Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện Điện lực Bình Giang

STT Tên trạm Mã trạm Mã sổ Ngày ghi chỉ số Ngày thu tiền Địa điểm thu tiền
1 TBA Ấp Thanh Bình           PM1900U30097 19010 2 06,07,08 Tại quầy Ngân hàng BIDV _PGD huyện Bình Giang
19010QK
2 TBA Cầu Sộp                       PM1900U30095 19012
19012QK
3 TBA Phạm Ngũ Lão           PM1900U30091 19008
19008QK
19012CK
4 TBA Sặt C                            PM1900U30098 19006
19006QK
5 TBA Sặt D                           PM1900U30089 19001
19001QK
19002
19002QK
19013CK
6 TBA Thống Nhất               PM1900U30093 19007
19007QK
19012CK
7 TBA Bơm cầu Sộp              PM1900U30092 19011
19011QK
19012QK
19013CK
19101
19101QK
8 TBA Sặt F PM1900U30099 19013CK
19101
19101QK
9 TBA Sặt E PM1900U30096 19005
19005QK
19006
19006QK
19012CK
10 TBA Sặt G PM1900U30094 19001
19001QK
19003
19003QK
19004
19004QK
19013CK
19100
19100QK
11 TBA Sặt G2 PM1900U30090 19002
19002QK
19006
19006QK
19008
19008QK
19012CK
19100QK
12 TBA khu 5                           PM1900U30100 19009QK
19009
13 TBA Bình Cách (Lộ thôn Bình Cách)     PM1900U30103 19059 4 08,09,10 Nhà văn hóa các thôn
19059QK
19060
19060QK
19061
14 TBA Cầu Bằng (Lộ thôn Cầu Bằng)     PM1900U30101 19067
19067QK
19068
19068QK
15 TBA Thôn Quàn                                     PM1900U30104 19056
19057
19057QK
19059
19060
19060QK
19066
16 TBA Bình Đê                                            PM1900U30102 19064
19064QK
19066
19069CK
17 TBA CQT Bình Xuyên (Lộ th_BĐê)     PM1900U30132 19057
19066
19066QK
19069CK
18 TBA Thôn Gòi (Lộ th_Gòi) (320) PM1900U30107 19063
19063QK
19065
19065QK
19 TBA Chương Cầu (Lộ th_C.Cầu) PM1900U30105 19059
19061
19061QK
19062
19062QK
20 TBA Dinh Như PM1900U30108 19067
19067QK
19068
19068QK
19069
19069CK
19069QK
21 TBA CQT Thôn Quàn PM1900U30106 19056
19056QK
19057
19057QK
19058
19058QK
22 TBA Thôn Bình Cách 2 PM1900U30109 19059
19059QK
19060
19060QK
19061
19069CK
23 TBA Thôn Quàn 3 PM1900U30110 19056
19056QK
19057
19057QK
19058
19058QK
19069CK
24 TBA Trại Như PM1900U30111 19066
19066QK
25 TBA Thôn Gòi 2 PM1900U30178 19064
19065
19064QK
19065QK
26 TBA Tân Phong A         PM1900U30117 19052 4 08,09,10 Nhà văn hóa các thôn
19052QK
19053
19053QK
27 TBA Tân Phong C                                   PM1900U30182 19051
19051QK
19055CK
28 TBA My Cầu (Lộ My Cầu Tây)           PM1900U30123 19053
19053QK
19054
19054QK
19055CK
19055QK
29 TBA Mộ Trạch A                                  PM1900U30186 19046
19046QK
19047
19047QK
19048
19055CK
30 TBA Mộ Trạch B (CQT Tân Hồng)                                  PM1900U30185 19048
19048QK
19049
19049QK
19050
19050QK
31 TBA Bơm Tân Hồng(Lộ Mộ Trạch)    PM1900U30183 19049
19049QK
19050
32 TBA CQT Trạch Xá PM1900U30124 19051
19051QK
19052
19052QK
33 TBA Thôn My Cầu Tây PM1900U30125 19055
19055QK
34 TBA Mộ Trạch 2 PM1900U30126 19046
19047
19048
19048QK
19049
19050
19050QK
35 TBA Mộ Trạch 3 PM1900U30177 19046
19047
19046QK
19047QK
19055CK
36 TBA Bình Minh A           PM1900U30054 19074 6 10,11,12 Nhà văn hóa các thôn
19074QK
19076
19076QK
19078CK
37 TBA Bình Minh B           PM1900U30181 19070
19070QK
19071
19071QK
38 TBA Bình Minh C        PM1900U30115 19077
19077QK
19078CK
39 TBA Bình Minh D PM1900U30112 19075
19075QK
19078CK
40 TBA Bình Minh E PM1900U30114 19072
19072QK
19073
19073QK
41 TBA Mỹ Trạch PM1900U30116 190128
190128QK
19074
19074QK
19076QK
42 TBA Bá Đông PM1900U30069 19077
19077QK
19078
19078QK
43 TBA Phố Phủ (Lộ Phố Phủ)                  PM1900U30180 190127 6 10,11,12 Nhà văn hóa các thôn
190127QK
190128
190128QK
190130
190130QK
190132CK
44 TBA Thái Học A(Lộ Th_Vạc)    PM1900U30153 190121
190123QK
190124
190124QK
190132CK
190121
190121QK
190123QK
190132CK
45 TBA Thái Học B(Lộ thôn Tó)                PM1900U30151 190118
190118QK
190119
190119QK
46 TBA Phú Khê (Lộ thôn Phú Khê)        PM1900U30160 190131
190131QK
190132
47 TBA CQT Phú Khê         PM1900U30161 190131
190131QK
190132
190132QK
48 TBA CQT Thái Học (Lộ Thôn Vạc)     PM1900U30155 190121
190121QK
190122
190122QK
190126
190126QK
49 TBA Tây Bắc                                            PM1900U30173 190128
190128QK
190132CK
190155
190155QK
50 TBA CQT Phố Phủ                                 PM1900U30144 190127
190129
190129QK
190132CK
51 TBA CQT Sồi Tó PM1900U30154 190118
190118QK
190123
190123QK
190124
190124QK
190128QK
52 TBA Thái Học D PM1900U30156 190120
190120QK
190121
190121QK
190125
190126
53 TBA Thôn Vạc 1 PM1900U30157 190120
190125
190125QK
190126
190126QK
54 TBA Thôn Vạc 2 PM1900U30158 190123
190123QK
190125
55 TBA Sồi Cầu PM1900U30159 190124
190124QK
56 TBA Long Xuyên A                              PM1900U30086 190105 8 12,13,14 Nhà văn hóa các thôn
190105QK
190106
190106QK
190109
190111
190113
190117CK
57 TBA Long Xuyên B                              PM1900U30087 190107
190107QK
190108
190108QK
58 TBA Long Xuyên C                          PM1900U30085 190105
190109
190109QK
190110
190110QK
190111
190112
190112QK
190113
190113QK
190117
190117CK
59 TBA Long Xuyên D                       PM1900U30057 190114
190115
190115QK
60 TBA Long Xuyên E                   PM1900U30078 190116
190116QK
190117
190117CK
190117QK
61 TBA Long Xuyên F             PM1900U30129 190109
190109QK
190110
190110QK
190111
190111QK
190113QK
190117CK
62 TBA Bá Thủy PM1900U30130 190107
190107QK
190108
190108QK
190117CK
63 TBA Long Xuyên H (Thôn Cậy)    PM1900U30133 190110
190110QK
190113QK
190117CK
64 TBA Xóm Chiều PM1900U30134 190105
190105QK
65 TBA Long Xuyên G  PM1900U30135 190114
190114QK
66 TBA Thôn Cậy 2 PM1900U30136 190112
190112QK
190116
190116QK
67 TBA Cánh Khăm PM1900U30137 190184
190184QK
68 TBA Hùng Thắng A Lộ A (T. nhà)                     PM1900U30072 190171 8 12,13,14 Nhà văn hóa các thôn
190171QK
190172
190174
190174QK
190181CK
69 TBA Hùng Thắng B                        PM1900U30076 190175
190175QK
190176
190176QK
190181CK
70 TBA Hùng Thắng C                          PM1900U30074 190177
190177QK
190181CK
71 TBA Hùng Thắng D (Hòa Ché)                         PM1900U30070 190179
190180
190180QK
190181
190181CK
190181QK
72 TBA Hùng Thắng E  PM1900U30073 190179
190179QK
73 TBA Nuôi Trồng Thủy Sản PM1900U30075 190178
190178QK
74 TBA KDC Thuần lương PM1900U30071 190183
190183QK
75 TBA Thôn Thuần Lương PM1900U30068 190175
190175QK
190176
190176QK
76 TBA Nhân Kiệt PM1900U30127 190171
190172
190172QK
190173
190173QK
190174
77 Bằng Trai                                            PM1900U30056 190141 10 14,15,16 Nhà văn hóa các thôn
190141QK
78 Đỗ Xá                                                    PM1900U30055 190142
190142QK
79 My Thữ                                                 PM1900U30058 190152
190152QK
190153
190153QK
80 Vĩnh Hồng C (Thôn Me Khê)             PM1900U30077 190144
190144QK
81 Vĩnh Hồng D (Lý Dương)                    PM1900U30084 190149
190149QK
190150
190150QK
82 Vĩnh Hồng A (Phục Lễ)                        PM1900U30120 190143
190147
190147QK
190148
190148QK
190153CK
83 Vĩnh Hồng B (phụng Viện -Lý Đông)   PM1900U30122 190143
190143QK
190146
190146QK
190151
84 Khu Dân Cư Số 1                                   PM1900U30138 190153
190153QK
85 Phụng Viền (Phụng Viện Me Vàng)       PM1900U30142 190145
190145QK
190149
190149QK
190153CK
86 TBA Vĩnh Hồng F PM1900U30139 190150
190150QK
87 TBA Phụng Viền 2 PM1900U30140 190145
190145QK
190146
190146QK
190147
190147QK
190148
190148QK
88 TBA Phục Lễ PM1900U30128 190147
190147QK
190148
190148QK
89 TBA Lý Đông PM1900U30141 190143
190143QK
190151
190151QK
90 TBA My Khê PM1900U30175 190144
190144QK
91 TBA Bằng Trai 2 PM1900U30119 190141
190141QK
92 TBA My Thữ 2 PM1900U30121 190152
190152QK
93 TBA Nhân Quyền B (Thôn Dương Xá)      PM1900U30147 19081 12 16,17,18 Nhà văn hóa các thôn
19085
19085QK
19090CK
19079
19079QK
19080
19081QK
19083
94 TBA Nhân Quyền A (Th Đan Loan)     PM1900U30149 19079
19079QK
19081
19081QK
190861
190871
19087QK
19088QK
19090CK
19090QK
95 TBA Nhân Quyền C (Th_Hoà Loan)    PM1900U30145 190861
19086QK
190871
19087QK
190881
19088QK
19089
19090CK
96 CQT Nhân Quyền (Lộ Thôn Bùi Xá)    PM1900U30131 19079
19080
19080QK
19081
19081QK
19082
19082QK
19083
19083QK
19090CK
97 TBA Nhân Quyền E (Đan Loan) PM1900U30146 19089
19089QK
19090CK
98 TBA Nhân Quyền F PM1900U30148 19079QK
19080
19082
19082QK
19083
19083QK
19090CK
99 TBA Đan Loan 2 PM1900U30150 19089
19089QK
19090
19090CK
19090QK
100 TBA Dương Xá PM1900U30152 19084
19084QK
19085
19085QK
19090CK
101 TBA Máy Kéo(Lộ thôn Tân Hưng)      PM1900U30162 190170 12 16,17,18 Nhà văn hóa các thôn
190170QK
102 TBA Bằng Giã(Lộ thôn Bằng Giã)         PM1900U30079 190156
190156QK
190157
190157QK
190158
190159
190159QK
190170CK
103 TBA CQT Bằng Giã   PM1900U30080 190157
190157QK
190158
190158QK
190165
190165QK
190170CK
104 TBA Lý Đỏ(Lộ Thôn Lý Đỏ)                PM1900U30081 190160
190160QK
190162
190162QK
190163
190163QK
105 TBA CQT Lý Đỏ                PM1900U30082 190160
190160QK
190161
190161QK
190162
190162QK
190163
190163QK
106 TBA Tân Hưng A                            PM1900U30083 190164
190164QK
190165
190165QK
190167
190167QK
190170CK
107 TBA  CQT Tân Hưng B                 PM1900U30143 190164
190164QK
190165
190165QK
190166
190166QK
108 TBA Bình An(Lộ Thôn Bình An)       PM1900U30113 190168
190168QK
190169
190169QK
109 TBA Bình An 2 PM1900U30088 190168
190168QK
190169
190169QK
110 TBA Tân Hưng 3 PM1900U30176 190164
190166
190167
190164QK
190166QK
190167QK
111 TBAVĩnh Tuy (Lộ thôn Sãi)       PM1900U30066 19095 15 19,20,21 Nhà văn hóa các thôn
19095QK
19096
19096QK
19097
19097QK
19099CK
112 TBA Bơm Mòi                                    PM1900U30065 19093
19093QK
19094
19094QK
113 TBA Thôn Hồ(Lộ Th Hồ)                 PM1900U30064 19098
19098QK
19099
19099CK
19099QK
114 TBA CQT Thôn Lại                       PM1900U30067 19091
19091QK
19092
19092QK
19099CK
115 TBA Thôn Lại 2 PM1900U30179 19091
19091QK
19092
19092QK
116 TBA Ngọc Tân (Lộ Thôn Ngọc Tân)   PM1900U30189 190100 15 19,20,21 Nhà văn hóa các thôn
190100QK
190103QK
117 TBA Ngọc Cục(Lộ Th_Ngọc Cục)     PM1900U30044 190101
190101QK
190102
190102QK
190103
190103QK
118 TBA Tranh Ngoài(Lộ Tranh Ngoài) PM1900U30061 190133
190133QK
190138
190138QK
190139CK
119 TBA CQT Tranh Ngoài PM1900U30060 190133
190138
190138QK
190139
190139CK
190139QK
120 TBA Tào Khê (Lộ Thôn Tào Khê)      PM1900U30059 190134
190134QK
121 TBA Thôn Châu Khê PM1900U30062 190135
190135QK
190136
190136QK
122 TBA CQT Châu Khê PM1900U30063 190135
190135QK
190136
190136QK
19025
123 TBA CQT Ngọc Cục    (Mới )           PM1900U30050 190101
190101QK
190102
190102QK
190103
190103QK
190104
190104QK
124 TBA Ngọc Cục 3 PM1900U30118 190103
190134
125 TBA Cổ Bì C (Lộ Thôn Hạ Bì)        PM1900U30170 19016 17 21,22,23 Nhà văn hóa các thôn
19016QK
19021
19021QK
126 TBA Cổ Bì B (Lộ Thôn Bì Đổ)          PM1900U30164 190182QK
19019
19019QK
19020QK
19024CK
127 TBA Bì Đổ PM1900U30165 19017
19017QK
19018
19018QK
128 TBA Cổ Bì (Lộ Thôn ÔXuyên A)     PM1900U30168 19014
19014QK
129 TBA CQT Cam Xá                                PM1900U30166 19022
19022QK
19023
19023QK
19024
19024CK
19024QK
130 TBA CQT Cổ Bì (Lộ ÔXuyên B)       PM1900U30169 19013
19013QK
19024CK
131 TBA Khu Dân Cư Mới PM1900U30171 190182
190182QK
19019QK
19020
19020QK
19023
132 TBA Phú Thứ PM1900U30172 19015
19015QK
133 TBA Ô Xuyên 3 PM1900U30167 19014
19014QK
134 TBA Hạ Bì 2 PM1900U30174 19016
19016QK
19021
19021QK
135 TBA Bì Đổ 2 PM1900U30053 19019
136 19019QK
137 TBA Thái Dương B                             PM1900U30194 19028 17 21,22,23 Nhà văn hóa các thôn
19028QK
19030
19034
19034CK
138 TBA Thái Dương A                            PM1900U30042 19034
19034CK
19034QK
139 TBA Thái Dương C (Thôn Ấp Hà)   PM1900U30192 19029
19029QK
19030
19030QK
19034CK
140 TBA CQT Thái Dương (D)                  PM1900U30046 19033
19033QK
19034CK
141 TBA Thái Dương E (CQT Hoàng Sơn) PM1900U30048 19025
19026
19026QK
19027
19027QK
19034CK
142 TBA Thái Dương F PM1900U30039 19031
19031QK
19032
19032QK
19033
19034CK
143 TBA CQT Hà Tiên PM1900U30043 19028
19030
19030QK
144 TBA Hoàng Sơn 2 PM1900U30049 19025
19025QK
19026
19034CK
145 TBA Kinh Dương PM1900U30047 19033
19033QK
19034CK
146 TBA Kinh Trang PM1900U30052 19031
147 19032
148 TBA Cao Xá (Lộ Thôn Cao Xá)          PM1900U30190 19035 18 22,23,24 Nhà văn hóa các thôn
19035QK
19036
19036QK
19037
19045CK
149 TBA Châm Khê (Lộ Th_Châm Khê)   PM1900U30191 19038
19042
19042QK
19045CK
150 TBA Châm Phúc(LộTh_Châm Phúc)  PM1900U30040 19041
19041QK
19045CK
151 TBA Nhữ Thị (Lộ Thôn Nhữ Thị)       PM1900U30187 19041
19044
19044QK
19045
19045QK
152 TBA CQT Nhữ Thị     PM1900U30188 19044
19044QK
19045
19045QK
153 TBA An Đông(Lộ thôn An Đông)  PM1900U30184 19038
19038QK
19039
19039QK
154 TBA CQT Cao Xá (CQT Thái Hòa) PM1900U30193 19035
19035QK
19037
19037QK
155 TBA CQT An Đông PM1900U30041 19038
19038QK
19039
19039QK
156 TBA Thôn Châm Giữa PM1900U30045 19043
19043QK
19045CK
157 TBA Cao Xá 3 PM1900U30051 19035
19035QK
19036
19036QK
19037
19037QK
19045CK

Tác giả: Phòng Kinh doanh - PCHD ; xuất bản: 12/10/2020 11:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

 • Gặp mặt các Khách hàng Doanh nghiệp lớn trong tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video