Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Gia Lộc

LỊCH GHI CHỈ SỐ VÀ THU TIỀN ĐIỆN LỰC GIA LỘC

Stt

Tên TBA

Tên xã

Mã TBA

Mã sổ GCS

Ngày ghi chỉ số

Ngày thu tiền

 
 

1

Bơm Phương Hưng 560KVA - 35/0,4KV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00068

13001

05

10-14

 

13Q10

 

2

Khu dân cư Thị Trấn Gia Lộc 2 250 KVA - 35/0,4KV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00270

13201

05

10-14

 

13Q201

 

3

Thị Trấn 1 560KVA - 35/0,4KV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00090

13002

05

10-14

 

13011

 

13Q25

 

13Q25C

 

4

Siêu thị chợ cuối T2 180KVA - 35/0,4KV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00264

13033

05

10-14

 

13Q25B

 

13003

 

13Q236

 

5

Thị trấn 8 560KVA - 5(22)/0,4KV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00293

13258

05

10-14

 

13Q258

 

13259

 

13Q259

 

6

Thị Trấn 2 400KVA - 35/0,4KV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00077

13014

05

10-14

 

13Q27B

 

13017

 

13019

 

13037

 

13Q27

 

13018

 

13Q130

 

7

Thị trấn 6 560KVA - 35/0,4KV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00291

13260

05

10-14

 

13261

 

13Q260

 

8

Thị trấn 3 1000KVA - 35/0,4KV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00076

13026

05

10-14

 

13034

 

13Q31B

 

9

Thị trấn 5 560KVA - 22/0,4KV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00290

13024

05

10-14

 

13025

 

13035

 

13035B

 

13Q31

 

10

Khu dân cư thị trấn Gia Lộc 1
250KVA - 35/0,4KV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00271

13271

05

10-14

 

13Q31C

 

13272

 

13Q272

 

11

Thị Trấn 4 -35/0,4KV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00080

13015

05

10-14

 

13016

 

13Q30

 

12

TBA Ủy ban huyện

Thị trấn Gia Lộc

13CE00297

13263

05

10-14

 

13Q263

 

13

Khu dân cư phía Tây T3
KVA - 35/0,4KV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00278

13030

05

10-14

 

13027

 

13028

 

13Q26

 

13Q26B

 

14

Đức Đại 320KVA - 35/0,4KV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00150

13008

05

10-14

 

13009

 

13Q28

 

15

Đức Đại 2

Thị trấn Gia Lộc

13CE00294

13010

05

10-14

 

13012

 

13013

 

13Q12

 

16

TBA Thị Trấn 7 560kVA - 35(22)/0,4kV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00298

13007

05

10-14

 

13Q28B

 

17

Hội Xuyên 320KVA - 35/0,4KV

Thị trấn Gia Lộc

13CE00151

13005

05

10-14

 

13032

 

13Q32

 

18

TBA Thị Trấn 9

Thị trấn Gia Lộc

13CE00340

13014B

05

10-14

 

13014C

 

13Q27C

 

19

TBA Thị Trấn 10

Thị trấn Gia Lộc

13CE00339

13006

05

10-14

 

13017B

 

13005B

 

13Q32B

 

20

Hội Xuyên 2

Thị trấn Gia Lộc

13CE00289

13020

05

10-14

 

13Q30B

 

13257

 

13Q257

 

21

TBA Bơm Quán Phấn

Xã Gia Xuyên

13CE00309

13151

05

10-14

 

13Q151

 

22

Đồng Quang 1 180KVA - 22/0,4KV

Xã Đồng Quang

13CE00123

13106

04

13-14

 

13Q64

 

23

Bơm Đồng Quang 2 250KVA - 22/0,4KV

Xã Đồng Quang

13CE00116

13101

05

13-14

 

13Q60

 

24

Thôn Thưa 320KVA - 22/0,4KV

Xã Đồng Quang

13CE00285

13202

05

13-14

 

13203

 

13Q202

 

25

Đồng Quang 3 180KVA - 22/0,4KV

Xã Đồng Quang

13CE00119

13100

05

13-14

 

13Q59

 

26

Đồng Quang 4 240KVA - 22/0,4KV

Xã Đồng Quang

13CE00117

13115

05

13-14

 

13Q61B

 

27

Thôn Ánh 180KVA -  35/0,4KV

Xã Đồng Quang

13CE00120

13103

04

13-14

 

13Q62

 

13104

 

13Q63

 

28

Đông Hạ 180KVA - 22/0,4KV

Xã Đồng Quang

13CE00233

13105

04

13-14

 

13Q64B

 

29

Thôn Trại 320KVA - 22/0,4KV

Xã Đồng Quang

13CE00326

13273

05

13-14

 

13Q273

 

30

Thôn Đôn 320KVA - 35/0,4KV

Xã Đồng Quang

13CE00327

13102

05

13-14

 

13Q61

 

31

Lai Hà 180KVA-35/0,4KV

Xã Hoàng Diệu

13CE00169

13076

05

16-18

 

13Q39

 

32

Hoàng Diệu V 180KVA-35/0,4KV

Xã Hoàng Diệu

13CE00172

13116

04

16-18

 

13Q02

 

33

Long Tràng 400KVA - 35/0,4KV

Xã Hoàng Diệu

13CE00251

13190

05

16-18

 

13Q190

 

34

Nghĩa Hy 320KVA - 35/0,4KV

Xã Hoàng Diệu

13CE00260

13200

04

16-18

 

13Q200

 

35

Văn Lâm 320KVA - 35/0,4KV

Xã Hoàng Diệu

13CE00239

13082A

04

16-18

 

13182

 

13183

 

13Q181

 

36

Bơm Hoàng Diệu  180KVA-35/0,4KV

Xã Hoàng Diệu

13CE00167

13081

04

16-18

 

13Q42

 

37

Phương Lộc 250KVA-35/0,4KV

Xã Hoàng Diệu

13CE00171

13078

05

16-18

 

13079

 

13Q40

 

38

Đại Tỉnh 400KVA-35/0,4KV

Xã Hoàng Diệu

13CE00307

13080

05

16-18

 

13Q40A

 

39

Tân Lộc 320KVA-35/0,4KV

Xã Hoàng Diệu

13CE00162

13082

04

16-18

 

13Q41

 

40

Phong Lâm 400KVA-35(22)/0,4KV

Xã Hoàng Diệu

13CE00304

13082B

04

16-18

 

13Q41B

 

41

Bơm Thanh Niên 320KVA - 35/0,4KV

Xã Hoàng Diệu

13CE00153

13178

04

16-18

 

13Q07

 

42

An Tân 400KVA-35/0,4KV

Xã Gia Tân

13CE00050

13055

08

16-18

 

13056

 

13058

 

13Q35

 

43

An Tân 2 560kVA - 35(22)/0,4kV

Xã Gia Tân

13CE00301

13056A

07

16-18

 

13Q35A

 

13056B

 

13Q35B

 

13056C

 

13Q35C

 

44

Gia Tân 320KVA-35/0,4KV

Xã Gia Tân

13CE00074

13059

07

16-18

 

13060

 

13061

 

13Q36

 

45

TBA Lãng Xuyên 320kVA - 35(22)/0,4kV

Xã Gia Tân

13CE00302

13062A

08

16-18

 

13Q36A

 

13062B

 

13Q36B

 

46

Phúc Tân 250KVA-35/0,4KV

Xã Gia Tân

13CE00060

13063

07

16-18

 

13064

 

13066

 

13Q37

 

47

Phúc Tân 2 400KVA-35(22)/0,4KV

Xã Gia Tân

13CE00303

13065A

08

16-18

 

13Q37A

 

13065B

 

13Q37B

 

13065C

 

13Q37C

 

48

Lạc Thượng 320KVA - 35/0,4KV

Xã Thống Kênh

13CE00185

13150

08

19-20

 

13Q85

 

49

Lạc Thượng 2 320KVA - 35/0,4KV

Xã Thống Kênh

13CE00330

13233

08

19-20

 

13Q233

 

50

Kênh Triều
320KVA - 35/04KVA

Xã Thống Kênh

13CE00186

13112

07

19-20

 

13Q70

 

51

Kênh Triều 2
320KVA - 35(22)/04KVA

Xã Thống Kênh

13CE00329

13231

07

19-20

 

13Q231

 

52

B.Thống Kênh 250KVA-35/0,4KV

Xã Thống Kênh

13CE00194

13114

08

19-20

 

13Q72

 

53

Đồng Đức 180KVA - 35/0,4KV

Xã Thống Kênh

13CE00184

13113

07

19-20

 

13Q71

 

54

Đồng Đức 2 320KVA-35(22)/0,4KV

Xã Thống Kênh

13CE00331

13177

07

19-20

 

13Q177

 

55

Đồng Đội 320KVA - 35/0,4KV

Xã Thống Kênh

13CE00256

13111

07

19-20

 

13Q69

 

56

Bùi Thượng 100KVA - 22/0,4KV

Xã Lê Lợi

13CE00102

13092

09

18-20

 

13Q51

 

57

Thôn Già 100KVA - 22/0,4KV

Xã Lê Lợi

13CE00099

13176

08

18-20

 

13Q04

 

58

TBA Thôn Anh 1

Xã Lê Lợi

13CE00333

13091

09

18-20

 

13093

 

13Q57

 

59

TBA Thôn Anh 2

Xã Lê Lợi

13CE00334

13098

09

18-20

 

13Q50

 

60

Lê Lợi 180KVA - 35KVA/0,4KV

Xã Lê Lợi

13CE00085

13094

08

18-20

 

13095

 

13Q53

 

61

TBA Thôn Lại 22/0,4kV

Xã Lê Lợi

13CE00098

13096

08

18-20

 

13Q55

 

62

Bơm Bùi Hạ 240KVA-22/0,4KV

Xã Lê Lợi

13CE00104

13099

09

18-20

 

13Q58

 

63

TBA Bùi Hạ 2 22/0,4kV

Xã Lê Lợi

13CE00332

13234

09

18-20

 

13Q234

 

64

Thôn Dôi 180KVA - 35/0,4KV

Xã Lê Lợi

13CE00237

13181

08

18-20

 

13Q54

 

65

Thôn Hống 180KVA - 35/0,4KV

Xã Lê Lợi

13CE00238

13097

09

18-20

 

13Q56

 

66

Đỗ Xuyên 320KVA - 35/0,4KV

Xã Quang Minh

13CE00252

13044

10

20-22

 

13Q44

 

67

Bơm Quang Minh 250KVA-35/0,4KV

Xã Quang Minh

13CE00214

13031

10

20-22

 

13Q11

 

68

Đông Hào 320KVA-35/0,4KV

Xã Quang Minh

13CE00208

13036

10

20-22

 

13Q22

 

69

Quang Minh IV 100KVA-35/0,4KV

Xã Quang Minh

13CE00216

13038

09

20-22

 

13Q23

 

70

Quang Minh I 180KVA-35/0,4KV

Xã Quang Minh

13CE00217

13039

09

20-22

 

13Q24

 

71

Hậu Bổng 400KVA-35(22)/0,4KV

Xã Quang Minh

13CE00305

13039A

09

20-22

 

13Q24A

 

72

Minh Tân 400KVA - 35(22)/0,4KV

Xã Quang Minh

13CE00286

13040

09

20-22

 

13262

 

13Q29B

 

73

Quang Minh II 320KVA-35/0,4KV

Xã Quang Minh

13CE00209

13042

09

20-22

 

13043

 

13Q29

 

74

Khu dân cư phía Tây T2
400KVA - 35(22)/0,4KV

Xã Phương Hưng

13CE00287

13235

08

10-14

 

13Q235

 

75

Khu dân cư phía Tây T1
400KVA - 35(22)/0,4KV

Xã Phương Hưng

13CE00288

13230

08

10-14

 

13Q230

 

76

Phương Hưng I 560KVA-35/0,4KV

Xã Phương Hưng

13CE00082

13051

08

16-17

 

13Q33

 

13229

 

13Q229

 

13228

 

13Q228

 

77

Thôn Tó 320KVA - 22/0,4KV

Xã Phương Hưng

13CE00281

13053

09

16-17

 

13054

 

13Q34B

 

78

Phương Hưng II 250KVA-35/0,4KV

Xã Phương Hưng

13CE00083

13045

09

16-17

 

13046

 

13Q34

 

79

Thôn Ngà 400KVA - 22/0,4KV

Xã Phương Hưng

13CE00283

13048

08

16-17

 

13049

 

13Q33B

 

80

Phương Hưng 3 400KVA - 35/0,4KV

Xã Phương Hưng

13CE00282

13052

09

16-17

 

13Q33C

 

81

Trình Xá 400KVA - 35/0,4KV

Xã Gia Lương

13CE00235

13067

09

16-17

 

13068

 

13071

 

13Q38

 

82

Gia Lương I 250KVA - 35/0,4KV

Xã Gia Lương

13CE00044

13221

09

16-17

 

13Q221

 

83

Cộng Hòa 320KVA - 35/0,4KV

Xã Gia Lương

13CE00255

13072

09

16-17

 

13220

 

13Q220

 

84

Gia Lương III 180KVA-35/0,4KV

Xã Gia Lương

13CE00041

13069

09

16-17

 

13070

 

13Q78

 

85

TBA Đồng Tâm 320KVA - 35/0,4KV

Xã Gia Lương

13CE00338

13222

09

16-17

 

13Q222

 

13223

 

13Q223

 

86

Gia Lương II 180KVA-35/0,4KV

Xã Gia Lương

13CE00047

13073

10

16-17

 

13074

 

13075

 

13Q79

 

87

Lũy Dương 320KVA - 35/0,4KV

Xã Gia Lương

13CE00254

13225

10

16-17

 

13226

 

13Q225

 

88

An Vệ 180KVA - 35/0,4KV

Xã Đức Xương

13CE00213

13107

09

19-20

 

13Q65

 

89

An Vệ 2 320KVA - 35(22)/0,4KV

Xã Đức Xương

13CE00306

13107A

09

19-20

 

13Q65A

 

90

Bơm Đức Xương 320KVA-35/0,4KV

Xã Đức Xương

13CE00211

13108

09

19-20

 

13Q66

 

91

Đức Xương 2 320KVA-35(22)/0,4KV

Xã Đức Xương

13CE00328

13232

09

19-20

 

13Q232

 

92

An Cư 2 400KVA - 35/0,4KV

Xã Đức Xương

13CE00234

13109

10

19-20

 

13Q67

 

93

Cầu Guốc 400KVA - 35/0,4KV

Xã Đức Xương

13CE00196

13Q188

10

19-20

 

94

Thọ Xương 180KVA - 35/0,4KV

Xã Đức Xương

13CE00206

13110

10

19-20

 

13Q68

 

95

Thọ Xương 2 320KVA - 35/0,4KV

Xã Đức Xương

13CE00257

13210

10

19-20

 

13Q210

 

96

Bái Hạ (MBA T1) 180KVA- 22/0,4KV

Xã Toàn Thắng

13CE00107

13117

18

23-24

 

13Q73

 

97

Bái Hạ (MBA T2) 180KVA- 22/0,4KV

Xã Toàn Thắng

13CE00218

13179

18

23-24

 

13Q118

 

98

Bái Nội (MBA T1) 180KVA - 22/0,4KV

Xã Toàn Thắng

13CE00093

13118

18

23-24

 

13Q74

 

99

Bái Nội (MBA T2) 180KVA - 22/0,4KV

Xã Toàn Thắng

13CE00223

13119

18

23-24

 

13Q75

 

100

TBA Bái Nội 2 400KVA - 22/0,4KV

Xã Toàn Thắng

13CE00337

13237

18

23-24

 

13Q237

 

101

Bái Thượng 180KVA-22/0,4KV

Xã Toàn Thắng

13CE00105

13120

19

23-24

 

13Q76

 

102

Bái Thượng 2 320KVA - 35(22)/0,4KV

Xã Toàn Thắng

13CE00296

13264

19

23-24

 

13Q264

 

103

Bơm Điền Nhi 180KVA-22/0,4KV

Xã Toàn Thắng

13CE00097

13121

19

23-24

 

13Q77

 

104

Hưng Long 180KVA - 22/0,4KV

Xã Trùng Khánh

13CE00138

13128

18

23-24

 

13Q87

 

13129

 

105

Vân Độ 320KVA - 22/0,4KV

Xã Trùng Khánh

13CE00292

13131

19

23-24

 

13Q90

 

106

Thôn Khơi 180KVA - 22/0,4KV

Xã Trùng Khánh

13CE00134

13130

19

23-24

 

13Q89

 

107

Bá Đại 180KVA - 22/0,4KV

Xã Trùng Khánh

13CE00242

13184

18

23-24

 

13185

 

13Q88

 

108

Bơm Trùng Khánh 180KVA - 22/0,4KV

Xã Trùng Khánh

13CE00137

13132

18

23-24

 

13Q91

 

13133

 

13Q92

 

109

Bơm Gia Hòa 400KVA - 35/0,4KV

Xã Gia Hòa

13CE00128

13141

19

23-24

 

13Q100

 

110

TBA Thôn Gạch 320KVA - 35/0,4KV

Xã Gia Hòa

13CE00335

13238

18

23-24

 

13Q238

 

111

Thôn Bủa 320KVA - 22/0,4KV

Xã Gia Hòa

13CE00253

13191

18

23-24

 

13Q191

 

112

Lương Xá 180KVA - 22/0,4KV

Xã Gia Hòa

13CE00224

13137

18

23-24

 

13Q96

 

13140

 

13Q99

 

13187

 

13Q187

 

113

TBA Phương Xá 400KVA - 22/0,4KV

Xã Gia Hòa

13CE00250

13138

18

23-24

 

13Q97

 

114

TBA Gia Hoà 320KVA - 22/0,4

Xã Gia Hòa

13CE00130

13134

18

23-24

 

13135

 

13136

 

13Q94

 

115

TBA Tiên Lý 400KVA - 22/0,4KV

Xã Gia Hòa

13CE00336

13239

19

23-24

 

13Q93

 

116

TBA Lương Nham 560kVA - 22/0,4kV

Xã Gia Hòa

13CE00308

13135A

18

23-24

 

13135B

 

13Q95

 

117

Gia Bùi 250KVA - 35/0,4KV
(Gia Khánh 2)

Xã Gia Khánh

13CE00051

13142

15

22-24

 

13189

 

13Q101

 

118

Cao Lý 320KVA - 35/0,4KV

Xã Gia Khánh

13CE00249

13143

16

22-24

 

13144

 

13Q102

 

119

Cao Dương 250KVA - 35/0,4KV

Xã Gia Khánh

13CE00231

13149

15

22-24

 

13Q149

 

120

Gia Khánh 320KVA - 35/0,4KV
(Gia Khánh 1- Bình Đê)

Xã Gia Khánh

13CE00054

13145

15

22-24

 

13145B

 

13146

 

13Q103

 

121

Thượng Cốc 400KVA - 35/0,4KV

Xã Gia Khánh

13CE00259

13147

15

22-24

 

13147B

 

13Q147

 

122

TBA Bơm Cầu Dều 180KVA - 35/0,4KV

Xã Gia Khánh

13CE00048

13148

16

22-24

 

13148B

 

13Q104

 

123

TBA Viện Cây 250KVA - 35/0,4KV

Xã Liên Hồng

13CE00064

13154

15

22

 

13Q06

 

124

Bơm Đò Ty 180KVA - 22/0,4KV

Xã Thống Nhất

13CE00219

13152

15

22-23

 

13Q105

 

125

Thôn Chung 180KVA - 35/0,4KV

Xã Thống Nhất

13CE00240

13153

16

22-23

 

13Q106

 

126

Thôn Khay 320KVA - 22/0,4KV

Xã Thống Nhất

13CE00142

13155

15

22-23

 

13Q107

 

127

Cẩm Đới 180KVA - 22/0,4KV

Xã Thống Nhất

13CE00139

13156

16

22-23

 

13157

 

13Q108

 

128

Bơm Thống Nhất 320KVA - 22/0,4KV

Xã Thống Nhất

13CE00141

13158

15

22-23

 

13161

 

13Q109

 

129

Cẩm Cầu 180KVA - 22/0,4KV

Xã Thống Nhất

13CE00241

13159

16

22-23

 

13160

 

13Q180

 

130

Thôn Vo 250KVA - 35/0,4KV

Xã Thống Nhất

13CE00146

13162

16

22-23

 

13163

 

13180

 

13164B

 

13Q110

 

131

Vô Lượng 180KVA - 35/0,4KV

Xã Thống Nhất

13CE00232

13166

15

22-23

 

13Q121

 

132

Đông Cận 400KVA - 35/0,4KV

Xã Tân Tiến

13CE00236

13168

17

22-23

 

13Q119

 

13174

 

13Q120

 

133

Quán Đào II 560KVA - 35(22)/0,4KV

Xã Tân Tiến

13CE00299

13172

17

22-23

 

13Q115

 

13172B

 

13Q115B

 

134

Bơm Tân Tiến 560KVA - 35/0,4KV

Xã Tân Tiến

13CE00040

13167

17

22-23

 

13Q111

 

13169

 

13Q112

 

135

Quán Đào 250KVA - 35/0,4KV

Xã Tân Tiến

13CE00043

13170

18

22-23

 

13Q113

 

13173

 

13Q116

 

13175

 

13Q117

 

136

Quán Đào III 400KVA - 35(22)/0,4KV

Xã Tân Tiến

13CE00300

13170A

18

22-23

 

13171

 

13Q114

 

 

Tác giả: Phòng Kinh doanh - PCHD ; xuất bản: 22/05/2019 11:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

Thư viện Video