Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Cẩm Giàng

STT Tên trạm Mã trạm Mã sổ Ngày ghi chỉ số Ngày thu tiền Địa điểm thu tiền
1 TBA Cẩm Văn C PM1700U30302 170188 2 6 NVH Xóm Vạn
    170188QK    
    170189    
    170189QK    
2 TBA Cẩm Văn A PM1700U30303 170192 2 6 Đình
    170192QK    
    170202    
    170202QK    
3 TBA Cẩm Văn B PM1700U30304 170197 2 6 NVH Hoành Lộc
    170197QK    
4 TBA Cẩm Văn D PM1700U30305 170199 2 8  
    170199QK     Bưu điện
    170201     Đình Cầu Ba
    170201QK      
5 TBA Cẩm Văn E PM1700U30177 170191 2 7 NVH Trạm Nội
    170191QK    
    170196    
    170196QK    
6 TBA Văn Thai 2 PM1700U30186 170195 2 9 Đình Cầu Ba
    170195QK    
7 TBA Văn Thai 1 PM1700U30188 170193 2 8 NVH Xóm Trong
    170193QK    
8 TBA CQT Hoành Lộc PM1700U30215 170198 2 6 NVH Hoành Lộc
    170198QK    
9 TBA Văn Thai 3 PM1700U30220 170190 2 9 Đình Cầu Ba
    170190QK    
    170200    
    170200QK    
10 TBA Văn Thai 4 PM1700U30221 170194 2 8 NVH Xóm Trong
    170194QK    
11 TBA Cẩm Sơn PM1700U30293 170159 3 07,08 Bưu điện Xã cẩm Sơn
    170159QK    
12 TBA CQT Cẩm Sơn PM1700U30176 170158 3 07,08
    170158QK    
13 TBA Cẩm Sơn B PM1700U30230 170157 3 07,08
    170157QK    
14 TBA Cẩm Sơn C PM1700U30231 170160 3 07,08
    170160QK    
15 TBA Cẩm Đoài A PM1700U30120 170210 3 8 NVH Ha Xá
    170210QK    
    170212    
    170212QK    
16 TBA Hòa Bình PM1700U30121 170211 3 8 NVH Hòa Bình
    170211QK    
17 TBA Cẩm Đoài B PM1700U30122 170214 3 07,08 NVH Ha Xá
    170214QK    
18 TBA Quảng Cư PM1700U30172 170215 3 8 NVH Quảng Cư
    170216    
    170216QK    
19 TBA Kim Xá PM1700U90173 170217 3 7 NVH Kim Xá
    170217QK    
    170219    
    170219QK    
20 TBA Cẩm Đoài C PM1700U30194 170213 3 8 NVH Ha Xá
    170213QK    
21 TBA Kim Xá 2 PM1700U30227 170218 3 7 NVH Kim Xá
22 TBA Phố Ghẽ PM1700U30294 170175 5 10,11 Bưu điện xã Tân Trường
    170175QK    
    170181    
    170181QK    
23 TBA Phiên Thành PM1700U30295 170162 5 10 NVH thôn Phiên Thành
    170162QK    
    170165    
    170165QK    
24 TBA Chi Khê PM1700U30127 170164 5 9 NVH Chi Khê
    170165QK    
25 TBA Tân Kỳ PM1700U30297 170167 5 9 NVH Tân Kỳ
    170167QK    
    170169    
    170169QK    
26 TBA Quý Dương A PM1700U30298 170178 5 9,10 NVH Qúy Dương
    170178QK    
    170179    
    170179QK    
27 TBA Tràng Kỹ PM1700U30299 170172 5 10,11 Bưu điện xã Tân Trường
    170172QK    
    170173    
    170173QK    
28 TBA Quý Dương B PM1700U30300 170185 5 9,10 NVH Qúy Dương
    170185QK    
    170186    
    170186QK    
29 TBA Quý Dương C PM1700U30301 170183 5 9,10 NVH Qúy Dương
    170183QK    
    170184    
    170184QK    
30 TBA Thôn Mai Trung PM1700U30179 170161 5 10 NVH Mai Trung
    170161QK    
31 TBA Phú Xá (C.Cộng)   170168 5 10,11 Bưu điện xã Tân Trường
    170168QK    
    170170    
    170170QK    
32 TBA CQT Tràng Kỹ   170171 5 10,11 Bưu điện xã Tân Trường
    170171QK    
33 TBA CQT Tràng Kỹ (Xóm Mới)   170109 5 10,11 Bưu điện xã Tân Trường
    170182    
    170182QK    
    170220    
34 TBA Trại Mai Trung PM1700U30190 170163 5 11 NVH Mai Trung
    170163QK    
35 TBA CQT Quý Dương PM1700U30204 170177 5 09,10 NVH Qúy Dương
    170177QK    
    170180    
    170180QK    
36 TBA Trại Chi Khê PM1700U30207 170166 5 9 NVH Chi Khê
    170166QK    
37 TBA TMDV Ghẽ   170173 5 10,11 Bưu điện xã Tân Trường
    170173QK    
38 TBA CQT Quý Dương B PM1700U30212 170187 5 10,11 NVH Quý Dương
    170187QK    
39 TBA CQT Tràng Kỹ C PM1700U30213 170176 5 10,11 Bưu điện xã Tân Trường
    170176QK    
40 TBA Phú Xá 2 PM1700U30228 170170 5 10,11 Bưu điện xã Tân Trường
    170170QK    
41 TBA Chi Khê 2 PM1700U30229 170164 5 9 NVH Chi Khê
    170164QK    
42 TBA TMDV GHẼ T4   170173 5 10,11 Bưu điện xã Tân Trường
    170173QK    
43 TBA Thôn Tân Hoà PM1700U30292 170156 7 11 NVH Tân Hòa
    170156QK    
44 TBA Bơm C.Phúc A   170133 7 11 NVH Chùa Vít
    170133QK    
45 TBA Nguyễn AB PM1700U30129 170125 7 12,13 NVH Phúc A
    170125QK    
    170126    
    170126QK    
46 TBA CQT Nguyễn A PM1700U30192 170125 7 12,13 NVH Phúc A
    170125QK    
    170126    
    170126QK    
47 TBA Phúc Cầu 2 PM1700U30235 170130 7 11 NVH Phúc Cầu
    170130QK    
48 TBA Chùa Vít PM1700U30236 170133 7 11 NVH Chùa Vít
    170133QK    
49 TBA Nguyễn B PM1700U30237 170127 7 12,13 NVH Phúc A
    170127QK    
    170128    
    170128QK    
    170129    
    170129QK    
50 TBA Cờ Đỏ PM1700U30274 170123 7 12 NVH Cờ Đỏ
    170123QK    
    170124    
    170124QK    
51 TBA CQT Vũ Xá PM1700U30191 170121 7 11 NVH Vũ Xá
    170121QK    
    170122    
    170122QK    
52 TBA Lê Xá PM1700U90166 17027 7 12 NVH Lê Xá
    17027QK    
53 TBA CQT Lê Xá PM1700U30187 17029 7 12
      17029QK    
54 TBA Kim Giang E PM1700U30170 17KG05 8 12 NVH Tràng Kênh
      17KG05QK    
55 TBA Thôn Kim Quan PM1700U30180 17KG08 8 12 NVH Kim  Quan
      17KG08QK    
56 TBA Kim Giang D PM1700U30137 17KG01 8 13 NVH Tú La
  17KG01QK
  17KG09
  17KG09QK
57 TBA Kim giang A PM1700U30138 17KG03 8 12 NVH Tràng Kênh
  17KG03QK
58 TBA Kim Giang C PM1700U30141 17KG02 8 13 NVH Tú La
  17KG02QK
  17KG04
  17KG04QK
59 TBA Kim Giang B PM1700U30148 17KG07 8 14 NVH Kinh Nguyên
  17KG07QK
60 TBA Cẩm Giàng A PM1700U90281 17001 8 15 Bưu điện TT Cẩm Giàng
  17001QK
61 TBA Cẩm giàng B PM1700U90282 17003 8 15
  17003QK
  17004
  17004QK
62 TBA Cẩm Giàng C PM1700U30219 17002 8 15
  17002QK
63 TBA Bình Phiên PM1700U30149 17031 9 13,14 NVH Bình Phiên
  17031QK
64 TBA Ngọc Liên B PM1700U30150 17037 9 14 NVH Tế Bằng
  17037QK
65 TBA Ngọc Liên A PM1700N30003 17041 9 14,15 NVH Mỹ hảo
  17041QK
  17043
  17043QK
66 TBA Ngọc Liên D PM1700N30004 17032 9 15 NVH cẩm Trục
  17032QK
  17033
  17033QK
67 TBA Ngọc Liên E PM1700U30152 17034 9 13,14 NVH Ngọc Quyết
  17034QK
68 TBA Thôn Cẩm Trục PM1700U30184 17038 9 15 NVH Cẩm Trục
  17038QK
  17039
  17039QK
  17040
  17040QK
69 TBA Thôn Mỹ Vọng PM1700U30185 17043 9 13 NVH Mỹ Vọng
  17043QK
70 TBA CQT Ngọc Quyết PM1700U30214 170.5 9 13,14 NVH Ngọc Quyết
  17035QK
71 TBA CQT Bình Phiên PM1700U30216 17030 9 13,14 NVH Bình Phiên
  17030QK
72 TBA CQT Mỹ Hảo PM1700U30218 17044 9 14,15 NVH Mỹ Hảo
  17044QK
73 TBA Bơm Tiền PM1700U40258 17022 12 17,18 NVH Thôn Trụ
  17022QK
  17025
  17025QK
74 TBA Thôn Ngọ 1 PM1700U30286 17007 12 17,18 Bưu điện TT Lai cách
  17007QK
  17011
  17011QK
75 TBA Quán Tiên 17CE00097 17016 12 17,18 Bưu điện TT Lai cách
  17016QK
  17023
  17023QK
76 TBA Thôn Đìa PM1700U30288 17013 12 16,17 NVH Thôn Đìa
  17013QK
77 TBA Ngọ 2 PM1700U30289 17005 12 17,18 Bưu điện TT Lai cách
  17005QK
  17006
  17006QK
78 TBA thôn Trằm PM1700U30290 17020 12 17,18 NVH Thôn Trụ
  17020QK
79 TBA UBND H. Cẩm Giàng PM1700U30291 17008 12 17,18 Bưu điện TT Lai cách
      17008QK      
80 TBA Hội trường LC PM1700U30306 17018 12 17,18 Bưu điện TT Lai cách
      17018QK      
81 TBA CQT L.Cách PM1700U30307 17017 12 17,18 Bưu điện TT Lai cách
      17017QK      
82 TBA TT Trại Lúa PM1700U30308 170145 12 17,18 Bưu điện TT Lai cách
      170145QK      
83 TBA Trường ăn uống Công cộng   17012 12 17,18 Bưu điện TT Lai cách
      17012QK      
84 TBA CQT Thôn Tiền PM1700U30171 17026 12 17,18 NVH Thôn Trụ
      17026QK      
85 TBA Thôn Hoàng Đường PM1700U30195 17021 12 16 NVH Hoàng Đường
      17021QK      
86 TBA CQT Thôn Năm PM1700U30196 17014 12 16 NVH Thôn Năm
      17014QK      
87 TBA CQT Thôn Lẻ PM1700U30205 17015 12 16,17 NVh Thôn Lẻ
      17015QK      
      17019      
      17019QK      
88 TBA CQT Trằm PM1700U30206 17024 12 17,18  
      17024QK     NVH Thôn Trụ
89 TBA CQT Thôn Gạch PM1700U90210 17012 12 17,18  
      17012QK     Bưu điện TT Lai cách
90 TBA Thôn Trụ PM1700U30223 17024 12 17,18 NVH Thôn Trụ
      17024QK      
91 TBA Khu DC 394   17007 12 17,18 Bưu điện TT Lai cách
      17007QK      
92 TBA TT Thương Mại LC   17009 12 17,18  
      17009QK     Bưu điện TT Lai cách
      17010      
      17010QK      
93 TBA Khu TT Hóa Chất PM1700U30255 17092 12 17,18 NVH Thôn Trụ
      17092QK      
94 TBA Hoàng Xá PM1700U30131 170154 13 17,18  
      170154QK     Đình Hoàng Xá
      17066      
      17066QK      
95 TBA Hoàng Xá 1 PM1700U30132 170151 13 17,18 Đình Hoàng Xá
      170151QK      
96 TBA Mậu Tài PM1700U30133 170150 13 17,18  
      170150QK     NVH Mậu Tài
97 TBA Mậu Tài 1 PM1700U30134 170147 13 17,18  
      170147QK     NVH Mậu Tài
      170148      
      170148QK      
98 TBA Hoà Tô PM1700U30135 170155 13 17,18 NVH Hòa Tô
      170155QK      
99 TBA Khu DC Cẩm Điền PM1700U30193 170149 13 17,18 NVH Mậu Tài
      170149QK      
100 TBA CQT Hoàng Xá B PM1700U30217 170152 13 17,18 Đình Hoàng Xá
      170152QK      
101 TBA CQT Hoàng Xá A PM1700U30238 170153 13 17,18 Đình Hoàng Xá
      170153QK      
102 TBA Thạch Lỗi C PM1700U30167 170206 15 19,20 NVh Thôn Lũng
      170206QK      
103 TBA Thạch Lỗi B PM1700U30168 170205 15 19,20  
      170205QK      
104 TBA Thạch Lỗi D PM1700U90169 170209 15 19,20  
      170209QK      
105 TBA NTTS Thạch Lỗi 2 PM1700U30174 170207 15 19,20  
      170207QK      
106 TBA Thạch Lỗi E PM1700U30203 170203 15 19,20  
      170203QK      
      170204      
      170204QK      
107 TBA Kinh Nguyên PM1700U30233 170208 15 19,20 NVH Thôn Thích
      170208QK      
108 TBA Thạch Lỗi F PM1700U30234 170209 15 19,20  
      170209QK      
109 TBA Đông Giao B PM1700U30136 17048 18 23.24 Đình Đông Giao
      17048QK      
110 TBA Mậu Tài 1 - T. Mậu Thìn PM1700U30139 170132 13 22  
      170132QK     NVH Mậu Thìn
111 TBA Đông Giao A PM1700U30142 17045 18 23.24  
      17045QK     Đình Đông Giao
112 TBA B Lương Điền (Đồng Khê)   17054 18 22  
      17054QK     Chùa Đồng Khê
113 TBA Bối Tượng A (Vũ Xá)   17051 18 22  
      17051QK     Đình Bối Tượng
      17052      
      17052QK      
114 TBA Lường Xá PM1700U30144 17057 18 22  
      17057QK     Chùa Lường Xá
      17058      
      17058QK      
115 TBA Thôn Bái Dương PM1700U30145 17056 18 22  
      17056QK     Đình Bái Dương
      17063      
      17063QK      
116 TBA Thôn Thái Lai PM1700U30146 17050 18 22  
      17050QK     NVH Thái Lai
      17055      
      17055QK      
117 TBA Bối Tượng B PM1700U30147 17051 18 22  
      17051QK     Đình Bối Tượng
      17052      
      17052QK      
118 TBA CQT Đông Giao PM1700U30178 17047 18 23.24  
      17047QK      
      17049     Đình Đông Giao
      17049QK      
      17060      
      17060QK      
119 TBA Thôn An Lại PM1700U30181 17061 18 23.24  
      17061QK     NVH An Lại
      17062      
      17062QK      
120 TBA Thôn Cầu Dốc   17059 18 23.24  
      17059QK     NVH Bình Long
121 TBA CQT Đồng Khê PM1700U30201 17053 18 22  
      17053QK     Chùa Đồng Khê
122 TBA CQT Đông Giao 2 PM1700U30211 17046 18 23.24 Đình Đông Giao
      17046QK      
123 TBA Mậu Tân PM1700U30309 170146 19 22 NVH Mậu Tân
      170146QK      
124 TBA Cẩm Hưng B PM1700U30153 170138 19 24  
      170138QK     NVH Đồng Xuyên
      170139      
      170139QK      
125 TBA Cẩm Hưng D PM1700U30154 170140 19 23  
      170140QK      
      170141     Đình Mậu Duyệt
      170141QK      
      170142      
      170142QK      
126 TBA Cẩm Hưng C PM1700U30155 170143 19 24  
      170143QK      
      170144     Nhà mẫu giáo Hộ vệ
      170144QK      
127 TBA Cẩm Hưng A PM1700U30156 170137 19 23  
      170137QK     NVh Đức Tinh
128 TBA Thôn Đông Đô   170134 19 23  
      170134QK     NVH Đông Đô
      170136      
      170136QK      
129 TBA Đức Tinh PM1700U30226 170135 19 23 NVh Đức Tinh
      170135QK      
130 TBA Phú Lộc A PM1700U30157 17098 20 25,26  
      17098QK     NVH Phu Lộc
      170100      
      170100QK      
131 TBA Nghiã Phú PM1700U30158 17094 20 25,26 NVH Nghĩa Phú
      17094QK      
132 TBA Hoàng Gia PM1700U30159 170106 20 25,26  
      170106QK     NVH Hoàng Gia
133 TBA Phú Lộc B PM1700U40160 170101 20 25,26  
      170101QK      
      170104     Đình Phú Lộc
      170104QK      
134 TBA Phú Lộc C PM1700U30175 17097 20 25,26  
      17097QK     Đình Phú Lộc
      17099      
      17099QK      
135 TBA Nghĩa Phú 2 PM1700U90197 17095 20 25,26  
      17095QK     NVH Nghĩa Phú
      17096      
      17096QK      
136 TBA Hoàng Gia 2 PM1700U40198 170105 20 25,26  
      170105QK      
      170107     NVH Hoàng Gia
      170107QK      
137 TBA Phú Lộc D PM1700U30199 170102 20 25,26  
      170102QK     Đình Phú Lộc
      170103      
      170103QK      
138 TBA Hoàng Gia 3 PM1700U30224 170108 20 25,26  
      170108QK     NVH Hoàng Gia
139 TBA Nghĩa Phú 3 PM1700U40225 17093 20 25,26  
      17093QK     NVH Nghĩa Phú
140 TBA Khu DC Đền Bia PM1700U30209 17098 20 25,26 NVH Nghĩa Phú
      17098QK      
141 TBA Cẩm Định A PM1700U30161 170110 20 25 NVH An Điềm
      170110QK      
      170111      
      170111QK      
142 TBA Cẩm Định B PM1700U30162 170112 20 25 NVH An Điềm
      170112QK      
143 TBA Cẩm Định E PM1700U30163 170114 20 25 NVH Bằng Quân
      170114QK     NVH Bằng Quân
144 TBA Cẩm Định C PM1700U30164 170117 20 26 NVH Phú Quân
      170117QK      
145 TBA Cẩm Định D PM1700U90165 170118 20 24  
      170118QK     NVH Đức Trạch
      170119      
      170119QK      
146 TBA Thôn An Tân PM1700U30202 170113 20 25  
      170113QK     NVH An Điềm
      170120      
      170120QK      
147 TBA Cẩm Định F PM1700U30222 170115 20 25  
      170115QK     NVH Bằng Quân
      170116      
      170116QK      
148 TBA Cẩm Định G PM1700U30232 170114 20 25 NVH Bằng Quân
Khách hàng chuyên dùng
1 TBA Đài PTBB VN3  PM1700Q30029 17Q10 10    
2 TBA Bơm Cầu Gỗ Cẩm Điền  PM1700Y40492 17Q021 15    
3 TBA: Cty  Vũ Minh (Hưng Thịnh) 17DK01555 17Q06 15    
4 TBA Điện Lực Bình Giang PM1700U30277 17D17 15    
5 TBA CS Cầu Lai Cách  17DK00107 17D17 15    
6 TBA CTY SPEYUNG ENC 17DK01485 17D17 15    
7 TBA cao An A  17DE00087 17Q021 15    
8 TBA Thôn Phú An 17DE00085 17Q021 15    
9 TBA Cao An B 17DE00089 17Q021 15    
10 TBA Cao Xá 180KVA PM1700Y30322 17Q021 15    
11 TBA Phú An B PM1700U30254 17Q021 15    
12 TBA Đào Xá 17DK01525 17Q021 15    
13 TBA cao An A  17DE00087 17Q021 15    
14 TBA cao An A  17DE00087 17Q021 15    
15 TBA Cẩm đông D 17DE00143 17Q021 15    
16 TBA Cẩm Đông C 17DE00141 17Q021 15    
17 TBA Cẩm Đông B 17DE00407 17Q021 15    
18 TBA Cẩm Đông E  17DE00405 17Q021 15    
19 TBA CQT Cẩm Đông H 17DE00142 17Q021 15    
20 TBA Cẩm đông A  17DE00403 17Q021 15    
21 TBA Cẩm Đông G 17DK01373 17Q021 15    
22 TBA Cẩm Đông (An Lại) 630kVA 17DK01536 17Q021 15    
23 TBA Cẩm Đông 3 - 560kVA  17DK01537 17Q021 15    
24 TBA Cẩm Đông 4 - 560kVA 17DK01538 17Q021 15    
25 TBA Đức chính A 17DE00441 17Q021 15    
26 TBA Đức chính B 17DE00433 17Q021 15    
27 TBA Đức Chính C  17DE00435 17Q021 15    
28 TBA Đức Chính D 17DE00434 17Q021 15    
29 TBA B Tiên kiều 17DE00439 17Q021 15    
30 TBA Hảo Hội  100KVA 17DE01303 17Q021 15    
31 TBA  An  Lãng - Đức Chính 17DE01305 17Q021 15    
32 TBA Làng Chài - Đức Chính 17DK01336 17Q021 15    
33 TBA Lôi Xá  17DK01459 17Q021 15    
34 TBA Địch Tràng  17DK00023 17Q021 15    
35 TBA Địch Tràng  17DK00023 17Q021 15    
36 TBA B Tiên kiều 17DE00439 17Q021 15    
37 TBA Đức chính B  17DE00433 17Q021 15    
38 TBA Việt Mỹ  17DK01470 17Q021 15    
39 TBA HTX 19/5 17DE00483 17Q021 15    
40 TBA Phí xá  17DE00472 17Q021 15    
41 TBA Phượng hoàng 17DE00469 17Q021 15    
42 TBA Quý khê  17DE00477 17Q021 15    
43 TBA Ngọc lâu  17DE00479 17Q021 15    
44 TBA Cẩm hoàng (kim đôi) 17DE00473 17Q021 15    
45 TBA Phí ( C.Hoàng) 17DE00471 17Q021 15    
46 TBA Phượng Hoàng 1  17DE01269 17Q021 15    
47 TBA Phượng Hoàng 2 17DE01297 17Q021 15    
48 TBA Cẩm Hoàng C 17DK01473 17Q021 15    
49 TBA NTTS Khu B Cẩm Hoàng PM1700Y30571 17Q021 15    
50 TBA NTTS Khu A Cẩm Hoàng 17DK01501 17Q021 15    
51 TBA Cẩm hoàng B  17DE00475 17Q021 15    
52 TBA Cẩm hoàng B 17DE00475 17Q021 15    
53 TBA Điện Lực Bình Giang PM1700U30277 17Q021 15    
54 TBA Bơm Hưng thịnh PM1700U30276 17Q021 15    
55 TBA Thôn Ngọc Mai, Hưng Thịnh PM1700U40257 17Q021 15    
56 TBA Thượng Khuông PM1700U30278 17Q021 15    
57 TBA Thôn Chằm 17CE00059 17Q021 15    
58 TBA Quán tiên 17CE00097 17Q021 15    
59 TBA Bơm ngọ 17DE01171 17Q021 15    
60 TBa Cẩm Văn A 17DE00449 17Q021 15    
61 TBA Phú lộc A  17DE00453 17Q021 15    
62 TBA Nghĩa phú  17DE00455 17Q021 15    
63 TBA Phú lộc B 17DE00461 17Q021 15    
64 TBA Hoàng Gia 17DE00457 17Q021 15    
65 TBA Kim giang A  17DE00363 17Q021 15    
66 TBA Kim giang B 17DE00385 17Q021 15    
67 TBA Kim giang C  17DE00373 17Q021 15    
68 TBA Cẩm Định B 17CE00466 17Q021 15    
69 TBA Cầu dốc 17DE00375 17Q021 15    
70 TBA Ngọc liên B  17DE00389 17Q021 15    
71 TBA Cẩm hưng B 17DE00397 17Q021 15    
72 TBA Cẩm hưng C 17DE00399 17Q021 15    
73 TBA Phúc Cầu 17DE00183 17Q021 15    
74 TBA Cẩm phúc C (Nguyễn AB) 17DE00191 17Q021 15    
75 TBA Cẩm Đông B 17DE00407 17Q021 15    
76 TBA Bơm Cẩm Lương Điền PM1700Y30543 17Q021 15    
77 TBA Cẩm Đông 5  17DK01581 17Q021 15    
78 CTy Brother  17DK01333 17Q05 15    
79 TBA BROTHER KTX1  17DK01500 17Q05 15    
80 TBA Công ty SIAM STEEL 17DK01177 17Q05 15    
81 TBA Công ty Vận tải Việt Nhật 17DK01149 17Q05 15    
82 TBA CP KT H.T.G 17DK01549 17Q05 15    
83 TBA Cty Công trình VN 17DK01153 17Q05 15    
84 TBA KCN Phúc điền 17DK00197 17Q05 15    
85 TBA KCN Phúc điền 17DK00197 17Q05 15    
86 TBA KCN Phúc điền 17DK00197 17Q05 15    
87 TBA KCN Phúc điền 17DK00197 17Q05 15    
88 TBA KCN Phúc điền 17DK00197 17Q05 15    
89 TBA Thiết bị nâng 17DK00184 17Q05 15    
90 TBA C.Ty CP Hợp thành 17DK00162 17Q05 15    
91 TBA C.Ty CP Hợp thành 17DK00162 17Q05 15    
92 TBA C.Ty CP Hợp thành 17DK00162 17Q05 15    
93 TBA Cẩm Đông B 17DE00407 17Q05 15    
94 TBA Cẩm Đông C 17DE00141 17Q05 15    
95 TBA Cẩm đông D 17DE00403 17Q05 15    
96 TBA Cẩm đông D 17DE00143 17Q05 15    
97 TBA Chi Khê 17CE00163 17Q05 15    
98 TBA CS Nguyễn Huy Duy 180KVA 17DK01339 17Q05 15    
99 TBA NHà Máy Nước 17DK00167 17Q05 15    
100 TBA Trường cấp III 17DK00165 17Q05 15    
101 TBA Trường THPT CG II 17DK01348 17Q05 15    
102 TTGDTX Cgiàng 17DK01332 17Q05 15    
103 TBA Bệnh viên ghẽ PM1700Y30375 17Q05 15    
104 TBA Đèn Đường Ghẽ 17DK00153 17Q05 15    
105 TBA HTX Tiến đạt 17DK00175 17Q05 15    
106 TBA Cục dự trữ CB 17DK01451 17Q05 15    
107 TBA Phúc Cầu 17DE00183 17Q05 15    
108 TBA Công ty Sankyu 17DK01207 17Q05 15    
109 TBA Công ty YAS 17DK01211 17Q05 15    
110 TBA CTy AJINOMOTO VN 17DK01353 17Q05 15    
111 TBA Xăng dầu Quý Dương 17DK00139 17Q05 15    
112 TBA Cty CP Nam Quang(gần Uniden) 17DK01181 17Q05 15    
113 TBA Cty CPĐT và PTHT Nam Quang(Văn phòng) 17DK01400 17Q05 15    
114 TBA Nam quang 2 (gần VSM) 17DK01131 17Q05 15    
115 TBA PT Hạ Tầng Nam Quang (Xử lý nước thải KCN) 17DK00030 17Q05 15    
116 TBA PTHT Nam Quang (Trạm BV gần IRISO) 17DK00197 17Q05 15    
117 TBA Cty TNHH SHOWA VALVE VN 17DK01404 17Q05 15    
118 TBA CTy VSM Nhật Bản 17DK01205 17Q05 15    
119 TBA (250)Kva-Cẩm Đông B 17DE00407 17Q05 15    
120 TBA CTy TNHH ABSFIL VINA PM1700Y30574 17Q05 15    
121 TBA Đinh Văn Sử 17DK01560 17Q050 15    
122 TBA Cty Đại Dương 17DK01478 17Q050 15    
123 TBA Cty LILAMA 693 17DK01492 17Q050 15    
124 TBA HOPEX 17DK01121 17Q050 15    
125 TBA Cty GCT Kiên Giang 17DK00088 17Q050 15    
126 CTy TNHH Điện Khí YOUTAI 17DK01293 17Q050 15    
127 TBA  Cty Nam  Khánh 17DK01301 17Q050 15    
128 TBA Hộ KD Trần Văn Đằng 17DK01524 17Q050 15    
129 TDDC41 (220 Đức Chính 17DE01342 17Q050 15    
130 TBA Phú lộc A 17DE00453 17Q050 15    
131 TBA Phú lộc A 17DE00453 17Q050 15    
132 TBA Phú An B 17CK00016 17Q050 15    
133 TBA cao An A 17DE00087 17Q050 15    
134 TBA CTy Mital  17DK01324 17Q050 15    
135 TBA Cty TADLACK 17DK00100 17Q050 15    
136 TBA Nguyễn Văn Quyên 17DK01390 17Q050 15    
137 TBA  Hoàng Hải Nam 17DK00096 17Q050 15    
138 TBA  Hoàng Hải Nam 17DK00096 17Q050 15    
139 TBA  Hoàng Hải Nam 17DK00096 17Q050 15    
140 TBA  Hoàng Hải Nam 17DK00096 17Q050 15    
141 Cty Việt Đức 17DK01331 17Q050 15    
142 Cty Việt Đức  17DK01331 17Q050 15    
143 TBA B Tiên kiều 17DE00439 17Q050 15    
144 TBA B Tiên kiều 17DE00439 17Q050 15    
145 TBA B Tiên kiều 17DE00439 17Q050 15    
146 TBA B Tiên kiều 17DE00439 17Q050 15    
147 TBA CTy TNHH An Thắng 17DK01405 17Q050 15    
148 TBA Đức chính B 17DE00433 17Q050 15    
149 TBA Đức Chính D 17DE00434 17Q050 15    
150 Hộ KDCT Phạm Thị Lý 17DK01268 17Q050 15    
151 TBA KDCT Hà Thị Phương 17DK01347 17Q050 15    
152 TBA TD Văn Thai  17DE00166 17Q050 15    
153 TBA Phí B ( C.Hoàng) 17DE00471 17Q050 15    
154 TBA Thạch lỗi C 17DE00371 17Q050 15    
155 TBA Phạm Phùng Nên (Cẩm Sơn) 17DK01561 17Q050 15    
156 TBA Cty TNHH CX HTH  17DK01513 17Q050 15    
157 TBA Nguyễn Văn Tuấn 17DK01591 17Q050 15    
158 TBA Tây Bắc T1 PM1700Y30638 17Q050 15    
159 TBA Tây Bắc T2 PM1700Y30639 17Q050 15    
160 TBA Tây Bắc T3 PM1700Y30640 17Q050 15    
161 TBA Cầu dốc 17DE00375 17Q06 15    
162 TBA Cầu dốc 17DE00375 17Q06 15    
163 TBA Công ty An phát 17DK01247 17Q06 15    
164 TBA Công ty An phát 17DK01247 17Q06 15    
165 TBA Công ty TM Minh anh  17DK01239 17Q06 15    
166 TBA Cty Ga Thái Bình Dương 17DK00350 17Q06 15    
167 TBA DA Nước G1 17DK00349 17Q06 15    
168 TBA DA Nước G1 17DK00349 17Q06 15    
169 TBA DA Nước G2 17DK00351 17Q06 15    
170 TBA Huân liễu (35KV) 17DK00360 17Q06 15    
171 TBA Vinh Cường 17DE00393 17Q06 15    
172 CTy CP Xây lắp 801 17DK01393 17Q06 15    
173 TBA B Cẩm điền 17DK00205 17Q06 15    
174 TBA C.Ty Lâm long 17DK00182 17Q06 15    
175 TBA C.Ty Lâm long 17DK00182 17Q06 15    
176 TBA CTY OMIC 17DK00327 17Q06 15    
177 TBA CTY OMIC 17DK00327 17Q06 15    
178 TBA Cty Thần Châu Ngọc Việt 17DK00219 17Q06 15    
179 TBA Đèn đường (Cẩm Điền) 17CE00201 17Q06 15    
180 TBA Hoà Tô 100KVA 17DE01295 17Q06 15    
181 TBA Hoàng Xá (Bơm Cẩm Điền) 17DE00203 17Q06 15    
182 TBA Lê hồng Quang 17DK00208 17Q06 15    
183 TBA Lê hồng Quang 17DK00208 17Q06 15    
184 TBA Nhà hàng Tiến đạt 17DK00193 17Q06 15    
185 TBA Nhà hàng Tiến đạt 17DK00193 17Q06 15    
186 TBA Văn miếu 17DK00200 17Q06 15    
187 TBA XD Lê Xá  17DE00170 17Q06 15    
188 TBA XD Lê Xá  17DE00170 17Q06 15    
189 TBA Cẩm phúc C (Nguyễn AB) 17DE00191 17Q06 15    
190 TBA CTy CP Nước Sạch Và VSNT HD 17DK01352 17Q06 15    
191 TBA Công ty CP Liên Hòa 17DK01363 17Q06 15    
192 TBA CPVT Xăng Dầu HD (xã Cẩm Hưng) 17DK01575 17Q06 15    
193 TBA 750kVA Tấn Dũng (xã Ngọc Liên) 17DK01557 17Q06 15    
194 TBA Công ty SEIKO 17DK01219 17Q060 15    
195 TBA Pringceton 17DK00090 17Q060 15    
196 TBA Cty TNHH JEMMTEC VN 17DK01381 17Q060 15    
197 TBA CTy VSM Nhật Bản  17DK01205 17Q060 15    
198 TBA SSK 17DK01119 17Q060 15    
199 TBA CTy TNHH FIT 17DK01389 17Q060 15    
200 TBA CSáng Cầu LC  17DK00107 17Q061 15    
201 TBA CTy Cựu CB Thành Đông 17DK00111 17Q061 15    
202 TBA CTy Cựu CB Thành Đông 17DK00111 17Q061 15    
203 TBA CTY Quang Lan 17DK00127 17Q061 15    
204 TBA CTy Kiên Cường 17DK00125 17Q061 15    
205 TBA Máy kéo 17DK00129 17Q061 15    
206 TBA XN Lúa Quý Dương 17DK00145 17Q061 15    
207 TBA XN Lúa Quý Dương 17DK00145 17Q061 15    
208 TT Giống gia súc HD 17DK01384 17Q061 15    
209 TBA UBND H. Cẩm PM1700U30291 17Q061 15    
210 TBA Kho bạc 17DK00119 17Q061 15    
211 TBA Bưu điện 17DK00121 17Q061 15    
212 TBA Trường vật tư PM1700Y30353 17Q061 15    
213 TBA Cty Hùng Dũng 17DK00128 17Q061 15    
214 CHI CỤC THUẾ - CG 17DK01383 17Q061 15    
215 TBA CTy CP Đầu Tư Tây Bắc (2) 17DK01407 17Q061 15    
216 TBA Cty Trường Thành 17DK01447 17Q061 15    
217 TBA NHNN HUYỆN CG 17DK01455 17Q061 15    
218 TBA CTy Cựu CB Thành Đông 17DK00111 17Q061 15    
219 TBA Cty TNHH Tâm Phúc Xanh 17DK01523 17Q061 15    
220 TBA XN Xăng Dầu K132 VP 17DK01397 17Q11 15    
221 TBA Công ty Quang Vinh 17DK01245 17Q11 15    
222 TBA Xăng dầu Lai cách 17DK00063 17Q11 15    
223 Cty CP Xây lắp 801 374  17DK01394 17Q11 15    
224 TBA Bơm Tiền  17DE00081 17Q11 15    
225 TBA CTY Bảo long  17DK00093 17Q11 15    
226 TBA CTY XD và KD thiết bị  17DK00095 17Q11 15    
227 TBA Cty Việt Cường 17DK01392 17Q11 15    
228 TBA CTY Hùng Vang 17DK00065 17Q11 15    
229 TBA CANAĐA 17DK00049 17Q11 15    
230 TBA ORISEL 17DK00068 17Q11 15    
231 TBA Đường gom Đại An 17DK01439 17Q11 15    
232 TBA đèn đường LCách 17DK00105 17Q11 15    
233 TBA Xử lý giống LC 17DK00117 17Q11 15    
234 TBA Khu CN Đại An(Gần KeFico) 17DK00069 17Q11 15    
235 TBA Chung cư Đại an 17DK00076 17Q11 15    
236 TBA Khu CN Đại An(Cổng KCN) 17DK00069 17Q11 15    
237 TBA CTy TNHH CP Đại An(Bon Sen) 17DK01511 17Q11 15    
238 TBA Cty PTHT KCN Dai An(gần Ván Sàn) 17DK00070 17Q11 15    
239 TBA Khu CN Đại An(Cổng KCN) 17DK00069 17Q11 15    
240 TBA Cty PTHT KCN Dai An(gần Ván Sàn) 17DK00070 17Q11 15    
241 CTCP TBTH Linh Anh 17DK01356 17Q11 15    
242 TBA Cty  Sợi Vĩ sơn (560KVA) 17DK00074 17Q11 15    
243 TBA Silkroad 17DK01191 17Q11 15    
244 CTy TNHH HC và MT AUREOLE-MITANI 17DK01379 17Q11 15    
245 TBA: 320kva khu dân cư 2 Đại An 17DK01576 17Q11 15    
246 TBA Cty Bông Sen Vàng PM1700Y40532 17Q12 15    
247 TBA Cty TNHH VSIP HD PM1700Y40528 17Q12 15    
248 TBA CTy TNHH VSIP(văn phòng) PM1700Y40573 17Q12 15    
249 TBA VSIP (HOÀNG KHÁNH) PM1700Y40464 17Q12 15    
250 TBA VSIP Hải Dương 320kVA(chiếu sáng) PM1700Y40550 17Q12 15    
251 TBA Xăng dầu Quán Gỏi PM1700Y30299 17Q12 15    
252 Cty CP ống thép Vạn Xuân PM1700Y30617 17Q12 15    
253 TBA C.Ty Minh phát PM1700Y30310 17Q12 15    
254 TBA Cty Hồng Hải PM1700Y30590 17Q12 15    
255 TBA Cty SX và TM Hưng Thịnh  PM1700Y30393 17Q12 15    
256 TBA CTy Tân Việt PM1700Y30300 17Q12 15    
257 TBA Cty TNHH Toàn Mỹ PM1700Y30522 17Q12 15    
258 TBA Cty Việt Ý PM1700Y30563 17Q12 15    
259 TBA Đèn đường Quán gỏi PM1700Y30311 17Q12 15    
260 TBA Điện Lực Bình Giang PM1700U30277 17Q12 15    
261 TBA Thượng Khuông PM1700U30278 17Q12 15    
262 TBA CTY Kết cấu Thép PM1700Y30301 17Q12 15    
263 TBA CTY Kết cấu Thép PM1700Y30301 17Q12 15    
264 TBA Bơm Hưng thịnh PM1700U30276 17Q12 15    
265 TBA Cty Dương Linh PM1700Y30629 17Q12 15    
266 TBA CTY Tiến Hưng - Thành Phát PM1700Y30306 17Q12 15    
267 TBA Cty Trường Giang PM1700Y30632 17Q12 15    
268 TBA C.ty  Đông hoà PM1700Y30304 17Q12 15    
269 TBA Bơm Áp Lực KCN VSIP PM1700Y40465 17Q12 15    
270 TBA Hoàng Anh - 750kVA  PM1700Y30568 17Q12 15    
271 TBA Bơm Hưng thịnh PM1700U30276 17Q12 15    
272 TBA CTy TNHH VSIP PM1700Y40573 17Q12 15    
273 TBA Cty CP Đại An 500kVA 17DK01421 17Q071 18    
274 TBA Bơm Tiền  17DE00081 17Q04 30    
275 TBA An Hóa 17DE00012 17Q04 30    
276 TBA Cẩm Đoài A 17DE00409 17Q04 30    
277 TBA Ngọ 1 17CE00006 17Q04 30    
278 TBA bơm Cẩm Phúc A 17DE00173 17Q04 30    
279 TBA Cẩm Đông A 17DE00403 17Q04 30    
280 TBA bơm Ghẽ 17DK00164 17Q04 30    
281 TBA Ngọc Liên A 17DE00393 17Q04 30    
282 TBA Cẩm Hưng A 17DE00395 17Q04 30    
283 TBA bơm Lương Điền 17DE00377 17Q04 30    
284 TBA Bối Tượng A 17DE00381 17Q04 30    
285 TBA Bình Phiên 17DE00387 17Q04 30    
286 TBA Bơm Cẩm Điền  17DK00205 17Q04 30    
287 TBA bơm Lê Vũ 17DE00189 17Q04 30    
288 TBA tự dùng Văn Thai 17DE00166 17Q04 30    
289 TBA bơm Văn Thai M1 17DE00445 17Q04 30    
290 TBA bơm Văn Thai M2 17DE00447 17Q04 30    
291 TBA bơm Tiên Kiều T2 17DE00439 17Q04 30    
292 TBA bơm Tiên Kiều T1 17DE00439 17Q04 30    
293 TBA bơm Tiên Kiều T4 17DE00439 17Q04 30    
294 TBA bơm Tiên Kiều T3 17DE00439 17Q04 30    
295 TBA Thạch lỗi A 17DE00367 17Q04 30    
296 TBA Bơm Hưng thịnh PM1700U30276 17Q041 30    
297 TBA Cty  Sợi Vĩ sơn (2máy) 17DK00074 17Q08 01;10;15    
298 TBA Công ty Sợi Vĩ Sơn 17DK01145 17Q08 01;10;15    
299 TBA Cty Sợi Vỹ Sơn 17DK01430 17Q08 01;10;15    
300 TBA CTy TNHH KPF1 17DK01417 17Q08 01;10;15    
301 TBA CTy TNHH KPF2  17DK01418 17Q08 01;10;15    
302 TBA CTy CN Đinh Ốc Vít  17DK01163 17Q08 01;10;15    
303 TBA Nam Cường (1250) 17DK00025 17Q08 01;10;15    
304 TBA Nam Cường (1250) 17DK00025 17Q08 01;10;15    
305 TBA Nam Cường (2x1600) (002) 17DK00026 17Q08 01;10;15    
306 TBA SANYU SAIMITSU 17DK01159 17Q09 01;10;15    
307 TBA Cty SANYU SEIMITSU 17DK01413 17Q09 01;10;15    
308 tba Cty CP Đại An 1000kVA 17DK01422 17Q07 01;10;18    
309 TBA METAL ONE 17DE00198 17Q080 01;10;20    
310 TBA C.Ty Trường Phú 17DK00178 17Q080 01;10;20    
311 TBA KUKIL TEXTILE  17DK01505 17Q080 01;10;20    
312 TBA Cty Giầy Ngọc Hưng 17DK01428 17Q080 01;10;20    
313 TBA BONBON  17DK01497 17Q080 01;10;20    
314 TBA Công ty CP Liên Hòa 17DK01363 17Q080 01;10;20    
315 TBA Cty TNHH HADU  17DK01471 17Q080 01;10;20    
316 TBA Cty ANH KIỆT 17DK01517 17Q080 01;10;20    
317 TBA Cty HAKA 17DK01526 17Q080 01;10;20    
318 TBA Cty Hùng Hằng 17DK01426 17Q080 01;10;20    
319 TBA Cty TNHH Dây và Cáp Yên Viên 17DK01521 17Q080 01;10;20    
320 TBA CTy TNHH Vinh Cường 17DK01358 17Q080 01;10;20    
321 TBA DA Nước G1  17DK00349 17Q080 01;10;20    
322 TBA DNTN Tân Phúc 17DK00169 17Q080 01;10;20    
323 TBA Cty Lâm Huy 17DK01507 17Q080 01;10;20    
324 TBA Cty Đồng Bằng  17DK01498 17Q080 01;10;20    
325 TBA Nam Thái Sơn PB (1000KVA) 17DK00029 17Q080 01;10;20    
326 TBA C.Ty Nam Thái Sơn PB 17DK00206 17Q080 01;10;20    
327 TBA Cty HL Cảng Việt  17DK00172 17Q080 01;10;20    
328 TBA Cty Vạn Đắc Phúc 17DK00171 17Q080 01;10;20    
329 TBA Công ty TAE YANG PM1700Y30601 17Q080 01;10;20    
330 TBA Hoàng Anh PM1700Y30568 17Q080 01;10;20    
331 TBA Cty LONG STAR (KCN VSIP) PM1700Y40450 17Q080 01;10;20    
332 TBA Cty CP AIRTECH THẾ LONG (KCN VSIP) PM1700Y40461 17Q080 01;10;20    
333 TBA Cty TATING (KCN VSIP) PM1700Y40462 17Q080 01;10;20    
334 TBA Đông Hải PM1700Y30473 17Q080 01;10;20    
335 TBA TNHH MIWON VN ( KCN VSIP) PM1700Y40478 17Q080 01;10;20    
336 TBA CTy CP Cơ Điện Trần Phú (KCN VSIP) PM1700Y40483 17Q080 01;10;20    
337 TBA Công ty FUSHAN (CCN Lường Điền) 17DK01559 17Q080 01;10;20    
338 TBA Công ty FUSHAN (CCN Lường Điền) 17DK01559 17Q080 01;10;20    
339 TBA Công ty FUSHAN (CCN Lường Điền) 17DK01559 17Q080 01;10;20    
340 TBA CTy UNION (KCN VSIP) PM1700Y40484 17Q080 01;10;20    
341 TBA Công ty BW 1 (VSIP) PM1700Y40496 17Q080 01;10;20    
342 TBA Công ty BW 2 (VSIP) PM1700Y40496 17Q080 01;10;20    
343 TBA (1600)Kva-Công ty Hai Premium (KCN VSIP) PM1700Q40018 17Q080 01;10;20    
344 TBA 630KVA Toàn Mỹ  PM1700Y30501 17Q080 01;10;20    
345 CTy TNHH UNIQUE SOUND VN 500KVA 17DK01329 17Q080 01;10;20    
346 TBA UNIQUE SOUL 560KVA 17DK01457 17Q080 01;10;20    
347 TBA JOINTAK LABELS PM1700Y40503 17Q080 01;10;20    
348 TBA Fal con  17DK01199 17Q084 01;10;20    
349 TBA Công ty CONTINUANCE việt nam 17DK00102 17Q084 01;10;20    
350 TBA CONTINUACE 560KVA  17DK00101 17Q084 01;10;20    
351 TBA CONTINUACE 560KVA (001) 17DK00101 17Q084 01;10;20    
352 TBA Continuace (002) 17DK01476 17Q084 01;10;20    
353 TBA Cty Dệt HOPEX 17DK00082 17Q084 01;10;20    
354 TBA Cty Dệt HOPEX 17DK01482 17Q084 01;10;20    
355 CTy Hà Hải  17DK00084 17Q084 01;10;20    
356 TBA CTy TNHH Tong Wei VN (001) 17DK01361 17Q084 01;10;20    
357 TBA Cty TONGWEI (002) 17DK01518 17Q084 01;10;20    
358 TBA Cty TNHH CX HTH  17DK01513 17Q084 01;10;20    
359 TBA Nguyễn Văn Quyên 17DK01390 17Q084 01;10;20    
360 TBA C.Ty TNHH Quyết Thắng 17DK01259 17Q084 01;10;20    
361 TBA Bao Bì Quyết Thắng 17DK01543 17Q084 01;10;20    
362 TBA CTY Hoá Chất 17DK00083 17Q084 01;10;20    
363 TBA CTy Nhà khung thép 17DK00151 17Q084 01;10;20    
364 TBA NHà Máy Nước 17DK00167 17Q084 01;10;20    
365 TBA Bơm tăng áp (nước sạch HD) 17DK01541 17Q084 01;10;20    
366 TBA DNTN Tiền thực 17DK00168 17Q084 01;10;20    
367 XM Kho vận xăng dầu K132  17DK01369 17Q084 01;10;20    
368 XM Kho vận xăng dầu K132  PM1700Q30035 17Q084 01;10;20    
369 TBA Cty Hợp Thành  PM1700Q30034 17Q084 01;10;20    
370 TBA Anh Ánh 17DK01542 17Q084 01;10;20    
371 TBA TNHH SUPPER FOAM 17DK01546 17Q084 01;10;20    
372 TBA CTy VSM Nhật Bản 17DK01205 17Q084 01;10;20    
373 TBA Cty Minh Phú 2X2500 C17 (003) 17DK01468 17Q084 01;10;20    
374 TBA Cty CP Thép Minh Phú 2x1500 (001) 17DK01456 17Q084 01;10;20    
375 TBA Cty Minh Phú 2x2500 C18 (002) 17DK01469 17Q084 01;10;20    
376 TBA TNHH THREE-COLOR 17DK01552 17Q084 01;10;20    
377 TBA TNHH SAMBOUND VN  17DK01553 17Q084 01;10;20    
378 TBA CTy TOMOKEN Việt Nam 17DK01414 17Q084 01;10;20    
379 TBA TNHH TOMOKEN T2 17DK01551 17Q084 01;10;20    
380 TBA CTy SAMSONG 17DK01535 17Q084 01;10;20    
381 TBA Cty DY ELACEN VINA 17DK01499 17Q084 01;10;20    
382 TBA CTy TNHH MTV MaSan HD 17DK01416 17Q084 01;10;20    
383 TBA Cty Masan Hải Dương  17DK01402 17Q084 01;10;20    
384 TBA CTy TNHH CHEMILENS VN 17DK01359 17Q084 01;10;20    
385 TBA CTY Ván sàn Việt nam 17DK00079 17Q084 01;10;20    
386 TBA Cty TNHH PRETTL 17DK01438 17Q084 01;10;20    
387 TBA CTy TNHH CP Đại An  17DK01511 17Q084 01;10;20    
388 TBA CTy TNHH TWIN HD 17DK01510 17Q084 01;10;20    
389 TBA 630 kVA Cty HST NETWORKS VINA (Đại An) 17DK01567 17Q084 01;10;20    
390 TBA CTy Tôn Mầu POSHACO 17DK01328 17Q084 01;10;20    
391 TBA 630 kVA GIC VINA  17DK01569 17Q084 01;10;20    
392 TBA Cty POONGSAN VINA (1600+2000) KVA 17DK01570 17Q084 01;10;20    
393 TBA CTy TNHH Bon Sen 1500 KVA 17DK01511 17Q084 01;10;20    
394 TBA Cty DONEXPHAR 17DK01458 17Q084 01;10;20    
395 TBA SHINYANG METAL 17DK01582 17Q084 01;10;20    
396 TBA TOWADA (3 máy) 17DK00192 17Q88 01;10;20    
397 TBA Nissei (002) 17DK00196 17Q88 01;10;20    
398 TBA Nissei (001) 17DK00196 17Q88 01;10;20    
399 TBA CTy TNHH CN Nissei VN  17DK01380 17Q88 01;10;20    
400 TBA  Vĩnh hàn  17DK01127 17Q88 01;10;20    
401 TBA Công ty LEO Việt Nam 17DK01137 17Q88 01;10;20    
402 TBA KatoSping 17DK00186 17Q88 01;10;20    
403 TBA Cty FUJI SEIKO 17DK01187 17Q88 01;10;20    
404 TBA Công ty KEFICO 17DK01299 17Q88 01;10;20    
405 TBA CTy KEFICO 17DK01512 17Q88 01;10;20    
406 TBA Cty SUNTEL VINA 17DK01486 17Q88 01;10;20    
407 TBA C.Ty Hinsitsu Green 17DK01155 17Q88 01;10;20    
408 TBA Cty TNHH LMS VINA 17DK01491 17Q88