Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Gia Lộc

STT Tên trạm Mã trạm Mã sổ Ngày ghi chỉ số Ngày thu tiền Địa điểm thu tiền
1 Bơm Phương Hưng 560KVA - 35/0,4KV PM1300U30139 13001 05 ngày 08-13 Phòng thu tiền- Trụ sở điện lực Gia Lộc
13Q10
2 Khu dân cư Thị Trấn Gia Lộc 2
250 KVA - 35/0,4KV
PM1300U30120 13201 5
13Q201
3 Thị Trấn 1 560KVA - 35/0,4KV PM1300U30048 13002 05
13011
13Q25A
13Q25C
4 Siêu thị chợ cuối T2 180KVA - 35/0,4KV PM1300U30119 13033 05
13Q25B
13003
13Q236
5 Thị trấn 8 560KVA - 35(22)/0,4KV PM1300U30147 13258 05
13Q258
13259
13Q259
6 Thị Trấn 2 400KVA - 35/0,4KV PM1300U30043 13014 05
13Q27B
13017
13Q27A
13019
13037
13Q27
13018
13Q130
7 Thị trấn 6 560KVA - 35/0,4KV PM1300U30145 13260 05
13261
13Q260
8 Thị trấn 3 1000KVA - 35/0,4KV 13026
13034
13Q31B
9 Thị trấn 5 560KVA - 22/0,4KV 13024
13025
13035
13035B
13Q31
10 Khu dân cư thị trấn Gia Lộc 1
250KVA - 35/0,4KV
PM1300U30121 13271 05
13Q31C
13272
13Q272
11 Thị Trấn 4 -35/0,4KV PM1300U30044 13015 05
13016
13Q30
12 TBA Ủy ban huyện PM1300U30150 13263 05
13Q263
13 Khu dân cư phía Tây T3
KVA - 35/0,4KV
PM1300U30122 13030 05
13027
13028
13Q26
13Q26B
14 Khu dân cư phía Tây T2
400KVA - 35(22)/0,4KV
PM1300U30141 13235 08
13Q235
15 Khu dân cư phía Tây T4
560KVA - 35(22)/0,4KV
PM1300U30187 13030B 05
13030C
13030D
13Q26C
16 Khu dân cư phía Tây T1
400KVA - 35(22)/0,4KV
PM1300U30142 13230 08
13Q230
17 Đức Đại 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30071 13008 05
13009
13Q28
18 Đức Đại 2 PM1300U30148 13010 05
13012
13013
13Q12
19 TBA Thị Trấn 7 560kVA - 35(22)/0,4kV PM1300U30151 13007 05
13Q28B
20 Hội Xuyên 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30072 13005 05
13032
13Q32
21 TBA Thị Trấn 9 PM1300U30177 13Q27C 05
13014C
13014B
22 TBA Thị Trấn 10 PM1300U30176 13006 05
13017B
13Q32B
13005B
23 TBA Thị Trấn 11 PM1300U30189 13261B 05
13261C
13Q261
24 TBACC Thị Trấn 3 PM1300U30042 13036 05
13034
13Q31B
25 TBACC Thị Trấn 5 PM1300U40144 13024 05
13025
13035
13035B
13Q31
26 TBA Bơm Quán Phấn PM1300U30162 13151 05
13Q151
27 TBA TR-DC 02 PM1300U30183 13274 06
13Q274
28 TBA TR-DC 03 PM1300U30181 13275 06
13Q275
29 TBA TR-DC 011 PM1300U30184 13277 06
13Q277
30 TBA TR-DC 012 PM1300U30182 13276 06
13Q276
31 Đồng Quang 1 180KVA - 22/0,4KV PM1300U40061 13106 04 chiều ngày 11 NVH Thôn Ba Đông Thượng
13Q64A
32 Bơm Đồng Quang 2 250KVA - 22/0,4KV PM1300U40057 13101 05 sáng ngày 9 NVH Thôn Thưa
13Q60
33 Thôn Thưa 320KVA - 22/0,4KV PM1300U40126 13202 05
13203
13Q202
34 Đồng Quang 3 180KVA - 22/0,4KV PM1300U40059 13100 05 sáng ngày 12 Bưu điện VHX 
13Q59
35 Đồng Quang 4 240KVA - 22/0,4KV PM1300U40058 13115 05 sáng ngày 10 NVH Thôn Đôn Thư
13Q61B
36 Thôn Ánh 180KVA -  35/0,4KV PM1300U30060 13104 04 chiều ngày 9 NVH Thôn Ánh
13Q63
37 TBA Quang Tiền 320kVA - 35(22)/0,4kV PM1300U30185 13103 04 chiều ngày 9 NVH Thôn Ánh
13Q62
38 Đông Hạ 180KVA - 22/0,4KV PM1300U40098 13105 04 sáng ngày 11 NVH Thôn Ba Đông Hạ
13Q64B
39 Thôn Trại 320KVA - 22/0,4KV PM1300U40163 13273 05 sáng ngày 12 Bưu điện VHX 
13Q273
40 Thôn Đôn 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30164 13102 05 sáng ngày 10 NVH Thôn Đôn Thư
13Q61
41 Lai Hà 180KVA-35/0,4KV PM1300U30076 13076 05 ngày 12 Nhà VH Thôn Nghĩa hy
Nhà VH thôn Lai Hà
13Q39
42 Hoàng Diệu V 180KVA-35/0,4KV PM1300U30078 13116 04 ngày 12 Nhà VH Thôn Nghĩa hy
Nhà VH thôn Lai Hà
13Q02
43 Long Tràng 400KVA - 35/0,4KV PM1300U30110 13190 05 ngày 9 Bưu điện Văn hóa xã Hoàng Diệu
13Q190
44 Nghĩa Hy 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30118 13200 04 ngày 12 Nhà VH Thôn Nghĩa hy
Nhà VH thôn Lai Hà
13Q200
45 Văn Lâm 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30104 13082A 04 ngày 10 Nhà VH Thôn Trúc Lâm
13182
13Q181
46 Bơm Hoàng Diệu  180KVA-35/0,4KV PM1300U30075 13081 04 ngày 10 Nhà VH Thôn Trúc Lâm
13Q42  
47 TBA Trúc Lâm PM1300U30180 13081A 04 ngày 10 Nhà VH Thôn Trúc Lâm
13Q42A  
48 Phương Lộc 250KVA-35/0,4KV PM1300U30077 13078 05 ngày 19 Bưu điện Văn hóa xã Hoàng Diệu
13079
13Q40
49 Đại Tỉnh 400KVA-35/0,4KV PM1300U30160 13080 05 ngày 9 Bưu điện Văn hóa xã 
13Q40A
50 Tân Lộc 320KVA-35/0,4KV PM1300U30074 13082 04 ngày 11 Nhà VH Thôn Phong Lâm
13Q41
51 Phong Lâm 400KVA-35(22)/0,4KV PM1300U30157 13082B 04 ngày 11 Nhà VH Thôn Phong Lâm
13Q41B
52 Bơm Thanh Niên 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30073 13178 04 ngày 11 Nhà VH Thôn Phong Lâm
13Q07
53 Hội Xuyên 2  PM1300U30143 13020 05 ngày 08-13 Phòng thu tiền- Trụ sở điện lực Gia Lộc
13Q30B
13257
13Q257
54 An Tân 400KVA-35/0,4KV PM1300U30134 13055 08 ngày 12-15 Bưu điện Văn hóa xã Gia Tân
13056
13058
13Q35
55 An Tân 2 560kVA - 35(22)/0,4kV PM1300U30154 13056A 07
13Q35A
13056B
13Q35B
13056C
13Q35C
56 Gia Tân 320KVA-35/0,4KV PM1300U30140 13059 07
13060
13061
13Q36
57 TBA Lãng Xuyên 320kVA - 35(22)/0,4kV PM1300U30155 13062A 08
13Q36A
13062B
13Q36B
58 Phúc Tân 250KVA-35/0,4KV PM1300U30137 13063 07
13064
13066
13Q37
59 Phúc Tân 2 400KVA-35(22)/0,4KV PM1300U30156 13065A 08
13Q37A
13065B
13Q37B
1306C
13Q37C
60 Lạc Thượng 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30080 13150 08 ngày 14 NVH Thôn Đồng Đội
NVH Thôn Lạc Thượng
13Q85
61 Lạc Thượng 2 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30167 13233 08 ngày 14 NVH Thôn Đồng Đội
NVH Thôn Lạc Thượng
13Q233
62 Kênh Triều
320KVA - 35/04KVA
PM1300U30081 13112 07 sáng ngày 12 NVH Thôn Kênh Triều
13Q70
63 Kênh Triều 2
320KVA - 35(22)/04KVA
PM1300U30166 13231 07 sáng ngày 12 NVH Thôn Kênh Triều
13Q231
64 B.Thống Kênh 250KVA-35/0,4KV PM1300U30082 13114 08 ngày 13 NVH Thôn Đồng Tái
13Q72  
65 Đồng Đức 180KVA - 35/0,4KV PM1300U30079 13113 07 chiều ngày 12 NVH Thôn Đồng Đức
13Q05
13Q71
66 Đồng Đức 2 320KVA-35(22)/0,4KV PM1300U30168 13177 07 chiều ngày 12 NVH Thôn Đồng Đức
13Q177
67 Đồng Đội 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30115 13111 07 ngày 14 NVH Thôn Đồng Đội
NVH Thôn Lạc Thượng
13Q69
68 Bùi Thượng 100KVA - 22/0,4KV PM1300U40053 13092 09 ngày 14 Nhà VH Thôn Bùi Thượng
13092A
13092B
13Q51
69 TBA Bùi Thượng 2 PM1300U40179 13092C 09 ngày 14 Nhà VH Thôn Bùi Thượng
13Q51C
70 Thôn Già 100KVA - 22/0,4KV PM1300U40052 13176 08 sáng ngày 13 Nhà VH Thôn Già; Nhà VH thôn Lại
13Q04
71 TBA Thôn Anh 1 PM1300U40170 13091 09 ngày 16 Bưu Điện VH xã  Lê Lợi
13093
13Q57
72 TBA Thôn Anh 2 PM1300U40171 13098 09 ngày 16 Bưu Điện VH xã  Lê Lợi
13Q50
73 Lê Lợi 180KVA - 35KVA/0,4KV PM1300U30047 13094 08 sáng ngày 15 Nhà VH Thôn Chuối
13095
13Q53
74 TBA Thôn Lại 22/0,4kV PM1300U40051 13096 08 sáng ngày 13 Nhà VH Thôn Già; Nhà VH thôn Lại
13Q55
75 Bơm Bùi Hạ 240KVA-22/0,4KV PM1300U40054 13099 09 chiều ngày 15 Nhà VH Thôn Bùi Hạ
13Q58  
76 TBA Bùi Hạ 2 22/0,4kV PM1300U40169 13234 09 chiều ngày 15 Nhà VH Thôn Bùi Hạ
13Q234
77 Thôn Dôi 180KVA - 35/0,4KV PM1300U30102 13181 08 sáng ngày 15 Nhà VH Thôn Chuối
13Q54
78 Thôn Hống 180KVA - 35/0,4KV PM1300U30103 13097 09 ngày 16 Bưu Điện VH xã  Lê Lợi
13Q56
79 Đỗ Xuyên 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30111 13044 10 chiều ngày 15 NVH Đọ Xuyên
13Q44
80 Bơm Quang Minh 250KVA-35/0,4KV PM1300U30089 13031 10 chiều ngày 15 NVH Đọ Xuyên
13Q11
81 Đông Hào 320KVA-35/0,4KV PM1300U30085 13036 10 sáng ngày 16 NVH Đông Hào
13Q22
82 Quang Minh IV 100KVA-35/0,4KV PM1300U30090 13038 09 sáng ngày 14 NVH Đông Cầu
13Q23
83 Quang Minh I 180KVA-35/0,4KV PM1300U30091 13039 09 chiều ngày 16 NVH Hậu Bổng
13Q24
84 Hậu Bổng 400KVA-35(22)/0,4KV PM1300U30158 13039A 09 chiều ngày 16 NVH Hậu Bổng
13Q24A
85 Minh Tân 400KVA - 35(22)/0,4KV PM1300U30127 13040 09 ngày 15 NVH Minh Tân
13041
13262
13Q29B
86 Quang Minh II 320KVA-35/0,4KV PM1300U30086 13042 09 ngày 15 NVH Minh Tân
13043
13Q29
87 Phương Hưng I 560KVA-35/0,4KV PM1300U30045 13051 08 ngày 14 NVH thôn Chằm
13Q33
13229
13Q229
13228
13Q228
88 Thôn Tó 320KVA - 22/0,4KV PM1300U40123 13053 09 chiều ngày 13 NVH Thôn Tó
13054
13Q34B
89 Phương Hưng II 250KVA-35/0,4KV PM1300U30046 13045 09 sáng ngày 13 NVH Thôn Ngà
13046
13Q34
90 Thôn Ngà 400KVA - 22/0,4KV PM1300U40125 13048 08 sáng ngày 13 NVH Thôn Ngà
13049
13Q33B
91 Phương Hưng 3 400KVA - 35/0,4KV PM1300U30124 13052 09 ngày 14 NVH thôn Chằm
13Q33C
92 Trình Xá 400KVA - 35/0,4KV PM1300U30100 13067 09 chiều ngày 15 Bưu điện VHX xã Gia Lương
13068
13071
13Q38
93 Gia Lương I 250KVA - 35/0,4KV PM1300U30131 13221 09 chiều ngày 15 Bưu điện VHX xã Gia Lương
13Q221
94 Cộng Hòa 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30114 13072 09 chiều ngày 14 Bưu điện VHX xã Gia Lương
13220
13Q220
95 Gia Lương III 180KVA-35/0,4KV PM1300U30129 13069 09 sáng ngày 14 NVH thôn Thành Lập
13070
13Q78
96 TBA Đồng Tâm 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30175 13222 09 sáng ngày 14 NVH thôn Thành Lập
13Q222
13223
13Q223
97 Gia Lương II 180KVA-35/0,4KV PM1300U30132 13073 10 sáng ngày 15 NVH thôn Luỹ Dương
13074
13075
13Q79
98 Lũy Dương 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30113 13225 10 sáng ngày 15 NVH thôn Luỹ Dương
13226
13Q225
99 An Vệ 180KVA - 35/0,4KV PM1300U30088 13107 09 sáng ngày 14 NVH Thôn Vệ
13Q65
100 An Vệ 2 320KVA - 35(22)/0,4KV PM1300U30159 13107A 09 sáng ngày 14 NVH Thôn Vệ
13Q65A
101 Bơm Đức Xương 320KVA-35/0,4KV PM1300U30087 13108 09 sáng ngày 15 UBND xã Đức Xương
13Q66  
102 Đức Xương 2 320KVA-35(22)/0,4KV PM1300U30165 13232 09 sáng ngày 15 UBND xã Đức Xương
13Q232
103 An Cư 2 400KVA - 35/0,4KV PM1300U30099 13109 09 chiều ngày 14 NVH Thôn An Cư 2
13Q67
104 Cầu Guốc 400KVA - 35/0,4KV PM1300U30083 13188 09 chiều ngày 14 NVH Thôn An Cư 2
13Q188
105 Thọ Xương 180KVA - 35/0,4KV PM1300U30084 13110 09 chiều ngày 15 NVH Thôn Thọ Xương
13Q68
106 Thọ Xương 2 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30116 13210 09 chiều ngày 15 NVH Thôn Thọ Xương
13Q210
107 Bái Hạ (MBA T1) 180KVA- 22/0,4KV PM1300U40056 13117 14 ngày 18 Nhà VH thôn Bái Hạ
13Q73
108 Bái Hạ (MBA T2) 180KVA- 22/0,4KV PM1300U40092 13179 14 ngày 18 Nhà VH thôn Bái Hạ
13Q118
109 Bái Nội (MBA T1) 180KVA - 22/0,4KV PM1300U40049 13118 14 ngày 20 Nhà VH thôn Buộm
13Q74
110 Bái Nội (MBA T2) 180KVA - 22/0,4KV PM1300U40094 13119 14 ngày 20 Nhà VH thôn Buộm
13Q75
111 TBA Bái Nội 2 400KVA - 22/0,4KV PM1300U40174 13237 14 ngày 20 Nhà VH thôn Buộm
13Q237
112 Bái Thượng 180KVA-22/0,4KV PM1300U40055 13120 15 ngày 19 Nhà VH thôn Bái Thượng
13Q76
113 Bái Thượng 2 320KVA - 35(22)/0,4KV PM1300U40149 13264 15 ngày 19 Nhà VH thôn Bái Thượng
13Q264
114 Bơm Điền Nhi 180KVA-22/0,4KV (thôn Điền Nhi - Toàn Thắng) PM1300U40050 13121 15 sáng ngày 21 Nhà VH thôn Điền Nhi 
13Q77
115 Hưng Long 180KVA - 22/0,4KV PM1300U40066 13128 14 chiều ngày 20 NVH Hưng Long
13Q87
13129
116 Vân Độ 320KVA - 22/0,4KV PM1300U40146 13131 15 sáng ngày 19 NVH thôn Thanh Khơi
13Q90
117 Thôn Khơi 180KVA - 22/0,4KV PM1300U40064 13130 15 sáng ngày 19 NVH thôn Thanh Khơi
13Q89
118 Bá Đại 180KVA - 22/0,4KV PM1300U40107 13184 14 sáng ngày 20 NVH Bá Đại
13185
13Q88
119 Bơm Trùng Khánh 180KVA - 22/0,4KV PM1300U40065 13132 14 chiều ngày 19 Bưu điện VHX
13Q91
13133
13Q92
120 Bơm Gia Hòa 400KVA - 35/0,4KV PM1300U30062 13141 15 chiều ngày 18 Bưu điện VHX
13Q100  
121 TBA Thôn Gạch 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30172 13238 14 chiều ngày 18 Bưu điện VHX
13Q238
122 Thôn Bủa 320KVA - 22/0,4KV PM1300U40112 13191 14 sáng ngày 18 NVH thôn Thôn Bủa
13Q191
123 Lương Xá 180KVA - 22/0,4KV PM1300U40095 13137 14 sáng ngày 18 NVH thôn Thôn Bủa
13Q96
13140
13Q99
13187
13Q187
124 TBA Phương Xá 400KVA - 22/0,4KV PM1300U40109 13138 14 chiều ngày 19 NVH thôn Tiên lý
13Q97
125 TBA Gia Hoà 320KVA - 22/0,4 PM1300U40063 13134 14 sáng ngày 19 Đình Lương Nham
13135
13136
13Q94
126 TBA Tiên Lý 400KVA - 22/0,4KV PM1300U40173 13239 15 chiều ngày 19 NVH thôn Tiên lý
13Q93
127 TBA Lương Nham 560kVA - 22/0,4kV PM1300U40161 13135A 14 sáng ngày 19 Đình Lương Nham
13135B
13Q95
128 Gia Bùi 250KVA - 35/0,4KV
(Gia Khánh 2)
PM1300U30135 13142 12 ngày 17-19 Bưu điện thôn Bình đê 
13189
13Q101
129 Cao Lý 320KVA - 35/0,4KV PM1300U30108 13143 13 Bưu điện thôn Bình đê 
13144
13Q102
130 Cao Dương 250KVA - 35/0,4KV PM1300U30096 13149 12 Đình Thôn Cao Dương 
13Q149
131 Gia Khánh 320KVA - 35/0,4KV
(Gia Khánh 1- Bình Đê)
PM1300U30136 13145 12 Bưu điện thôn Bình đê 
13145B
13146
13Q103
132 Thượng Cốc 400KVA - 35/0,4KV PM1300U30117 13147 12 Bưu điện thôn Bình đê 
13147B
13Q147
133 TBA Bơm Cầu Dều 180KVA - 35/0,4KV PM1300U30133 13148A 13 Bưu điện thôn Bình đê 
13148B
13Q104
134 TBA Viện Cây 250KVA - 35/0,4KV PM1300U30138 13154 12 ngày 16 Khu tập thể viện cây
13Q06
135 Bơm Đò Ty 180KVA - 22/0,4KV PM1300U40093 13152 12 sáng ngày 19 Bưu điện VHX xã Thống Nhất
13Q105
136 Thôn Chung 180KVA - 35/0,4KV PM1300U30105 13153 13 chiều ngày 19 Bưu điện VHX xã Thống Nhất
13Q106
137 Thôn Khay 320KVA - 22/0,4KV PM1300U40069 13155 12 sáng ngày 19 Bưu điện VHX xã Thống Nhất
13Q107
138 Cẩm Đới 180KVA - 22/0,4KV PM1300U40067 13156 13 sáng ngày 18 Nhà Văn hóa thôn Quỳnh Huê
13157
13Q108
139 Bơm Thống Nhất 320KVA - 22/0,4KV PM1300U40068 13158 12 sáng ngày 18 Nhà Văn hóa thôn Quỳnh Huê
13Q109
140 Cẩm Cầu 180KVA - 22/0,4KV PM1300U40106 13159 13 sáng ngày 20 Bưu điện VHX xã Thống Nhất
13160
13Q180
141 TBA Cẩm Cầu 2 PM1300U40188 13161 12 sáng ngày 20 Bưu điện VHX xã Thống Nhất
13Q109B
142 Thôn Vo 250KVA - 35/0,4KV PM1300U30070 13162 13 ngày 17 NVH Thôn Vô Lượng 
13163
13180
13164B
13Q110
141 Vô Lượng 180KVA - 35/0,4KV PM1300U30097 13166 12 ngày 17 NVH Thôn Vô Lượng 
13Q121
142 TBA Thôn Vo 2 400KVA - 35(22)/0,4KV PM1300U30186 13166B 12 ngày 17 NVH Thôn Vô Lượng 
13Q121B
143 Đông Cận 400KVA - 35/0,4KV PM1300U30101 13168 12 chiều ngày 18 Nhà VH Thôn Đông Cận.
13Q119
13174
13Q120
144 Quán Đào II 560KVA - 35(22)/0,4KV PM1300U30152 13172 12 ngày 17 Đình Đội 3 Thôn Quán Đào.
13Q115
13172B
13Q115B
145 Bơm Tân Tiến 560KVA - 35/0,4KV PM1300U30128 13167 12  chiều ngày 18 Nhà VH Thôn Đông Cận.
13Q111
13169
13Q112
146 TBA Tam Lương PM1300U30178 13169A 12 sáng ngày 18 Đình Thôn Tam Lương.
13Q112A
147 Quán Đào 250KVA - 35/0,4KV PM1300U30130 13170 13 ngày 17 Đình Đội 3 Thôn Quán Đào.
13Q113
13173
13Q116
13175
13Q117
148 Quán Đào III 400KVA - 35(22)/0,4KV PM1300U30153 13170A 13 ngày 17 Đình Đội 3 Thôn Quán Đào.
13171
13Q114

Tác giả: Phòng Kinh doanh - PCHD ; xuất bản: 12/10/2020 11:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

Thư viện Video