1100U30160 11039,11Q24
26 Kim Lương A PM1100U30158 11034,11Q23 13 Nhà văn hóa thôn Cổ Phục Bắc
27 Kim Lương E PM1100U30174 11071, 11035, 11Q88
28 Kim Lương C PM1100U30157 11030,11Q30 14 Nhà văn hóa thôn Cổ Phục Nam
29 Kim Lương H PM1100U30182 11032, 11Q95
30 Kim Khê A - Vân dương PM1100U30161 11041,11042,11Q25, 11Q84;11Q81 7 12 Bưu điện văn hóa Kim Khê
31 Kim Khê B - Phương Tân PM1100U30151 11043;11044 13
32 Kim Khê B - Cống Khê PM1100U30151 11046,11Q29 11
33 Kim Khê C - Cống Khê PM1100U30110 110108;11045;11Q110
34 Phan Chi PM1100U90144 11052,11Q63 8 11 Nhà  văn hóa thôn Phan Chi
35 Qua Bơm PM1100U30130 11028,11Q21
36 Đồng Mỹ PM1100U30141 11029,11Q62 Nhà  văn hóa thôn Đồng Mỹ
37 Kim Anh E PM1100U90149 11001,11Q22, 11Q71 13 16 Bưu điện văn hóa xã Kim Anh
38 Kim Anh A PM1100U90165 11053,11Q27, 11Q72 16
39 Kim Anh B PM1100U30147 11049,11050,11051,11Q28,11Q112 16,17
40 Kim Anh D PM1100U30148 11052A, 11081, 11Q26,11Q115
41 Kim Anh H PM1100U30184 110104, 11Q100, 110106, 110103,11Q113,11Q114
42 Kim Anh C PM1100U90152 11048,11Q42 17
43 Việt Hưng A PM1100U30154 11058,11Q31, 11Q85;11Q82 15 18 Bưu điện văn hóa Việt Hưng
44 Việt Hưng C PM1100U30139 11054,11Q20
45 Cam đông 2 PM1100U30105 110112, 110107,11Q107, 11Q116
46 Việt Hưng B PM1100U30156 11057,11Q44;11Q14 18 Nhà  văn hóa thôn Phương Khê
47 Bình Dân F PM1100U30146 11064,11060,11077, 11Q66 16 19 Bưu điện văn hóa xã Bình Dân
48 Bình Dân C PM1100U30166 11063,11Q34
49 Bình Dân D PM1100U30140 11065, 11Q36
50 Bình Dân trung tuyến PM1100U30113 110116, 11Q120
51 Bình Dân E PM1100U30172 11062, 11Q38 20 Nhà  văn hóa thôn Phú Nội
52 Bình Dân A PM1100U30168 11059 20 Nhà  văn hóa thôn Tân Tạo
53 Bình Dân B PM1100U30167 11061,11Q33 21 Nhà ông Nguyễn Văn Mỹ Thôn Phong Nội
54 Bãi Mạc PM1100U30155 11026, 11q35 15 18 Nhà văn hóa thôn Bãi Mạc
55 Bãi Mạc B PM1100U30179 11027, 11Q92
56 Cẩm La A PM1100U30162 11066,11Q41, 11Q75 13 16,17 Bưu điện văn hóa Cẩm La
57 Cẩm La B PM1100U30153 11072,11Q43, 11Q76
58 Cẩm La C PM1100U30163  11094,11Q59, 11Q77
59 QuẢNG BÌNH 3 PM1100U30108 11067, 11069,11Q103
60 Minh Tiến 2 PM1100U30109 11068,11Q102
61 Liên Hòa C PM1100U30173 11078,11Q47, 11Q83 10 14 Nhà văn hóa thôn Lạc Thiện
62 Liên Hòa B PM1100U30171 11079, 11Q46 14 Nhà văn hóa thôn Bắc Thắng
63 Liên Hòa D PM1100U30142 11080, 11099, 11Q48
64 Liên Hòa C PM1100U30173 11076 15 Nhà văn hóa thôn Trung Hạng
65 Liên Hòa G PM1100U30111 11047, 11Q118
66 Liên Hòa B PM1100U30171 11085 15 Bưu điện xã Liên Hòa
67 Liên Hòa F PM1100U30128 11075, 11Q98
68 Liên Hòa A PM1100U30170 11074, 11Q45 16 Nhà văn hóa thôn Thái Nguyên
69 Liên Hòa E PM1100U30175 110101, 11Q67 16 Bưu điện xã Liên Hòa
70 Tam Kỳ C PM1100U30164 11084, 11Q60 10 15 Nhà văn hóa thôn Đồng Kênh
71 Đồng kênh 2 PM1100U30106 110113, 11Q108
72 Đồng kênh 3 PM1100U30112 110115, 11Q119
73 Tam Kỳ B PM1100U30122 11082,11Q49 14 Nhà văn hóa thôn Nại Đông
74 Tam Kỳ D PM1100U30143 11083, 11Q39
75 Ngũ Phúc Qua Bơm PM1100U90124 11093,11Q57;11Q111 10 14 Bưu điện xã Ngũ Phúc
76 Ngũ Phúc C Đống Vôi PM1100U90120 11092,11Q56
77 Ngũ Phúc D Vườn Đồng PM1100U90118 11090,11Q54,
78 Ngũ Phúc A Quảng Đạt PM1100U30126 11088,11Q52, 11Q79, 11Q86 15 Nhà văn hóa Thôn Quảng Đạt
79 Ngũ Phúc F Quảng Đạt PM1100U30119 11087,11Q51, 11Q78
80 Quảng Đạt 3 PM1100U30191 110111; 11Q106
81 Ngũ Phúc E Gương Mẫu PM1100U90121 11089,11Q53, 11Q80 15 Nhà văn hóa thôn Dưỡng Mông
82 Ngũ Phúc B PM1100U30125 11091,11Q55
83 Dưỡng Mông 3 PM1100U30190 110110; 11Q105
84 VĂN THỌ PM1100U30127 11097, 11Q37, 11Q73 15 18 Bưu điện văn hóa xã Đại Đức
85 VĂN THỌ 2 PM1100U30107 110114, 11Q109
86 ĐẠI XUYÊN A PM1100U30123 11096 19
87 ĐẠI XUYÊN B PM1100U30185 11086, 11Q99
88 ĐẠI XUYÊN A PM1100U30123 11095,11Q61, 11Q74 20
89 Bơm Đại Đức PM1100U30188 110100, 11Q89
90 Chuyên Dùng   11Q01 01,15 Không quá 7 ngày Khách hàng chuyển khoản hoặc nộp tm tại trụ sở Điện Lực Kim Thành
91 Chuyên Dùng   11Q02,11Q05,11Q05A 15
92 Chuyên Dùng   11Q03 30
93 UB huyện B PM1100U30176 11Q04A 12
94 UB Huyện A PM1100U30115 11Q04 12
95 Chuyên Dùng   11Q06 01;10;15
96 Chuyên Dùng   11Q06A 06;15;25
97 Chuyên Dùng   11Q06B 01;10;20
98 Chuyên Dùng   11Q13 15

Tác giả: Phòng Kinh doanh - PCHD ; xuất bản: 12/10/2020 11:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video