Báo cáo các loại

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng

BÁO CÁO

CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG

     Báo cáo theo phụ lục X của Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.

1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

1.1. Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp:

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động:

Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ qui định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ.

Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thýởng ðối với ngýời lao ðộng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Công văn số 117/EVN NPC-TC&NS ngày 12/01/2017 của Tổng công ty Ðiện lực miền Bắc V/v: Hướng dẫn quyết toán quĩ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2016.

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp:

Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ qui định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ.

Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế ðộ tiền lương, thù lao, tiền thýởng ðối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Công văn số 117/EVN NPC-TC&NS ngày 12/01/2017 của Tổng công ty Ðiện lực miền Bắc V/v: Hýớng dẫn quyết toán quĩ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2016.

1.2. Quĩ tiền lương kế hoạch:

- Quĩ tiền lương kế hoạch của người lao động:

Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ qui định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ.

Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thýởng ðối với ngýời lao ðộng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Công văn số 4334/EVN NPC-TC&NS ngày 17/10/2016 của Tổng công ty Ðiện lực miền Bắc V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Lao động, tiền lương năm 2016.

- Quĩ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp:

Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ qui định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ.

Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế ðộ tiền lương, thù lao, tiền thýởng ðối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Công văn số 4334/EVN NPC-TC&NS ngày 17/10/2016 của Tổng công ty Ðiện lực miền Bắc V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Lao động, tiền lương năm 2016.

1.3. Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doanh nghiệp:

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động:

Việc trả lương cho người lao động được thực hiện theo nguyên tắc phân phối theo lao động, trả lương gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả đơn vị, của cá nhân người lao động; khắc phục tình trạng phân phối bình quân không gắn với kết quả công việc.

Quĩ tiền lương được phân phối đúng mục đích, trả trực tiếp cho người lao động, không dùng vào việc khác.

Hệ số lương cấp bậc và phụ cấp theo quyết định số 214/QĐ-EVN ngày 9/12/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam dùng để làm cơ sở đóng bảo hiểm bắt buộc, kinh phí công đoàn.

Hệ số lương cấp bậc và phụ cấp theo nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ dùng để làm cơ sở trả lương cho người lao động.

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp:

Việc trả lương cho người quản lý chuyên trách được gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả quản lý của cá nhân.

Đối với chức danh Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty chỉ được hưởng lương theo một chức danh cao nhất là Chủ tịch Công ty.

Quĩ tiền lương của người quản lý được xác định theo năm, tách riêng với quĩ lương của người lao động do Công ty xây dựng và Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Hàng tháng tạm trích chi trả cho người quản lý, số còn lại được quyết toán vào cuối năm.

Tiền thưởng của người quản lý được xác định theo năm tương ứng với kết quả sản xuất kinh doanh. Hàng năm trích 90% quĩ thưởng được duyệt để chi trả, 10% còn lại được trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

2. Báo cáo quĩ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2015

Năm báo cáo 2016

Kế hoạch

Thực hiện

I

Hạng công ty

 

I

I

I

II

Tiền lương của người lao động

 

 

 

 

1

Lao động

Người

1344

1344

1312

2

Mức tiền lương bình quân

1000đ/tháng

9.496

9.512

11.413

3

Quĩ tiền lương

Triệu đồng

164.280

165.472

195.900

4

Quĩ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho NLĐ

Triệu đồng

3.000

4.031

10.532

5

Thu nhập bình quân

1000đ/tháng

10.364

10.509

13.000

III

Tiền lương của người quản lý doanh nghiệp

 

 

 

 

1

Số người quản lý

Người

7,08

7,08

7

2

Mức lương cơ bản bình quân

Triệu đồng/tháng

23,282

23,282

23,286

3

Quĩ tiền lương

Triệu đồng

2.968

2.968

3.485

4

Mức tiền lương bình quân

Triệu đồng/tháng

34,924

34,924

41,493

5

Quĩ tiền thưởng

Triệu đồng

171.303

171.303

190.988

6

Tiền thưởng, thu nhập

Triệu đồng

3.139

3.139

3.676

7

Mức thu nhập BQ của VCQL

Triệu đồng/tháng

34,924

36,939

43,767

3. Nhận xét, đánh giá về quĩ tiền lương, tiền thưởng:

Việc xây dựng kế hoạch, quyết toán quĩ lương của người lao động và người quản lý tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương được thực hiện theo đúng Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ lao động thương binh và xã hội, các quy định và hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Quĩ tiền lương được xác định gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nên tiền lương đã thực sự trở thành đòn bẩy kinh té trong doanh nghiệp. Tiền lương chính là động lực, là động cơ để người lao động phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Tải văn bản tại đây

Tác giả: ; xuất bản: 07/04/2017 03:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • trực tuyến “EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • Nghiệm thu đóng điện TBA 110kV Kim Thành

 • Hướng dẫn khách hàng dùng phần mềm trên điện thoại Smartphone để thanh toán tiền điện

 • Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền

 • Xử lý vi phạm HLLĐCA 110kV E8.15

 • PC Hải Dương huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2021

 • PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

 • PCHD -cuộc cách mạng chuyển đổi số và ứng dụng CNKH.4.0

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương tổng kết công tác Kinh doanh

 • Diễn tập PCCC năm 2021

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

 • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

 • Công ty Điện lực Hải Dương phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

 • Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người lao động

 • PC Hải Dương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có CBCNV nhiễm bệnh

 • PC Hải Dương đẩy mạnh các dịch vụ điện trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh

 • PC Hải Dương – Điện lực Chí Linh khẩn trương đảm bảo cấp điện cho bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

 • Công ty Điện lực Hải Dương thăm hỏi động viên người lao động trong tâm dịch thành phố Chí Linh

 • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

 • Tổng kết công tác Công đoàn

 • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

 • Rửa sứ tại trạm 110 kV Nhị Chiểu

 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

 • Giải bóng đá CNVC - LĐ năm 2018

 • Chương trình giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC

 • Huấn luyện rửa sứ bằng vòi phun áp lực

 • Ảnh rửa sứ hotline ngày 01.6.2018

 • Giờ trái đất 2018

 • Thăm tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2017

 • Tri ân Khách hàng năm 2017

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm 2017

 • Tuần Lễ hồng EVN 2017 tại PC Hải Dương

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD 2016

 • Trung thu 2016

 • Phát động Chương trình 5S

 • Sức tàn phá của trận giông lốc ở Đại Đức - Kim Thành ngày 03/8/2016

 • Một số hình ảnh về sự cố do bão số 1 – Mirinae ngày 28/7/2016 gây ra

 • Thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Phúc Điền (E8.15)

 • Tổng kết hoạt động ATVSV 2015

 • Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Công ty

 • Diễn tập PCCC 2016

 • Giờ trái đất 2016

 • Mitting kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 • Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Công ty

 • Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016

 • Điện lực Thanh Hà tri ân khách hàng

 • Huấn luyện CBCNV Điện lực trong công tác CHCN

Thư viện Video